KETEN TOHUMU

 

 

Latince ismi : Semen lini

 

OMEGA-3 ( N-3 ) yað asitleri içeren besinlerin saðlýðýmýz açýsýndan önemini belgeleyen araþtýrma sonuçlarý arttýkça, beslenme uzmanlarý, doktorlar ve tüketicilerin, balýk yaðý ve keten tohumuna ilgileri arttý. Bu ürünlere yöneliþin artmasýndaki diðer önemli unsur da, vücudumuzun üretemediði N-3 yað asitlerinin, mutlaka dýþarýdan besin yoluyla alýnmasýnýn gerekliliði.

 

Keten tohumu yüksek oranda çoklu doymamýþ yað asitleri, düþük oranda doymuþ yað asidi, yüksek oranda lifle birlikte bol miktarda potasyum, az miktarlarda ise magnezyum, demir, bakýr, çinko ve çeþitli vitaminler içerir. 100 gr. keten yaðý 13.4 mg. E vitamini, 100 gr. keten tohumu ise yaklaþýk 450 kcal. içerir daha uygun sanki. Keten tohumunun amino asit profili soya ununa benzer özellikler gösterir. Ýçerdiði N-3 yað asiti oraný, (Omega-6 nýn yaklaþýk dört katýdýr) çözünebilir ve çözünemez liflerce zenginliði ve bir çeþit bitkisel östrojen olan lignanlarýn en zengin kaynaðý olmasý nedeniyle keten tohumu beslenme uzmanlarý tarafýndan sýklýkla önerilir. Lignanlar, hormonlara baðlý kanser türlerinde (göðüs, prostat vb.) seks hormonlarýna müdahale ederek kansere karþý koruma yapar; tümör hücrelerinin büyümesini engeller. Keten tohumunda bulunan lignanlar birer doðal SERM’dir (östrojeni seçerek alan modülatörler); östrojen kullanýmýnýn zararlarýndan korurken tüm diðer olumlu etkilerinden de yararlanmayý saðlarlar. Örneðin; östrojenin kemiklerde baðlantý kurup büyümeyi saðlamasýna izin verirken; hasar verebileceði göðüs ve rahim içi gibi hassas bölgelere girmesine izin vermezler. Fazladan bir hücre büyümesi olmadýðýnda kanser riski azalýr. Keten tohumu 100 gramda toplam 240.6 mg. bitkisel östrojen içerirken, birçok diðer gýda maddesinde bu 100 gramda 17 mg.’ý geçmez.

Ýçerdiði lifin yaklaþýk olacak üçte ikisi suda çözünemeyen, geri kalanýysa çözünen lif özelliðini taþýr.

 

Suda çözünmeyen lifler dýþký yoðunluðunu arttýrarak, baðýrsak geçiþ zamanýný azaltarak kabýzlýðý önleyici, baðýrsaklarý yumuþatýcý etki yaparlar.

Keten tohumunda bulunan suda çözünür lifler (mucilage zamký/sakýzý) kan þekeri seviyesini korur, kolesterol seviyesini düþürürler. Beslenmedeki yüksek lif miktarýnýn kanser önleyici etkileri de söz konusudur.

 

Beslenmede ideal yað asidi dengesini saðlamak için, ana yaðýmýzý tekli doymamýþ yað asidi oraný yüksek soðuk sýkým zeytinyaðý olarak seçmeli, doymuþ ve trans yaðlarý (hidrojene) minimuma indirmeli, tahýla - ekmeðe baðlýlýðýmýzý düþürmeli, bol bol yeþil yapraklý gýdalar tüketmeli ve mutfaðýmýzý keten tohumuyla takviye etmeliyiz.

 

Keten tohumu içerdiði alfa-linolenik asit (N-3 yað asitlerinin en önemli üyesi) açýsýndan besinlerin en zenginidir. Alfa-linolenik asitin bir kýsmý, vücutta uzun zincir N-3 yað asitleri EPA ve DHA ya dönüþürler ki bunlar iyi kolesterolü yükseltir, yüksek tansiyonda düþürücü etki yapar, kanýn pýhtýlaþma eðilimini azaltýr, plazma trigliserid düzeyini, aritmi riskini azaltýr. Dolayýsý ile alfa-linolenik asitin koroner kalp hastalýðý riskini azalttýðý tespit edilmiþtir. Keten tohumu üzerine yapýlan araþtýrmalar, düzenli keten tohumu kullanýmýnýn dolayýsý ile alfa linolenik yað tüketiminin, arterioskýlerozun (damar sertliði) geliþmesini önleyebileceðini, iltihabi hastalýklarda olmalý ve oto baðýþýklýk rahatsýzlýklarýnda etkili olabileceðini göstermektedir. N-3 dengeli beslenmenin kanseri engelleyici özellikleri de tespit edilmiþtir. Yað asitleri dengesinin N-6, doymuþ yað asitleri ve trans yaðlar tarafýna kaymasý sadece daha az N-3 tüketmemiz anlamýna gelmemekte ayný zamanda bu yaðlar, alfa-linolenik yað asitinin uzun zincir N-3 yað asitlerine dönüþmesi engelleyerekte vücudumuz N-3 yað asitlerinden gerekli faydayý saðlamasýný engellemiþ olurlar.

 

Keten tohumunu doðal ürün dükkanlarýndan veya aktarlardan temin edebilirsiniz. Tazeliðini anlamak için çimlenip çimlenmediðine bakabilirsiniz, eðer çimlenmiyorsa aldýðýnýz yere iade ediniz. Keten tohumlarý sert olduðundan dikkatli bir çiðnemede bile yeterince öðütülemeyebilirler, bu da yeterince sindirilmeden vücuttan atýlmalarýna sebep olur. Öðütülmüþ keten tohumunun sindirimi çok daha kolaydýr. Keten tohumlarýný öðüterek yersek onun þifalý özelliklerinden daha fazla faydalanabiliriz. Keten tohumunu öðütmek için karabiber veya kahve el deðirmenleri ya da  bu tip tohumlarý öðütmek için özel olarak üretilmiþ elektrikli öðütücüler kullanýlabilir (ülkemizde bulunmaktadýr). Keten tohumu oda sýcaklýðýnda bir yýl tazeliðini korur. Öðütülmüþ keten tohumu ise 30 gün boyunca hava geçirmez kapaklý bir kavanozda buzdolabýnda saklanabilir.

 

Batýda fýrýncýlýk sektörü tüketicinin talebini karþýlamak üzere karýþýk tahýl ekmeklerine öðütülmüþ keten tohumu ekleme yoluna gitmiþtir.

Öðütülmüþ keten tohumu ayrýca hazýr karýþýmlarda (kekler vb), dondurulmuþ hamur iþlerinde ve hazýr eritilerek servis yapýlan ürünlerle gýda endüstrisine girmiþtir. Ayrýca tavuklara keten tohumu yedirilerek elde edilen N-3 çe zenginleþtirilmiþ yumurtalar da vardýr.

 

Sizler de mutfakta keten tohumunu el altýnda bulundurarak, onu öðütülmüþ halde salatalarýnýza, yoðurdunuza, müslinize serpebilir, fýrýnda yaptýðýnýz hamur iþlerine katabilir, pilavdan çorbalara, tatlýlardan tuzlulara her yemeðinizde kullanabilirsiniz.

Günlük 2000 kcal.’ ye eþdeðer besin tüketen bir insan için günde 1 çorba kaþýðý öðütülmemiþ keten tohumu kullanýmý N-3 yað asitleri kullanýmý açýsýndan yeterli katkýyý saðlayacaktýr.

 

Yaptýðýnýz hamur iþlerinde her bir bardak unun içinden 2 çorba kaþýðý un alýp yerine 2 çorba kaþýðý öðütülmüþ keten tohumu katabilir veya yaðca bir deðiþim yapmak istiyorsanýz her 1 ölçü yað yerine 3 ölçü öðütülmüþ keten tohumu katabilirsiniz. Laboratuar çalýþmalarýnda öðütülmüþ veya öðütülmemiþ tohumlarýn fýrýnda 2 saat boyunca 178 derece sýcaklýkta N-3 yað asitlerini ve lignanlarýný neredeyse hiç yitirmediði tespit edilmiþtir. Fakat keten tohumu yaðý iyi bir N-3 yað asiti kaynaðý olsa da, tohumdaki lif ve lignanlarýný yitirmiþtir. Keten tohumu yaðýnýn kullaným esnasýnda ýsýya maruz býrakýlmamasý tavsiye edilmektedir (yemekler piþtikten sonra ve salatalarda).

 

Geleneksel tedavide kullanýmý

Keten tohumu antimantari, antimitoz ve antioksidan özellikler taþýr.

Keten tohumlarýnda bulunan müsilaj, baðýrsakta su çekip þiþerek,mekanik müshil olarak tesir eder. Ketenin bu etkiyi göstermesi biraz zaman alýr fakat tahriþ yapmama gibi önemli bir avantaja sahiptir. Yine bu özelliðiyle diðer müshillere nazaran daha uzun süre kullanýlabilir. Ayrýca içerdiði yaðda müshil yapýcý etkiye destek saðlar.

 

Eski Mýsýrlýlar zamanýndan beri bu amaçla kullanýldýðý bilinmektedir.

Yine müsilajýn yumuþatýcý etkisinden dolayý gastrit, mide ülseri gibi sindirim sistemi tahriþlerinde de kullanýlýr.

 

Bu amaç için günde bir kez tercihen yatmadan önce 1-2 çay kaþýðý tohum yenir, üzerine 2 bardak su içilir.

 

Öksürüðe, nezleye, üþütmeye karþý 1 çorba kaþýðý keten tohumu 3 fincan suda 10 dakika kaynatýlýr; 3-5 dakika bekletilip süzüldükten sonra içilir.

Bu çayýn buharý burundan teneffüs edilir.

Akciðer hastalýklarý ve zatürede 80 gr. keten tohumu 40 gr. rezene tohumuna karýþtýrýlarak az sýcak suda lapa yapýlýr ve iki tülbent arasýna konarak göðse ve sýrta yerleþtirilir.

Çýban, gece yanýðý ve eziklerin iyileþtirilmesinde 80 gr. keten tohumu ile 40 gr ebegümeci lapasý yapýlarak yaranýn üzerine konur.

Böbrek aðrýsý ve kramplarda iki çay kaþýðý keten tohumu 6 fincan suda 10 dakika kaynatýlýp, 5 dakika bekletilip süzülür.

 

KETEN TOHUMUNU HAYATINIZA SOKUN


10 bin yýldýr gýda olarak da kullanýlan keten bitkisi, etkili bir gençlik, saðlýk ve güzellik kaynaðý

Keten tohumunu hayatýnýza sokun

Keten tohumunda yok yok; Kolesterol düþürücü, felç, kanser, unutkanlýk önleyici, baðýrsak çalýþtýrýcý ve temizleyici etkisi bunlardan birkaçý. Uzmanlar, sývý þeklinde, salatalarýn üzerine serpiþtirilerek veya günde bir çorba kaþýðý þeklinde tüketmeyi öneriyor.

 

Saðlýk açýsýndan pek çok yararý var keten tohumunun. Yüksek oranda lif, Omega-3, Omega-6 yað asitleri, protein, B12 vitamini, mineral ve amino asit içeren keten tohumu, özellikle mide-baðýrsak sistemindeki sorunlar, fazla kilolar, yüksek kolesterol, yüksek kan þekeri, kemik zayýflýðý, kalp-damar saðlýðý, romatizmal hastalýklar, bazý deri hastalýklarý, yaralar, solunum yolu rahatsýzlýklarý üzerinde olumlu etki yapýyor. Anadolu'nun hemen hemen her yerinde yetiþmesine raðmen, aslýnda keten tohumunun, layýk olduðu ilgiyi pek de göremediðini söyleyebiliriz. Hatta Türkiye'de birçok doktor bile keten tohumunun þifa daðýttýðýndan habersiz. Oysa, günde bir çorba kaþýðý keten tohumu sayesinde pek çok hastalýktan uzak durmak mümkün...

Þifa kaynaðý

Latince adý 'Linum Usitatissimum' ile keten, dünyada tarýmý yapýlan ilk ürünler arasýnda yer alýyor. Sadece dokumacýlýkta, kumaþ yapýmýnda deðil, yaklaþýk 10.000 yýldýr gýda olarak da kullanýlýyor keten bitkisi. Vatanýnýn Mýsýr olduðu düþünülüyor. Çünkü milattan en az 5000 yýl önce Mýsýrlýlar keten bitkisini, mumyalarý sarmak için yetiþtirmeye baþlamýþlar. Ancak artýk Türkiye ve Hindistan dahil, tüm dünyada yetiþiyor. Uzmanlara göre saðlýk açýsýndan ketenin özellikle tohumlarýndan ve yaðýndan yararlanmak gerekiyor. Keten tohumunun yararlarýndan söz eden Eskiþehir Anadolu Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Hüsnü Can Baþer, keten tohumunun özellikle mide-baðýrsak sistemindeki sorunlara karþý iyi geldiðini ve içerdiði yüksek oranda Omega-3 yað asitleri sayesinde, adeta bir þifa kaynaðý olduðunu söylüyor. Ayrýca Anadolu Üniversitesi Týbbi ve Aromatik Bitki ve Ýlaç Araþtýrma Merkezi (TBAM) kurucusu ve eski müdürü olan Baþer, "Keten tohumunun, ayrýca kolon kanserini önleyici etkileri hayvan deneylerinde de gösterilmiþtir. Keten tohumu içeren gýda takviyeleriyle kandaki kolesterol seviyesinde de düþme gözlenmiþtir. Klinik çalýþmalarda keten tohumu destekli gýdalarýn kanser ve lupus nephritis gibi hastalýklarda olumlu etki yarattýðý gözlenmiþtir. Keten tohumu, kalp-damar hastalýklarýný da önler. Ayrýca eklem romatizmasýndaki yararlý etkilerinin keten tohumunda yüksek oranda bulunan linolenik asit ve sekoizolarisirezinol'den ileri geldiði sanýlmaktadýr" diyor. Uzmanlar, keten tohumunu mutlaka yaþamýmýza dahil etmemiz gerektiðini vurguluyorlar. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Omega-3 yað asitleri. Keten tohumunun, adeta bir somon balýðý kadar Omega-3 içerdiðini belirten uzmanlar, bu yaðlarýn özellikle kalp saðlýðý açýsýndan vazgeçilmez olduðunu belirtiyorlar. Prof. Baþer, "Keten tohumu uzun zincirli Omega-3 yað asitlerine dönüþen alfa-linolenik asitçe (ALA) zengindir. Balýk yaðlarý gibi, bu yað asitlerinin eksikliðini gidermek amacýyla bitkisel bir kaynak tercih edenler için gýda takviyesi olarak kullanýlabilir. Optimum ALA miktarý günde bir veya iki tatlý kaþýðý (2-9 g) keten yaðý alýnmasýyla temin edilebilir. Tohum içinde yað iki yýl süreyle muhafaza olur. Yað elde edildikten sonra dikkatle saklanmalý, raf ömrü etiketine yazýlmalý, ýsý ve ýþýktan korunmalýdýr. Yaðý dondurarak saklamak en iyi yoldur" diyor. Hem dövülmüþ keten tohumu hem de keten tohumu yaðýnýn, çeþitli kronik hastalýklarýn tedavisinde, özellikle de kalp rahatsýzlýklarýnýn önlenmesinde ve hormona baðlý kanserlerden korunmada ümit vaat ettiðini belirten Baþer, keten tohumunun normal diyetin parçasý olarak gýda maddelerine katýlarak rahatlýkla kullanýlabileceðini söylüyor. Baþer, "Güvenirliðinin yüksekliði ve baþka ilaçlarla etkileþmemesi nedeniyle ideal bir gýda bütünleþtiricidir" diyor.

 

Zayýflatýcý özelliði de var

Keten tohumunu özellikle kadýnlar için cazip kýlan en önemli özelliði ise, zayýflatýcý özelliðe sahip olmasý. Tokluk hissi uyandýrarak kiþinin daha az yemek yemesine yol açýyor. Zayýflatýcý özelliði, aslýnda içerdiði Omega-3 yað asitlerinden kaynaklanýyor. Týpký balýk gibi etkisi var keten tohumunun. Keten tohumu, somon balýðý kadar Omega-3 yaðý içeriyor. Günde 1 yemek kaþýðý alýndýðýnda ayda ortalama 4-5 kilo verilebilir. Ancak tabii ki bu, kiþiden kiþiye ve bünyeden bünyeye de deðiþir. Bir uzmana danýþmak çok önemli. Nedense 'doðal' gýdalarýn veya bitkilerin zararsýz olduðuna inanýlýr Türk toplumunda. Oysa bir bitki de bilinçsiz kullanýldýðýnda saðlýk sorunlarýna yol açabiliyor. Suyun bile fazlasý zarar. Keten tohumunu da dozunu kaçýrarak tüketirseniz, baðýrsaklar fazla yumuþar ve vücut aþýrý su kaybeder. Dolayýsýyla aþýrý kilo kaybý olur. Ýdeali günde bir yemek kaþýðý. Ama kilo sorununa göre alýnmasý gereken dozaj deðiþebilir. Aslýnda bu dozajý insanlar kendileri de ayarlayabilirler. Baðýrsaklar fazla yumuþamayacak þekilde kullanýlýrsa dozu kaçýrýlmamýþ olur.

 

Bilinen ciddi bir yan etkisi yok

Susama benzeyen, ancak kahverengi olan, parlak bir madde keten tohumu. Özellikle gýda sanayisinde, baþta ekmekler, kurabiyeler, börekler olmak üzere pek çok unlu mamullere katýlarak da kullanýlýyor. Keten tohumunu yað, tohum, ya da öðütülmüþ toz þeklinde kullanmak mümkün. Doðal Týp Derneði Baþkaný Dr. Ender Saraç, "Amaca göre kullaným þekli deðiþir. Bazen kabuklu, bazen de kabuksuz tüketmek gerekebilir. Yeterince posalý, lifli gýda tüketmeyen insanlara bunu öðütmeden vermek daha yararlý. Çekirdek haliyle, posalý, lifli þekilde tüketmek daha iyi. Normal hazým yapabilen bir insan, çekirdek haliyle tüketebilir. Bazý kiþilerde belki gaz yapabilir, ama bu kiþilere de keten tohumunun üzerine bir fincan rezene çayý içmelerini öneriyorum ve sorun ortadan kalkýyor. Keten tohumunun bilinen ciddi bir yan etkisi yok" diyor. Keten tohumunun en büyük etkisi, müshil, yani baðýrsaklarý çalýþtýrýcý olmasý. Uzmanlar özellikle de kabýzlýk sorunu olan kiþilere keten tohumunu öneriyorlar. Genellikle tohumlarýn tüketildiðini, ancak son yýllarda keten tohumu yaðýnýn da yaygýnlaþmaya baþladýðýný belirten Saraç, "Keten tohumu yaðý baðýrsaklarý çalýþtýrýrcý, temizleyici ve iç organlarýn yüzeylerini rahatlatýcý olarak kullanýlýyor. Ayrýca cildi yumuþatýyor ve öksürüðe karþý iyi geliyor. Kolay bozulan bir þey deðil. Yani herhangi bir kavanozda uzun süre saklanabilir. Ayrýca aðýz boþluðu, boðaz ve diþ eti rahatsýzlýklarýnda gargara olarak da kullanýlabilir. Öksürükte, gýcýkta, ses kýsýklýðýnda ve de gastrit gibi mide sorunlarýnda da olumlu etkisi var" diyor. Keten tohumunun ciddi miktarda B12 vitamini içerdiðini de sözlerine ekleyen Saraç, özellikle vejetaryenlerin keten tohumu alýmýna dikkat etmeleri gerektiðini vurguluyor. Saraç, "Son yýllarda dünyada vejetaryenlik çok arttý. Vejetaryenlerin en çok dikkat etmesi gereken konular ise kansýzlýk açýsýndan demir, çinko ve B12 vitamini. Demir ve çinko doðadaki pek çok bitkide var. Ama hayvanlar ve hayvansal protein dýþýnda B12'nin yüksek oranda bulunduðu tek gýda keten tohumu. Dolayýsýyla keten tohumu, özellikle vejetaryenler için Vitamin B12 açýsýndan çok gerekiyor.”

Her gün 1 çorba kaþýðý keten tohumu yeterli olabilir. Keten tohumu ayný zamanda Omega-3 yað asitlerinden de çok zengin. Omega-3 de hayvansal kaynak dýþýnda özellikle keten tohumu, semizotu ve fýndýkta bulunuyor. Omega-3, özellikle kalp krizine, pek çok damar hastalýklarýna, bazý baðýþýklýk sistemi hastalýklarýna, romatizmal hastalýklara, bazý cilt hastalýklarýna karþý korunmak için gerekli. Somon balýðýndaki kadar Omega-3 var keten tohumunda. Son yýllarda keten tohumu, östrojene benzer maddeler içerdiði, menopoza baðlý þikâyetleri azalttýðý için de tüketilmeye baþlandý. Ancak uzmanlar, menopoz dönemi þikâyetlerini gidermek için sadece keten tohumuna deðil, bir hekime de baþvurulmasý ve doktor kontrolünde olunmasý gerektiðini vurguluyorlar.

 

Keten tohumuyla genç kalýn

Anti-aging, dünyada ve Türkiye'de de gittikçe yaygýnlaþmaya baþladý. Ýnsanlar 'genç yaþlanmak', zayýf kalmak, formunu korumak için adeta birbirleriyle yarýþýyorlar. Ýþte uzmanlara göre, keten tohumunun burada da olumlu etkileri var. Keten tohumunun yaþlanmayý geciktirdiði belirten Saraç, "Keten tohumundaki Omega-3, Vitamin B12 ve lifler, hücreleri genç tutarak yaþlanmayý geciktiriyorlar. Zayýflatýcý özelliði de var bu tohumlarýn. Keten tohumu hem kabýzlýk oluþmasýna engel oluyor hem de çok lifli olduðu için de suyla, sütle ya da baþka sývýlarla þiþerek tokluk hissi de saðlýyor. Ancak aþýrý miktarda alýnýrsa, sonuçta bunda da yað ve vitamin olduðu için zayýflatýcý etkisi olmaz. Ama 1 veya 1 buçuk çorba kaþýðý keten tohumu, günlük tüketim açýsýndan yeterli" diyor. Keten tohumunun yararlarýnýn pek bilinmediðine, dolayýsýyla insanlarýn bunu pek fazla tüketmediklerine deðiniyor uzmanlar. Oysa Türkiye'nin her köþesinde bulunan bu minik tohumlar, hem saðlýða hem de ekonomik olduklarýndan keseye de hitap ediyorlar.

 

Keten tohumunun yararlarý

 • Mide-baðýrsak sorunlarýna karþý iyi gelir

 • Baðýrsaklarý yumuþatýr, kabýzlýða karþý iyi gelir

 • Kemikleri güçlendirir. Özellikle menopoz döneminde yararlýdýr

 • Baðýþýklýk sistemini güçlendirir

 • Menopoza baðlý þikâyetleri hafifletir

 • Kalp-damar hastalýklarýndan korur

 • Kolesterol, þeker seviyesini dengeler

 • Yüksek tansiyonu düþürür

 • Romatizmal hastalýklarý önler

 • Sinir sistemini güçlendirir

 • Hafýzayý güçlendirir

 • Konsantrasyon bozukluðuna karþý iyi gelir

 • Yaþlanmaya baðlý dikkat daðýnýklýðýna karþý iyi gelir

 • Haricen kullanýlarak yaralarýn çabuk iyileþmesini saðlar

 • Egzama ve sedef hastalýklarýnda kullanýlýr

 • Nasýrlarda kompres olarak kullanýlýr

 • Solunum yolu hastalýklarýnda olumlu etki yapar

 • Ruhsal bozukluklara karþý iyi gelir

 • Öksürüðü giderir

 • Aðýz boþluðu, boðaz ve diþ eti rahatsýzlýklarýnda gargara olarak kullanýlýr

 • Lifleri sanayide, özellikle dokumacýlýkta kullanýlýr

KETEN TOHUMU YAÐININ BÝLÝNEN BAZI FAYDALARI

 •  Mide-baðýrsak sorunlarýna karþý iyi gelir.

 •  Baðýrsaklarý yumuþatýr, kabýzlýða iyi gelir.

 •  Kemikleri güçlendirir. Özellikle menopoz döneminde yararlýdýr.

 •  Baðýþýklýk sistemini güçlendirir.

 •  Menopoza baðlý þikâyetleri hafifletir.

 •  Kalp-damar hastalýklarýndan korur.

 •  LDL Kolesterol ve Trigliserit seviyesini düþürür.

 •  Yüksek tansiyonu düþürür.

 •  Romatizmal hastalýklarý önler.

 •  Sinir sistemini güçlendirir.

 •  Hafýzayý güçlendirir.

 •  Kan þekerini dengeler.

 •  Konsantrasyon bozukluðuna karþý iyi gelir.

 •  Yaþlanmaya baðlý dikkat daðýnýklýðýna karþý iyi gelir.

 •  Haricen kullanýlarak yaralarýn çabuk iyileþmesini saðlar.

 •  Egzama ve sedef hastalýklarýnda kullanýlýr.

 •  Nasýrlarda kompres olarak kullanýlýr.

 •  Solunum yolu hastalýklarýnda olumlu etki yapar.

 •  Ruhsal bozukluklara karþý iyi gelir.

 •  Öksürüðü giderir.

 •  Aðýz boþluðu, boðaz ve diþ eti rahatsýzlýklarýnda gargara olarak kullanýlýr.

 •  Ýkridarsýzlýk, prostat ve kýsýrlýða karþý etkilidir.

 

Keten tohumu ne içerir?

 • Omega-3, Omega-6 ve Omega-9 yað asitleri

 • Yüksek oranda çözünür ve çözünmez lif

 • Protein

 • Lignanlar (kansere karþý maddeler)

 • Vitaminler

 • Mineraller

 • Amino asitler

 • Keten tohumu nasýl tüketilir?

 • Kaynatýlarak içilebilir.

 • Dövülerek, öðütülerek toz haline getirilebilir. Bir kaþýk aðza atýldýktan sonra arkasýndan su içilebilir.

 • Kavrulmuþ olarak tüketildiðinde daha lezzetli olur. Keten tohumunun çok özel bir tadý veya kokusu yoktur, ama kavrulunca güzel bir tada kavuþur.

 • Tohum þeklinde de tüketilebilir.

 • Yemeklere, yoðurda, salatalara, müsliye, pasta, börek gibi unlu mamullere karýþtýrýlarak da tüketilebilir.

 • Günde 1-1.5 çorba kaþýðý keten tohumu saðlýklý kalmak açýsýndan yeterlidir. Dozunu kaçýrmamakta yarar var

KETEN TOHUMU Linum Usitatissimum

Ziraatý yapýldýðý gibi, çalýlýklarda ve ormanlarda yabanisi de yetiþir. Boyu 30-100 cm arasýndadýr. Haziran ve Aðustos aylarý arasýnda çiçek açar.Keten tohumu kabuðunun altýnda bulunan yaðlý bileþimin tedavi edici etkisi vardýr. Yaðý çýkarýlýr yada ezilerek kullanýlýr. Ýltihaplý yaralarýn iyileþmesini saðlar. Keten tohumu lapasý yada yakýsý kullanýlýr.

 • Yeni doðan çocuklarda balgam söktürmek için keten tohumu dövülür þekerle yalatýlýr.

 • Nefes darlýðý, astým, ses kýsýklýðý, öksürük ve bronþite faydalýdýr. Kavrulmuþ ve çekilmiþ 1 çorba kaþýðý keten tohumu bal ile karýþtýrýlýr, yemeklerden bir saat önceyenir.

 • Bir fiske keten tohumu, bir tutam hatmi çiçeði cezvede demlenip þekerle içilir.

 • Kafi miktarda su ile keten tohumu tozunu ateþte lapa kývamýnda piþirip, normal sýcaklýktayken göðüs üzerine konursa, göðsü yumuþatýr.

 • Böbrek taþlarýný düþürür; Bir litre suya, bir yemek kaþýðý keten tohumu, bir yemek kaþýðý gülhatmi kökü ve yarým kaþýk meyan kökü konur.Yarým saat kaynatýlýp süzülür, ýlýk ýlýk aç karnýna 3-4 bardak içilir.

 • Toz haline getirilmiþ keten tohumu yemeklerden bir saat önce bir çorba kaþýðý bir bardak ýlýk su ile yutulur.

 • Kabýzlýðý giderir; Keten tohumu doðal müshildir.Bir bardak sýcak suya, bir çay kaþýðý keten tohumu tozu konup demlenir ve süzülür. Günde bir fincan içilir.

 • Az yaðlý beslenmeyle yapýlan keten tohumu desteðiyle, prostat kanserine önlem alýnabilir.

 • Keten tohumlarý þeker hastalarýna da tavsiye edilir. 1 yemek kaþýðý keten tohumu 1 litre suda su 7/2 litreye dönüþünceye kadar kaynatýlýr. Elde edilen maya günde 3 kere içilir.

 • Akciðer tüberkülozunda, kan tükürmede, dalak þiþliðinde, mide ülserinde kullanýlýr. 10'ar gram keten tohumu unu bal ile macun yapýlýr, 30-40 gr sabah aç karnýna yutulur.

 • Mide ülserinde 1 kg keten tohumu havanda dövülür.1 kg sütle kaynatýlýr.Kývamlý hale gelince ateþten indirilir yemeklerden yarým saat önce bir yemek kaþýðý alýnýr.

 • Dolama , çýban ,burkulma, çýkma ve basurda lapasý ýlýk olarak rektum üstüne konulur. Ýltihap ve þiþliklerde, lapa yapýlýp üzerine konur

 • Barsak iltihaplarýný ve karýn aðrýlarýný giderir. Sindirim yolarýný dezenfekte eder.

 • Nezlede, tütsüsü yapýlýr. Soðuk algýnlýðýnda iyi gelir.

 • Apseli diþe, sütle karýþtýrýlýp ýsýtýlýr lapa olarak tülbent arasýnda aðrýlý ve apseli diþe dýþarýdan konulur.
  Hayvan apselerine karþý da lapasý kullanýlýr.

 • Afrodizyaktýr, keten tohumu, bal ve karabaþberle macun yapýlýp yutulur

KetenYaðý:


LDL kolesterol ve trigliserid seviyesini düþüren Omega 3 yað asidinin en çok bulunduðu bitkisel yaðdýr.Omega 3 ihtiyacý hamur iþlerine keten tohumu ekleyerek, keten tohumu ile beslenen tavuklardan elde edilen yumurtalar yiyerek karþýlanabilir. Keten yaðý enflamasyonu engelleyerek eklem hastalýklarýndaki þiþme ve aðrýyý önler. Sedef gibi cilt hastalýklarýnýn düzelmesinde de yararlýdýr. Keten tohumu ve keten yaðý preparatlarýnda ayrýca lifli elemanlar da bulunur. Bu lifli elemanlar, çoklu doymamýþ yað asitleri ile birlikte hem kolesterol seviyesinin iyileþmesinde hem de baðýþýklýk sisteminin güçlenmesinde etkilidir. Keten tohumu ile beslenen deney hayvanlarýnda hormona baðlý kanser türlerinin (meme,rahim ve prostat) oluþmasýnýn engellendiði gösterilmiþtir.Bu olumlu etki, içerdiði fitoöstrojen ( doðal bitkisel östrojen hormonu ) sayesindedir

 

Keten tohumu (Linium usitatissimum)

Bitki özellikleri: 50-70 cm yüksekliðe ulaþan, mavi çiçekli bir kültür bitkisidir. Keten tohumu ve keten lifi elde etmek için yetiþtirilir. Baharatçýlardan satýn alýnabilir.

 

Bileþim: Bitkinin tedavi amaçlý kullanýmýnda öncelikli yeri olan, bol miktarda müsilaj. Müsilajýn etkinliðini arttýran sabit yað. Çok az miktarda hidrosiyanik içeren linamarin. Linamarin bir glikozittir. Hidrosiyanik ise zehirli bir maddedir, ama bitkinin içerdiði oran öylesine düþüktür ki, yüksek dozajlarda kullanýlsa bile hiçbir tehlike oluþturmaz.

 

Kullaným alanlarý ve biçimleri: Keten tohumu, öncelikle kronik kabýzlýða karþý kullanýlýr. Çok etkili müshil ilaçlarýnýn, sürekli kullaným halinde baðýrsaklarý tahriþ ettiði ve organizma için gerekli olan minerallerin (özellikle potasyum) azalmasýna yol açtýðý artýk biliniyor. Halbuki, keten tohumu kullanýmýnda bu tür yan etkiler kesinlikle söz konusu olmaz. Çünkü keten tohumunun müshil etkisi mekaniktir. Sabah ve akþam olmak üzere günde iki kere, en az ikiþer yemek kaþýðý dolusu, ezilmiþ veya öðütülmüþ keten tohumu, bol suyla yutulmalý, daha sonra da 1-2 bardak su içilmelidir. Baðýrsaklara ulaþtýðýnda geniþlemeye baþlayan keten tohumu, baðýrsaklarý uyarýr. Uyarýlan baðýrsaklar böylece dýþkýlama iþlemine baþlar. Sonuçta kesinlikle etkili, ama çok hýzlý sonuç vermeyebilen bir yöntemdir bu. Yani, kronik kabýzlýklarda, sonuç alabilmek için 2-3 gün beklemek gerekebilir. Ama beklemeye deðecektir. Çünkü çok rahatlatýcýdýr. Bu yöntemle hatta, dýþkýlamanýn zamaný bile programlanabilir. Bunun için, keten tohumunu bir süre kullanýp, onu tanýmak gerekir. Drog, meyve püresi veya bal ile karýþtýrýlarak alýndýðýnda daha da etkili olur. Daha sonra bol su içmeyi unutmamak gerekir.

Keten tohumu, içerdiði bol miktarda müsilaj sayesinde, tedavi amacýyla baþka alanlarda da kullanýlabilir. Tahriþ olmuþ veya iltihaplanmýþ mukozanýn üstünde koruyucu bir tabaka oluþturduðu için, aðýz içi, boðaz ve diþeti rahatsýzlýklarýnda gargara ve çalkalama, öksürük gýcýðý, ses kýsýklýðý ve mide mukozasý iltihabýnda ýlýk çay biçiminde kullanýlmalýdýr.

 

Keten tohumu çayý: 1 tatlý kaþýðý ezilmemiþ tohum, 1 bardak suya eklenir ve arada bir karýþtýrýlarak, 20-30 dakika bekletilir. Tohumlarýn suyu sýkýlmadan süzülür ve hafifçe ýlýklaþtýrýlarak içilir.

 

Yan etkiler: Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.

 

KETEN TOHUMU, Baharatçýlarda rahatça bulacaðýnýz kahverengi, susam gibi, tadý hoþ olan keten tohumunu manuel veya elektrikli kahve deðirmeninde (toz haline getirilmezse vücut susama benzeyen bu tohumdan yararlanamýyor) un gibi çekerek buzdolabýnda cam kavanozda ( veya derin dondurucuda) saklayýn; günde birkaç tatlý kaþýðý suyla için, yiyin, yoðurdunuza, çorbanýza, kekinize, salatanýza, sabah kahvaltýnýzda tahýllara, yulaf ezmesine, unlu gýdalarda 3-5 kaþýk un yerine bol bol karýþtýrýn ama piþirmeden yemeði tercih edin. Yaðýný da öyle. Çünkü keten tohumunda kalbe iyi gelen ve kalp krizlerini önleyen, yaðlý somon gibi balýklarda bulunan zengin omega-3 yaðlarý yaný sýra, magnezyum, potasyum ve posa , B vitaminleri, protein ve çinko var ve kolestrol yoktur, doymuþ yaðý ve kalorisi yok denecek kadar azdýr. Artrit romatizmada aðrýya, þiþmeye ve yangýlanmaya iyi gelir. Kanda kolestrolü ve trigliseridleri, kotu kolestrol LDL i düþürür. Kolestrol nedeniyle damarlarda duvarlardaki sertleþmeyi azaltýr. DEPRESYONA, kansere, enfeksiyonlara, kalp hastalýðý riskine, sekere, kabýzlýða, böbrek hasarlarýna iyi gelebilir. Kadýnlarda menapozda ateþ basmalarýnda da etkili olabilmektedir. Her derde deva önemli ve çok ucuz bir kaynak.

 

Keten tohumunu kek, börek, çörek, ekmek gibi fýrýn ürünlerinde kullanabilirsiniz.
Keten tohumu suda ya da ýslak kaldýðýnda sümüksü bir hal alýr, sizi korkutmasýn, bu doðaldýr, doðasý gereðidir.

Keten tohumunu toz haline getirip salatalarýna da koyabilirsin.
Keten Tohumu ayrýca Omega 3 ve Omega 6 yag asitleri açýsýndan da çok zengin.. Hepimizin mutfaðýnda bulunmasý gereken bir tohum. Zaten kullandýkça yeni kullaným alanlarý da bulmak mümkün. Soðuk algýnlýklarýnda da kullanýldýðýný belirterek bitireyim.

Keten tohumunun en önemli katkýsý B12 den ziyade Omega 3 içeriðidir. Sadece
soðuk su balýklarýnda görülen bu hayati yað asidi bizim denizlerimizde yaþayan
balýklarda son derece az. O nedenle keten tohumu önemli bir kaynak. Kullanýmý
gayet basit. Mutfak robotu vb. bir aletle irice öðütün çorbalar baþta olmak
üzere neye yakýþtýrýyorsanýz bolca kullanýn. Baharatlar gibi baskýn bir tat ve
kokusu olmadýðýndan kolaylýkla tüketebilirsiniz

Kansere karþý 'keten tohumu

 

Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararasý Gýda, Beslenme ve Kanser Sempozyumu'nda,
'Keten Tohumunun Anti-Karsinojenik Etkisi' konulu bir bildiri sunuldu.

Ege Üniversitesi (EÜ) Ýzmir Atatürk Saðlýk Yüksekokulu tarafýndan düzenlenen Uluslararasý Gýda, Beslenme ve Kanser Sempozyumu'nda, 'Keten Tohumunun Anti-Karsinojenik Etkisi' konulu bir bildiri sunuldu.

Bildiriyi sunan Ýzmir Atatürk Saðlýk Yüksekokulu Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Nazan Tuna Oran, çalýþmalarýn keten tohumunun kolon, prostat, meme kanseri gibi bazý kanserlerin risklerini azaltma yönünde koruyucu bir yararý olduðunu gösterdiðini söyledi.


Bütün kanserlerin yüzde 30-40'ýnýn sadece diyete ve yaþam tarzýna dikkat edilerek önlenebileceðini belirten Yrd. Doç. Dr. Oran, 'Beslenme rejimi kurallara uygun þekilde sürdürüldüðü takdirde meme ve prostat kanserlerinin geliþiminde en az yüzde 60-70, akciðer kanserinde yüzde 40-50, diðer kanserlerde de benzer oranlarda azalma sözkonusu olabilmektedir.' dedi.

Keten tohumunun lignan, lif ve omega 3 yað asitleri yönünden zengin olduðunu kaydeden Oran, 'Omega 3'ün, kanýn pýhtýlaþmasýný önleme ve ödemi azaltma gibi birçok yararý vardýr. Bununla birlikte çalýþmalar, bazý kanser türlerinin büyümesini önlediðini de göstermiþtir. Keten tohumunun kiþiyi hayatý boyunca bazý kanser türlerinden korumasý ve tedavi konusunda bir rolü olduðunu iliþkin araþtýrmalar devam etmektedir.' þeklinde konuþtu.

 

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

 

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com