HARDAL

 

 

Latince ismi : Brassica nigra

Hardal: 0,2-1,5 m boylarýnda beyaz veya sarý çiçekli, yýllýk otsu bitkilerdir. 10 kadar türü vardýr. Türlerinin çoðu Akdeniz çevresi memleketlerinde yetiþir. Hardalýn beyaz hardal otu, siyah hardal otu, yabanî hardal olmak üzere deðiþik türleri vardýr.

 

Siyah hardal otu (Sinapis nigra): 1-1,5 m boyunda, bir yýllýk sarý çiçekli otsu bir bitkidir. Yapraklarý saplýdýr. Meyveleri 1-3 cm uzunlukta 2-3 mm geniþlikte, sap üzerine yatýk, tüysüz, hemen hemen dört köþeli, kýsa sivri uçludur. Yassý ve köþeli olan meyvelerinde tohumlarýn bulunduðu yerler þiþkindir. Tohumlar kýrmýzýmsý siyah renktedir. Bitkinin Orta Avrupa, Anadolu ve Ýran’da kültürü yapýlýr.

Kullanýlan kýsýmlarý tohumlarý ve tohumlarýndan elde edilen yaðýdýr. Bitkinin yapraklarý dökülmeye baþladýðýnda meyve salkýmlarý toplanýr. Bunlar 15 gün kadar gölgede kurutulduktan sonra tohumlarý alýnýr. Hardal tohumlarýnda müsilaj, yað, sinapin, sinigrin isimli glikozit ve mirozinaz fermenti vardýr. Çok eskiden beri týpta kullanýlmaktadýr. Dâhilen hardal tohumu unu az dozlarda midevî, yatýþtýrýcý ve tarçýnla karýþtýrýlýrsa iyi bir iþtah açýcýdýr. Hâricen yaký, lapa veya banyo hâlinde romatizma ve bronþitte mevzii tahriþ yapmak için kullanýlýr. Hardal yaðý cildi tahriþ eder, onun için sürüldüðü yer kýzarýr. Hafif antiseptiktir. Dumaný öksürük ve gözyaþý getirir. En fazla baharat olarak kullanýlýr. Deriyi tahriþ edip, kýzarttýðýndan iç organlardaki kaný dýþarýya toplar. Zehirlenmelerde kusturucu etkisinden faydalanýlýr. Hardal yakýlarý bir saatten fazla tutulmamalýdýr. Aksi halde yýlancýða benzer büyük þiþler meydana gelir. Yakýlar ýlýk suda ýsýtýlýr. Sýcak su fermentleri tahrip eder. Hardal yakýsý, hardal tozunun kâðýt üzerine yapýþtýrýlmasý suretiyle elde olunur. Kullanýlacaðý zaman ýlýk suda ýslatýlarak hardallý tarafý deriye gelecek þekilde kullanýlýr.

 

Beyaz hardal otu (Sinapis alba): Beyaz çiçekli hardal otudur. Vataný Akdeniz çevresi memleketleridir. Orta Avrupa ve Kuzey Amerika’da da kültürü yapýlýr. Önemli bir yað bitkisidir.

Beyaz hardal otunun sarý-kýrmýzý veya beyaz renkteki olgun tohumlarýndan hardal yaðý elde edilir. Kullanýlýþý siyah hardal otu ile aynýdýr.

 

Yabani hardal (Sinapis arvensis): 20-60 cm yüksekliðinde, memleketimizde tarla ve nadaslarda, yol kenarlarýnda yetiþen bir tarla otudur.

 

Brassicaceae familyasýndandýr. Sarý çiçekli otsu bir bitkidir. Tohumlarý baharat olarak kullanýlýr. On kadar farklý türü olmasýna karþin üç ana türü genelde baharat olarak bilinir kullanýlýr beyaz , siyah , kýrmýzý hardal olarak bilinir. Kýrmýzý hardala ayný zamanda hint hardalý da denilir.

Latince Ýsimleri; Siyah Hardal (Brassica nigra [L.] Koch ), Beyaz Hardal (Sinapis alba L.) Kýrmýzý hardal (Brassica jüncea)

Hardal tozu sirke ile karýþtýrýlmýþsa continental hardal, su ile karýþtýrýlýrsa Ýngiliz Hardalý adý alýr.

Dijon hardalý

Hardalýn tarihçesi 3000 yýl öncesine kadar gitmektedir. Asya, Yunan, eski Roma ve Mýsýr halklarý hardalý kullanmýþlardýr. Hardal, lahana, turp ve þalgamýnda üyesi olduðu ailedendir. Kýrk kadar farklý üyesi olan sarý çiçekli bu tur botanikte brassica olarak anýlan türdür (genus).

En ilkel þekilde hardal tohumlarý öðütülüp sirke ile macun kývamýna getirilerek elde edilebilir. Bu þekilde tohumun icindeki yað ile sývý karýþýp tepkimeye girmesi sonucunda hardal acýlýðýný alýr.

Hardallarýn en ünlülerinden birisi Dijon hardalý dýr. Parisin 195 Km güneydoðusundaki bu þehirde 1856'da Jean Neigeon tarafýndan ünlendirilmiþtir. Hardal yapýmýnda kullanýlan sirke yerine koruk suyu kullanýlarak yaptiðý bu karýþým daha az asidik ve tabiki daha yumuþak bir tada sahip olmuþtur.

1853 yýlýnda Dijon'da Maurice Gray hardal tohumunu iþlemek için yeni bir makina gelistirmiþtir. Böylelikle büyük miktarlarda hadal tohumunun kolay ve ucuza iþlenmesi temin edilmiþtir. Dijon hardalýnýn ünlenmesinin ikinci sebebi de Dijon topraklarýnýn potasyum açýsýndan oldukça zengin olmasýdýr. Bugün dunya hardal tohumlarýnýn hemen hemen tamamý Kanada'da üretilmektedir. Dijon ise Fransa'nýn ünlü Bordo bölgesinde olduðunda üzüm suyu üretimini þaraba dönüþtürmektedir.

Antoine Poupon Gray Poupon Mustard Company'yi (Poupon Hardal Þirketi) kurmuþtur. Bugün Grey Poupon dükkaný Dijon merkezinde faliyetine devam etmektedir. Burada hala otantik hardal ve hardal kaplarý bulunabilir. Buzdolabýnin olmadýðý günlerde bu özel kaplar, oda sicaklýðýnda hardal saklamak için kullanýlýrmýþ.

Üretimi

Dijon hardalý, siyah veya kýrmýzý hardal tohumunun kabuðunun ayrýlýp ve herhangi bir renklendirici veya katký maddesi kullanýlmayarak yapýlýr. Günümüzde koruk suyu yerine þarap, sirke veya üzüm suyu da kullanýlmaktadýr. Ayrýca fýndýk, peynir, ahududu, þampanya ile aromalandýrýlmýþ hardallar mevcuttur.

 

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com
 

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com