FESLEÐEN (Reyhan)

 

 

Latince ismi : Ocimum basilicum

Fesleðen

Bilimsel sýnýflandýrma

Alem:

Plantae

Þube:

Magnoliophyta

Sýnýf:

Magnoliopsida

Takým:

Lamiales

Familya:

Lamiaceae

Cins:

Ocimum

Tür:

O. basilicum

Binominal adý

Ocimum basilicum

Büyük boy görmek için resme týklayýnýz

FESLEÐEN (Ocimum basilicum)

 

Yöresel adlarý :Fesliyen, peslan, reyhanotu, ýrýhan, rahan

 

Drog adý :Basilici herba / tüm bitki (kök hariç)

 

Eterli yað :Basilici aetheroleum

 

Toplama/kurutma :Çiçeklenme aþamasýnda yapraklar ve çiçekli bölümler toplanýr, gölge ve havadar bir yerde kurumaya býrakýlýr. Daha sonra ince kýyýlýr ve hava almayan kaplarda saklanýr.

Ama saksýda yetiþtirilen bitkinin taze yapraklarý her zaman kullanýlabilir.

 

Bileþim: Linalool, ve Methylchavicol içerikli eterli uçucu yað, Cineol, tanen ve flavonlar.

 

Etkileri: Yatýþtýrýcý, gaz söktürücü, mideyi rahatlatýcý, sindirimi uyarýcý

 

Kullaným alanlarý: Fesleðen öncelikle sindirim sistemini ve sinir sistemini olumlu etkiler; þiþkinlik, mide krampý, kolikler ve sindirim problemleri kullaným alanýdýr. Mide bulantýsýný yatýþtýrýr ve baðýrsak parazitlerini öldürebilir.

Yatýþtýrýcý etkisi sayesinde, sinirlilik, depresyon, gerginlik ve uykusuzluk durumlarýnda yardýmcý olur. Epilepsi, migren ve boðmacaya karþý da denenmelidir. Geleneksel olarak, anne sütünü arttýrmada kullanýlýr.

Bitki özsuyu, sinek ve böcek ýsýrýklarýnýn tedavisinde doðrudan ýsýrýlan bölgeye sürülerek kullanýlýr. Fesleðen ayrýca antibakteriyel özelliðe de sahiptir.

Fesleðenin lezzetli bir baharat olarak her mutfakta bulunmasý gereði de anýmsanmalýdýr.

 

Kullaným biçimi: Yarým veya bir tatlý kaþýðý ince kýyýlmýþ fesleðen, orta boy bir su bardaðý dolusu kaynar derecede sýcak suyla haþlanýr, üstü kapalý olarak 10-15 dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 2-3 bardak içilebilir.

 

  Fesleðen, genellikle týpta  ve ayný zamanda yemeklik maksadýyla da kullanýlýr. Özellikle Fransa’da tüylü olarak 3 fut (90,4cm “1 fut = 30,4cm”dir) yüksekliðinde yetiþir. Dalý, yayvan ve dörtgen biçimindedir, çiçekleri beyaz, yapraklar halka biçiminde dizilmiþ sarmal þekildedir, üst tarafý toparlak ve gergin dallýdýr. Yapraklarýn altý gri-yeþil ve siyah noktalý yað hücreleri vardýr. 1inç uzunluðunda ve 1/3inç geniþliðindedir. Dokunulduðunda serinlik ve yumuþaklýk hissi verir.

 

  Farklý büyüklüklerde birkaç deðiþik þekilleri vardýr. Yapraklarý kokulu ve renklidir. Fesleðenin yapraklarý çoðunlukla koyu yeþil renktedir. Kývrýk yapraklýdýr ve çiçeklerinin kýsa iðneleri vardýr, kýsa yapraklýdýr ve kokusu rezeneye benzer.  

 

Kimyasal Maddeler

 

  Fesleðenler, farklý çeþitlerde olduðu gibi kokularý da farklýdýr. Çünkü bu þifalý ot, diðerlerine oranla farklý bir sayýda temel yaðlar içerir. Tatlý Reyhan’ýn, eugenolden gelen güçlü bir karanfil kokusu vardýr. Bu kimyasalýn kokusu ayný karanfile benzer. Bu narenciyenin kokusu, limonlu reyhan ve misket limonuna benzer. Afrikan mavisi reyhanda keskin bir nane kokusu vardýr. Çünkü içerisinde yüksek oranda camphene ve nane ruhu vardýr. Meyan fesleðeni anethol içerir ve ayný meyanda bulunan anason kimyasalýn verdiði meyanýn kokusuna benzer. Ve bu sebeple kimi zaman fesleðene, anason fesleðeni de denilir.

 

  Birçok fesleðeni kokusuyla birbirinden ayýran, oluþumunda yardýmcý diðer kimyasal maddeler ve her bir fesleðen türüne özgü olan içeriði :

 

·        cinnamate (tarçýnla aynýdýr)

·        citronellol (citronella, sardunyalar ve güller)

·        geraniol (sardunyadaki gibi)

·        linalool (bir çiçek kokusu ayný zamanda kiþniþteki koku)

·        methyl chavicol (tarhunun verdiði koku)

·        myrcene (defne aðacý, myrcia)

·        pinene ( adý üstünde, kimyasal olarak çam yaðýnýn verdiði koku)

·        ocimene

·        ocimene

·        terpineol

 

saðlýk sorunlarý bakýmýndan

 

fesleðen, rezene ve tarhun gibi, diðer aromatik bitkilere benzer. Ýçerdiði Estragole’nin fare ve sýçanlarda kanserojen ve teratogen olarak etkileri biliniyor. Þimdilerde insanlar üzerindeki etkileri, kemirgenler üzerinde 100 - 1000 arasýnda deney yapýlarak, normal olan ve  beklenen sonuç alýndý. fesleðenin, kanser riskini azalttýðý keþfedildi.

 

Fesleðen, ballýbabagiller (Lamiaceae) familyasýndan Ocimum cinsini oluþturan tek yýllýk ve genellikle ýlýman bölgelerde yetiþen bir bitki türleri.

Yemeklerde kullanýlmak üzere tarýmý yapýlan fesleðenin kökeni Asya'nýn dönenceler arasýnda kalan bölgelerine dayansa da, günümüzde yeryüzünün öteki ýlýman bölgelerine de yayýlmýþtýr.

Yetiþkin fesleðenlerin boylarý genellikle 20 ile 60 cm arasýnda deðiþir. Renkleri açýk yeþilden koyu yeþile kadar deðiþen yapraklarý yumuþak olup, bir ile beþ cm arasýnda uzunlukta ve bir ile üç cm arasýnda geniþlikte olurlar. Soðuða karþý çok duyarlý olan fesleðen bitkisi, en çok sýcak, kuru ortamlarý sever.

Fesleðenin yemeklerde kullanýmý

Kurutulmuþ fesleðen

Hem taze, hem de kurutularak kullanýlan fesleðen, piþirilerek ya da çið yenilen yemeklerde yaygýn olarak kullanýlýr. Kendisi piþirildiðinde tadýný çabuk yitirdiði için, genellikle yemeklere son anda katýlýr.

Türk yemeklerinde yaygýn olarak kullanýlan fesleðen, öteki Akdeniz ülkelerinin ve kökeninin dayandýðý güney, güneydoðu Asya ülkelerinin (özellikle de Tayland) yemeklerinde de önemli yer tutar.


Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

www.bilgideposu.com

www.beyintedavisi.com