Dinnerly is a meal kit provider in the Australia. They are known for targeting cheap meal kit products including their popular $4.99 AUD burger. Try out our latest Dinnerly coupons Check this coupon now to get your first delicious meal at a very affordable price.


GERÇEK BÝR TABÝAT MUCÝZESÝ ÞÝFALI BÝTKÝ

ISIRGAN OTU

 

Latince ismi : Urtica dioica

Isýrgan otu (Urtica dioica)

Bitki özellikleri: Isýrgan otunu ve onun yakýcý özelliðinin acýsýný tanýyanlarýn sayýsý giderek azalýyor!

Kentlerdeki arsalar, bahçeler ve bostanlarýn azalmasýyla paralel gidiyor bu yabancýlaþma. Oysaki, ýsýrgan otu her zaman insanlarýn yakýnlýðýný aramýþ, sanki onlara daha iyi hizmet verebilmek için, evlerinin, bahçelerinin duvar diplerini kendine yurt edinmiþ, altýn deðerinde bir bitkidir. Onu tanýmayanlar, bu önemli eksikliði gidermenin yollarýný aramalýdýrlar. Ama onun bulunabileceði yollar, ne yazýk ki artýk kent içi yollar olmaktan çýkmýþ, orman veya köy yollarý ile sýnýrlanmýþtýr. Kentlerin bazý kuytu köþelerinde onu belki hala bulabilir, ama alýp evinize götüremezsiniz! Çünkü o artýk, tutunabildiði yerlerde, üstüne çökmüþ pislik tabakasýnýn altýnda ezilip gidiyor. Çünkü artýk kentli ýsýrgan otu, havadan üstüne çöken zehirler yüzünden kullanýlamaz duruma gelmiþ olmanýn acýsýný çekiyor. Ama o dayanýklýdýr. Koþullar ne kadar çetin olursa olsun, yaþamayý ve yaþatmayý çok iyi becerir!

Isýrgan otunun genellikle yaygýn olan iki türü tedavi amaçlý kullanýlýr. Büyük ýsýrgan otu(Urtica dioica) ve küçük ýsýrgan otu(Urtica urens). Çok yýllýk otsu bir bitkidir. 20-80 cm yükseklikte olur. Koyu yeþil ve tüylü yapraklarýnýn kenarlarý diþli, saplarý uzundur. Deriye deðdiklerinde yakýcý etki yaparlar.

Bileþim: Yaprakta, Flavon, C vitamini, demir, mineral tuzlar, bitki asitleri, beta sitosterin, amine(histamin).

Tohumda, müsilaj, proteinler, sabit yað, carotinoid, clorophyll.

Kökte, tanen, sterolen, sterylglucosid, lignan.

Toplama ve hazýrlama: Yapraklar, mayýs-temmuz aylarýnda, saplarýndan sýyrýlarak toplanýr. Tohum, temmuz-aðustos aylarýnda toplanýr. Kökler, ilkbahar veya sonbaharda sökülür, bol suda fýrçalanarak temizlenir. Tüm organlar gölgede kurutulur.

Kullaným alanlarý ve biçimleri: Yaprak, tohum ve kökün içerdiði etkin maddeler arasýnda farklýlýklar olduðuna göre, kullaným alanlarýnýn da farklý olmasý doðaldýr. Yani, ille de yapraðýn tohumdan veya tohumun yapraktan daha etkili olduðunun düþünülmesi doðru deðildir. Önemli olan, onlarý etkili olduklarý alanda, gerektiðince kullanmayý bilmektir. Burada, okuyucunun öncelikle bu konu hakkýnda aydýnlatýlmasýna çalýþýlacaktýr.

Yaprak çayýnýn baþlýca özellikleri olarak, idrar arttýrýcý, ödem çözücü, kan temizleyici, kan yaptýrýcý, iltihap giderici, demir eksikliðini giderici ve organizmayý uyarýcý nitelikleri sýralanabilir. Bu temel niteliklerden yola çýkýlarak, onun þu hastalýklara karþý baþarýyla kullanýlabileceðini belirtmek gerekir: Romatizma ve gut, romatizmal eklem deformasyonlarý, böbrek ve idrar yollarý iltihabý, teþhis edilemeyen þiddetli baþ aðrýlarý, prostat büyümesi, mide ve baðýrsak ülseri, böbrek ve safrakesesi taþý, güçsüzlük ve bitkinlik halleri, kansýzlýk ve alyuvarlar eksikliði, demir eksikliði, tüm alerjik rahatsýzlýklar( bahar nezlesi dahil), egzama, ergenlik sivilceleri, fistüller.

Bu hastalýklara karþý uygulanacak yaprak çayý tedavisinin, 2-4 hafta süreli kürler halinde uygulanmasý gerekir. Bu süre içinde, günde 2-4 bardak bitki çayý, tatlandýrýlmadan, öðün aralarýnda, sýcakken içilmelidir. Hiç de kötü sayýlamayacak tadýný beðenmeyen duyarlý kiþiler, örneðin bir küçük tutam nane veya kekik ekleyerek yeni tatlar oluþturabilirler. Aðýr kalp ve böbrek hastalýðýndan kaynaklanan ödemlere karþý kullanýlmadan önce doktora danýþýlmalýdýr.

Kökler, eðer istenirse her zaman yaprakla karýþtýrýlarak kullanýlabilir. Ama öncelikle, prostat büyümesine karþý, uygulanan týbbi tedaviyi destekleyici olarak çok iyi sonuç verir. Ayrýca, yalnýz veya yaprakla birlikte hazýrlanan kaynama suyuyla baþ yýkandýðýnda, saç dökülmesi durur, saçlar yoðunluk ve parlaklýk kazanýr, kepeklenme sona erer.

Tohumlar, öncelikle organizmayý uyarýcý, güçlendirici ve savunma gücünü arttýrýcý özelliklere sahip olduðu için, yaþlýlarý güçlendirici olarak kullanýlmalýdýr.

Yeþil ýsýrgan otu, sapýn dibinden kesilerek, romatizma, gut, eklem deformasyonu, siyatik ve lumbagoya karþý, doðrudan hasta bölgelere sürülerek de kullanýlýr. Bitkinin yakýcý tüylerinin deriyi tahriþ etmesiyle, uzun süreli, rahatlatýcý bir sýcaklýk oluþur ve aðrýlar diner. Baþlangýçta rahatsýz edici olan deri yanmasý bir süre sonra azalýr ve daha sonra sona erer.

Yaprak çayý: 1 tatlý kaþýðý dolusu ince kýyýlmýþ bitki, 1 bardak kaynar suyla haþlanýr, 5-6 dakika demlendikten sonra süzülür. Tatlandýrýlmadan, sýcak içilmelidir.

Kök çayý: 1 tatlý kaþýðý ince kýyýlmýþ kök, 1 bardak suda 5 dakika kadar hafif ýsýda kaynatýlýr, 4-5 dakika kadar demlendirildikten sonra süzülür. Tatlandýrýlmadan, sýcak içilmelidir.

Tohum çayý: 1 tatlý kaþýðý dolusu hafifçe ezilmiþ tohum, 1 bardak kaynar suyla haþlanýr, 8-10 dakika demlendikten sonra süzülür. Tatlandýrýlmadan, sýcak içilmelidir.

Bu droglarýn ikisinin veya üçünün karýþtýrýlarak içilmesinde hiçbir sakýnca yoktur. Bu tür karýþýmlarýn, tedavi edici etkinliði arttýracaðýný düþünmek herhalde doðru olur.

Yan etkiler: Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.
 

Egzama ve egzamaya eþlik eden baþ aðrýlarý ýsýrgan otu çayý ile iyileþtirilebilirler. Isýrgan otu, böbrek ve mesane taþý oluþumuna karþý da kullanýlabilir. Böbrek hastalýklarý ve zorlu baþ aðrýlarý genellikle bir arada görülürler. Egzamalar genellikle dahili bir nedene dayandýklarýndan, onlarý içerden, kan temizleyici bitkilerle iyileþtirmek gerekebilir. Isýrgan otu, en baþta gelen kan temizleyici ve ayný zamanda kan yaptýrýcý bir bitkidir. Böylece, pankreas üzerinde de çok olumlu etkileri olduðu için, ýsýrgan otu çayý ile kandaki þeker düzeyi düþürülebilir. Ýdrar yollarý hastalýklarý ve iltihaplarý, da bitki çayý ile iyileþtirilebilirler. Ayný zamanda da dýþkýlama kolaylýklarý saðladýðýndan, bir ilkbahar kürü için özellikle önerilir.

 

 Ýlkbaharda ve sonbaharda filizlendiðinde, onunla 4 haftalýk bir çay kürü yapmak önemlidir. Sabahlarý aç karnýna, kahvaltýdan yarým saat önce bir bardak ve gün boyunca 1-2 bardak çayý yudumlanarak içilebilir. Bu tür çay kürlerinden sonra kiþi kendini anlatýlamayacak kadar iyi hissedebilir. Ayrýca bu çayýn lezzeti hiç de kötü deðildir. Ama duyarlý kiþiler, ona biraz papatya veya nane ekleyerek, lezzetini ve kokusunu deðiþtirebilirler.

 

Isýrgan otu, karaciðer ve safra kesesi hastalýklarýnda, dalak hastalýklarýnda, solunum sistemi balgamlanmasýnda, mide kramplarýnda ve ülserlerinde, baðýrsak ülserlerinde ve akciðer hastalýklarýnda öncelikle önerilir. Deðerli etken maddeleri (Potasyum tuzlarý, organik asitler-formik asit, histamin, asetilkolin ve Vitamin C) alabilmek için, çay hazýrlanýrken, yapraklar yalnýzca haþlanýr (kaynatýlmaz). Isýrgan otu, koruyucu olarak da günde bir bardak içilebilir. Mikroplu hastalýklarda ve mikrop salgýlanan hallerde de bitki çok iyi bir yardýmcýdýr. Belirli bir yaþtan sonra bedendeki demir miktarý azalmaya baþlar. Bu nedenle, yorgunluk ve bitkinlik halleri görülür, kiþi yaþlandýðýný düþünmeye baþlar ve verimliliði giderek azalýr. iþte bu durumlarda, demir içerikli taze ýsýrgan otu ile çok olumlu sonuçlar alýnabilir. Bir ýsýrgan otu küründen sonra, kiþi kendini çok kýsa bir süre içerisinde eskiye oranla çok daha rahat hisseder, enerji ve çalýþma gücü geri gelir, dýþ görünüm olarak da belirgin bir düzelme baþlar. Safrakesesi rahatsýzlýðý ve kansýzlýk durumlarýnda da bitki çayý fayda saðlayacaktýr. Ödemlerde, ýsýrgan otu bedendeki fazla sývýyý emerek büyük yararlar saðlar. Kan yaptýrýcý özelliði sayesinde, kansýzlýk solgunluklarýnda, alyuvarlar eksikliðinde, anemi de yardýmcý olur. Herhangi bir alerji rahatsýzlýðý çekenler (bahar nezlesi dahil) uzun bir süre ýsýrgan otu çayý içebilirler. Bitki, soðuk algýnlýðýna yatkýnlýðý önler, romatizma ve gut hastalýklarýnda yardýmcý olur.

 

Taze ýsýrgan otu yaprak ve kökünün kaynama suyuyla baþ yýkanabilir ve saçlar canlanarak, sýk bir biçimde büyümeye baþlarlar. Her tür saça özellikle iyi gelen ýsýrgan otu tentürünü herkes kullanabilir. Kafa derisi kepeksiz, saçlar sýk, yumuþacýk ve parlak! Damar týkanýklýklarýnda da (baldýrlarda), ýsýrgan otu çok büyük yardýmlar saðlar. Bu hastalýðý çeken bazý kiþiler, eðer zaman geçirmeden, ýsýrgan otu kökü ayak banyolarý yapacak olurlarsa, olasý bir bacak empütasyonundan kurtulabilirler. Her tür kramp, nerden gelirse gelsin, kan dolaþýmý bozukluðunun habercisi olabilir. Böyle durumlarda, bitkinin kaynama suyuyla masaj veya banyo yapmak fayda saðlayacaktýr. Bu durum, koroner damarlarýnýn daralmasý gibi özel durumlarda da geçerlidir. Belden yukarýsý banyo küvetine doðru eðilir ve kaynatýlmýþ bitkinin ýlýk suyuyla kalp bölgesine hafifçe masaj yapýlýr. Siyatik, lumbago ve kollarda, bacaklarda oluþan sinir iltihaplanmalarýnda, aðrýlý bölgelere, yapraklý taze ýsýrgan otu dalý hafifçe sürülür. Örneðin siyatikte, ayak ekleminden baþlamak üzere, dýþtan kalçaya kadar ve oradan da bacaðýn iç tarafýndan topuða kadar yavaþça sürülür. Bu iki kere daha yenilenir ve son olarak, kalçadan baþlayarak aþaðý doðru inilir. Gerektiðinde daha baþka bölgelere de ayný biçimde uygulanýr. Isýrgan otunun sebep olduðu kaþýntýyý önlemek için, iþlem sonunda o bölgeler pudralanýr.

 

Kullanýlan bitki ne kadar taze olursa, þifalý gücü de o kadar fazladýr. Kýþ için bir miktar stok yapmayý da unutmayýn ve kurutacaðýnýz bu ýsýrganlarý mayýs ve haziran ayýnýn güneþli günlerinde toplamaya dikkat edin. Kendi saðlýðýnýz için bir þeyler yapabildiðinize sevinin! Ama en önemlisi sadece ihtiyacýnýz kadar bitki toplayýn. Eðer sadece yaprak ve saplara ihtiyacýnýz varsa kesinlikle bitkiyi köküyle beraber sökmeyin. Bir bölgedeki tüm bitkileri tamamen koparmayýn. Gelecek yýllarda da bitkinin neslini sürdürmesine izin verin!

 

Kullaným Biçimleri:

Çay Hazýrlamak:

Yaprak Çayý: Bir tatlý kaþýðý ince kýyýlmýþ ýsýrgan otu, orta boy bir su bardaðý dolusu kaynar suyla haþlanýr , 5-10 dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 2-4 bardak yeni demlenmiþ çay aç karnýna veya öðün aralarýnda tatlandýrýlmadan içilir. Kokusunu veya tadýný rahatsýz edici bulanlar çaylarýna biraz nane ilave edebilirler.

Kök Çayý: Bir tatlý kaþýðý ince kýyýlmýþ kök, bir su bardaðý dolusu soðuk suya eklenir, hafif ýsýda kaynama derecesine getirilir, 4-5 dakika kaynadýktan sonra, ateþten indirilip 5-10 dakika demlendirilir ve süzülür. Günde 3 bardak taze demlenmiþ çay soðutulmadan içilir.

 

Tohum Çayý: Havanda hafifçe ezilmiþ bir tatlý kaþýðý tohum, orta boy bir su bardaðý dolusu kaynar derecede sýcak su ile haþlanýr, üstü kapalý olarak 8-10 dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 2-3 bardak taze demlenmiþ çay, yemeklerden yarým saat önce soðutulmadan içilir.

 

Isýrgan otu Tentürü: ilkbaharda veya sonbaharda sökülen kökler bol suda iyice yýkanýr, elden geldiðince ince kýyýlýr ve bir þiþenin aðzýna kadar doldurulur. Köklerin üstüne çýkacak kadar 35-40 derece etil alkol eklenir, her gün çalkalanarak güneþte 14 gün boyunca bekletilir ve süre sonunda bir tülbentten geçirilerek süzülür. Koyu renkli þiþelerde, serin bir yerde yýllarca saklanabilir.

 

El ve Ayak Banyolarý: iki avuç dolusu yýkanmýþ kök, sap ve yaprak, 5 litre soðuk suya konularak, 10-12 saat bekletilir ve sonra kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr. Banyo sýrasýnda bitkiler suyun içinde kalabilir. Bu banyo suyu, yeniden ýsýtýlarak, 2-3 kere daha kullanýlabilir.

 

Saç Yýkamak: 4-5 avuç taze veya kurutulmuþ yaprak, 5 litre suya koyulur, aðýr ateþte kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr, 5 dakika demlendikten sonra süzülür. Kök kullanýldýðýnda ise, 2 avuç dolusu ince kýyýlmýþ kök, 10-12 saat soðuk suda bekletilir, sonra kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr ve demlenmesi için 10 dakika beklendikten sonra süzülür. Bu durumda, saç yýkamak için sodalý sabun gerekir.

 

Referanslar:

1-”Gesundheit aus der Apotheke Gottes” “Tanrý’nýn Eczanesinden Saglýk”, Maria Treben

2-Türkiye’de Bitkilerle Tedavi, Prof.Dr. Turhan Baytop, I.U Eczacýlýk Fak.

3-”Bir Yudum Saðlýk”, N.Eröztürk, Anahtar yayýnlarý, Ýstanbul,2000

4-”Maria Treben’s Heilerfolge”,”Maria Terben’in Tedavi Baþarýlarý”, M.Treben,Çev.:Niyazi Eröztürk

 

Isýrgan otunun ülkemizde beþ ayrý çeþidi var. Gazi Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Sezik, bu bitkinin baðýþýklýk sistemini nasýl güçlendirdiðini þöyle anlatýyor: ‘Araþtýrmalar, ýsýrgan otunun çayýna geçen, suda çözünen bazý maddelerin baðýþýklýk sistemini harekete geçirdiðini gösterdi. Yani ýsýrgan çayý baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirici olarak kullanýlabilir. Ancak saðlýklý kiþiler tarafýndan kullanýldýðýnda bu etki iyidir.’ Sezik, kimi zaman baðýþýklýk sistemini harekete geçirmenin zararlý olabileceðine dikkat çekiyor: ‘Bazen baðýþýklýk sisteminin normalin üzerine çýkarýlmasý yani çok fazla harekete geçirilmesi istenmez. Çünkü bazý kanser vakalarýnda baðýþýklýk sistemini baskýlayýcý ilaçlar kullanýlýr. Eðer baðýþýklýk sistemi hareketlenirse kanserli hücreler yayýlabilir. Yani hastalýðýn bulunduðu bölgeden diðer organlara metastaþ yapma riski ortaya çýkar. Bu nedenle ýsýrgan çayý her hastada kullanýlamaz. Kanserli hastalarda ýsýrganýn hasta tarafýndan kendi baþýna kullanýlmasý doðru deðildir. Isýrganýn kanser hücreleri üzerinde olumlu bir etkisi bulunmamýþtýr. Ancak, baðýþýklýk sisteminin harekete geçirilmesi istenen durumlarda hekim tavsiyesiyle kullanýlabilir.

Tüylerindeki sývý,  yýlan zehiri analoðudur
Isýrgan otu antik çaðlardan bu yana tedavi edici bir bitki olarak kullanýlmýþtýr. Yunan bilgin Dioskorides ve Galen ýsýrgan otunun birçok hastalýktaki iyileþtirici etkilerinden ve astým, akciðer ve karaciðer kökenli hastalýklarýn tedavisinde kullanýmýndan bahsetmiþlerdir.

Romalý bilgin Pliny kanamayý kontrol edici özelliklerini rapor etmiþtir.
Geleneksel Afrika týbbýnda ise burun kanamalarýnda enfiye þeklinde, aybaþý ve iç kanamalarýn tedavisinde, yanýklarda kullanýlmýþtýr.Hindistan da rahim ve burun kanamalarda , cilt döküntülerinde, özellikle egzemalarda kullanýlmaktadýr. Kuzey Amerika yerlileri bu bitkiyi romatizmal hastalýklarda ve doðumda yardýmcý olarak kullanmýþlardýr. Brezilya halk tababetinde ise þeker hastalýðýnda, ishalde, idrar yolu ve solunum hastalýklarýnda ve kadýnlarda görülen anormal kanamalarda faydalanýmý yaygýndýr. Almanya’da birçok rahatsýzlýk yaný sýra prostat problemlerinde sýkça kullanýlýr.

Isýrgan yapraðý, provitamin A, B, C vitaminlerince ve potasyum tuzlarýnca zengindir. Asetil kolin, mineraller, salisilik asit ve organik asitler içerir. Yakýcý tüðlerinde ise karýnca asiti (formik asit), asetik asit, histamin ve birtakým enzimler bulunur. Tüðlerindeki bu sývý yýlan zehiri analoðudur. Isýrganýn deride oluþturduðu yakýcý etkiden tüylerde bulunan histamin ve asetil kolin sorumludur. Histamin vücudumuzun alerjik bir þeyle temas ettiðinde salgýladýðý bir maddedir.

Ýçeriðindeki demir,klorofil ve vitaminler nedeniyle kansýzlýða karþý etkilidir.,
Ýçerdiði düþük doz yýlan zehiri analoðu baðýþýklýk sistemini kamçýlar.
Akut ve kronik eklem romatizmalarýnda etkilidir. Yapýlan bir takým klinik çalýþmalar aðrý ve eklem sertliklerini giderdiðini ve klasik aðrý ve yangý giderici ilaçlarýn etkisini arttýrdýðýný kanýtlamaktadýrlar. Ýdrar yolu iltihaplarýnda ve mesane taþlarýnýn düþürülmesinde kullanýlýr, idrar asitliðini dengeleyici özelliði mevcuttur. Çok iyi bir kan temizleyicidir. Ýdrar söktürücü özelliðinden dolayý vücutta ödeme sebep olan tüm rahatsýzlýklarda yardýmcýdýr. Tansiyon yüksekliklerinde de faydalýdýr.

Gut hastalýðýnda ve siyatikte faydalýdýr. Siyatikte içilerek deðil dýþardan uygulanýmý gerekir.

Kanamalarý durdurmaya yardým eder.

Ayhali düzensizliklerinde yýllardýr kullanýlýr.

Mide,barsak, dalak, karaciðer ve safra kesesinin düzenli çalýþmasýný saðlar.

Kan þekerini düþürür.

Egzemalarda ve birçok cilt hastalýðýnda fayda saðlar.

Taze yapraklarýnýn yenmesi zayýflamaya yardýmcýdýr. Ýdrar söktürücü etkisi de yine
zayýflamaya yardým eder.

Çayý kronik yorgunluða faydalýdýr.

Yarý yarýya ýspanak ile birlikte piþirilirse mide barsak gazlarý nedeniyle oluþan aðrýlara iyi gelir bu þekilde çocuklara da verilebilir. Taze yapraklarýnýn tahriþ edici ve yakýcý etkisi yapraklar haþlandýðýnda tamamen kaybolur ve çok besleyici bir yiyecek haline gelir.Bilinen bir yan etkisi yoktur.

Cilt bakýmý ve deri temizliðinde de kullanýlýr. Doku sýkýlaþtýrýcý etkisi vardýr.
Yeþil kýsýmlarýndan elde edilecek özsuyu ile gargara yapýlýrsa aðýz ve diþeti iltihaplarýna iyi gelir.

Taze bitki romatizma aðrýlarýnýn olduðu bölgeye sürülürse o bölgeye olan kan akýþý artar ve rahatlama saðlar, bu etkisi yüzyýllardýr bilinir ve yaygýn olarak uygulanýr.

Etkili bir saç güçlendiricisidir. Köklerinin kaynatýlmasý sonucu elde edilen sývý yýkama olarak kullanýlýrsa saçlarý ve saç derisini canlandýrýr saç kepeklenmesine ve yaðlanmasýna, saç dökülmesine iyi gelir.

Isýrgan tohumu ise Dioscorides döneminden beri tedavide kullanýlan bir bitkisel drogdur. Romatizma aðrýlarýný giderici, idrar ve adet söktürücü, ateþ düþürücü etkisi vardýr. Barsak parazitlerini düþürür. Eski yazarlar cinsel gücü artýrýcý etkisinden sýkça bahsederler. Bu etki için ýsýrgan tohumu havanda dövülür, bal ile karýþtýrýlarak macun yapýlýr ve günde 2-3 çay kaþýðý alýnýr. BÝR GÜNDE ALINAN ISIRGAN TOHUMU MÝKTARI 8-10 grI GEÇMEMELÝDÝR.

Halk arasýnda kansere karþý yaygýn olarak kullanýlýr. Baðýþýklýk sistemini kamçýlayýcý etkisiyle kanser tedavisine yardýmcý olduðu düþünülür.

 

Kür halinde içilmeli

Fitoterapi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ekrem Sezik, ýsýrgan çayýnýn sürekli içilmesinin doðru olmayacaðýný belirterek tüketiminde nelere dikkat edilmesi gerektiði hakkýnda þu bilgileri veriyor:

‘Saðlýk sorunu olmayanlar ýsýrgan çayýný günde 2-3 fincan içebilir. Ancak bazý kiþilerde ýsýrgan çayýnýn mide rahatsýzlýðý yaptýðý unutulmamalý. Devamlý çayýn içilmesi doðru deðildir. 20′þer günlük kürler halinde kullanýlmalý. 10 gün ara verilmeli.

Isýrganýn çayý demlenerek hazýrlanmalý. Kaynar su bitkinin üzerine dökülüp 10 dakika bekletildikten sonra suyu içilmeli. Ýçindeki maddelerde bozulma olabileceði için taze þekilde tüketilmeli.’

(Akþam gazetesi)

 

 Isýrgan otu, kara kavuk, hatmi, çörekotu ve karahindibayý herkes bilir; ancak pek çok insan dünyanýn birçok yerinde bulunan bu çeþit bitkilerin týbbî ilâç olarak kullanýldýðýnýn farkýnda deðildir. Öncelikle, tabiat eczanesinden þifa kaynaðý olarak bize sunulmuþ olan bitkilerden biri olan ýsýrgan otunu tanýmaya çalýþacaðýz.


Nerede yetiþir?
Hangi durumlarda tesirlidir?
Her iki ýsýrgan otu çeþidinin birçok þifalý yönü olduðu söylenir, þimdiye kadar kesin olarak teyit edileni ise idrar söktürücü özelliðidir. Bundan baþka ýsýrgan otu:
- Kaný temizler.
- Metabolizmayý uyarýr.
- Def’i haceti kolaylaþtýrýr.
- Gut ve romatizma hastalýklarýnda rahatlýk saðlar.
- Ýdrar yollarý ve böbrek iltihap ve rahatsýzlýklarýnda tedaviyi destekleyici tesir gösterir.
- Karaciðer, safra kesesi ve dalaða iyi gelir.
- Bayanlarýn þiddetli âdet kanamalarýnda, kanýn normal akýþýný saðlar.
Çevreci çiftçiler, ýsýrgan otu gübresine umut baðlamaktalar. Hayvan besicileri; at, kümes hayvanlarý ve sýðýra besleyici yem olarak kurutulmuþ ýsýrgan otu verirler. Özellikle bu durumda sýðýrýn daha fazla süt vermesi beklenir. Avrupalý pamukla tanýþmadan önce ýsýrgan otu sapýnýn liflerinden bir çeþit bez imal ediyordu. Ayrýca birçok kelebeðin týrtýllarýnýn ýsýrgan otu yemeden hayatta kalmalarý mümkün deðildir. Þayet ýsýrgan otu ararken bir dizi týrtýlla karþýlaþýrsanýz, meydaný onlara býrakýnýz. Isýrgan otunu baþka yerde bol miktarda bulabilirsiniz.

 

Nasýl iþlenir?
Bitkinin her þeyi kullanýlabilir. En iyi toplama zamaný, çiçekleri açmadan önceki dönem yani ilkbahardýr. Trafiðin yoðun olduðu cadde ve zehirleme ile haþere mücadelesi yapýlan yerlerden toplanmamalýdýr. Toplarken eldiven giyilmelidir. Isýrgan otu taze olmalý ve bol miktarda toplanmalýdýr. Özellikle taze filizleri, sebze yemeði için elveriþlidir.

Isýrgan otu çayý


Çay için ise; 10-15 santimetre büyüklüðünde ýsýrgan otu saplarýný iple baðlayýnýz. Bu baðlarý gölgeye asarak kurumaya býrakýnýz. Ne zaman ýsýrgan otu yapraklarý çýtýr çýtýr kurursa, o zaman yapraklarý sapýndan ayýrýnýz. Kurumuþ halde ýsýrgan otu artýk dalamaz. Bu þifalý bitki, cam kavanozda ýþýktan uzak muhafaza edilmelidir.

2-3 çay kaþýðý kurutulmuþ ýsýrgan otunu bir bardak (150 ml) suyla kaynatýp 10 dakika bekletiniz, daha sonra süzünüz. Tedavi maksadýyla günde iki-üç bardak olmak üzere, iki-üç hafta ýsýrgan otu çayý içiniz.

 

Taze yapraklardan yapýlan çay: ¾ litre suya 40 gram ýsýrgan otunu yapraklarýyla kaynatýp, 15 dakika bekletiniz (bir günlük doz). Kalp ve böbrek fonksiyonlarýnýn yetersizliði sonucu oluþan su birikimi (ödem) durumunda bu çay içilmemelidir. Þüpheli durumlarda hekiminize baþ vurunuz. Sebze olarak ýsýrgan otu
Yaklaþýk 800 gram taze filiz ve yapraklarý dört kiþilik yemek için yeterlidir. Evvelâ iyice yýkanarak, içinde bol su bulunan büyük bir kapta biraz haþlanmalýdýr. Kaynamýþ suyu dökünüz ve ýsýrgan otunu soðumaya býrakýnýz. Daha sonra yaþ yapraklarý sucuk biçiminde yuvarlayýnýz ve þerit halinde kesiniz. Ýçinde, ince kýyýlmýþ soðan veya iki-üç diþ sarýmsak bulunan zeytinyaðýnda; hafif ateþte kavurunuz. Ýsteðe göre tuz, karabiber ve baharat ilâve edilebilir.

              

             Vücudun zýrhý,ýsýrgan otu

Isýrgan türleri

Isýrgan, yöreden yöreye farklý türler gösterir. Avrupa, Amerika, Asya veya Avusturalya’da hep farklý onlarca türleri vardýr. Çevresinde yetiþen bitki florasýna baðlý olarak çok fazla yatay geçiþten etkilenmektedir. Ülkeden ülkeye deðiþen o kadar fazla türü vardýr ki, saymakla bitmez. Ýþte size birkaç örnek,

 

 • Urtica angustifolia (Çin, Japonya, Kore)

 • Urtica ardens (Çin)

 • Urtica atrichocaulis (Himalaya, Çin’in güney-batýsý)

 • Urtica atrovirens (Batý Akdeniz Bölgesi)

 • Urtica cannabina  (Asya ve Sibirya)

 • Urtica chamaedryoides (Kuzey Amerika)

 • Urtica dioica L. (Avrupa, Kuzey Karadeniz)

 • Urtica dubia (Kanada)

 • Urtica ferox (Avusturalya, Yeni Zellanda)

 • Urtica fissa (Çin)

 • Urtica galeopsifolia (Orta Avrupa, Çorum, Sivas, Yozgat)

 • Urtica gracilenta (Orta Amerika)

 • Urtica hyperborea (Karadeniz’in yüksek yaylalarý, Pakistan)

 • Urtica incisa (Avusturalya)

 • Urtica kioviensis (Ýngiltere, Fransa, Hollanda)

 • Urtica laetivirens (Moðolistan, Japonya)

 • Urtica mairei (Himalaya)

 • Urtica membranace(Ýngiltere, Azor Adalarý)

 • Urtica morifolia (Kanarya Adalarý)

 • Urtica parviflora (Hindistan)

 • Urtica pilulifera (Ýtalya, Sicilya, Fransa’nýn güneyi)

 • Urtica platyphylla (Çin, Japonya)

 • Urtica pubescens (Ýran, Rusya)

 • Urtica rupestris (Sicilya)

 • Urtica sondenii (Ýskandinav Ülkeleri, Rusya)

 • Urtica taiwaniana (Tayvan, Endenozya)

 • Urtica thunbergiana (Japonya, Tayvan)

 • Urtica triangularis

 • Urtica urens (Ege, Orta Avrupa)
   

Isýrgan otunun faydalarý nedir?

Kökünden baþlamak üzere, yapraklarý, tohumlarý bile þifalý bir bitki olan ýsýrgan otunun hangi hastalýklara iyi geldiðini biliyor musunuz? Ýþte þifa kaynaðý olan bitki...

Isýrgan Otu (Urtica diocia / urens); kökünden baþlamak üzere, kökü, yapraklarý, tohumlarý bile þifalý olan bir bitkidir. Eski çaðlarda da büyük bir saygýnlýða sahipti. Ýsviçreli botanik bilimci Künzle, bir yazýsýnda, yakýcý özelliði sayesinde (Tüylerde bulunan histamin ve asetilkolin) korunmamýþ olsaydý, bitkinin kökünün çoktan kurumuþ olacaðýný belirtmiþti.

Eðer kendini koruyamamýþ olsaydý, haþarat ve hayvanlar onu çoktan yok etmiþlerdi. Büyük ýsýrgan otu (Urtica diocia L.), çok yýllýk ve otsu bir bitkidir, boyu bazen 1 m'yi geçer, yapraklar koyu yesil renkli, saplý, diþli kenarlý ve yakýcý tüylüdür. Küçük ýsýrgan otu (Urtica Urens L.), bir yýllýk ve otsu bir bitkidir. Boyu 60 cm kadar olabilir. Yapraklar açýk yeþil renkli, saplý, diþli kenarlý ve yakýcý tüylüdür. Duvar kenarlarý ve harabeliklerde bol olarak görünür.Her iki türün de yapraklarý 2-4 cm uzunlukta, oval veya kalp biçimindedir. Taze iken deri ile temas edince deride kýzartý ve yanma yapar. Dýzlaðan ve dikenli ýsýrgan isimleriyle de bilinir. Türkiye' de  her iki tür de yetiþir.

    Egzema ve egzemaya eþlik eden baþ aðrýlarý ýsýrgan otu çayý ile iyileþtirileilirler. Isýrgan otu, böbrek ve mesane taþý oluþumuna karþý da kullanýlabilir. Böbrek hastalýklarý ve zorlu baþ aðrýlarý genellikle bir arada görülürler. Egzemalar genellikle dahili bir nedene dayandýklarýndan, onlarý içerden, kan temizleyici bitkilerle iyleþtirmek gerekebilir. Isýrganotu, en baþta gelen kan temizleyici ve ayný zamanda kan yaptýrýcý bir bitkidir. Böylece, pankreas üzerinde de çok olumlu etkileri olduðu için, ýsýrganotu çayý ile kandaki þeker düzeyi düþürülebilir. Ýdrar yollarý hastalýklarý ve iltihaplarý, da bitki çayý ile iyileþtirilebilirler. Ayný zamanda da dýþkýlama kolaylýklarý saðladýðýndan, bir ilkbahar kürü için özellikle önerilir. lkbaharda ve sonbaharda filizlendiðinde, onunla 4 haftalýk bir çay kürü yapmak önemlidir. Sabahlarý aç karnýna, kahvaltýdan yarým saat önce bir bardak ve gün boyunca 1-2 bardak çayý yudumlanarak içilebilir. Bu tür çay kürlerinden sonra kiþi kendini anlatýlamayacak kadar iyi hissedebilir. Ayrýca bu çayýn lezzeti hiç de kötü deðildir. Ama duyarlý kiþiler, ona biraz papatya veya nane ekleyerek, lezzetini ve kokusunu deðiþtirebilirler.

    Isýrganotu, karaciðer ve safra kesesi hastalýklarýnda, dalak hastalýklarýnda, solunum sistemi balgamlanmasýnda, mide kramplarýnda ve ülserlerinde, baðýrsak ülserlerinde ve akciðer hastalýklarýnda öncelikle önerilir. Deðerli etken maddeleri (Potasyum tuzlarý, organik asitler-formik asit, histamin, asetilkolin ve Vitamin C) alabilmek için, çay hazýrlanýrken, yapraklar yalnýzca haþlanýr (kaynatýlmaz). Isýrganotu, koruyucu olarak da günde bir bardak içilebilir. Mikroplu hastalýklarda ve mikrop salgýlanan hallerde de bitki çok iyi bir yardýmcýdýr. Belirli bir yaþtan sonra bedendeki demir miktarý azalmaya baþlar. Bu nedenle, yorgunluk ve bitkinlik halleri görülür, kiþi yaþlandýðýný düþünmeye baþlar ve verimliliði giderek azalýr. Iþte bu durumlarda, demir içerikli taze ýsýrgan otu ile çok olumlu sonuçlar alýnabilir. Bir ýsýrgan otu küründen sonra, kiþi kendini çok kýsa bir süre içerisinde eskiye oranla çok daha rahat hisseder, enerji ve çalýsma gücü geri gelir, dýþ görünüm olarak da belirgin bir düzelme baþlar. Safrakesesi rahatsýzlýðý ve kansýzlýk durumlarýnda da bitki çayý fayda saðlayacaktýr. Ödemlerde, ýsýrganotu bedendeki fazla sývýyý emerek büyük yararlar saðlar. Kan yaptýrýcý özelliði sayesinde, kansýzlýk solgunluklarýnda, alyuvarlar eksikliðinde, anemi de yardýmcý olur. Herhangi bir alerji rahatsýzlýðý çekenler (bahar nezlesi dahil) uzun bir süre ýsýrganotu çayý içebilirler. Bitki, soðuk algýnlýðýna yatkýnlýðý önler, romatizma ve gut hastalýklarýnda yardýmcý olur.

    Taze ýsýrganotu yaprak ve kökünün kaynama suyuyla baþ yýkanabilir  ve saçlar canlanarak, sýk bir biçimde büyümeye baþlarlar. Her tür saça özellikle iyi gelen ýsýrganotu tentürünü herkes kullanabilir. Kafa derisi kepeksiz, saçlar sýk, yumuþacýk ve parlak! Damar týkanýklýklarýnda da (baldýrlarda), ýsýrganotu çok büyük yardýmlar saðlar. Bu hastalýðý çeken bazý kiþiler, aðer zaman geçirmeden, ýsýrganotu kökü ayak banyolarý yapacak olurlarsa, olasý bir bacak empütasyonundan kurtulabilirler. Her tür kramp, nerden gelirse gelsin, kan dolaþýmý bozukluðunun habercisi olabilir. Böyle durumlarda, bitkinin kaynama suyula masaj veya banyo yapmak fayda saðlayacaktýr. Bu durum, koroner damarlarýnýn daralmasý gibi özel durumlarda da geçerlidir. Belden yukarýsý banyo küvetine doðru eðilir ve kaynatýlmýþ bitkinin ýlýk suyuyla kalp bölgesine hafifçe masaj yapýlýr. Siyatik, lumbago ve kollarda, bacaklarda oluþan sinir iltihaplanmalarýnda, aðrýlý bölgelere, yapraklý taze ýsýrganotu dalý hafifçe sürülür. Örneðin siyatikte, ayak ekleminden baþlamak üzere, dýþtan kalçaya kadar ve oradan da bacaðýn iç tarafýndan topuða kadar yavaþca sürülür. Bu iki kere daha yenilenir ve son olarak, kalçadan baþlayarak aþaðý doðru inilir. Gerektiðinde daha baþka bölgelere de ayný biçimde uygulanýr. Isýrganotunun sebep olduðu kaþýntýyý önlemek için, iþlem sonunda o bölgeler pudralanýr.

     Kullanýlan bitki ne kadar taze olursa, þifalý gücü de o kadar fazladýr. Kýþ için bir miktar stok yapmayý da unutmayýn ve kurutacaðýnýz bu ýsýrganlarý mayýs ve haziran ayýnýn güneþli günlerinde toplamaya dikkat edin. Kendi saðlýðýnýz için bir þeyler yapabildiðinize sevinin! Ama ama en önemlisi sadece ihtiyacýnýz kadar bitki toplayýn. Eðer sadece yaprak ve saplara ihtiyacýnýz varsa kesinlikle bitkiyi köküyle beraber sökmeyin. Bir bölgedeki tüm bitkileri tamamen koparmayýn. Gelecek yýllarda da bitkinin neslini sürdürmesine izin verin!

Kullaným Biçimleri:

Çay Hazýrlamak:

Yaprak Çayý: Bir tatlý kaþýðý ince kýyýlmýþ ýsýrganotu, orta boy bir su bardagý dolusu kaynar suyla haþlanýr , 5-10 dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 2-4 bardak yeni demlenmiþ çay aç karnýna veya öðün aralarýnda tatlandýrýlmadan içilir. Kokusunu veya tadýný rahatsýz edici bulanlar çaylarýna biraz nane ilave edebilirler.

Kök Çayý: Bir tatlý kaþýðý ince kýyýlmýþ kök, bir su bardaðý dolusu soðuk suya eklenir, hafif ýsýda kaynama derecesine getirilir, 4-5 dakika kaynadýktan sonra, ateþten indirilip 5-10 dakika demlendirilir ve süzülür. Günde 3 bardak taze demlenmiþ çay soðutulmadan içilir.

Tohum Çayý: Havanda hafifçe ezilmiþ bir tatlý kaþýðý tohum, orta boy bir su bardaðý dolusu kaynar derecede sýcak su ile haþlanýr, üstü kapalý olarak 8-10 dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 2-3 bardak taze demlenmiþ çay, yemeklerden yarým saat önce soðutulmadan içilir.

Isýrganotu Tentürü: Ilkbaharda veya sonbaharda sökülen kökler bol suda iyice yýkanýr, elden geldigince ince kýyýlýr ve bir sisenin bogazýna kadar doldurulur. Köklerin üstüne çýkacak kadar 35-40 derece etil alkol eklenir, hergün çalkalanarak güneste 14 gün boyunca bekletilir ve süre sonunda bir tülbentten geçirilerek süzülür. Koyu renkli siselerde, serin bir yerde yýllarca saklanabilir.

El ve Ayak Banyolarý: Iki avuç dolusu yýkanmýs kök, sap ve yaprak, 5 litre soguk suya konularak, 10-12 saat bekletilir ve sonra kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr. Banyo sýrasýnda bitkiler suyun içinde kalabilir. Bu banyo suyu, yeniden ýsýtýlarak, 2-3 kere daha kullanýlabilir.

Saç Yýkamak: 4-5 avuç taze veya kurutulmus yaprak, 5 litre suya koyulur, agýr ateste kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr, 5 dakika demlendikten sonra süzülür. Kök kullanýldýgýnda ise, 2 avuç dolusu ince kýyýlmýs kök, 10-12 saat soguk suda bekletilir, sonra kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr ve demlenmesi için 10 dakika beklendikten sonra süzülür. Bu durumda, saç yýkamak için sodalý sabun gerekir.

 

ISIRGAN HAKKINDA SOHBET:

Bir keresinde, radyoda konuþma yapan bir doktor tarafýndan (Türkiye' de deðil), sahip olduðumuz þifalý bitkilerin en etkililerinden birinin Isýrgan Otu (Urtica diocia / urens) olduðu belirtilmiþti (Referans1: M.Treben). Eðer ne kadar þifalý olduðunu bilmiþ olsaydý, insanlýk alemi ýsýrganotundan baþka hiç bir sey yetiþtirmezdi. Ama ne yazýk ki, bu gerçek pek az kiþi tarafýndan biliniyor. Isýrganotu, kökünden baþlamak üzere, kökü, yapraklarý, tohumlarý bile þifalý olan bir bitkidir. Eski çaðlarda da büyük bir saygýnlýða sahipti. Albrecht Dürer (1471 - 1528) bir tablosunda, elinde ýsýrganotu olan bir meleðin Tanrý katýna uçusunu canlandýrmýstý. Ýsviçreli botanik bilimci Künzle, bir yazýsýnda, yakýcý özelliði sayesinde (Tüylerde bulunan histamin ve asetilkolin) korunmamýþ olsaydý, bitkinin kökünün çoktan kurumuþ olacaðýný belirtmiþti. Eðer kendini koruyamamýþ olsaydý, haþarat ve hayvanlar onu çoktan yok etmiþlerdi. Büyük ýsýrgan otu (Urtica diocia L.), çok yýllýk ve otsu bir bitkidir, boyu bazen 1 m'yi geçer, yapraklar koyu yesil renkli, saplý, diþli kenarlý ve yakýcý tüylüdür. Küçük ýsýrgan otu (Urtica Urens L.), bir yýllýk ve otsu bir bitkidir. Boyu 60 cm kadar olabilir. Yapraklar açýk yeþil renkli, saplý, diþli kenarlý ve yakýcý tüylüdür. Duvar kenarlarý ve harabeliklerde bol olarak görünür.Her iki türün de yapraklarý 2-4 cm uzunlukta, oval veya kalp biçimindedir. Taze iken deri ile temas edince deride kýzartý ve yanma yapar. Dýzlaðan ve dikenli ýsýrgan isimleriyle de bilinir. Ülkemizde (Türkiye) her iki tür de yetiþir.

Yedinci çocuðunu doðurduktan sonra sürekli olarak egzema ile uðraþmak zorunda kalmýþ olan bir kadýna, ýsýrgan otu çayý içmesini önermiþtim (Referans1: M.Treben). Çok kýsa sürede egzemalar iyileþti ve ayný zamanda çekmekte olduðu baþ aðrýlarý da bir daha geri dönmemek üzere yok oldu. Isýrgan otu, böbrek ve mesane taþý oluþumuna karþý da kullanýlabilir. Böbrek hastalýklarý ve zorlu baþ aðrýlarý genellikle bir arada görülürler. Egzemalar genellikle dahili bir nedene dayandýklarýndan, onlarý içerden, kan temizleyici bitkilerle tedavi etmek gerekir. Isýrganotu, en baþta gelen kan temizleyici ve ayný zamanda kan yaptýrýcý bir bitkidir. Böylece, pankreas üzerinde de çok olumlu etkileri olduðu için, ýsýrganotu çayý ile kandaki þeker düzeyi düþürülebilir. Ýdrar yollarý hastalýklarý ve iltihaplarý, da bitki çayý ile tedavi edilebilir. Ayný zamanda da dýþkýlama kolaylýklarý saðladýðýndan, bir ilkbahar kürü için özellikle önerilir. Bitkinin nasýl bir iyileþtirici güce sahip olduðunu öðrendiðimden beri, ilkbaharda ve sonbaharda filizlendiðinde, onunla 4 haftalýk bir çay kürü yapmayý alýþkanlýk haline getirdim (Referans:: M.Treben). Sabahlarý aç karnýna, kahvaltýdan yarým saat önce bir bardak ve gün boyunca 1-2 bardak çayý yudumlayarak içiyorum. Bu tür çay kürlerinden sonra kendimi anlatýlamayacak kadar iyi hissediyorum ve her seferinde, alýþýlmýþýn üç katý daha fazla çalýþabileceðimi sanýyorum. Ayrýca bu çayýn lezzeti hiç de kötü deðildir. Ama duyarlý kiþiler, ona biraz papatya veya nane ekleyerek, lezzetini ve kokusunu deðiþtirebilirler.

Isýrganotu, karaciðer ve safra kesesi hastalýklarýnda, dalak hastalýklarýnda, solunum sistemi balgamlanmasýnda, mide kramplarýnda ve ülserlerinde, baðýrsak ülserlerinde ve akciðer hastalýklarýnda öncelikle önerilir. Deðerli etken maddeleri (Potasyum tuzlarý, organik asitler-formik asit, histamin, asetilkolin ve Vitamin C) alabilmek için, çay hazýrlanýrken, yapraklar yalnýzca haþlanýr (kaynatýlmaz). Isýrganotu, koruyucu olarak da günde bir bardak içilebilir. Mikroplu hastalýklarda ve mikrop salgýlanan hallerde de bitki çok iyi bir yardýmcýdýr. Belirli bir yaþtan sonra bedendeki demir miktarý azalmaya baþlar. Bu nedenle, yorgunluk ve bitkinlik halleri görülür, kiþi yaþlandýðýný düþünmeye baþlar ve verimliliði giderek azalýr. Iþte bu durumlarda, demir içerikli taze ýsýrgan otu ile çok olumlu sonuçlar alýnabilir. Bir ýsýrgan otu küründen sonra, kiþi kendini çok kýsa bir süre içerisinde eskiye oranla çok daha rahat hisseder, enerji ve çalýsma gücü geri gelir, dýþ görünüm olarak da belirgin bir düzelme baþlar. Günün birinde, genç bir kadýn safrakesesi rahatsýzlýðý ve kansýzlýk nedeniyle bana (Referans1: M.Treben) geldi. Sürekli olarak da baþi aðriyordu. Ona ýsýrganotu çayý içmesini önerdim. Bir süre sonra karþýlaþtýðýmýzda, bitki çayýnýn kendisine ne kadar çabuk yardým ettiðini büyük bir mutlulukla anlattý. Ödemlerde, ýsýrganotu bedendeki fazla sývýyý emerek büyük yararlar saðlar. Kan yaptýrýcý özelliði sayesinde, kansýzlýk solgunluklarýnda, alyuvarlar eksikliðinde, anemi ve daha baska aðýr kan hastalýklarýnda yardýmcý olur. Herhangi bir alerji rahatsýzlýðý çekenler (bahar nezlesi dahil) uzun bir süre ýsýrganotu çayý içmelidirler. Bitki, soðuk algýnlýðýna yatkýnlýðý önler, romatizma ve gut hastalýklarýnda yardýmcý olur. Tanýdýðým bir haným, aðrýlý bir siyatik nedeniyle üç yýldýr doktor tedavisindeydi. Altý ay içinde, 200 'er gramlýk 6 tam ýsýrganotu banyosu aldýktan sonra tüm aðrýlarýndan kurtuldu.

Bir zamanlar, saçlarýnýn seyrekliði yüzünden peruk kullanan 50 yaslarýnda bir kadýn tanýmýþtým (Referans1: M.Treben). Geriye kalan saçlarýnýn kökleri de bu yüzden ölmek üzereydi. Ona, taze ýsýrganotu yaprak ve kökünün kaynama suyuyla baþýný yýkamasýný önerdim. Bu öneriyi uyguladý ve saçlarýnýn canlanarak, sýk bir biçimde büyümeye baþladýðýný haftadan haftaya izleyebildim. Her tür saça özellikle iyi gelen ýsýrganotu tentürünü herkes kullanabilir. Yolculuklarýmda bile, kafamýn derisine bu tentürle her gün masaj yaparým (M.Treben). Elde edilen baþarýnýn gözden kaçmasý olanaksýzdýr. kafa derisi kepeksiz, saçlar sýk, yumuþacýk ve parlak! Damar týkanýklýklarýnda da (baldýrlarda), ýsýrganotu çok büyük yardýmlar saðlar. Bu hastalýðý çeken bazý kiþiler, aðer zaman geçirmeden, ýsýrganotu kökü ayak banyolarý yapacak olurlarsa, olasý bir bacak empütasyonundan kurtulabilirler. Her tür kramp, nerden gelirse gelsin, kan dolaþýmý bozukluðunun habercisidir. Böyle durumlarda, bitkinin kaynama suyula masaj veya banyo yapmak gereklidir. Bu durum, koroner damarlarýnýn daralmasý gibi özel durumlarda da geçerlidir. Belden yukarýsý banyo küvetine doðru eðilir ve kaynatýlmýþ bitkinin ýlýk suyuyla kalp bölgesine hafifçe masaj yapýlýr. 51 yaþýndaki Bayern’li bir kadýn, bir fistül yüzünden, 21 yýl boyunca anlatýlamayacak sýkýntýlar çekmiþti (Referans1: M.Treben). Fistül kadýnýn elmacýk kemiðinin üstünde olduðu için, bir ameliyatýn tehlikeli olabileceði saptanmýþtý. 1978’de bu zavallý kadýn, kendisine çok anlayýþ gösteren bir pratik hekimin tedavisine girmiþ. Bu hekim ona, çið yiyecekler ve tedavi edici solunum egzersizleri önermiþ. Hastalýk, sonunda dayanýlýr bir hal almýþ, ama yine de tam bir iyileþme olmamýþ. 1979 Martýnda hasta, ilk taze ýsýrganlarý toplamaya ve her gün içine yarým tatlý kaþýðý isveç iksiri eklediði 3 bardak bitki çayýný içmeye baþlamýþ. Þöyle diyor kadýn: “Tam 14 gün sonra yanaðýmdaki fistül yok oldu ve hiçbir aðrým kalmadý. Bugüne kadar da hiçbir olumsuz deðiþiklik olmadý.”

Isýrganotunun iyileþtirici gücünü bedenlerinde yaþamýþ kiþilerin ne denli çok olduklarýný her zaman büyük bir sevinçle iþitiyoruz. Bu konu ile ilgili olarak, kýsa bir süre önce, her gün ýsýrganotu çayý içen bir hanýmýn mektubu geçti elime (Referans1: M.Treben). Yazdýðýna göre, yalnýzca aðýr gündelik iþlerin yorgunluðunu üstünden atmakla kalmayýp, iþlerinin çokluðu yüzünden bir türlü ilgilenemediði, aðrýsý kalçasýna kadar vuran bir nasýr da bu tedavi sonunda yok olmuþ. Ayný biçimde, ameliyat ettirmeye bir türlü karar veremediði bir týrnak mantarý da yok olmuþ. Evet, hiçbir zaman yeterince tanýtýlamayan, kan temizleyici ve kan yaptýrýcý ýsýrganýmýz bize böyle yardým ediyor. Baþka bir kiþi de bana (M.Treben), yýllar yýlý acý çekmesine neden olan egzema hastalýðýndan ýsýrganotu sayesinde kurtulduðunu yazmýþtý. Bir keresinde, yaþlý bir adam aðlayarak bana (M.Treben) geldi. Üç yýl kadar önce grip hastalýðýna yakalanmýþ ve o zamandan beri idrarý koyu kahverengi imiþ ve dayanýlmaz baþ aðrýlarý çekiyormuþ. Ne tabletler, ne de iðneler hiçbir düzelme saðlayamamýþ. Aksine, baþ aðrýlarý gitgide artmýþ ve artýk intiharý bie düþünmeye baþlamýþ. Onu yüreklendirerek, taze ýsýrganotunu salýk verdim (M.Treben). Ýki buçuk litre çayý gün boyuna yayarak içmesi gerekiyordu. Dört gün sonra bana telefonla, baþ aðrýlarýnýn tümüyle yok olduðunu bildirdi. Bir süre sonra da bir tanýdýktan, artýk, gribe yakalanmadan önceki halinden de daha saðlýklýk olduðu haberini aldým. Siz de, özellikle ilkbaharda, bitkinin taze filizlerini kullanarak, bir doku yaþlanmasýný yavaþlatma kürü yapýnýz. Onun ferahlatýcý etkisiyle þaþýracaksýnýz.

Önemli bir açýklama daha: Siyatik, lumbago ve kollarda, bacaklarda oluþan sinir iltihaplanmalarýnda, aðrýlý bölgelere, yapraklý taze ýsýrganotu dalý hafifçe sürülür. Örneðin siyatikte, ayak ekleminden baþlamak üzere, dýþtan kalçaya kadar ve oradan da bacaðýn iç tarafýndan topuða kadar yavaþca sürülür. Bu iki kere daha yenilenir ve son olarak, kalçadan baþlayarak aþaðý doðru inilir. Gerektiðinde daha baþka bölgelere de ayný biçimde uygulanýr. Isýrganotunun sebep olduðu kaþýntýyý önlemek için, iþlem sonunda o bölgeler pudralanýr. Böylesi mucizeler yaratan bir þifalý bitkiye sahip olduðumuz için, bu armaðanýndan ötürü Yüce Tanrý’ya þükran duymamýz gerekmez mi? Hýzlý yaþanýlan günümüzde, insanlar hiç fark etmeden onun yanýndan geçip gidiyorlar ve çok fazla kullanýlan aðrý kesici tabletleri yeðliyorlar.

Son olarak, beni (M.Treben) çok etkilemiþ olan bir olayý da eklemek istiyorum. Küçük kentimizde tanýmýþ olduðum yaþlý bir bayan, bana bir gün, midesinde kanser tümörü olduðunu söyledi. Ýlerlemiþ yaþý nedeniyle, ameliyat olmaya bir türlü karar veremiyordu. Ýþte o sýrada birisi ona ýsýrganotu çayý içmesini tavsiye etmiþ. Hasta bayan, her gün bahçeye çýkarak, çit boyunca yeþermiþ olan bitkiden bir avuç toplamýþ. Bir süre sonra doktora gittiðinde, adam ona büyük bir þaþkýnlýkla sormuþ: “ Yoksa ameliyat mý oldunuz? Ama hiçbir yara izi görülmüyor!” Tümör tümüyle yok olmuþtu ve bu yaþlý bayan, kendisine kalan son yýllarýn tadýný saðlýklý olarak çýkarabilme olanaðýna kavuþmuþtu. Ama hastalýðýn bu kadar ilerlemesini beklemeye hiç gerek yok. Eðer ýsýrganýmýzý yalnýzca övmekle kalmayýp, onun mucizeler yaratan gücünü çay halinde içecek olursak, bedenimizde hiçbir kötü hastalýk oluþamaz. Ayrýca, bir de deðerli öðüt: Hemen bugün bir ýsýrganotu kürüne baþlayýnýz. Kurutulmuþ bitkileri güvenilir bir bitki satýcýsýndan temin edebilirsiniz. Kapýlarýmýzý þifalý bitkilerimize yeniden açalým! Ýlkbaharda, makas ve eldivenle, Tanrý’nýn özgür doðasýna koþun. Bitkileri açýk havada kendi elinizle toplamanýn sizi nasýl sevindireceðini göreceksiniz. Kazanýlmýþ olan deneyimlere göre, kullanýlan bitki ne kadar taze olursa, tedavi edici gücü de o kadar fazladýr. Kýþ için bir miktar stok yapmayý da unutmayýn ve kurutacaðýnýz bu ýsýrganlarý mayýs ve haziran ayýnýn güneþli günlerinde toplamaya dikkat edin. Kendi saðlýðýnýz için bir þeyler yapabildiðinize sevinin! Ama ama en önemlisi sadece ihtiyacýnýz kadar bitki toplayýn. Eðer sadece yaprak ve saplara ihtiyacýnýz varsa kesinlikle bitkiyi köküyle beraber sökmeyin. Bir bölgedeki tüm bitkileri tamamen koparmayýn. Gelecek yýllarda da bitkinin neslini sürdürmesine izin verin!


Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com