Dinnerly is a meal kit provider in the Australia. They are known for targeting cheap meal kit products including their popular $4.99 AUD burger. Try out our latest Dinnerly coupons Check this coupon now to get your first delicious meal at a very affordable price.


 

CEVÝZ

 

Latince ismi : Juglans regia

 

Bilimsel sýnýflandýrma

Alem:

Plantae

Bölüm:

Magnoliophyta

Sýnýf:

Magnoliopsida

Takým:

Juglandales

Familya:

Juglandaceae

Cins:

Juglans

 

Cevizin saðlýk açýsýndan faydalarý

Bilimsel çalýþmalar sonucunda cevizin damar koruyucu, ishal kesici, cildi temizleyici, siðil giderici, hipoglisemik, antifungal (mantar hastalýklarý tedavisi), antiviral (virüs infeksiyonlarýna karþý olan etki), tümör engelliyici özelliklerinin olduðu belirlenmiþtir. Ceviz kanýn pýhtýlaþmasýný önler, kan dolaþýmýný düzenler, kan pýhtýlarýný bozar, antialerjik özellik gösterir, karaciðer fonksiyonlarýný düzenler, protein sentezini teþvik eder, serum kolesterolünün azalmasýný saðlar, baðýþýklýk fonksiyonlarý korur ve anormal antikor oluþumunun engeller. Son epidemiyolojik çalýþmalar, sert kabuklu meyvelerin kalp-damar hastalýklarýnýn neden olduðu ölüm oranlarýný azalttýðýný ve bu etkinin, yaþ, egzersiz, sigara, alkol, diyetteki yað oraný, lif, meyve, sebze ve vitamin E ile iliþkili olduðunu göstermektedir.

 

  Amerikan Kolejinin Kardiyoloji gazetesinde, yeni yapýlan bir araþtýrma yayýnlandý:

“Yemeklerden sonra ceviz yemek, vücuttaki saðlýða zararlý yaðlarý ve kan damarlarýndaki yaðlarýn bozucu etkilerini azaltabiliyor.”  Barcelona Hastanesi Kliniðinde yapýlan araþtýrmalarda, çalýþmayý 24 katýlýmcý yürüttü. Yarýsý normal kolestrol seviyesinde, diðer yarýsýnýn  da orta  ölçünün daha yüksek düzeyinde kolestrolü vardý. Bir haftada her bir gruba, salam ve peynir olmak üzere yað oraný yüksek iki besin yedirildi. Bir öðün yemek boyunca araþtýrmacýlar yemeðe 5 çay kaþýðý zeytin yaðý ekledi. Araþtýrmacýlar haftanýn sonuna kadar, diðer öðüne 8 kabuksuz ceviz ilave ettiler.

 

  Testler sonrasýnda, yüksek doymuþ yað oraný olan yemeklerde, zeytin yaðý ve cevizlerin atardamarlardaki tehlikeli iltihap ve oksitlenmeyi her öðün sonrasýnda azaltmaya yardýmcý olduðunu görüldü. Buna raðmen cevizler zeytin yaðýndan farklýdýr. Ceviz, ayný zamanda atardamarlarýn, elastikiyet ve esnekliðini korumaya yardýmcý olur. Eþit olarak daha yüksek kolestrolü olan katýlýmcýlarda, cevizin bunlara yardýmcý olduðu görülmüþtür.

 

  Araþtýrmacýlarýn öncüsü olan Dr. Emilio Ros, cevizlerin koruyucu etkileri olduðunu, çünkü bu sert kabuklu yemiþin içerisinde ALA ve yüksek antioksidanlar *( serbest radikallerin hasarýna karþý koruyucu maddelerdir. Bunlar bazý endojen enzimler, vitaminler “E,C, beta-karoten” ve minerallerdir), bitkiye dayalý omega 3 yað asidi *( çoklu doymamýþ esansiyel yað asidi. En çok balýk yaðýnda bulunur. Trombojenik ve inflamatuar cevabý baskýlarlar) bulunduðunu söylemiþtir. Cevizler ayný zamanda vücudu korumak için kullanýlan bir amino asit* ( asidik ve bazik özelliklere sahip, NH2 ve COOH grubu içeren organik asittir. Makro besin öðelerinden proteinlerin en küçük yapý taþýdýr. Aromatik a.a., tirozin, triptofan, methionin ve fenilalalinin oluþturduðu alt grup. Aðýr karaciðer yetmezliðinde kan düzeyleri artar, dallý zincirli a.a. (branched chain a.a.) valin, lösin ve izolösin ismindeki amino asitlerin bulunduðu alt grup. Kas dokusunda metabolize edildikleri için ciddi stresteki hastalarda, travma ve sepsiste kullanýlmalarý önerilmektedir) olan arjinin, *( esansiyel olmayan bir amino asit. Proteinlerin hidrolizi ve sindirimi ile üretilir. Malbeslenme, stres, aðýr travma gibi durumlarda esansiyel olur) ve nitrik oksit *( sindirilen organizmalarý öldürmede, güçlü mikrobisidal ajan olarak makrofajlarda iþlev gören, geniþ aralýklý aktiviteye sahip bir biyolojik etkili molekül)  içermektedir. Ceviz, kan damarlarýnýn esnekliðini korumak için de gereklidir.

 

Yetiþtirme ve kullanýmý

  Dünyada  kereste üzerine, ticari anlamda türünün en önemli maddesi, Juglans regia(ceviz)’dir. Ceviz, baþlýca yetiþtirilen bir kerestedir. Bu türün yetiþtirilme koþullarý genellikle ýlýman bölgelerde saðlanýr.

 

  Araþtýrmalarýn gösterdiði üzere, ceviz, (ekim alanýna) ekildiðinde Elaeagnus × ebbingei gibi içeriðinde bir nitrojen tespit edilmiþtir. Aðacýnýn  canlýlýk etkisi verebildiði ve birkaç araþtýrmanýn sonuçlarýna göre %30 oranýnda çevre ölçümü ve yüksekliðinde artýþ görülmüþtür *(Hemery 2001).

 

  Fýndýk ve ceviz gibi sert kabuklu yemiþler yetiþtirileceði zaman, ekilecek yerler tozlaþmanýn amacýna uygun olarak dikkatle seçilmelidir. Bununla beraber bazý ekinler “bereketli özellikleriyle” pazarlanýr. Ceviz gibi sert kabuklu yemiþler tozlaþma gibi ortak bir farklýlýklarý olduðundan genellikle diðer yemiþlerden daha iyi pazarlanmaktadýr.
 

Ceviz yemek için 10 neden

Alzheimera, uykusuzluða, kolesterole bire bir...

 

        Kolesterolden hiperaktiviteye, Alzheimer’dan uykusuzluða, diyabetten felçe kadar her derdin çaresi mucize bitki cevizde gizli.

Kahramanmaraþ Ziraat Fakültesi Öðretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sütyemez ve Yrd. Doç. Dr. Muharrem Ergun cevizin insan saðlýðýna faydalarý konusunda bir rapor hazýrladý. Dünyada ve Türkiye'de 10 yýldýr yapýlan klinik ve bilimsel çalýþmalarýn sonuçlarýna dayanýlarak hazýrlanan raporda, cevizin faydalarýyla ilgili olarak þunlar kaydedildi:

1-Cevizdeki omega-3 yað asitleri kalp hastalýklarýný, inmeyi, diyabeti, yüksek kan basýncýný ve klinik depresyonu azaltýyor. Kolesterol seviyesini düþürüyor, kalp atýþlarýnda düzensizliði önlüyor.

2-Cevizdeki fitosteroller, kalýn baðýrsak, göðüs ve prostat kanseri gibi kanser türlerinden korunma saðlýyor, baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor.

3-Kolesterolün damarlarý týkama aþamasýnda önemli bir adým olan þiþme ve kýzarýklýðý azaltabiliyor.

4-Cevizdeki l-arginin kan damarlarýnýn iç tarafýnýn pürüzsüz ve düzgün olmasýný saðlayarak kan-damar sistemini rahatlatýyor.

5-Beyne benzeyen ceviz, kavrama ve anlamayý geliþtiriyor. Asya'da ceviz beyin gýdasý kabul ediliyor ve öðrenciler, sýnavlardan önce ceviz yiyerek notlarýný yükseltebileceklerine inanýyor.

6-Omega-3 yað oraný düþük çocuklarda hiperaktiflik ve davranýþ bozukluklarý, uyku düzensizlikleri gözlemleniyor. Ceviz, bu sorunlarý önleyen omega-3 bakýmýndan çok zengin.

7-Cevizdeki yað profili, fitosteroller safra taþýnýn önüne geçiyor.

8-Cevizdeki melatonin gece çalýþan ve zaman farkýndan dolayý uyku düzensizliði çeken kiþilerde uyuma rahatsýzlýklarýný ortadan kaldýrabiliyor.

9-Cevizin parkinson ve alzheimer gibi hastalýklarýn geliþimini erteleyebileceði veya azaltabileceði ileri sürülüyor.

10-Ceviz, antioksidan savunmada önemli manganez ve bakýr içeriyor.

Ceviz beynimizin en iyi dostu

Kafatasýný andýran sert kabuðu, içini kýrýnca üzerindeki ince zarý ve kývrýmlý yapýsýyla her ceviz görüþümde aklýma beyin gelir. Acaba ceviz 'Ben beyin gýdasýyým' mý demek istiyor?

 

Ýçerdiði linoleik ve alfa linoleik asit, E ve B6 vitaminleri nedeniyle ceviz, sinir sistemimiz için mükemmel bir besin.

Kafatasýný andýran sert kabuðu, içini kýrýnca üzerindeki ince zarý ve kývrýmlý yapýsýyla her ceviz görüþümde aklýma beyin gelir. Acaba ceviz bu benzerliðiyle bize “Ben beyin gýdasýyým” mý demek istiyor?

Eski çaðlardan beri ceviz beyin yorgunluðu için önerilen bir gýda olmuþ.

Gerçekten ceviz bu ilginç benzerliðin ötesinde tam bir “beyin destekleyicisi”. Ýçerdiði linoleik ve alfa linoleik asit, E ve B6 vitaminleri nedeniyle sinir sistemimiz için mükemmel bir besin. Günümüzde milyonlarýn derdi olan depresyona karþý savaþta da ceviz iyi bir yere sahip. Cevizin hafif antidepresan özelliði, içindeki 'triptofan’dan kaynaklanýyor. Triptofan, beynimizde duygu durumunu kontrol eden önemli bir beyin kimyasalý olan serotonine dönüþerek etki yapýyor. Yatmadan önce yiyeceðiniz yarým avuç içi kadar cevizin içindeki triptofan, iyi uyumanýza yardýmcý olabilir.

Ceviz gibi faydalý baþka kuruyemiþler de var beyin için. Kabak çekirdeði ve ayçiçeði çekirdeði yine triptofandan zengin kuruyemiþlerden. Bunlar da hafif depresyon ve uykusuzluðu gidermenin doðal yardýmcýlarý. Ayçiçeði çekirdeklerinde ayrýca bol miktarda tiamin adý verilen, bellek ve beyin iþlevleri için önemli bir B vitamini var. Üzüm çekirdeklerinden elde edilen proantosiyanidin de beyin ve merkez sinir sistemindeki zararlý yan ürünleri temizleyerek korur. Ayrýca kan damarlarý ve dolaþým üzerindeki olumlu etkisiyle beyin dokusunun kanlanmasýný artýrmada ve zihinsel fonksiyonlarýn sürdürülmesinde yardýmcý olur.

Ceviz aðacý, aspirinini kendi üretiyor

 

Ceviz aðaçlarýnýn, kuraklýðýn ya da aþýrý sýcaklarýn etkilerini en aza indirmek için aspirine benzer bir "ilaç" salgýladýðý ortaya çýktý.
 

Amerikan Atmosfer Araþtýrmalarý Merkezinden Thomas Karl, ateþ ya da iltihaba karþý aspirin alan insanlardan farklý olarak bitkilerin, biyokimyasal savunmayý canlandýran ve zararlarý en aza indiren proteinlerin oluþumunu saðlayarak, kendi aspirinlerini üretme becerileri bulunduðunu belirtti.

Karl, yapýlan ölçümlerin, ceviz aðaçlarýnýn kuraklýða, aþýrý sýcaklara ya da baþka stres etkenlerine tepki verdiðinde büyük miktarda bu kimyasal maddeden salgýladýðýný gösterdiðini ve bunun atmosferde saptanabildiðini söyledi.

Bilim adamlarý uzun zamandýr, bitkilerin laboratuvar ortamýnda, aspirinin bir tür kimyasal þekli olan metil salisilat üretebildiðini biliyordu. Ancak bugüne dek ekosistemde bu madde saptanmamýþ ve bitkilerin atmosfere metil salisilat yayýp yaymadýðý araþtýrýlmamýþtý.

Böylece bitkilerin çevreye tepkisi ve bitkilerin hava kalitesine etkisine iliþkin yeni araþtýrmalarýn yolu açýlmýþ oldu. Bu olayýn, ayrýca çiftçilere ürünleri konusunda da ipucu verebileceði belirtildi.

Ulusal Bilim Vakfýnýn maddi destekte bulunduðu araþtýrma, "Biogeoscience" dergisinin son sayýsýnda yayýmlandý.

Bu ceviz her derde deva...


Pikan cevizi içerisinde yüzde 70-71 oranýnda yað var. Pikan cevizi, bir çok kalp damar hastalýklarý ve kolesterol kontrolünde çok faydalý bir ürün.
 

Batý Akdeniz Tarýmsal Araþtýrmalar Enstitüsü (BATEM) Müdürü Suat Yýlmaz, ana vataný Orta Amerika olan Pikan cevizi fidanýnýn Türkiye'de sadece BATEM bünyesinde yetiþtirildiðini ve diðer bölgelere gönderildiðini belirterek, bu cevizin, bir çok kalp damar hastalýklarý ve kolesterol kontrolünde çok faydalý olduðunu bildirdi.

BATEM Müdürü Suat Yýlmaz, düzenlediði basýn toplantýsýnda, Pikan cevizi ve çeþitlerini tanýttý. Pikan cevizinin Türkiye'de yaygýn olmadýðýný, fidanýnýn sadece BATEM bünyesinde yetiþtirildiðini kaydeden Yýlmaz, Pikan cevizinin ana vatanýnýn Orta Amerika olduðunu söyledi. Bu cevizin sýfýrýn altýnda 6 dereceye kadar dayanýklýlýk gösterdiðini vurgulayan Yýlmaz, Pikan cevizinin dünya üzerindeki üretiminin yaklaþýk 250 bin ton civarýnda olduðunu, yeni bir ceviz olmasý nedeniyle Türkiye'deki üretimi konusunda henüz bir bilgiye sahip olmadýklarýný belirtti.

Pikan cevizi konusunda Türkiye'de ilk çalýþmalarýn 1950'li yýllarda baþladýðýný, ilk ciddi çalýþmalarýn ise 1970'li yýllarda yapýldýðýný anlatan Yýlmaz, ''Uzun yýllar yapýlan çalýþmalar sonucunda þu an en az beþ çeþidin Türkiye'ye uyum saðlayabileceðini tespit ettik'' dedi.

Yýlmaz, Pikan cevizinin Türkiye'de daha çok sahil kesiminde yetiþtiðini, yüksek alanlarda yetiþip yetiþmeyeceði konusunda henüz bir fikirleri olmadýðýný kaydetti. Pikan cevizinin, fidanýnýn dikilmesinden beþ yýl sonra ürün vermeye baþladýðýný ve 250-300 yýl kadar yaþadýðýný vurgulayan Yýlmaz, þöyle devam etti:

''Bu süre 500 yýla kadar da çýkabilir. Dekar baþýna 15-20 adet fidan dikilmesi halinde her bir aðaçtan 50-100 kilogram ürün elde edilebilir. Pikan cevizi içerik yönünden de çok zengin. Ýçerisinde yüzde 70-71 oranýnda yað var. Bu yaðýn yüzde 93'ünden fazlasý doymamýþ yað asidi. Bu ne demek? Bu þu demek: Pikan cevizi, bir çok kalp damar hastalýklarý ve kolesterol kontrolünde çok faydalý bir ürün.''

Bu yýl 3 binin üzerinde Pikan cevizi fidaný üretiklerini bildiren Yýlmaz, dört çeþit ve bir anaç türün tescil iþlemlerini yaptýrdýklarýný ve þu an enstitünün Pikan cevizinin bu beþ türünü ürettiðini kaydetti. Yýlmaz ''Amacýmýz Türkiye'ye yeni yeni ürünleri tanýtmak, ülkemizin mevcut zenginliklerini ortaya koymak'' dedi.

Pikan cevizi birinci sýnýf fidanlarýn tanesi 20 TL'den satýldýðýný vurgulayan Yýlmaz, bu cevizin aþýlama iþlemenin zor olduðunu ve ustalýk gerektirdiðini, üretmek isteyenlere yardýmcý olabileceklerini söyledi. Yýlmaz, Pikan cevizinin Türkiye'deki diðer ceviz türlerine aþýlanamadýðýný, aþýlansa dahi Türkiye'deki ceviz türlerinin yaþadýðý soðuk alanlarda, ýlýman iklimde yetiþen Pikan cevizinin zarar göreceðini anlattý.

Yýlmaz, BATEM'de üretilen Pikan cevizini, kilogramýný 10 TL'den satýþa sunduklarýný, son zamanlarda Pikan cevizine talebin arttýðýný, az bulunduðu için de pazar sorunu olmadýðýný sözlerine ekledi.