Dinnerly is a meal kit provider in the Australia. They are known for targeting cheap meal kit products including their popular $4.99 AUD burger. Try out our latest Dinnerly coupons Check this coupon now to get your first delicious meal at a very affordable price.


 

DEFNE

 

 

Latince ismi : Laurus nobilis

 

       Defne, her eve lazým bir bitki...

 

       Defne aðacý, bahçeye güzellik verir. Defne yapraðý, yemeklerinize lezzet katar. Defne yaðlý sabunu ise cildinizi güzelleþtirir.
Defne, sizi aðýr hastalýklardan koruyabilir ve iyileþtirebilir.

 

      Akdeniz havzasýnda yetiþen defne, her dem yeþil bir aðaçtýr. Yaz, kýþ yapraðýný dökmez. Ülkemizin Akdeniz kýyýlarý baþta olmak üzere Ege, Marmara ve Karadeniz kýyýlarý ile bu kýyýlarýn iç kýsýmlarýnda yetiþir. Defne, Akdeniz bitki örtüsünün simgesi olan aðaçlardan biridir.     
     Ýnsanoðlu ilk çaðlardan beri defneyi sevmiþ, onun pek çok özelliklerinden yararlanmýþtýr. Defne, ilk çaðlardan beri ekonomik ve sosyal yaþamda önemli bir yer edinmiþtir.
     
     Roma Ýmparatorlarý ve ordu kumandanlarý, yaptýklarý savaþtan galip olarak döndüklerinde Roma'da yapýlan törenlerde baþlarýna defneden yapýlmýþ taç takarlardý. Eski Yunan olimpiyatlarýnda, yarýþlarý kazanan sporcular, baþlarýna yine defne dallarýndan yapýlmýþ taç takýlarak onurlandýrýlýrlardý.
     
     Bizim Cumhuriyet bayaramlarýnda da, Anadolu'nun pek çok yerinde yapýlan zafer taklarý, defne ve mersin dallarý ile süslenir.
Ete, balýða defne
      Defne, aromatik bir bitkidir. Kokusu çok hoþtur. Defne yapraðý yemeklere lezzet verir. Defne yaðý, parfüm sanayisinde kullanýlýr.     
     Antalya'da 5 yýldýzlý pek çok otel, gelen turistlere defne yapraklarý ile hazýrlanmýþ banyolar yaptýrarak para kazanýr.     
     Et ya da balýk piþirirken tencerenin içine iki adet defne yapraðý attýðýnýzda, yemeðiniz bambaþka bir lezzet kazanýr. Boðazdaki lüks balýk lokantalarý kýlýç þiþ yaparlar. Kýlýç þiþ hazýrlanýrken, þiþ’e, kuþ baþý balýðýn yaný sýra domates, yeþil biber ve defne yapraðý takarlar. Defne yapraklý kýlýç þiþin porsiyonu 40-50 liradýr.    
     
     Bizim Ýzmir ve Mersin limanlarýndan, ABD ve AB ülkelerine her yýl 10 bin ton dolayýnda kurutulmuþ defne yapraðý ihraç edilir. Yurt dýþýna defne yapraðý yetiþtirmekte zorlanan ihracatçýlar Orman bakanlýðýndan defne ormanlarý kurmasýný istiyorlar.     
     Türkiye'nin çuvalla üç otuz parnaya ihraç ettiði defne yapraðýnýn 15 tanesi, Ýngiliz marketlerinde 1.5 pounda satýlýr. Ýngiliz hanýmlarý marketten, kutusunu 1.5 pounda aldýklarý defne yapraðý ile yemeklerinin lezzetini artýrýrlar.

Garlý sabun
      Hatay, Kilis, Nizip yörelerinde defne aðacýnýn zeytine benzeyen meyvesinden defne yaðý çýkarýrlar. Bu yaðla yapýlan sabuna 'garlý sabun' denir. Pirina yaðý (zeytinyaðý) ve defne yaðý ile yapýlan garlý sabun, cilt ve saç saðlýðý için çok yararlýdýr.      
     Son yýllarda Ýstanbul'da Mýsýr Çarþýsý'nda ve Ege ile Akdeniz'in turistik yörelerinde garlý sabun satýþlarý çok arttý. Özellikle AB’li turistler garlý sabunu çok seviyorlar. Eskiden çuvalda, kilosu 3-4 liradan satýlan garlý sabun, þimdi lüks karton kutularda, seçkin müþterilerden alýcý buluyor.      
     Defne güzel bir aðaçtýr. Bulunduðu bahçenin güzelliðine güzellik katar.      
     Tavuk, hindi ya da et haþladýðýnýz tencereye iki tane defne yapraðý atýp tadýnýn farkýna varýn. Mutfaðýnýzda kurutulmuþ defne yapraðýný eksik etmeyin. Banyoda da garlý sabun kullanmaya baþlayýn.

• Defne : Terletir, ateþi düþürür. Vücuda rahatlýk verir. Ýdrar ve adet söktürür. Ýþtah açar. Sinir aðrýlarýný dindirir
• Defne yaðý : Lauri expressum Romatizma aðrýlarýný dindirici ve vücut parazitlerini öldürücüdür. Ayrýca, saç dökülmesini de önler.
• Defne yapraðý : Folium Lauri Terletici, antiseptik ve midevi etkilere sahiptir.

 

DEFNE DÜNYASI

     Geçmiþ mitolojik çaðlara kadar uzanan defne, güzellik ve güzel kokunun sembolü olarak bilinir. Yüzyýllardýr saç dökülmelerine karþý defne yaðý, saç diplerine yedirerek kullanýlýr. Defne saç diplerindeki hücreleri aktive ederek saç tellerinin güçlenmesini, çevre þartlarý, kimyasal temizleyiciler ve çeþitli nedenlerden kaynaklanan kepeklenmenin azalmasýný ve zamanla ortadan kalkmasýný, ciltte oluþan ölü derilerin atýlmasýný hýzlandýrarak sivilce, kýrýþýklýk, istenmeyen leke ve yaðlarýn azalmasýný saðlar.

     Dünyada en deðerli yaðlarýn çýkarýldýðý defne aðaçlarý yoðun olarak Hatay yöresinde yetiþmektedir. Bu yörede çýkarýlan, antiseptik özelliðine sahip defne yaðlarý, Avrupa ve Amerika ülkelerine ihraç edilmekte, bu ülkelerdeki ünlü firmalarca, ilaç ve kozmetik ürünlerinde kullanýlmakta ve bu ürünler dünyanýn dört bir yanýnda en pahalý kozmetik ürünler arasýnda beðeni ile talep edilmektedir. Ayrýca Avrupa ve Amerika'daki ünlü güzellik salonlarý defne yaðý ve yapraðýndan yapýlan kremleri kas gevþetici olarak kullanmaktadýr.

Defne ve Defne Sabunun Özellikleri Nelerdir?


  Defne, mucize bitki olarak da biliniyor. Defne meyvelerinden elde edilen yaðýn antiseptik özelliði var. Defne sabunu da iþte bu yaðdan üretiliyor.
  Hakiki defne sabunu, saç dökülmesi ve kepeklenmeye karþý etkili bir ürün. Ayrýca cilde de çok faydalý. Antiseptik özelliðinden dolayý tüm vücut parazitlerine ve mantar hastalýðýna karþý da faydalý bir ürün olan defne sabununun diðer faydalarý ise þöyle sýralanýyor:
- Varisleri rahatlatýyor
- Ergenlik sivilcelerine, saç diplerindeki yara ve tahriþlere karþý çok iyi geliyor
- Derideki gözenekleri açýp rahatlatýyor
- Doðal kokusu ve antiseptik oluþundan dolayý evdeki dolaplarda kullandýðýnýzda haþere barýnmasýný engelliyor. 

  Defne yaðýnda klorofil bulunuyor. Bu nedenle sabun, açýk kahverengi-yeþil arasýnda bir renkte oluyor. Sabun kurudukça rengi biraz daha açýlýyor.  

  Sadece rengine veya kokusuna bakarak bir sabunun defne sabunu olduðunu söylemek gerçekten zor. Çünkü piyasada defne esansý ile yapýlan birçok sabun bulunmakta ve bunlarý gerçeklerinden ayýrmak kolay deðil.
  Yerel dilde "gar" ve "har" olarak da adlandýrýlan defnenin sabun olmaya giden yoldaki macerasý da çok ilginç. Üretim; sýzma zeytinyaðý, defne yaðý, sabun tuzu ve su karýþýmýnýn kazanlarda odun ateþinde kaynatýlmasýyla baþlýyor. Binlerce yýllýk geleneksel tekniklerle kaynayan zeytinyaðý kazanlarýna, sulandýrýlmýþ sabuncu sodasý ilave ederek kaynatma iþlemi devam ediyor. Sonunda zeytinyaðý, sabuncu sodasýnýn etkisiyle sabunlaþmaya baþlýyor.
  Ertesi gün kazanlar tekrar odun ateþiyle kaynatýlýrken, gerekli miktarda doðal kaya tuzu ilave ediliyor. Sonrasýnda sabunlar soðumaya býrakýlýyor. Sabunlar henüz sývý halde iken kovalarla tavlalara dökülüyor ve bir gece kurumaya býrakýlýyor. Sabun dolu tavlalar iyice sertleþmeden yüzeyleri düzleniyor. Boyalý iplerle kesilecek yerler iþaretleniyor. Özel býçaklarla iþaretli yerlerden yatay ve dikey sýralar halinde kesiliyor. Ýþte defne sabunlarýnýn biraz yamuk þekilli olmasýnýn bir sebebi de bu. Çünkü sabunlar, tamamen el emeði ile üretiliyor.

Defne yapraðý

Diðer adlarý
Defne / Defne yaðýna akdeniz bölgesinde tehnil yaðý denir / nehtel / tahnal / tefrün / tenyel / Latince: laurus nobilis / laurel / laurier/ Ýng: Sweet Laurel - Bay leaf / Farsça: Barg bu / Fransýzca: Laurier / Arapçasý: rend gar habbül- gar þecerül-ðar

Defne Bitkisi:
Anavataný Asya olan Defne, Ýspanya, Fransa, Ýtalya, Yunanistan, Türkiye gibi Akdeniz kýyýlarýna sahip ülkelerde fazla olarak görülür. Akdeniz makisinin karakteristik bir aðacýdýr. Yeþil olan hiç dökülmeyen aromatik kokuya sahip yapraklarý et, balýk, çorba ,balýk vs yemeklerde koku vermek için kullanýlýr. Avrupa'da zeytinyaðýnda konserve edilen mantarlarýn içine mutlaka birkaç defne yapraðý konulur. Defne yaðý taze meyvelerden ve yapraklarýndan elde edilir. Kaynatýldýktan sonra ezilip süzülerek yaðý alýnýr. Týbbi olarak da kullanýlýr. Fazla kullanýlmamakla beraber meyvesi güzel bir baharattýr. Defne sabunu da defne yaðýndan elde edilen bir üründür. Taze meyvelerden ve yapraktan kaynadýktan sonra ezilip alýnan yaðdan elde edilir. Mikrop öldürücü etkisinden dolayý faydalýdýr. Hatay yöresinde halen yapýlýr ve kullanýlýr. Gebelik durumunda defne kullanýlmamalýdýr. Yukarýda açýklamasý yapýlan, ülkemizin birçok yerinde yetiþen Akdeniz defnesi (L. nobilis) dýþýndaki diðer defne türleri zehirlidir.
Týbbi özelikleri:
Yorgunluk, bronþit, uyutucu, mikrop öldürücü, hazým ettirici, spazm çözücü, mide baðýrsak gazý söktürücü, idrar söktürücü, nefes açýcý, terletici, hazmettirici ve uyarýcý özelliði vardýr. Soðuk algýnlýðý sebebiyle meydana gelen kýrgýnlýk, romatizma, aðrýlarýna faydalýdýr. Hamilelere yasaktýr. Aðrýlarýn sebeplerini doktora baþ vurarak muhakkak öðrenin.
Önerilen kullaným þekli
*Defne yapraklarý keskin kokusu ile aðýzda çiðnenirse aðýz kokularýný yaralarý giderir. Baharlý lezzeti ile sindirim salgýlarýný arttýrýr.
*Diþ aðrýsýný dindirmek için 2-3 yapraðýný sirke ile kaynatýp diþe gargara yapýn.
*100 gr defne yapraðý 1 litre suda kaynatýlarak günde 1-2 fincan içilir.
*Meyvesinin iki tanesi dövülür, yenirse sancýnýn her çeþidini keser. Baðýrsak aðrýsýný dindirir. Sonra sebebini öðrenmek için doktora baþ vurun.
*Meyveleri idrar söktürücü ve romatizma aðrýlarý gidericidir.
*Güneþte kurutulmuþ meyve ve yapraklarý toz haline getirilir. Her türlü zehirli hayvan ýsýrýðý, arý sokmasýnda faydalýdýr.
*Defne sabunundan mikrop öldürücü özeliðinden dolayý cilt mantarlarýnda, saç dökülmesini yavaþlatmak için kullanýlýr.
*4 avuç dolusu defne yapraðý 1 kuvvet kaynar suya suya atýlarak ýlýnýnca bu su içinde 1 saat oturup banyo olarak da uygulanabilir. Bu banyo soðuk algýnlýðý sebebiyle meydana gelen her türlü aðrýlara ve bayanlarda adet zamaný sancýlarý ile basit vajinal akýntýlarda faydalýdýr. Bedeni uyarýr zindeleþtirir.
*Bitkinin meyvelerinden yapýlmýþ olan defne yaðý, bedende anjin, (boðaza haricen sürülür) romatizma, sinüzit nedeniyle aðrýyan yerlere sürülerek rahatlama saðlanýr
*10gr defne tohumlarý balla macun yapýlýr. Kaþýk kaþýk yenir. Baþ aðrýsýna, romatizmaya nefes darlýðýna iyi gelir.
*Çay olarak içmek için 5 bardak kaynar suya 2-3 yaprak atýlýr. 2-3 dakika kaynatýlýr. 10 dakika beklenir. Yemekten sonra veya yemek aralarý günde 2-3 fincan içilir.
*Hazmettirici ve uyku için 3 bardak suya 2 yaprak konur 3 dakika kaynatýlýr. Akþam yemeðinden sonra 1 fincan içilir.
*4 bardak suya 5-10 gr meyve atýlýr. 1-2 dakika kaynatýlýr. 10 dakika bekletilir. Günde 3 kere 1 er fincan içilir.
*Anjin, aðýz ve yaralarý için 4 bardak suya 5 yaprak konur. 3-4 dakika kaynatýlýr. 5-10 dakika demlendirilir. Gargara yapýlýr, sinüzit aðrýlarýnýn bulunduðu yere kompres yapýlýr.
*Defne yaðý romatizma aðrýlarda sürülür.
*Defne sabunu saç dökülmesini yavaþlatýr. Deri mantarlarýna etkilidir.
*Bir-iki adet taze defne yapraðý fasulye, mercimek, nohut, pirinç gibi kuru yiyeceklerin içine konursa onlarýn kurtlanmalarýný önler.
*Et balýk yemeklerine güzel koku verir. 2-3 günlükse de bayatlýðýný alýr
.

 

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com