LAVANTA

 

 

Latince ismi : Lavandula angustifolia

 

Ýngilizce: Lavender
 

Almanca: Lavander


Özellikleri:
Karaciðer yetmezliði
• kronik karaciðer enfeksiyonlarýna karþý • Hepatit-B ve Hepatit-C ye karþý • sarýlýk • saç dökülmesine karþý • vitiligo, sedef ve ileri yaþlarda deride oluþan lekelere karþý • sakinleþtirici ve rahatlatýcý (sedatif)

 

Lavanta ülkemizde, özellikle Akdeniz Bölgesinde süs bitkisi olarak yetiþtirilen bir bitkidir. Kendine has hoþ kokusundan dolayý parfümeri ve kozmetik endüstrisinde kullanýlmaktadýr. Ancak, lavanta çiçeðinin karaciðer metabolizmasýnýn saðlýklý çalýþmasý üzerindeki olumlu etkisi ile saç dökülmesine karþý kullanýmý onun en önemli iki özelliðidir. Genel karaciðer rahatsýzlýðý veya karaciðer yetmezliði þikayeti olanlarýn imdadýna yetiþen bir bitkidir. Lavanta kürü, sirozdan veya alkolden dolayý zarar görmüþ karaciðer hücrelerinin rejenerasyonunda (tekrar yenilenmelerinde) veya bu hücrelerin tekrar saðlýklý bir þekilde çalýþmaya baþlamalarýnda öylesine etkilidir ki, kürü uygulayan hastalarýn kýsa zamanda almaya baþladýklarý baþarýlý sonuçlar, onlarý þaþýrtmaktadýr.

 

Dikkat!
Hepatit-B veya Hepatit-C den dolayý siroz baþlangýcý var ise, bu hastalarýn lavanta kürüne ilâveten kereviz kürünü de uygulamalarýný önemle hatýrlatýrýz. Kereviz kürünü uygularken enginar tüketmeyiniz ve kürünü de uygulamayýnýz. Ayný þekilde, lavanta kürünü de uygularken ne kereviz ne de enginar kürünü uygulamayýnýz. Siroz’a dönüþmüþ hastalarda
alkaline phosphatase (ALP) ve glutamyl transpeptidase (GGT) enzimlerinin seviyeleri yükselmiþtir. Sirozun esas nedeni alkol kullanýmý olarak, uzun yýllardýr birinci sýrayý almýþtýr. Amerika’da 2004 yýlýnda açýklanan araþtýrma sonuçlarýna göre, Hepatit-C virüsüne baðlý siroz birinci sýraya yerleþmiþtir. Buna göre Hepatit-C ye baðlý siroz %26, alkole baðlý oran ise %21 olarak açýklanmýþtýr.

 

Dünya Saðlýk Teþkilatýnýn 1999 yýlý verilerine göre tüm dünyada yaklaþýk 175 milyon insanýn kronik olarak Hepatit-C Virüsü (HCV) ile infekte olduðu tahmin edilmektedir. Her yýl yaklaþýk 3.7 milyon insan da HCV ile enfekte olmaktadýr. Hepatit-C virüsü denetlenmemiþ kan transfüzyonu (kan nakli) ile bulaþmaktadýr. Cinsel iliþki ve doðum esnasýnda da geçiþ mümkündür. Tüm bunlarýn dýþýnda sterilize edilmemiþ enjeksiyon ve sünnet aletleri de risk oluþturmaktadýr. Bunlarýn dýþýnda, temmuz 1992 den önce organ nakli yaptýrmýþ olanlarda da bu risk vardýr. Çok sýk diyaliz cihazýna baðlanmak zorunda olan hastalarda da az da olsa kapma riski vardýr. HCV, karaciðerde iltihaplanmaya neden olmaktadýr. Hepatit-C virüsü, bazý insanlarda uzun yýllar en küçük bir þikâyete neden olmadýðýndan kiþiler bu virüsü kaptýklarýnýn çok geç farkýna varmaktadýrlar. Hastalýðýn, siroza, karaciðer kanserine veya karaciðer yetmezliðine dönüþme riski vardýr. Bu nedenle, Hepatit-C’nin erken tanýsý çok önemlidir.


Lavanta kürü, Hepatit-C hastalarýnýn kullanacaðý mükemmel bir destekleyici kürdür. Hemen belirtmekte fayda görüyorum, lavanta kürü, Hepatit-C virüsünü yok etmemektedir. Lavanta kürü Hepatit-C virüsünün aktif hale geçmesini engelleyebilmekte ve neden olduðu karaciðer iltihaplanmasýnýn tedavisinde de mükemmel destekleyici rol oynamaktadýr. Karaciðer metabolizmasýnýn saðlýklý bir þekilde çalýþmasýný düzenleyerek, virüsün faaliyete geçmesini önemli ölçüde bastýrmaktadýr. Günümüzde henüz bu virüsü yok edecek herhangi bir tedavi yöntemi mevcut deðildir. Bilinen bir diðer noktada þudur, Hepatit-C, altta yatan baþka bir karaciðer hastalýðýný da artýrmakta ve aðýrlaþtýrmaktadýr. Bu virüsün en önemli özelliði genomundaki relatif deðiþkenliktir. Bir çok farklý genotipi bulunduðundan dolayýdýr ki, hastalýðýn ciddiyeti ve tedaviye verdikleri cevaplar önem kazanmaktadýr. Kýsaca, Hepatit-C virüsünün çok farklý genotipleri olduðundan, hastalýðýn seyri ve hastalarýn tedaviye verecekleri yanýtlarda farklýlýklar göstermektedir. Bugün bilinen en az altý tane genotipi ve gene en az elli tanede alt-tipi (sub-type) bulunmaktadýr. Örneðin, Amerika’da 1a ve 1b genotipi en sýk görüleni (%75) olup, genotip iki ve üç, % 15 civarýndadýr. Hepatit-C virüsünün hangi genotip’e ait olduðunun da belirlenmesi, tedavi þeklinin seçimi için önemlidir. Çünkü, her genotip
interferon (IFN) tedavisine cevap vermemektedir. Lavanta kürü uygulanýrken, interferon tedavisinde gözlenen flu-like symptoms (subjektif semptomlar) denilen yan tesirleri gözlemek mümkün deðildir.

 

Örneðin, interferon tedavisinde gözlenen baþlýca yan tesirler iþtahsýzlýk, sýtma nöbetleri, baþ aðrýsý, soðuk algýnlýðý þikayetleri, susama, mide bulantýsý ve beraberinde kusma ve eklem aðrýlarý. Lavanta kürü uygulanýrken her hangi bir yan tesir yaþamak mümkün deðildir. Lavanta kürü öylesine etkilidir ki çok kýsa zamanda sonuçlarýný almak mümkün olmaktadýr. Lavanta kürü ile kýsa zamanda sonuç almanýn arkasýnda karaciðer enfeksiyonuna karþý, biyokimyasal reaksiyon hýzýnýn çok yüksek deðerde olmasý yatmaktadýr.


Hepatit-C ye karþý genel ve yaygýn bir aþý yoktur. Henüz olmayýþýnýn veya böyle bir aþýnýn geliþtirilmesinin zorluðunun arkasýnda, bu virüsün genomundaki relatif farklýlýklardan kaynaklanmaktadýr. Bu konuda sizi en iyi aydýnlatacak olan hekimdir. Bebeðini emziren anneden, emzirme yoluyla bu virüsün bebeðe geçmesi mümkün deðildir. Hepatit-C virüsünü almýþ olanlara yapýlan deðiþik testler vardýr. Bu testlerin istenmesine hekim karar verecektir.

 

Hepatit-C ve Hepatit-B hastalarý için enginar bulunmaz bir nimettir. Bu hastalarýn karaciðer metabolizmalarýnýn saðlýklý ve dengeli bir þekilde çalýþmasýnda enginarýn katkýsý öylesine önemlidir ki, onlara haftada bir-iki defa birer porsiyon enginar tüketmelerini adete alýþkanlýk haline getirmelerini tavsiye ederim. Eðer, Hepatit-B ve Hepatit-C den dolayý þikâyetler ortaya çýkmýþ ise, ve de karaciðer deðerleri de yükselme göstermiþ ise bu taktirde lavanta kürüne ilaveten haftada iki-üç defa birer porsiyon (yaðsýz olarak) enginar tüketimini kür olarak uygulamalarý bulunmaz bir imkândýr. Çok az suda tuzsuz ve yaðsýz olarak dilimlenmiþ olarak piþirdiðiniz enginarýn suyunu da özellikle içmek gerekir. Yaðsýz ve tuzsuz olarak tüketeceðiniz enginar, belki size yavan gelecektir. Ancak, unutmayýnýz ki bu saðlýðýnýz için gereklidir.

 

Alerjik Mevsimler ve Hepatit


 Bahar mevsiminde çiçek tozlarý (polen) bir çok insanda alerjiye neden olmaktadýr. Hatta, yaz mevsimine girerken de halk arasýnda saman nezlesi olarak bilinen alerjik reaksiyonlar ortaya çýkmaktadýr. Bu dönemlerde karaciðer metabolizmasý da olumsuz etkilenmektedir. Hepatit-C veya Hepatit-B virüsü taþýyýcýlarýnýn karaciðer deðerlerinde (ALT ve/veya AST) fluktasyonlar (iniþ-çýkýþ) gözlenebilmektedir. Bunun sebebinin özellikle alerjik mevsimlerden kaynaklandýðý belirtilmektedir. Çünkü, alerjik mevsim denilen bahar baþlangýcý ve yaz mevsimine geçiþlerde soluduðumuz havada bulunan polenler veya mevsim gereði tozlar insan vücudunda alerjik reaksiyonlara neden olmaktadýr. Unutmayýnýz ki, alerjik reaksiyonlar bir þekilde karaciðerin çalýþmasýný olumsuz etkileyebilmektedir. Sonuçta, Hepatit-B veya C taþýyýcýlarýnda ALT ve/veya AST deðerleri iniþ-çýkýþ gösterebilmektedir.

  

Karaciðer metabolizmasýný olumsuz etkileyen ilaçlar
 

Lavanta üzerine yaptýðým çalýþmalarýmda ilk görülen, içerdiði en az on dört tane sedatif (teskin edici, rahatlatýcý) özelliði olan etkin maddeyi içerdiðidir. p-cymene, alpha-pinene, cinnamaldehyde ve carvone lavantanýn içerdiði sedatif özellikli etkin maddelerden bir kaç tanesi. Lavantanýn içerdiði etkin maddelerin kendine özgü bir sistematiði olduðunu görülür. Bu sistematiðin içerisinde gözlenen, lavantanýn tüm karaciðer metabolizmasýný mucizevi bir þekilde düzenleyebileceðidir.

 

Tabiat ana lavantaya öylesine cömert, öylesine seçici davranmýþ ki, içerdiði etkin maddeler özenle bir araya toplanýp sanki, genel karaciðer þikâyetlerine karþý özel olarak yaratýlmýþ. Gerek çiçeklerinde gerekse de yapraklarýnda moleküler yapýlarý ve etkin özellikleri bakýmýndan birbirlerinden tamamen farklý maddeler bulunmaktadýr. Aþaðýdaki tablodan bu maddelerin etkin özelliklerini görebilirsiniz.

 

Tablo: Lavanta’da bulunan bazý etkin maddelerin özellikleri

Özellik (en)

Özellik (tr)

Adet Etkin Madde

antihepatotoxic

karaciðer toksinlerine karþý

8

hepatoprotective

karaciðeri koruyucu

9

hepatotonic

karaciðeri sakinleþtirici

7

antiviral

virüslere karþý etkili

8

antiinflammatory

antiinflamatuar

14

antioxidant

antioksidan

7

antitumor

tümöre karþý

6

cancer preventive

kansere karþý koruyucu

6

antimutagenic

genetik mutasyona karþý

13

antiseptic

antiseptik

11

sedative

sakinleþtirici, rahatlatýcý

14

anticancer

kansere karþý

7


Karaciðer metabolizmasýnýn saðlýksýz çalýþmasýndan dolayý yükselen enzim deðerlerinin kýsa zamanda kontrol altýna alýnmasýnda ve tekrar kýsa zamanda normal deðerlerine indirilmesinde lavanta kürü bulunmaz bir nimettir. Özellikle, Hepatit-B ve Hepatit-C virüslerinin aktive olabilmelerine karþý, karaciðer metabolizmasýnýn saðlýklý çalýþmasýný ve güçlü kalmasýný saðlayabiliyor. Saðlýklý ve güçlü çalýþan karaciðer metabolizmasý, karaciðer baðýþýklýk sisteminin de güçlü olduðunu gösterir. Böylece virüsler bastýrýlarak faaliyete geçmeleri önlenmiþ olabiliyordu. Sonuçta, lavanta kürünün, bu virüslerin karaciðer dokusunda kansere veya siroza dönüþme riskine karþý da mükemmel bir önleyici rolünün olabileceði gerçeðini de ortaya koymaktaydý.  Karaciðer metabolizmasýnýn düzenli çalýþmasýnda lavantanýn çiçeklerinde bulunan
1,8 cineole, delta-3-carene ve herniarin aðýrlýklý olarak etkili olurken, yapraklarýnýn içerdiði beta-pinene’de karaciðer enfeksiyonuna karþý adeta tabii bir antibiyotik olarak görev yapmaktadýr. Lavantanýn yapraklarýnda bulunan bornyl-acetate etkin maddesi antiviral olarak görev yapan en az sekiz tane etkin maddeden bir tanesi. Bu amaçla kullanýlacak olan lavantanýn bir yýldan daha fazla beklememiþ olmasýna özen gösteriniz. Aktarlardan alýnacak olan lavantanýn sadece çiçeklerinin deðil eþit oranlarda yapraklarýnýn da bulunmasý gerektiðine özen gösteriniz. Aktarlarda lavanta yaðý da satýlmaktadýr. Bu amaçla lavantanýn yaðý daha da etkili olur düþüncesiyle kesinlikle kullanmayýnýz. Lavanta kürünün uygulanmasý esnasýnda, lavantanýn çiçeklerinde bulunan lavandulol ve dihydrocoumarin ile yine yapraklarýnda bulunan cedrene, alpha-humulene ve alpha-cadinene maddelerinin ayný anda bulunmalarý lavantanýn etkili olmasýndaki temeli oluþturmaktadýr.

Hepatit-C nin sebep olabileceði karaciðer kanserine dönüþme riskini büyük bir ölçüde önleyen etkin maddelerden bir tanesi de lavantanýn içerdiði ursolic acid fonksiyonel maddesidir.

  Hangi bitki olursa olsun, içerdiði önemli bir etkin madde tek baþýna veya saf halde istenilen ölçüde veya doðrultuda faydalý olmayabilir. Çünkü, o etkin maddenin metabolizmada istenilen baþarýyý saðlayabilmesi için, bitkinin içerdiði diðer yardýmcý etkin maddelere, medyatör maddelere ve birinci derecede fonksiyonel olan etkin maddenin iþlevini artýrabilmek için segonder maddelere de ihtiyaç vardýr. Uygulanan bitkisel yardýmcý (destekleyici) tedavide sadece etkin maddeyi düþünmemek gerekir. Bu anlamda, kullanýlan bitkiyi bir bütün olarak deðerlendirmek gerekir. Önemli olan diðer bir hususta kullanýlacak olan bitkinin hangi kýsýmlarýnýn kullanýlacaðý, ne müddetle demleneceði, ne zaman ve nasýl içileceði ve de ne kadar süreyle hangi aralýklarla uygulanacaðýdýr.

Derideki bazý rahatsýzlýklarýn nedeni karaciðerden kaynaklanmaktadýr. Lavanta kürü ayný zamanda, halk arasýnda ala hastalýðý olarak bilinen vitiligo, sedef ve deride ileri yaþlarda oluþan yaþlýlýk lekelerine karþý da önleyici rol oynamakta ve de bu hastalýklarýn tedavisinde de önemli bir yardýmcý ve destekleyicidir. Lavanta, saç dökülmesine karþý da çok etkilidir. Ancak, bu konudaki uygulama dýþtan olup, hazýrlanmasý tamamen farklýdýr.

Lavanta kürünün baþarý oranýný çok daha fazla yükseltmek ve daha hýzlý bir biçimde sonuca ulaþabilmek için beslenme þeklinize dikkat ederek bazý takviye uygulamalarda yapabilirsiniz. Ýþte bunlardan bazýlarý, her gün öðle yemeklerinden yarým saat önce hiç bir þey ilave etmeden tüketeceðiniz bir porsiyon preslenmiþ çilek lapasý, karaciðer yetmezliðine karþý önemli bir takviye oluþturur. Preslenmiþ çilek lâpasý, çileklerin çatalla veya kaþýkla iyice ezilerek hazýrlanmasýdýr. Ezme iþlemi tamamlandýktan sonra fazla bekletmeden tüketilmesi gerekir. Tüketeceðiniz çileklerin hormonsuz olmasýna özen gösteriniz. Genel olarak, karaciðer metabolizmasýnýn saðlýklý ve düzenli çalýþmasýnda enginarýn katkýsý yabana atýlmayacak kadar büyüktür. Haftada iki-üç defa bir porsiyon, az suda haþlanmýþ (dilimlenmiþ olarak) enginar tüketmek. Tuzlamayýnýz ve porsiyon baþýna bir çorba kaþýðýndan fazla sývý yað kullanmayýnýz. Var ise, artakalan haþlama suyunu içiniz. Taze kayýsýnýn karaciðerin dostu olduðunu unutmayýnýz. Beslenme þeklinin uygulanmasýnda karaciðerin yükü hafiflemekte ve karaciðer daha rahat çalýþmaktadýr.


 Karaciðer yetmezliði, kronik karaciðer enfeksiyonu veya hepatit-B veya da hepatit-C þikâyeti olanlarýn beslenmelerinde
aflatoksin içeren besinlerden de mutlaka uzak durmalarý gerekir. Nedir, aflatoksin? Aflatoksin, Aspergillus flavus adý verilen bir mantarýn salgýladýðý zehirdir (toksin). Örneðin, ekmeðin üzerinde oluþan yeþilimsi küf, aflatoksine verilebilecek en güzel örnektir. Nemli veya uygun olmayan koþullarda ve ortamlarda depolanmýþ buðdayýn, fýstýðýn, biberin veya fýndýðýn üzerinde oluþabilen mantarýn salgýladýðý küf, aflatoksine örnektir. Bir baþka örnek, uygun olmayan þartlarda ve ortamlarda saklanan elmanýn üzerinde de küf olarak adlandýrabileceðimiz mantar oluþabilmekte ve patulin adý verilen zehiri (toksini) salgýlamaktadýr. Gerek aflatoksin ve gerekse de patulin karaciðer kanserinin oluþumunda etkin rol oynayan maddelerdir. Ekmeðin üzerinde oluþmuþ küf (mantar) var ise, ekmeðin tamamýnýn hiç bir þeklide tüketilmemesi gerekir. Çünkü, ekmeðin yüzeyinde oluþmuþ olan mantarýn kökleri, gözle tesbit edilemeyecek kadar ekmeðin içine doðru yayýlmýþtýr. Küflü bölgeyi býçakla kesip atmak, geri kalanýný tüketmek çözüm deðildir. Ayný þekilde üzerinde mantar oluþmuþ tüm sebze veya meyve çeþitlerini hiç bir þeklide kullanmayýnýz. Unutmayýnýz ki, bir besini piþirmekle de içerdiði aflatoksini yok etmek mümkün deðildir. Kýsaca, aflatoksin piþirilme esnasýnda yok olmaz. Küflü ekmeklerinizi hayvanlara da kesinlikle vermeyiniz. Küf (mantar) içeren bir ekmeði sütünden istifade ettiðiniz bir hayvana verirseniz, hem hayvanýn saðlýðýný olumsuz etkilersiniz, hem de sütünü içtiðiniz taktirde de aflatoksin size geri dönmüþ olur. Küf içeren ekmeði, en doðrusu topraða gömmektir. Sonuç olarak, üzerinde mantar oluþmuþ besinlerin (tahýl, sebze, meyve, ekmek gibi) hiç bir þekilde tüketilmemesi gerekir. Özellikle, karaciðer metabolizmasý saðlýklý çalýþmayanlarýn sebze, meyve ve tahýl tüketimlerinde tazeliðe önem vermeleri önerilir. Besicilik yapanlarýn, büyükbaþ hayvanlara verdikleri yemleri mantar oluþumuna fýrsat vermeyecek bir þekilde uygun þartlarda korumalarý gerekir. Doksanlý yýllarýn ortalarýnda Avrupa’ya ihraç edilen kýrmýzý pul biberimizde aflatoksin bulunduðundan dolayý uzun müddet bu biberimizin ihracatý yapýlamamýþ idi. Çünkü, toplanan kýrmýzý biberler uygun olmayan depolama koþullarýnda bekletilirken üzerinde oluþan mantar, aflatoksin salgýlamýþtý.


Aflatoksinin varlýðý yakýn bir geçmiþte, ilk defa 1960 yýlýnda ortaya konmuþtur. Ýngiltere’de, 1960 yýlýnda bir defada ani olarak yüz binin üzerinde tavuk ölmüþtür. Yapýlan araþtýrma ve soruþturmalarýn sonucunda, Ýngiltere’nin o yýl Brezilya’dan tavuk yemi olarak ithal ettiði fýndýk ununun aflatoksin içerdiðini ortaya koymuþ idi. Bu felâketin sonucunda da aflatoksin adý verilen zehir, ilk defa ortaya o yýllarda konmuþ oldu.

 

Karaciðer Rahatsýzlýklarýnda Beslenmenin Önemi
. Beslenmede aþýrý yaðlý yemeklerden uzak durulmasý gerekir. Özellikle lavanta kürüne ilaveten

-çilek lapasý,
-kereviz,
-enginar,
-taze kayýsý

tüketimi önemlidir. Lavanta kürünü uygularken kereviz ve enginar kürünü ayný zamanda uygulamayýnýz. Lavanta kürü tamamlandýktan üç gün sonra enginar veya kereviz kürünü uygulayabilirsiniz.

Aktarlarda lavanta yaðý da satýlmaktadýr. Kesinlikle bu amaçla lavanta yaðý kullanmayýnýz. Lavanta yaðý çok güçlüdür ve bazý durumlarda sadece haricen kullanýlýr. Kesinlikle lavanta yaðý daha faydalý olur diye, dahili olarak kullanmayýnýz

    

LAVANTA

Bilimsel adý Latince “yýkanmak” dan gelen lavanta, Eski Yunan ve Romalýlar döneminde sýklýkla kullanýlýrdý. Özellikle banyo sularýna kattýklarý lavanta, saflýk olarak kabul ediliyordu.

 

Güzel ve kalýcý kokusunun yaný sýra, lavanta uzun yýllardýr iyileþtirici etkisiyle de bilinir. Lavantanýn çiçek , yaprak ve gövdesinden damýtýlarak alýnan lavanta yaðý týpta halen kullanýlýr.

 

Lavantanýn afrodizyak etkisi de uzun yýllardýr bilinir. Salata ve yemek soslarýna katacaðýnýz bir kaç damla lavanta cinsel hayatýnýzý renklendirecektir.

 

Lavanta yatýþtýrýcý etkiye sahiptir ve uykusuzluða iyi gelir. Çamaþýrlarýnýzýn arasýna koyacaðýnýz lavanta kesecekleri güzel ve saf kokusunun yaný sýra, rahatlamanýza da yardýmcý olur.

 

Mide ve baðýrsak rahatsýzlýklarýnda etkili olmasýnýn yaný sýra, baþ aðrýlarýna da iyi gelir. Ýþtah açar, sindirim sistemini olumlu etkiler.

 

Kültürü Bulgaristan, Ýngiltere, AB Devletleri ve Kuzey Afrika ülkelerinde yapýlan lavanta, bugün Batý Akdeniz Bölgesi’ne yayýlmýþtýr. Yabani olarak Güney Fransa’da, Orta Ýtalya’da, Yugoslavya’da, Ýspanya’da ve Yunanistan’da yaygýn durumdadýr.

 

Kare kesitli ve yeþil renkli gövdesi ikinci yýlýnda odunsu yapýya kavuþur. Kü.ük, çok kokulu, lavanta mavisi çiçekleri 5-15 cm uzunlukta baþaklar üzerinde yaz mevsiminde açar.

 

Drog olarak kullanýlan çiçekler, Temmuz ve Aðustos aylarýnda, henüz tomurcuk halinde iken toplanmalýdýr. Saplarýyla birlikte toplanan çiçekler, demet halinde baðlanýp, gölge bir yere asýlarak kurutulur. Ýyice kuruduktan sonra, çiçekler saptan ufalanarak ayrýlýr.

 

Nelere faydasý vardýr?

- Cinsel gücü arttýrýr ve cinsel isteði kamçýlar
- Uykusuzluða iyi gelir
- Sinirleri yatýþtýrýr
- Merkezi sinir sistemi ve üst solunum sinir sistemini olumlu etkiler
- Ýshale iyi gelir
- Mide ve baðýrsak rahatsýzlýklarýnda tedavi edici etkisi vardýr
- Migren ve baþ aðrýlarýnda etkilidir
- Ýþtah açar
- Sindirim sistemini uyarýr ve yatýþtýrýr
- Kan basýncý düþük olan kiþilerin basýncýný dengeler
- Siniri zayýf olan kiþilerin sinirlerini yatýþtýrýr

 

Nasýl kullanýlýr?

Lavanta çayý: 1-2 çay kaþýðý çiçek, 1 bardak kaynar suda haþlanýr ve 10 dakika demlenmesi beklenir. Biraz balla tatlandýrýlabilir. Baþ aðrýsýna iyi gelir, sinirleri yatýþtýrýr.

 

Lavanta banyosu: 100 gram lavanta çiçeði 2-3 litre suya eklenir ve kaynatýlýr. Süzülerek banyo suyuna eklenir. Çeyrek saat yapýlan bu banyo oldukça rahatlatýcý ve gevþeticidir.

 

Lavanta keseleri: Kurutulmuþ lavanta çiçekleri kumaþ bir kesenin içine konulup giysi dolabý ve yastýklarýn altýna konulabilir. Bu þekilde kokusu hem güzel bir hava verecek, hem de rahatlatacaktýr.

 

Lavanta toniði: Kaynatýp süzdükten sonra soðutacaðýnýz lavanta toniði, hücrelerinizin hýzlý deðiþimine yardýmcý olacaktýr. Ayrýca akne tedavisinde de etkilidir.

 

Hepatit B ve C'ye karþý lavanta

Prof. Saraçoðlu lavantadaki etkin maddelerin karaciðer kanserine yol açan Hepatit B ve C virüsünü baský altýna aldýðýný belirtiyor

  •  Hepatit B ve C virüsü olan hastalarýn yýlda bir kez 15 gün lavanta kürü uygulayarak bu konudaki tedavilerini güçlendirmeleri mümkün

  •  Hekim gözetiminde tedavi gören hastalarýn lavanta kürünü bir destekleyici unsur olarak kullanmalarý 20 vakada pozitif sonuç verdi

Bitkilerle gelen saðlýk dünyadaki yeni trend. ABD'de ve Batý'da bu konuda her gün yeni çalýþmalar ortaya çýkýyor. Doðal ürünlere, doðal sebze ve bitkilere dönüþ 21. Yüzyýl'ýn en güçlü saðlýk akýmý olarak kendini gösteriyor. Türkiye birçok özel bitkinin anavataný olan Anadolu üzerinde bulunmasýna raðmen Türkiye'de doðal tedavi, bitkisel tedavi gibi yöntemlerle uðraþanlarýn sayýsý fazla deðil. Üstelik bitkisel tedavi-otacý geleneðini yüzlerce yýl öncesinden günümüze taþýyan birçok kiþi de yasal takibatlar sonucu bu iþten uzaklaþtý. Ancak son dönemde özellikle Batý'dan gelen etkiler sonucu Türkiye'de bitkisel tedavi yeniden keþfedilmeye baþladý. Bu konuda çalýþanlar ve araþtýranlar hýzla çoðalýyor.

 Prof. Dr. Ýbrahim Saraçoðlu Türkiye'de bitkisel tedavi ile uðraþan önemli isimlerden birisi. Prof. Saraçoðlu ayný zamanda "prostat tedavisinde brokoli kullanýmýný" dünyaya ilk kez tanýtan ve uluslararasý kabul gören isim olarak biliniyor.
 
Saraçoðlu "lavantanýn Hepatit B ve Hepatit C tedavisinde etkin bir çare" olduðunu öne sürüyor. Bunu lavantadaki etkin maddelere dayandýrýyor. Lavanta Hepatit'i karaciðerden tamamen atamýyor, ancak yýlda bir uygulanacak "lavanta kürü" ile hastalýðý baský altýnda tutabiliyor. Lavanta kürünü uygulayanlarýn karaciðer ölçümlerinde kýsa sürede belirgin bir iyileþme gözleniyor.

 

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com