MAYDONOZ

 

 

Latince ismi : Petroselinum crispum

Akdeniz ülkesi bitkisi olan maydanoz kök ve yapraklarýndan yararlanmak amacýyla üretilir. Yeþil yapraklarý yemeklerde ve mezelerde garnitür olarak kullanýlýrken köklerinin de bazý yemek ve çorbalarda kullanýlabilmektedir.
Günümüzde üretimi yapýlan maydanozlar baþlýca 2 ayrý grupta yer almaktadýr.

Petroselinum crispum (Mill.) var. Neapolitanum Danert : Yaprak maydanozu olup yapraklarý parçalý büyük ve küçük, kývýrcýk ve düz, ince ve geniþ olan formlarý vardýr. Kökleri ince yapýlýdýr. Ýki ana grubu vardýr.

Düz yapraklý maydanozlar : Ülkemizde yetiþtirilen gruptur.
Kývýrcýk yapraklý maydanozlar : Yapraklarý çok kývýrcýktýr.

Petroselinum crispum (Mill.) var. Tubesorum Crow. : Kök maydanozu olup, yapraklarý çok incedir. Kökleri havuç gibi þiþkin kýsa, küt, uzun veya geniþ olabilmektedir.

Birçok ülkede olduðu gibi ülkemizde de 12 ay boyunca pazardan eksik olmayan maydanoz E vitamini bakýmýndan oldukça zengin kokulu bir sebzedir. Yemek ve salatalarýn vazgeçilmez sebzesidir.

Maydanoz, ülkemizde ticari olarak Akdeniz, Ege ve büyük çaplý olarak Marmara bölgelerinde üretilirken, uygun iklim koþullarýnda bütün bölgelerimizde bahçelerde küçük çaplý olarak yetiþtirilir.

Maydanoz Akdeniz ülkelerinin bitkisidir. Ýspanya, Yunanistan. Fas, Cezayir ve Tunus da bol miktarda yabani maydanoz bulunduðu bildirilmektedir. Yetiþtiriciliði M.Ö. 4000 yýllarýna dayanýr.

Maydanoz normal olarak iki yýllýk bir kültür bitkisidir. Birinci yýl yaprak ve yeþil aksamýný, ikinci yýl ise çiçek ve tohumlarýný oluþturur. Bunun yanýnda kökler toprak içinde uzun seneler kalabildiði için çok yýllýk bitkiler grubunda da görülür. Ülkemizde yýlda 32.000 ton maydanoz üretimi yapýlmaktadýr.

 

Bir tutam maydonoz ile gelen saðlýk

 

Güzellikten yemeklere kadar her þeyde kullanýlan maydanoz, saðlýk açýsýndan da çok yararlý.

  

Bir tutam maydanoz günlük C vitamini ihtiyacýný karþýlarken, toksinlerin vücuttan atýlmasýný saðlýyor, kaný temizliyor, kansýzlýða, böbrek ve karaciðer rahatsýzlýklarýna iyi geliyor...

 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Eþiyok, maydanozun bir vitamin kaynaðý olduðunu belirterek, “Maydanozun yapraklarý A, C, K vitaminleri ve demir bakýmýndan zengindir. Ayrýca potasyum, kükürt, kalsiyum, magnezyum ve klorin yönünden de zengindir” dedi. Bir tutam maydanozun günlük C vitamini ihtiyacýný karþýladýðýný belirten Prof. Dr. Eþiyok, “Maydanoz, toksinlerin vücuttan atýlmasýný saðlarken, kaný temizler, kansýzlýða, böbrek ve karaciðer rahatsýzlýklarýna iyi gelir” diye konuþtu.

Maydanoz bitkisinin sindirim enzimlerini uyararak sindirim rahatsýzlýklarýný dindirdiðini kaydeden Prof. Dr. Eþiyok, maydanozun ayrýca iltihaplý yaralarýn iyileþmesine yardým ettiðini söyledi.

Prof. Dr. Eþiyok, maydanozun mide ve baðýrsaklarda gaz birikmesini engellediðini de ifade ederek, “Maydanoz, idrar yollarýnýn temizlenmesine yardým eder. Romatizmada, damar sertliði, tansiyon düzensizliklerinde, þiþmanlýkta kullanýlabilecek bir bitkidir. Ayrýca, böbrek taþý, kum gibi rahatsýzlýklarda da etkilidir.”

 

Maydanoz, ülkemizde ticari olarak Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yetiþtiriliyor. Maydanoz, toprak istekleri bakýmýndan seçici deðildir. Rutubetli ve sulak topraklarý sever. Aðýr olmayan, bitki besin maddelerince zengin bütün topraklarda yetiþebilir. Ancak derin bünyeli topraklarda çok iyi sonuç verir.

Kaný alkali yaparak susuzluðu giderir. Damarlarý geniþleterek tansiyonu düþürür.

Kansýzlýðý giderir.

Hazmý kolaylaþtýrýr iþtah açar.

Ýdrar söktürür , romatizma selülite de faydalýdýr.

Regl kanamalarýný normale getirir, güç regllerin kolay olmasýný saðlar.

Yumurta kanallarýný yumuþatarak hamileliði kolaylaþtýrýr.

Kaný temizler,direnci artýrýr, cildi güzelleþtirir.

Salgýn hastalýklardan korumayý saðlar.

Kansere karþý korur.

Genç kalmayý saðlar.

Bedeni ruhi bunalýmý geçirir.

Karaciðer ve safra kesesi rahatsýzlýklarýnda faydalýdýr.

    Diþ kanamalarýný geçirir, önler

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com