KUDRET NARI

 

Diðer Ýsimleri : Papara, Acayip elma, Momordica charantina, Balsam apple, Momordica

Botanik Bilgi : Kabakgiller familyasýndan; týrmanýcý, ince gövdeli, bir yýllýk bir bitkidir. Yapraklarý saplý ve el gibi parçalýdýr. Meyvesi olgunlaþýnca, birbirinden ayrýlýr.Meyveleri 8-15 cm uzunluðunda, 4-10 cm eninde üzeri çýkýntýlý ve uclara doðru sivricedir. Önce yeþil olan meyve, sonra olðunlaþtýkca yavaþ yavaþ sarý ve nihayet altýn sarýsýna dönüþür ve içinde 20-30 adet koyu kýrmýzý renkte fasulyeye benzer tohumlarý vardýr. Ev ilaçlarýnda, zeytinyaðý ile karýþtýrýlarak kullanýlýr.

Yetiþtirildiði Yerler : Vatanýnýn doðu Hindistan olduðu tahmin edilen kudretnarý Afrika ve Asyanýn tropik bölgeleri ile Türkiye ve Ýtalya gibi Akdeniz ülkelerindede yetiþtirilmektedir. Türkiyenin genelikle Yalova ve Bursa civarýnda yetiþtirilmektedir.

Toplanmasý-Saklanmasý : Sonbaharda toplanan meyveleri taze olarak yendiði gibi tohumlarýndan kudretnarýyaðý veya macunu yapýlabilir.

 

Faydalarý
 

Kolit - Ülser - 12 parmak - Gastrit, Asit fazlasý gibi mide-barsak sistemine baðlý tüm hastalýklarý kalýcý ve kesin tedavi eder,Karaciðeri destekler,Egzama ve sedefe fayda verir,Yara ve iltihaplarý giderir,Barsak tembelliðini giderir,                                                    

Hücre yeniler,

Rahim yaralarýna fayda verir,

Yanýk ve yaralara lapasý vurulur.

Ayný zamanda yüksek oranda E vitamini ve kaliteli protein içerir.

Kullaným Þekli :

1.)Taze meyve için : Kudret narý, olgunlarý balla karýþtýrýlarak tüketilebiliyor. Olgunlaþarak kavuniçi rengi alan meyve, tabakta eziliyor, bir miktar balla karýþtýrýlýp, sabahlarý aç karnýna 1 çorba kaþýðý yeniliyor. Üzerine hiçbir þey kullanýlmýyor.

2.)Tazesinin olmadýðý zaman :

Önce çekirdekleri temizlenen kudret narý, küçük küçük doðrandýktan sonra bir kiloluk bala karýþtýrýlýyor. Aðzý kapalý þekilde bir ay kadar bekletilen karýþým, hafif sulanabilir. Bozuldu sanmayýn.’ Þeker hastalarýnýn bu karýþýmý almalarýnýn sakýncalý olabileceðini, bu nedenle zeytinyaðý ile kullanýmýn daha uygundur : ‘Zeytinyaðý, meyvenin içindeki etmenleri daha kolay emiyor. 

Halis zeytinyaðý içinde 6 ay bekletilen kudret narý ise her sabah bir çorba kaþýðý tabaða konularak, 1 çorba kaþýðý süzme balla karýþtýrýlarak aç karna yeniliyor.Olgun meyveler bir kavanozun içerisine zeytinyaðý ile konuyor. Aðzý kapatýlan kavanoz bir ay bekletiliyor. Daha sonra aç karnýna yemeklerden önce alýnmasý öneriliyor. Hastanýn rahatsýzlýðýnýn þiddetine göre günde üç öðünden önce aç karnýna bir kaþýk alýnabilir.                                                                   

Hariçten Kullanýmlar Ýçin

Yanýklar, kesikler ve yaralar için kullanýlýyor.

Kadýnlarýn vajina yaralarý için de kullandýðý zeytinyaðýnda bekletilmiþ kudret narý, açýk yaralar için ise en çabuk iyileþtirici olarak biliniyor.”

Egzama, yara gibi cilt hastalýklarýnda da iyileþtirici özelliðe sahip.

 

Uzun yýllardýr, eski insanlarýn þifa için kullandýklarý kudret narý, günümüzde genç nesil tarafýndan pek tanýnmýyor.

Bursa'da tarihi belediye binasý altýndaki Çiçekçiler Çarþýsý'nda senelerdir kudret narý satýþý yapan Osman Demirci, kudret narýnýn taze olarak ve yaðda bekletilerek nasýl tüketileceðini broþür ile vatandaþlara öðretiyor. Kudret Narý'nýn faydalarý þöyle biliniyor:

"Mide ülseri, baðýrsak iltihabý, kabýzlýk ve gastrit için 40 gün süre ile tüketilmesi gerekiyor. Ýki þekilde tüketiliyor. Eylül ayýnda taze olarak çýkan kudret narý, olgunlarý balla karýþtýrýlarak tüketilebiliyor.

Olgunlaþarak kavuniçi rengi alan meyve, tabakta eziliyor, bir miktar balla karýþtýrýlýp, sabahlarý aç karnýna 1 çorba kaþýðý yeniliyor. Üzerine hiçbir þey kullanýlmýyor.

En az 41 gün kullanýlmasý tavsiye ediliyor. Taze meyve bulunmayan mevsimde ise, halis zeytinyaðý içinde 6 ay bekletilen kudret narý ise her sabah bir çorba kaþýðý tabaða konularak, 1 çorba kaþýðý süzme balla karýþtýrýlarak aç karna yeniliyor.

Bu þekilde de 41 gün devam edilerek kabýzlýk, mide hastalýklarý, iþtahsýzlýk tedavi ediliyor. Hariçten ise yanýklar, kesikler ve yaralar için kullanýlýyor.

Kadýnlarýn vajina yaralarý için de kullandýðý zeytinyaðýnda bekletilmiþ kudret narý, açýk yaralar için ise en çabuk iyileþtirici olarak biliniyor."

Çiçek Pazarý'nda satýlan kudret narýný eskiden beri evlerinde zeytinyaðýnda muhafaza eden Bursalýlar, olgunlaþanlarý alarak bu mevsimde kavanozlara hazýrlýk yapýyor.

 

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com