GÝRÝÞ
 

     Olaðan dýþýlýðýn her konudaki diðer adý mucizedir.

     Tabiat ananýn ve kainatýn kendisi aslýnda insanoðlu için bir mucizedir.Her canlý veya cansýz nesne o kadar eksiksiz bir mükemmeliyet ve uyum içinde yaratýlmýþtýr ki, bunun inkarý mümkün olmadýðý gibi, bu düzeni kuran ve yürüten bir yaratýcýnýn Allah'ýn var olduðunu anlamamak imkansýzdýr.
     Kitaba konu olan bazý bitkilerde bulunan þifa özellikleri, besin ve ilaç olarak insanlýk tarihinden bu yana kullanýla gelen bitkilerden daha fazla önem ve özellik taþýmaktadýrlar. Önemli hastalýklarýn tedavilerinde bilinçli olarak kullanýldýklarýnda bu hastalýklarý ortadan tamamen kaldýrýcý etkiler taþýmaktadýrlar.
     Ünlü Herbalist Atabay Güveloðlu, 30 yýla yakýn yaptýðý bilimsel çalýþmalarla sayýlarý yaklaþýk 70.000 i bulan incelenmiþ þifalý bitkilerden en güçlü ve bulunmasý kolay olan 50 cinsini bu web sitesinde ve ayný adý taþýyan kitabýnda sizlere tanýtmaktadýr.

 

    Saðlýklar dileðimizle sunuyoruz.

 

 

 

 

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

 

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com