MEYAN KÖKÜ

 

 

Latince ismi : Glycyrrhize glabra

Yöresel adlarý : Biyam, Boyam, Piyam, Tatlýkök

 

Drog adý :Liquirrhitae radix / kök

 

Toplama/kurutma :Sonbahar sonuna doðru kökler sökülür, yýkanarak iyice temizlenir, genellikle kabuðu soyulur ve güneþte kurutulur. Daha sonra ince kýyýlýr ve hava almayan kaplarda saklanýr.

 

Bileþim: Glycyrrhizin(þekerden 50 kere daha tatlý), steroller ve çok sayýda flavon(Liquiritin, liquiritigenin vs).

 

Etkileri: Balgam söktürücü, mukoza koruyucu, antiseptik, böbreküstü bezlerini etkileyici, kramp çözücü, müshil.

 

Kullaným alanlarý: Meyan kökü, iç salgý sistemini (endokrin sistem) etkileyebilen bitkiler sýnýfýna dahildir. Bitkinin içerdiði glikozitler, yapýlarýna göre, bedenin doðal steroit hormonlarýna benzerlik gösterirler. Ýç salgý sistemi bölümünde bu maddenin iþlevlerine deðinmiþtik. Meyan kökünün böbreküstü bezi problemlerine, örneðin Addison hastalýðýna(bir böbreküstü bezi yetmezliði) karþý görülen olumlu etkisi, onun bu konudaki etkinliðinin belirgin bir kanýtý olarak kabul edilir.

Meyan kökü ayrýca, tüm öksürüklere ve bronþiyal hastalýklara karþý da baþarýyla kullanýlabilir. Týp tarafýndan mide ülseri tedavisinde kullanýldýðý gibi, geleneksel týpta da meyan kökü, mide mukoza iltihabýna ve mide ülserine ve kabýzlýða karþý kullanýlýr. Ayrýca, kramp çözücü etkisi de unutulmamalýdýr.

Kullaným biçimleri: Bir çay kaþýðý ince kýyýlmýþ meyan kökü, bir bardak soðuk suya eklenir, hafif ýsýda kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr, üstü kapalý olarak 10-15 dakika hafif ýsýda kaynatýlýr ve süzülür. Yemeklerden sonra 1 bardak olmak üzere, günde 2-3 bardak taze demlenmiþ çay içilir.

 

Uyarý: Önerilen dozajlara uymak kaydýyla, tedavi kürleri 4-5 haftayý aþmamalýdýr. Aksi halde, eklemlerde ve yüzde ödemler oluþabilir; dýþkýlanan sodyum miktarý azalýr ve potasyum miktarý artar. Uygulanan tedavi süresince, örneðin muz ve kuru kayýsý gibi potasyum açýsýndan zengin olan besinlerin tüketilmesi doðru olur.

 

SARS Hastalýðýna Karþý "Meyan Kökü"
 

Dünya geçtiðimiz yýl içinde SARS'la tanýþtý. Bilim adamlarý bu hastalýðý yenecek antikorlar geliþtirmeye çalýþýrlarken, geçtiðimiz günlerde SARS'ýn çözümünün doðada bulunduðu açýklandý. Alman virologlar, meyan kökünden elde edilen bir maddenin, SARS'a karþý kullanýlan ribavirin maddesinden çok daha etkili olduðunu kaydettiler.

The Lancet dergisinde yayýmlanan habere göre, Frankfurt Üniversitesi'nin kliniðinde görevli virologlar, meyan kökünden elde edilen ve HIV-1 (AIDS virüsü) ve Hepatit C virüsüne karþý baþarýyla kullanýlan glisirizin maddesinin, laboratuvar ortamýnda SARS virüsünün çoðalmasýný engellediðini açýkladýlar. Meyan kökünün özünün etkinliði SARS koronavirüsü tarafýndan enfeksiyona uðramýþ maymun hücreleri üzerinde de test edildi.

Prof. Prakash Chandra, kullanýlan ribavirin maddesinin toksik etkisine dikkat çekerek, glisirizin maddesinin yüksek konsantrasyona raðmen yan etkisinin çok az olduðunu, uzun dönem araþtýrmalarýnýn yapýldýðýný, bu maddenin ucuz olduðunu ve zehirli olmadýðýný belirtti. Meyan kökündeki bu madde, yüksek dozda kullanýldýðýnda SARS virüsünün üremesini tamamen durduruyor. Bu bitki, virüsün, enfeksiyona yol açan hücrelere baðlanmasýný zorlaþtýrarak üremesini engelliyor.
 

Meyan Kökü Hakkýnda
 

Tarihte Yunanlýlar, Mýsýrlýlar, Çinliler ve Hintliler gibi birçok toplum tarafýndan da kullanýlmýþ olan meyan kökü, Güney ve Orta Avrupa'da vahþi doðada yetiþiyor; Rusya, Ýspanya, Ýran ve Hindistan'da ise özel olarak yetiþtiriliyor. Meyan kökü geleneksel Çin doktorluðunda sýkça kullanýlan bir bitki. Çinliler diðer bitkilerle karýþtýrarak meyan kökünün canlýlýk vermesini saðlýyorlar.

Haziran-Temmuz aylarý arasýnda sarý-mavi veya kahverengi çiçekler açan, 0,4-2 m yüksekliðinde, çalýmsý bitkilere "meyan" denir. Yapraklarý parçalýdýr, yaprakçýklar 4-7 çiftlidir. Çiçekleri baþak þeklindedir. Taç ve çanak yapraklarý iki dudaklýdýr, üst dudak iki kýsa diþli, alttaki üçü uzun diþlidir. Meyan bitkisinin 6 türü Türkiye'de yetiþmektedir. Daha çok Güney, Orta ve Doðu Anadolu'da yaygýnlýk göstermektedir. Bir kýsmýnýn kökleri tatlý, bir kýsmýnýn ise acýdýr.

Bitkinin kökleri, meyan kökü olarak tanýnmakta ve kullanýlmaktadýr. Köklerinin kabuðu soyulduktan sonra veya soyulmadan önce güneþte kurutularak piyasaya sürülür. Bileþiminde niþasta, þekerler, zamk, rezin, glisirrizin vardýr. Glisirrizin þekerden daha tatlý bir bileþiktir. Köklerdeki miktarý, bölgeden bölgeye deðiþir ve köklerin de etkili maddesidir.


Meyan Kökü: Bir ecza deposu


Meyan kökü dünyada biyolojik olarak en aktif olan bitkilerden biridir. Örneðin Meyan kökü bir magnezyum ve silisyum kaynaðýdýr.

Meyan kökü, mideyle ilgili saðlýk problemlerinde son derece etkilidir. Ýçerdiði glisirutenik asid (GLA), deglisirine meyan kökü (DGL) ve karbenoksolen sodyum (CS) maddeleri, bilinen en etkili anti-ülser ilaçlarýndandýr.

Meyan kökü ayrýca cilt problemlerine de iyi gelir. Meyan kökü tüketimi ciltte oluþan aknelerin tedavisinde etkilidir.

Meyan kökü, ateþ düþürücü özelliðinin yaný sýra, karaciðerin toksik maddeleri süzmesinde de yardýmcýdýr. Hepatit, siroz gibi karaciðer hastalýklarýnýn tedavisinde meyan kökünde bulunan GLA'nýn detoksifian etkisi kanýtlanmýþtýr. Bitkinin göðüs yumuþatýcý, öksürük kesici özellikleri de vardýr. Mide hastalýklarýnda, özellikle gastritte de son derece yararlýdýr.

Meyan kökü eczacýlýkta toz halinde, haplarýn hazýrlanmasýnda þekil vermede kullanýlýr. Ayrýca taze veya kuru köklerinin kaynar su ile karýþtýrýlmasý ve sonra alçak basýnçta yoðunlaþtýrýlmasý suretiyle meyan balý elde edilir. Meyan balýndaki glisirrizin miktarý daha fazladýr. Meyan kökü, piyasada toz veya kalýplar halinde bulunur. Parlak siyah renkli, tatlý lezzetlidir. Suda kolaylýkla erir. Meyan kökünün su ile birleþtirilmesi sonucunda elde edilen karýþýma ise meyan þerbeti denir. Koyu esmer renkli ve tatlý lezzetli, göðüs yumuþatýcý, öksürük kesici ve serinletici özellikte olan bu þerbet daha çok Güneydoðu Anadolu bölgesinde elde edilir ve kullanýlýr.


Þifalý Bitkiler Allah'ýn birer rahmetidir
 

Þimdi biraz düþünelim. Meyan kökü en baþta sadece küçücük, tahta görünümünde bir tohumdur. Ancak bu tohum kök saldýðýnda ve filizlendiðinde sahip olduðu özelliklerle birçok hastalýða þifa olabilecek maddeler içermektedir. Verimsiz topraklarda bile yetiþen bu bitkinin, birçok hastalýðýn yaný sýra bir gün dünyayý pençesine alan SARS adlý bir hastalýða da çare olabildiði anlaþýlmýþtýr.

Bilim adamlarý en geliþmiþ teknolojik aletlerle laboratuvarlarda bu hastalýklara çare ararken, küçücük bir tohum bütün bunlarý tek baþýna baþarabilmektedir. Böyle bir þeyi tohumun kendi kendine baþarmýþ olmasý mümkün müdür? Ya da tesadüfler, bu küçücük tahta parçasýnýn içinde, bu kadar detaylý ve karmaþýk bilginin bir araya gelmesini saðlamýþ, bu sayede bitkiye þifa verici özelliklerini kazandýrmýþ olabilir mi? Elbette hayýr. Bu bitkinin tohumuna sahip olduðu bütün bu özellikleri yerleþtiren Yüce Allah'týr. Rabbimiz bizlere hem hastalýklarý hem de onlara þifa olan bu bitkileri yaratarak üstün ilmini ve sonsuz rahmetini göstermektedir.
 

Yeryüzündeki tüm bitkiler, insanlar ve bütün canlýlar için özel olarak tasarlanmýþlardýr. Bu da bize Allah'ýn yaratmadaki gücünü ve eþsiz sanatýný gösterir. Allah Kuran'da þöyle buyurur:

"Yerde sizin için üretip-türettiði çeþitli renklerdekileri de (faydanýza verdi). Þüphesiz bunda, öðüt alýp düþünen bir topluluk için ayetler vardýr." (Nahl Suresi, 13)

Meyankökü / Süssholz / Réglisse / Licorice / Piyan / Boyan / Glycyrrhiza / Licorice

Meyan kökü ne yazýk ki ülkemizde çok yetiþmesine raðmen saðlýklý hayat için önemi ve yeri tam olarak bilinmediði için veya önemsenmediðinden önemli bir bölümü ihraç edilmektedir. Ýhraç edilmesi güzel bir þey olup bizi mutlu etmesi gerekirken bizim bundan hayýflanmamýz hoþ deðildir biliyorum. Ancak bizim rahatsýzlýðýmýzýn sebebi, neredeyse tek baþýna bir saðlýk memuru gibi olan meyan kökünün bizim insanýmýz tarafýndan yeterince bilinmemesi ve saðlýklý bir hayat için kullanýlmamasý.

Meyan , haziran-temmuz aylarý arasýnda sarý-mavi veya kahverengi çiçekler açan, 0,4-2 m yüksekliðinde, çok yýllýk çalýmsý bir bitkidir. Yapraklarý parçalý, yaprakçýklar 4-7 çiftlidir. Çiçekler baþak þeklinde durumlar yapar. Taç ve çanak yapraklarý iki dudaklý ve üst dudak iki kýsa diþli, alttaki üçü uzun diþlidir. Meyveleri düz ve salgý tüylüdür. Meyan bitkisinin 6 türü Türkiye’de yetiþmektedir. Daha çok Güney, Orta ve Doðu Anadolu’da yaygýnlýk gösterir. Bir kýsmýnýn kökleri tatlý, bir kýsmýnýn ise acýdýr.

Meyan kökünün içerisinde % 10 kadar doðal bitkisel þekerin yanýnda balgam ve idrar söktüren benzoatlý madde ve ayrýca kortizona benzeyen maddeler ile niþasta da bulunmaktadýr.

Tatlý meyan (Glycyrrhiza glabra): Anadolu’da iki çeþidi bulunur. Bu türün çiçekleri mor ve tüysü yapraklýdýr. Meyvelerinin üzeri çýplaktýr veya tüylüdür. Bazý yerlerde piyan olarak da bilinir. Bitkinin kökleri, meyan kökü olarak tanýnmakta ve kullanýlmaktadýr. Köklerinin kabuðu soyulduktan sonra veya soyulmadan güneþte kurutularak piyasaya sürülür. Bileþiminde niþasta, sekerler, zamk, rezin, glisirrizin vardýr. Glisirrizin þekerden daha tatlý bir bileþiktir. Köklerdeki miktarý, bölgeden bölgeye deðiþir ve köklerin de etkili maddesidir. Kökler, göðüs yumuþatýcý, balgam söktürücü, idrar çoðaltýcý ve tat düzenleyici özelliðe sahiptir. Eczâcýlýkta toz hâlinde, haplarýn hazýrlanmasýnda þekil vermede kullanýlýr. Sigara ve plastik sanâyiinde de kullanýlan ilkel maddedir. Kola türü içeceklerin terkibine de girer. Ayrýca taze veya kuru kökleri kaynar su ile iþlem gördükten sonra alçak basýnçta yoðunlaþtýrýlarak meyan balý elde edilir. Toz veya kalýplar hâlinde satýlýr. Parlak siyah renkli, tatlý lezzetlidir. Suda kolaylýkla erir. Meyan balýndaki glisirrizin miktarý daha fazladýr. Meyan balýnýn göðüs yumuþatýcý, öksürük kesici, yara iyi edici özellikleri vardýr. Mide hastalýklarýnda özellikle de gastritte faydalýdýr. Meyan köküsuda eritilerek meyan þerbeti elde edilir. Daha çok Güneydoðu Anadolu bölgesinde bilinir ve kullanýlýr. Meyan þerbeti koyu esmer renkli ve tatlý lezzetlidir. Göðüs yumuþatýcý, balgam söktürücü, öksürük kesici ve serinletici özelliktedir.

Her türlü öksürükte

Her türlü öksürükte meyan kökü çok etkilidir. 50 gram kadar meyan kökünü 1 litre suya atýp 10 dakika kadar kaynatýn. Bu çayý akþamdan yapýn ve bir gece bekletin. Gün boyunca aç veya tok karnýna iki üç bardak içebilirsiniz.

Ayrýca meyan kökü çayý

Bu çayla yapýlan gargara aðýz içi yaralarýný iyileþtirir.

Nezleyi tedavi edici özelliði vardýr.

Balgam söktürür.

Güzel bir sese sahip olunmasýný saðlar. (özellikle mesleðinde sesini kullananlar bu çayý sabahlarý içmelidirler )

Mide ve on iki parmak ülserinde ve gastritte faydalýdýr. (Bu durumda yemeklerden sonra içine bir parça tarçýn katýlmýþ meyan kökü çayý içilmelidir.)

Meyan kökü tozu

Yemekten sonra alýnacak bir çay kaþýðý meyan kökü tozu baðýrsaklarý rahatlatýr.

Yine ayný miktar meyan kökü tozu idrar söktürücü vazifesi görür.

Meyan kökü balý (Meyan kökü ekstresi)
Meyan kökü bitkisinden elde edilen bu bal suda kolayca çözülür ve özellikleri meyan kökü ile aynýdýr.Koyu pekmez kývamýndadýr.Meyanýn kullanýlmasý gereken en önemli þekli olan özüdür.Ýlaç halýný almýþ durumudur Bir s ubardaðý suya bir çay kaþýðý ekstre karýþtýrýlarak içilir.

ÝÞTE MEYAN KÖKÜNÜN FAYDALARI

1-Baðýþýklýk sistemini sürekli güçlü tuttuðu için tüm hastalýklara karþý etkin koruma saðlamaktadýr. Bu durum týbben kanýtlanmýþtýr.Yýlda iki aylýk bir meyan kürü sizi gripten kanser türlerine kadar korumaya büyük ölçüde yardýmcý olur.Hem organik, hem zararsýz bir doðal ilaçtýr.

2-Baðýþýklýk sisteminin bozulmasýndan doðan tüm hastalýklarýn tedavisinde (Behçet, sedef, vitiligo, lupus türleri,pernisiöz anemi, hashimoto vs.gibi) sorunlarda diðer týbbi ve bitkisel tedavilerle birlikte uygulanmaktadýr. Baðýþýklýk sisteminin depresyon nedenli olduðu bilimsel olarak açýklandýðý için, meyan kökünün depresif Sinirsel) hastalýklara karþý da iyi bir ilaç olarak kullanýlabileceði görülmüþtür.

3-Mikro dolaþýmý temizleyip hýzlandýrýcý etkileri tespit edildiði için, baþta beyinsel sorunlar olmak üzere tüm damar týkanýklýklarýnda olaðan üstü tedavi edici etkileri görülmektedir.

4-En bilinen tedavileri akciðer ve karaciðer hastalýklarý üzerinedir. Bileþimindeki etken maddeler, bu iki organý 2 ayda temizlemekte ve hayat kurtarmaktadýr.Akciðer ve karaciðerin diðer sorunlarý yanýnda bu iki organdaki kanserlerin tedavisinde en güçlü ilaçlardan daha etkili olduðu görülmüþtür.Meyan’ýn pektoral (göðüse ait) ve yumuþatýcý,acý dindirici etkileri vardýr.  Ýyi bilinen ve yaygýn olarak kullanýlan bu ilaç, genellikle öksürükler ve göðüs hastalýklarý için tüketilmekle beraber özellikle de en çok bronþitler için kullanýlýr. Yaygýn olarak öksürük ve aðrý kesici olarak  kullanýlan meyan kökünün karýþýmýndaki neredeyse tüm maddelerin her biri bir ilaçtýr. 

5-Addison hastalýðýnýn tedavi edici ilacý olarak kabul edilmiþtir. Addison,adrenal bezlerdeki bir fonksiyon bozukluðuna baðlý ciddi bir hastalýktýr. Halen meyan dýþýnda kalýcý bir tedavisi ve ilacý yoktur. Addison (*3 :birincil adrenal yetersizlik. En sýk suçlanan neden otoimmünitedir. Adrenal bezin her üç tabakasý da etkilenmiþtir. Halsizlik, kilo kaybý, iþtahsýzlýk, hipotansiyon, hiponatremi, hiperpotasemi en sýk bulgulardýr. Kronik olduðunda hiperpigmentasyon görülür. Ömür boyu sürecek kortikosteroit ile yerine koyma tedavisi, belirtileri kontrol altýna alýr. Genellikle glukokortikoit “ kortizon veya hidrokortizon” ve mineralokortikoit “fludrokortizon” kombinasyonu verilir ve ayrýca Addison hastalýðý; böbreküstü bezlerden aldesteron ve kortizol üretiminde azalma sonucu oluþan zafiyet, hipotansiyon, anemi, hipoglisemi ve elektrolit bozukluklarýyla karakterize, seyrek görülen hormonal bir hastalýktýr) hastalýðýnýn belirtilerinden kurtarmaya yardýmcý olduðu bulunmuþtur. Kortizol yetersizliði, steroit hormonu ve arasýndaki diðer etkenler Addison hastalýðýna neden olur.

6-Meyan, idrar tutulmasýný ve tansiyonu düzenler. Eski herbalistler meyanýn bu hastalýðý tedavi ettiðini bilirlerdi. 1960 lara kadar hipertansiyon araþtýrmacýlarý olan Christopher R. Edwards ve Paul M. Stewart meyaný bilmiyorlardý. Sonra Genel Batý Hastanesi, Edinburgh, Ýskoçya ve diðerleri meyanýn, sorunlarý çözen bir lütuf, bir nimet olduðunu düþünmeye baþladýlar.

7- Kanser ve lösemi tedavilerinde bitkisel destek olarak kullanýlýr. Diðer yüzlerce faydalarý yanýnda ayný zamanda iyi bir anti-oksidant, yani kanser önleyici olduðu da bilinir.Kanserden korunmak için yýlda iki ay, günde bir tatlý kaþýðý meyan ekstresi kullanýlmalýdýr.

8-  Meyan þekerlidir ve içeriðindeki glisurutenik asit, þekerden elli kat daha þekerdir. Beyin zarýndan(korteks) salgýlanan hormonlarý uyarýr, faaliyete geçirir ve bezeleri iyileþtirmeye yardýmcý olur.Ayný zamanda hayvanlar üzerinde yapýlan araþtýrmalarda
östrojen hormonunu  faaliyete geçirdiði ve “hap” þeklinde kullanýmýnda adet dönemiyle ilgili dengeleri saðlayabildiði görüldü. Meyan kökü, dalak ve ciðerler için de mükemmeldir. Öksürükler,boðaz aðrýsý,astým,mide ve on iki parmak baðýrsaðýna ait ülserler,hepatitler,
duyu bozukluklarý(türlü ruh karýþýklýklarý;çýrpýnma, kasýlmalar ve inlemeler ile kendini gösteren sinir bozukluklarý) ve yiyecekten zehirlenmeler için kullanýlmaktadýr.
Ayný zamanda iyi bir anti-oksidant,yani kanser önleyici olduðu da bilinir.

9-Týbbi Etkisi ve Kullanýmý :  Meyan’ýn pektoral(göðse ait) ve yumuþatýcý,acý dindirici etkileri vardýr.  Ýyi bilinen ve yaygýn olarak kullanýlan bu ilaç, genellikle öksürükler ve göðüs hastalýklarý için tüketilmekle beraber özellikle de en çok bronþitler için kullanýlýr. Yaygýn olarak öksürük ve aðrý kesici olarak  kullanýlan meyan kökünün karýþýmýndaki neredeyse tüm maddelerin her biri bir ilaçtýr.  Anodyne(Aðrý Kesici), Antioksidant, Antipasmodic, Anti-inflamatuar, mukoza koruyucu, Depurative, idrar söktürücü, Yumuþatýcý
ve Acýyý Dindirici, Estrogenic,balgam söktürücü, Pectoral(pektoral) dir.

10-Hipoglisemi,bronþitler,kolitler(kalýn baðýrsak iltihabý),gastritler, stres,soðuk algýnlýðý (nezle),mide bulantýsý, ve iltihaplanmalar için çok yararlýdýr.Kolonlarýn temizlenmesini
saðlar, ileri derecede olan beze rahatsýzlýklarýný, kas zayýflýklarý ya da iskelete ait
spazmlarý tedavi eder.Bronþitler ve ciðerlerde oluþan balgamý akýþkan hale getirerek söktürmeyi saðlar. Meyan’ýn içeriðindeki östrojen benzeri hormon, sesi deðiþtirir. Araþtýrmalarda kan hücrelerinin salgýladýðý protein üretiminin meyan kökü aracýlýðýyla
teþvik edildiði görülmüþtür.

11-Meyan kökünün içerdiði glisirizin,sýkroz þekerinden 50 kere daha þekerlidir,örneðin hidrokortizon hormonlarýnýn ürettikleri gibidir. Buradan da anlaþýldýðý üzere, rahatsýzlýklarý giderici etkisinin yaný sýra, ayný zamanda steroid tedavisinin ardýndan beyin zarý ile ilgili uyarýlarda da büyük rol oynar. Meyan kökü, gastrit ve ülseri iyileþtirebildiði gibi ayný zamanda etkili bir kuvvetlendiricidir. Etkileri : Yatýþtýrýcý, anti-artrit(mafsal yani eklem iltihabýný giderir),korteks(beyin zarý) için kuvvet verici bir ilaçtýr, kolestrolü düþürür, müköz zarlarýndaki gastriti hafifletir,yatýþtýrýr;balgam söktürücüdür, alerjik durumlara karþý ferahlýk saðlayabilir.

12-Endokrin sistemi üzerindeki belirgin etkisiyle de meyan kökü, bir grup bitkilerden bir tanesidir. Meyan Kökü, Addision hastalýðýnda olduðu gibi, bezelerle ilgili problemleri de tedavi eden faydalý bir bitkidir. Meyan kökünün Cattarh hastalýðý gibi bronþlarla ilgili problemler,bronþitler ve genelde öksürükler olmak üzere geniþ bir kullaným alaný vardýr. Geleneksel Çin týbbýnda da büyük bir yeri olan meyan, bitkisel bir þifa aracý olarak bilinir.

13-Genellikle, bilhassa ýsýtýldýðýnda dalak yetersizliði durumlarýnda kullanýlýr.Ayný zamanda Qi yetersizliði veya kansýzlýkla düzensizleþen kesik kesik olan nabýz atýþý yada çarpýntýlar için kullanýlýr. Ciðerleri nemlendirir ve öksürük keser; hýrýltý ve öksürükler için kullanýlýr. Meyanýn nötr bir tabiatý olduðu gibi, ciðerlerdeki sýcaklýk yada soðukluk için de kullanýlabilir. Ham meyan; çýbanlar, aðrýlar yada boðaz aðrýsýndan meydana gelen ateþli zehirlenmeler için kullanýlýr. Spazmlarý yatýþtýrýr : karýn ve bacaklardaki aðrýlý spazmlar için kullanýlýr. Ayný zamanda lokal ve dahili olarak türlü zehirli maddelere karþýn bir panzehir olarak kullanýlýr.

14-Doðu ve Batý kültürlerinde birkaç bin yýla dayalýdýr.
Esasen balgam söktürücü,mukoza koruyucu ve hafif laksatif olarak kullanýlýrdý. Geleneksel olarak kullanýmýnda; hazmý kolaylaþtýrýcý, astým,yutak iltihabý(farenjit), sýtma(malarya),karýn aðrýsý,uykusuzluk ve enfeksiyonlar yer alýr.
    Meyan kökünün, birçok farmakolojikal (ilaç bilimsel)  etkileri olduðu bilinir. Ýçerdiði östrojenik, endokrine benzer; göðüs rahatsýzlýðý gidericidir (kortizol gibi) ; anti alerjik; bakteri giderici, virüs giderici,antiTrichomonas; antihepatotoxic; çýrpýnmalarý gidercici; fitoterapik; kansere karþý; balgam söktürücü ve antitussive  etkilerini sergiler. Ýlaç biliminin çok odaðýnda olan glisirizin ve glisurutenik asit, flavonoidler gibi meyanýn birleþiminde bulunan diðer maddeler de farmolojide önemli etkiler saðlar.

15-Meyan kökü, genç ve yaþlý,hem kadýn hem erkek,saðlýklý yada hasta olmak üzere herkes için tavsiye edilebilir.Yazarlarýn görüþlerine göre meyan, dünyanýn en muhteþem toniðidir. Bu nedenle, iskelet sisteminin korunmasýnda önemli bir tonik olduðunu tavsiye ettim.Meyan Kökü’nün göðüs hastalýklarýný, vücudun içi ve dýþý olmak üzere tüm bölgelerini iyileþtirici etkisi insaný hayrete düþürüyor. Meyan Kökü yalnýzca deriye deðil, müköz zarlarýndaki rahatsýzlýklara da iyi gelir ve baðýrsak sistemini düzenlemeye yardýmcý olur.

16-Bu bitki, patojen mikrobunun çeþitlerinden hiçbirinin yaklaþmasýna izin vermeyecek kadar vücudu güçlendirme yetisine sahiptir.Bu nedenle meyan kökü,iskelet sistemi için bir tonik olarak kullanýlmalýdýr.                                   
    Genel bir spektrumda bakýldýðýnda görülüyor ki, koruyucu tonik olmasý, saðlýðý korumasý ve yara iyileþtirici olmasý gibi  özellikleriyle  meyan kökünden daha iyi bir þifalý bitki yoktur. Beyin damarlarýný açarak ve týkanýklýklarý temizleyerek tüm beyinsel hastalýklarýn tedavisinde bile baþarý ile kullanýlabilmektedir.

17- Ciltte mikro dolaþýmý hýzlandýrarak cildin hücrelerinin yenilenmesini saðlar.Cildi güzelleþtirir ve zayýf saçlarý gürleþtirir.


Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com