Dinnerly is a meal kit provider in the Australia. They are known for targeting cheap meal kit products including their popular $4.99 AUD burger. Try out our latest Dinnerly coupons to get your first delicious meal at a very affordable price.


ALTIN OTU

(ÖLMEZ ÇÝÇEK)

 

Latince ismi : Ceterach officinarum

Kurutulmuþ ölmez çiçek ve biçilmesi

  Ölmez çiçekler, yýl boyu süren, daimi çiçekler deðildir. Çiçekleri kurutulduðu zaman da, biçimi ve rengini kaybetmez. Ölmez çiçeklerin birçoðu canlý renklerden ibarettir. Çiçeðinin yapraklarý kaðýt gibi olduðundan bracts adýyla da bilinir. Bracts’ler, sert ve kuru olduðu zaman bile bu bitkiler yine de  diri kalýr.  Fransýzlar bunlarý “immortelles” (ölümsüz varlýk) olarak adlandýrýrlar. Bu tür çiçekler yetiþimi ile ünlüdür ve kýþa hazýrlýk için biriktirilir.

 

  Ölmez çiçekler hakkýnda bilinmesi gereken en önemli þey, biçildiði zaman þeklini ve rengini en iyi þekilde koruduðudur. Çiçekler çok geç ya da çok erken toplanýrsa, kuruduðu zaman, koyulaþýr ve biçimsiz bir hal alýr. Her bir türünün toplanýþ þeklinde, kendine özgü olarak en iyi zamanlarý olduðundan dolayý, çiftçinin bunlarý öðrenmesi,deneyim sahibi olmasý gerekir. Bahçede, günlük bakýmýnýn yapýlmasý önemlidir.

 

Kurutmadan önce, yapraklarýnýn dallarýndan ayrýlmýþ olmasýna dikkat edin, ölmez çiçeðin yapraklarýnýn kendine has bir kurutuluþu vardýr. Ölmez çiçeklerin biçiliþine dair en uygun zaman, aþaðýdaki listede bulunmaktadýr.

 

senelikler 

 

Celosia (horozibiði) – Tüylü ve tepeli olan, her iki türü de kurutulabilir. Tüylü celosia’lar, çiçekleri hemen hemen bütünüyle açtýðý zaman biçilir. Tepeli celosia’lar ise, ancak ibiðin altýndaki tohumlar þekil almaya baþladýðý zaman biçilir.  

Helichrysum (çiçeksapý) – Küçüklüðü ya da dalýyla ilgisi olmadan, yalnýzca çiçeði biçilir. Bracts’lerin önce orta kýsmý açar ve bracts’ler açtýðý zaman, dýþ tarafýndan sadece bir ya da iki sýra yolunur.

Limonyum (statik) – Yýl boyu süren statik, tüm ölmez çiçekler arasýnda en çok kullanýlanýdýr. Tomurcuklar açmaya baþladýðý zaman, yolunur. Bað halindeki dallarý bir arada ve üst tarafý aþaðý doðru durur.

Mavi ateþ çiçeði – floretleri tamamen açtýðý zaman ve calyx parlak mavi olduðunda, sivri uçlarý yolunur. Bað halindeki dallarý bir arada ve üst tarafý aþaðý doðru durur.

Scabosia – Çiçeklerin rengi solduktan sonra, bitkinin tohum zarfý kýsmý, dekoratif durur.

Gomphrena (yuvarlak amaranth) – Çiçeklerin baþ taraflarýndaki ucunun rengi oluþtuðu zaman, dallarý kesilir.  Bað halindeki dallarý bir arada ve üst tarafý aþaðý doðru durur.

Xeranthemum – Olgunlaþan çiçekleri ve tomurcuklarý kuruma aþamasýnda toplanýr. Yalnýzca tamamen açmýþ olan çiçekler yolunur. Bað halindeki dallarý bir arada ve üst tarafý aþaðý doðru durur.