KARANFÝL

 

 

Latince ismi : Caryophyllus aromaticum

Bilimsel sýnýflandýrma

Alem:

Plantae

Þube:

Magnoliophyta

Sýnýf:

Magnoliopsida

Takým:

Myrtales

Familya:

Myrtaceae

Cins:

''''Syzygium''''

Binominal adý

Büyük boy görmek için resme týklayýnýz

Bilimsel Adý Syzygium aromaticum

 

Karanfil ile ilgili birden fazla anlam vardýr. Karanfil baharatý Syzygium aromaticum aðacýndan elde edilirken, Karanfil çiçekleri Dianthus petraeus bitkisinden elde edilirler.

 

Karanfil baharatý (kuru)

Ýlk olarak Moluk adalarýnda bulunmuþtur. Karanfil aðacý dört mevsim yeþil kalýr ve 10 m uzunluða eriþebilir. Karanfil çiçeklerine Karanfil baharatý (Syzygium aromaticum) ile benzer kokuya sahip olduðu için bu ad verilmiþtir.

 

Tarih

Milattan Önce 3. yüzyýlda Çin imparatorlarý ve aristokrasisi her ziyaretçilerine aðýz kokularý için Karanfil ikram etmeden görüþmezlerdi. Eski Romalýlar`da karanfili baharat olarak kullanýyorlardý. Romalý Plinus'un, "Bir yýl geçmiyor ki, Hindistan, Roma Ýmparatorluðunu 50 milyon sesterce kurutuyor" sözünü Ýlk ve Ortaçað Batý Uygarlýklarýnda karanfilin yüksek fiyatýna kanýt olarak gösterebiliriz. 17. ve 18. yüzyýl Ýngiltere'sinde karanfil, yüksek fiyatý sebebiyle altýn ile eþdeðerdi. 15. yüzyýldan itibaren karanfil, Avrupa'da yeniden tanýndý. Hollandalýlar, karanfil ticaretinde kartel oluþturarak, hayli zenginleþtiler.Amsterdam ve Rotterdam hala büyük karanfil pazarlarýndan sayýlmaktadýr.

 

Kalite

Yüzdürme testi karanfilin kalitesini öðrenmek için kolay bir yoldur. Kaliteli karanfil suya atýlýnca ya dibe iner ya da suda dikey þekilde asýlý kalýr. Adi karanfil ise, su üzerinde yatay bir biçimde yüzer.

 

Kullanýmý

Karanfil, öðütülerek baharat olarak kullanýlmakla birlikte, aðýzda bir süre tutularakta kullanýlabilir.

  • Karanfil, güzel kokusu sebebiyle aðýz kokusuna karþý kullanýlabilir

  • Karanfil, ihtiva ettiði Eugenol maddesinin etkisi ile hafif ve orta þiddette diþ ve diþeti aðrýlarýna karþý lokal uyuþturucu olarak kullanýlabilir

  • Karanfil, anti-mikrobik etki yapar.

Karanfil aðacý

( caryophyllus aromaticus ) :Mersingiller familyasýndan anayurdu Molük adalarý olan ve birçok tropik ülkelerde ve baþlýca Zengibar, Filipinler ve Hindistan'da yetiþtirilen, kýþ aylarýnda yaprak dökmeyen bir aðaçtýr. Çiçeðinin tomurcuklarýna karanfil denir. Baharat olarak kullanýlýr. Çiçeklerinden elde edilen karanfilyaðýnýn içeriðinde hidrokarbür, euganol, salisilik asit ve karyofilin vardýr. Güzel kokuludur. Tadý acýdýr. Baharat olarak kullanýlýr.

Kullanýldýðý yerler:
Mikroplarý öldürür. Aðrýlarý dindirir. Sinirleri uyarýr. Hazmý kolaylaþtýrýr. Koku giderir. Ýþtah açar. Ýshali keser. Bedeni ve zihni yorgunluklarý giderir. Cinsel arzularý kamçýlar. Doðumu kolaylaþtýrýr. Karanfil esansý diþ macunlarýnda kullanýlýr.

Karanfil çiçeði

( dianthus caryophyllu ) :Ýki çenekliler sýnýfýnýn, karanfilgiller familyasýndan; karþýlýklý ensiz sivri yapraklý, düðüm düðüm ince saplý, 300 kadar çeþidi bulunan, otsu bir süs bitkisidir. Yapraklarý pembe, beyaz veya kýrmýzýdýr. Ençok tanýnan türü çiçek karanfili'dir. Çok hoþ kokuludur. Yapraklarýndan þurup yapýlýr.

Kullanýldýðý yerler:
Ateþ düþürür, terletir. Ýþtah açar. Mide üþütmesinden doðan þikayetleri giderir. Dað karanfilinin çiçekleri balla karýþtýrýlýp yenirse, iktidarsýzlýðý giderir.

Karanfil kökü

( geum urbanum ) :Gölgelik yerlerde yetiþen sarý çiçekli bir çeþit bitkinin, karanfil kokulu köküdür. Ýlkbahar ve yaz aylarýnda toplanýp, kurutulur. Ýçeriðinde tanen vardýr.

Kullanýldýðý yerler:
Mide ve baðýrsak bozukluklarýný giderir. Ýshali keser. Ýþtah açar. Aðrýlarý dindirir. Sinirleri kuvvetlendirir.


 

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

 

    

 

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com