NAR

 

 

Latince ismi : Punica grantum

Bilimsel sýnýflandýrma

Alem:

Plantae

Bölüm:

Magnoliopsida

Sýnýf:

Magnoliopsida

Takým:

Myrtales

Familya:

Lythraceae

Cins:

'''''Punica'''''

Tür:

'''''P. granatum'''''

 


Nar (Punica granatum),
Lythraceae familyasýndan içinde küçük çekirdekler ve meyve gövdesini oluþturan yüzlerce tanecikten oluþmuþ, hafif ekþi tadýnda ýlýman iklimlerde yetiþen özellikle Anadolu ve Ýran'da yetiþtirilen bir meyve türü.

 

Türkiye'de Ege ve Güneydoðu Anadolu Bölgelerinde yetiþir.

 

Haziran-Temmuz aylarýnda kýrmýzý renkli çiçekler açan, iki ile beþ metre boylarýnda aðaççýklar. Gövdeleri gayri muntazamdýr. Yapraklar karþýlýklý, kýsa saplý ve kýrmýzý kenarlýdýr. Çiçekler kýsmen sapsýz, tek tek ve birkaçý bir arada bulunur. Çanak yapraklarý kýrmýzý renkli, dökülmeyen ve etlidir. Meyveleri küre þeklinde ve portakal büyüklüðünde, önceleri yeþil, olgunlukta kýrmýzýmsý renkte, derimsi kabuklu, çok tohumlu ve etlidir. Meyvenin yenen kýsmý, tohumlarýnýn etli ve bol usareli olan kabuðudur.

 

Kullanýmý

Bitkinin tohumlarý meyve olarak yenildiði gibi, gövde-kök ve dal kabuklarý ile meyve kabuðu da týbbi olarak kullanýlýr. Kök ve gövde kabuðu tanen, niþasta ve alkaloitler (pelletierin) taþýr. Nar meyvesi kabuðu tanen, triterpenler ve az alkaloitler ihtiva eder.

 

Nar aðacý kabuðu çok eskiden beri bilhassa barsak þeritlerine (tenyalara) karþý kullanýlýr. Yalnýz zehirlenmelere yol açabileceðinden dikkatli olunmalýdýr. Nar meyvesi kabuðu, ishale karþý (% 15'lik) çay halinde kullanýlabilir. Ayrýca yün iplikler, sarýmsý renklere boyanabilir. Nar, çarpýntýya iyidir. Mideyi kuvvetlendirir. Et kýsmý ile sýkýlýp içilirse, safra söker, pekliði giderir.

 

NAR YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ

Nar çok yýllýk, çalý formunda bir bitki olup çok kuvvetli bir kök sistemine sahiptir.Bitki çok gövdeli ve sýk dallýdýr. Çiçekleri erkek-diþi ve erdiþi olup küre þeklinde iri bir meyvesi vardýr. üstten hafif basýk olan bir ýlýman iklim bitkisidir. Nar, C vitamini, demir ve potasyum yönünden zengin bir meyvedir.Tadý: Tatlý, mayhoþ, ekþi gibi çeþitlidir. Nar bitkisinin adaptasyon kabiliyeti yüksektir. Genelde tropik ve suptropik iklim bitkisi olmasýna raðmen, -10 oC'ye kadar dayanabilmektedir

Çeþitli iklim ve toprak koþullarýnda yetiþip , bakýmý kolaydýr. dalýnda uzun süre kalabilmesi ve depoda muhafaza edilebilmesi pazarlamasý için kolaylýk saðlar bir meyve türüdür.Ülkemizin bir bölümü narýn anavataný içinde bulunmakta ve üretimi yapýlmaktadýr.


2. ÝKLÝM VE TOPRAK ÝSTEKLERÝ

A-Ýklim Ýsteði

Nar yýllýk ortalama 500 mm’lik yaðýþ istemekle birlikte bu
yaðýþýn çoðuna ilkbaharda ihtiyaç gösterir. Yazýn yaðan
yaðmurlar meyve kalitesini bozmakta, olgunluða yakýn dönemde yaðan yaðmurlar meyve kabuðunu çatlatmakta olup, bu zamanda iyi sonuç vermemektedir. Meyve oluþumu döneminde kuru hava koþullarý en kaliteli mey venin oluþmasýný saðlayarak pazar deðerini arttýrmaktadýr. Nar bir güneþ bitkisidir, bahçe tesisinde ve yeterli
ýþýklanma koþullarýna dikkat edilmelidir

 

B- Toprak Ýsteði

Nar toprak isteði bakýmýndan fazla seçici deðildir. Silisli çakýllý, kumlu, kireçli, killi ve aðýr killi gibi çeþitli toprak tiplerinde nar yetiþtiricili yapýlabilmektedir. Tuzluluða orta derecede dayanýklýdýr.Toprak alkali veya asit olabilir. Bazý meyvelerin aksine aþýrý toprak nemine dayanýklýdýr. Narda optimal geliþme kuru ve sýcak hava koþullarýna karþýlýk derin geçirgenemli ve serin topraklarda görülmektedir.

 

YETÝÞTÝRME TEKNÝÐÝ

A- Çeþit seçimi

Nar yetiþtiriciliðinde, çeþit seçimi oldukça önemlidir. Çeþit seçiminde dikkat edilen konular: bölgeye adapte olmuþ o yörenin iklimine, hastalýklara dayanýklý, verimi iyi, meyveleri insanlarýn göz zevkine ve damak tadýna uygun ve taþýmaya dayanýklý olmasý gibi özelliklere göre seçim yapýlýr. Çeþit seçiminde ticari amacýna göre sofralýk yada endüstri çeþitlerinin yetiþtirilmesine karar verilmelidir. Ayrýca, bu çeþitlerin meyvelerinde irilik kabuk rengi ve kalýnlýðý, tane rengi, yumuþak çekirdeklilik, sululuk gibi özellikleri ihtiyaca cevap verebilmelidir. Yurt içinde sevilen nar çeþitleri hafif mayhoþ veya tatlý çekirdeksiz ve iri meyveli olanlardýr. Avrupa’ya ihracat için özellikle kabuk ve tane rengi kýrmýzý ve mayhoþ çeþitler seçilmelidir. Arap ülkelerine ihracat için ise tatlý narlar tercih edilmelidir. Ayrýca nar suyu veya nar ekþisi elde etmek için yine kýrmýzý taneli ve ekþi mayhoþ narlar uygumdur.

 

B-Bahçe Tesisi
Topraðýn nar yetiþtiriciliðine uygunluðuna bakýldýktan sonra tesviyesi yapýlmalýdýr. Öncelikle yaz aylarýnda pulluk tabanýný kýrmak için dipkazan çekilir.Daha sonra pullukla derin sürüm yapýlýr.
Sonbaharda döneminde ise 40-60 cm derinlik ve çapta dikim çukurlarý açýlýr.çukurlar üst toprak ve yanmýþ çiftlik gübresi karýþýmýyla doldurulur, yabancý otlar temizlenir.Narda dikim aralýklarý 2 m ile 6 m arasýnda olmalýdýr. Bunun yanýnda kapama nar bahçelerinde en yaygýn olarak kullanýlan dikim aralýklarý 2.5 x 4 veya 3 x 4 metredir. Sýralar kuzey -güney doðrultusunda olursa güneþ ve havalanma daha iyi olacaktýr. Nar bahçesi, doðrudan çelikle yada köklü fidanlarla kurulabilir. Ancak, çeliklerin doðrudan bahçeye dikilmesi çeþitli bakým güçlükleri ve verim kayýplarýna yol açacaðýndan nar çeliklerinin bir fidanlýk parselinde köklendirilip bir yýl süreyle burada bakýmlarý saðlandýktan sonra boylama yapýlarak bahçeye dikilmeleri daha iyi sonuç verecektir.

 

Nar fidanlarý sonbaharda yaprak dökümünden baþlayarak kýþ aylarý boyunca ve erken ilkbaharda dikilebilir. Kýþlarý çok soðuk geçmeyen bölgelerde sonbahar dikimi daha uygundur. Dikim yapýlýrken fidanýn çelik kýsmýnda týrnak kalmýþsa kesilir. Zayýf sürgünler alýnýr, fazla uzun kökler kýsaltýlýr. Sürgünün 50-60 cm den tepesi alýnýr. Sürgün yeterince boylanmamýþ, zayýf geliþmiþse dikimden hemen sonra 2-3 göz üzerinden kesilerek gelecek yýl için kuvvetli sürgün oluþumu saðlanýr. Sonra daha önce toprak - gübre karýþýmý doldurulmuþ çukurdan fidanýn çelik kýsmýnýn tamamý toprak içinde kalacak kadar karýþým alýnýr. Fidan buraya yerleþtirilerek tekrar ayný toprak gübre karýþýmý ile takviye yapýlýr. Fidan diplerindeki toprak ayakla iyice bastýrýlýr. Can suyu vermek üzere etrafýna küçük bir çanak yapýlýr. Çok rüzgarlý bölgelerde karþýlýklý iki herek çapraz olarak fidana yaklaþtýrýlarak baðlanýr. Ýyi bir nar fidanýnda kök sistemi kuvvetli teþkil etmiþ olmalýdýr.
 

Son olarak hazýrlanan çanaklara en az yirmiþer lt. can suyu verilerek dikim tamamlanýr,hava yaðmurlu da olsa bu can suyunun verilmesi gerekmektedir.


Bakým

A-Toprak Ýþleme

Genç nar bahçelerinde ilk yýllar derin toprak iþleme aletleriyle iki yönlü sürüm yapýlýr. Daha sonraki yýllarda iþ geniþliði az dar olan bahçe traktörleriyle ve diskli týrmýk rotovatör, kazayaðý gibi topraðý yüzlek iþleyen aletlerle sürüm yapýlabilir. Aðaç dipleri gerekirse el aletleriyle çapalanabilir. Yabani ot kontrolünde istenirse ot öldürücü ilaçlarda kullanýlabilir.


B-Gübreleme
Her türlü gübrenin uygulanmasýnda topraðýn fiziksel ve kimyasal yapýsý aðacýn durumu iyi gözlenmeli, toprak ve yaprak analizi yaptýrdýktan sonra gübre uygulamasýnýn yapýlmasý en doðrusudur.Narlarýnda organik gübrenin geliþme, verim ve kaliteye önemli ölçüde etkisi bulunmaktadýr. Narlara verilecek çiftlik gübresi iyi yanmýþ olmalý ve dekara 2-3 ton sonbahar-kýþ aylarýnda bütün bahçeye kaplayacak þekilde verilmeli ve çapa ile topraða karýþtýrýlmalýdýr. Nar için yeþil gübreleme yapýlmasý da yararlý sonuçlar verir. Bunun için bakla, fið gibi bitkiler nar
bahçesinin tamamýna ekilir. Ekimi yapýlan bitkilerin çiçeklenme dönemlerinde bahçe sürülerek bitki topraða karýþtýrýlýr. Bu bitkilerin topraðý azotça zenginleþtirmesi bakýmýndan da olumludur.

Azot nar için önemli bir maddedir. Azotlu gübre sürgün geliþimi ve meyve büyümesini etkiler. Ýlk yýllarda aðaç baþýna 50 - l00 gr saf azot (amonyum sülfat) olarak (250 - 500 gr) verilmesi oldukça iyi sonuç vermektedir.Tam verime geçtikten sonra bu miktar aðaç baþýna 200 - 300 gr (amonyum sülfat) olarak, (l - l,5 kg)olmalýdýr.Azotlu gübreler erken ilkbahar ve yaz aylarýnda
olmak üzere 2 dönem verilmektedir. Yukarýda belirtilen miktarýn 2/3 ü mart ayýnda l/3 ü
ise haziran-temmuz aylarýnda verilmelidir. Gübrelemeden sonra aðaç hemen sulanmalý yada önce çapa ile topraða karýþtýrýlmalýdýr.Fosforlu gübreler ise narýn çiçeklenme meyve tutumu ve kök geliþmesini etkiler. Narlarýn fosfor ihtiyacý tam verim çaðýnda l00-200 gr saf fosfor (trible süper fosfat) olarak yaklaþýk (250 - 500 gr) olarak belirlenmiþtir. Fosforlu gübreler kýþ aylarýnda
dal uçlarýnýn ulaþtýðý bölgelerde 20 - 30 cm derinlikte aðaç çevresinde açýlan 4 - 6 adet çukura verilerek üzeri kapatýlýr

 

C- Sulama

Nar yetiþtiriciliðinde yaðýþlarýn yeterli olmadýðý her dönemde sulama zorunludur. Sulamanýn az ve sýk yapýlmasý gerekir. Genel olarak þubat - mart aylarýnda odun gözlerinin sürmesinden eylül - ekim aylarýnda meyve oluþumuna kadar sürekli olarak toprak nemi korunmalýdýr.


Özellikle odun gözlerinin sürmesi çiçek tomurcuklarýnýn oluþmasý,tohum baðlamasý ve meyve geliþimi dönemlerinde olmak üzere 3 dönemde yeterli toprak nemi mutlaka saðlanmalýdýr. Bahçenin toprak yapýsýna göre sulama aralýðý 7-10 gün olmalý Ancak yaz aylarýnda sulama sýklýðý ve miktarý artýrýlmalýdýr.

Meyvelerin son olgunlaþma döneminde hasattan 10-15 gün önce sulama kesilmelidir.Sulamaya devam edildiði taktirde narlarda büyük sorun olan kabuk çatlamalarýný görülür. Nar bahçelerinde genelde çanak usulü sulama uygulanýr. Mümkün ise modern sulama sistemlerinden olan damla sulama alttan sulama, sýzdýrma usulü sulama sistemleri uygulanmalýdýr. Bu sistemlerin ilk yatýrým giderleri fazladýr. Uzun vadede ise iþçiliksiz ekonomik az su kullanýmý gibi büyük faydalar saðlamaktadýr.

 

D- Budama

Þekil budamasý ilk 2-3 yýl içinde aðaçlar verime yatmadan önce yapýlýr. Dikimden sonra dipten çýkan kuvvetli 3-4 sürgün ana gövde olarak seçilir ve tepeleri 50-60 cm kesilerek alçak taçlanmalarý saðlanýr. Ana gövdelerden çýkan birinci ve ikinci dallarda da 2.-3. yýllarda tepe alma yapýlarak taç teþkili tamamlanýr.

 

Verim Budamasý: Narlar genel olarak 2. ve 3. yýllardan itibaren meyve vermeye baþlarlar. Narlar verime yattýktan sonra meyve verecek dallarda uç alma yapýlmamalýdýr. Bu dönemde seçilen 3, 4 gövde dýþýnda çýkan dip sürgünlerin sürekli olarak temizlenmesi saðlanmalýdýr. Ayrýca taç kýsmýnda görülen obur dallar dipten kesilip, taç teþkili için gerekirse uç alýnarak dallanmasý saðlanmalýdýr. Sýk taç meydana gelmiþ ise güneþlenme ve havalanmayý saðlamak için genel bir seyreltme yapýlmalýdýr. Budamada zayýf kurumuþ, hastalýklý dallara öncelik verilmelidir.

 

Geliþtirme Budamasý: Narlarýn verimlilik süreleri çeþitli þartlara göre deðiþmekle birlikte ortalama 20 - 30 yaþlarýna kadar sürer. Ancak kök boðazýndan yeni çýkan sürgünlerle nar l00 yýlý aþkýn bir süre verimliliðini sürdürebilir. Bu durumda yaþlý gövdeler dipten kesilerek yeni sürgünlerin oluþumu teþvik edilir. Bu sürgünlerle ayný yollarla yeni gövdeler teþkil edilerek aðaç gençleþtirilir. Ýstenirse gençleþtirme iþlemi her yýl her aðaçtan l-2 gövde kesilerek kademeli olarak yapýlýr. Bu þekilde bahçeden kesintisiz olarak ürün alýnmasý mümkün olabilir.

 

E- Hastalýk ve Zararlýlarla Mücadele
En önemli hastalýk bazý mantarlarýn nar meyvelerinde çürümelere sebep olmasýdýr. Bazý klasik kültürel iþlemler uygulanarak hastalýklar büyük ölçüde önlenebilir.Olgunluða yakýn bir dönemde fungusit uygulamasý yapýlmasý depolanacak meyvelerin uzun süre çürümelerini engellemektedir.
Narlarýn en önemli zararlýlarý sýçanlardýr ve özellikle tatlý narlarda ve olgunluða yakýn dönemlerde zarar verirler. Yaprak bitleri, nar beyaz sineði, unlu bit, kabuklu bitler, kýrmýzý örümcekler, Akdeniz meyve sineði, nar içi kurdu, toprak altý zararlýlarý gibi genel zararlýlarda narlarda görülür.

 

Hasat Ambalajlama ve Depolanmasý

A-Hasat

Nar hasatý, çeþitlere ve bölgelere göre deðiþsede genellikle aðustos sonunda baþlayýp kasým ortalarýna kadar devam eder. Narýn çiçeklenme dönemi uzun olduðundan dolayý olgunlaþmasý farklý zamanlarda olur. Bu yüzden nar hasadýnýn 2-3 defada yapýlmasý gere kir. Hasat sonbahar erken donlarýndan ve yaðýþlardan önce bitirilmelidir.Hasat sýrasýnda meyveler üzerinde 1-2 mm uzunluðunda sap kalacak þekilde makasla kesilmelidir. Özellikle hasat esnasýnda meyveleri yere düþürmekten ve darbelerden korunmasý meyve çürümesini önleyeceðinden dolayý kalitesi artar. Kasalara dizilirken iki sýradan fazla dizilmemelidir.

 

B- Ambalajlama
Narlarýn seçme ve boylamasýnýn elle yapýlmasý daha uygun olup meyveler birbirine deðmeyecek þekilde paketlenmesine dikkat etmek gerekmektedir.

 

C- Depolama
Narlar meyve kabuðunun özel yapýsý dolayýsýyla çeþitli koþullarda 4 - 6 ay süreyle depolanabilir. Narlarýn depolanmasýnda en emin ve en az kayýpla ulaþýlacak baþarý modern soðuk hava depolarýdýr. Sýcaklýk ve nisbi nemi ayarlanabilen bu depolarda 1-2o C'de %85-90 nisbi nemle meyveler muhafaza edilebilirler.

Kalbin en yeni ilacý günde bir bardak nar suyu

Florida'da yapýlan dünyanýn en önemli kardiyoloji konferansýnda, nar suyu ile ilgili önemli bir çalýþmanýn sonuçlarý açýklandý: Narda bol miktarda antioksidan, C vitamini, demir ve potasyum var. Bir bardak nar suyunun antioksidan özelliði, iki kadeh kýrmýzý þarap ve 10 bardak yeþil çay ile ayný seviyede. Üstelik, bu özellikleri sayesinde kalbi ilaç gibi koruyor.

Colombia Üniversitesi New York Presbyterian Hastanesi Kardiyoloðu Doç. Dr. Özgen Doðan, beslenmenin kalp hastalýklarý üzerine etkisiyle ilgili bilgi verdi.

* Kalp üzerinde adeta ilaç etkisi yapan besinler var mý? Orlando, Florida'da yapýlan dünyanýn en önemli kardiyoloji konferansýnda, en popüler konulardan biri nar suyuyla ilgili çalýþma oldu. Nar çok eski bir meyve. Türkiye ve Irak'taki dini kitaplarda, çok eski týp kitaplarýnda yer alýyor; þairlerin ve ressamlarýn da dikkatini çekmiþ. Hatta, bazý kaynaklar Havva'nýn Adem'e verdiði meyvenin elma deðil, nar olduðunu iddia ediyor. Bu meyvenin kardiyoloji ile ilgisine gelince; narda 'polyphenol', 'tannin' ve 'anthocyanin' adlý antioksidanlar var. Ayrýca, içinde C vitamini, demir ve potasyum bulunuyor. Antioksidan miktarý kýrmýzý þarap, yeþil çay, kýzýlcýk ve portakal suyuna göre üç kat daha fazla. Bir bardak nar suyu; iki kadeh kýrmýzý þarap, 10 bardak yeþil çay ve dört bardak kýzýlcýk suyu ile ayný seviyede. Alkoldeki gibi karaciðer, mide ve yemek borusuna kötü etkilerinin olmamasý ise cabasý. Üstelik, nar kalbi bu özellikleri sayesinde ilaç gibi etkiliyor.

* Nar suyu konusunda ciddi bilimsel çalýþmalar bulunuyor mu? Faydalarý spekülasyon deðil. Bu konu ile ilgili ciddi ve deðiþik çalýþmalar var. Farelerde yapýlan çalýþma, nar suyu ile beslenen farelerdeki damar plakalarý týkanýklýklarýný yüzde 44 gerilettiðini göstermiþ. Ýnsanlarda yapýlan diðer bir çalýþma ise; günde 50 mililitre iki hafta süreyle nar suyu verildiðinde, 'angiotensin converting' enziminin yüzde 36 düþtüðünü gösteriyor. Bu enzim tansiyonumuzu artýran kötü bir madde ve hatta, bu enzimi bloke etmek için kullanýlan piyasada birçok tansiyon ilacý var. Bu çalýþmada, nar suyu sayesinde tansiyon yüzde 5 azaldý. Nar suyu, ilerde tansiyon tedavisine doðal bir alternatif olabilir.

* Nar suyunun kötü kolesterol (LDL) üzerine etkisi var mý? Nar suyu kötü kolesterolün (LDL), oksidasyonunu durduruyor. Yani, kötü kolesterolün damar çeperini delip duvara yerleþmesini ve plakalarýn, týkanýklýklarýn oluþmasýný önlüyor. Kötü kolesterol oksidasyonu, damar sertliðinin ilk halkalarýndan biri. Diðer bir madde 'ellajik asit'; kara dutta olduðu gibi narda da bol miktarda var. Bu madde 'aromataz' enzimini engelliyor. Bu da, östrojen hormon sentezini azaltýyor.

Meme kanserli hastalarda kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir. Nar suyu tablet haline getirilmeye çalýþýlýyor.

* Kalp saðlýðý için nasýl diyet yapmalý? Kýsa dönemde (14-21 gün) karbonhidratsýz bir diyet ile hýzlý kilo kaybýný gerçekleþtirebilirsiniz. (Ekmek, tatlýlar, makarna, pilav, fasulye, mercimek ve meyveler yüksek karbonhidrat içeren besinler.) Bunlara ek olarak, yüksek karbonhidrat kaynaðý sebzelerden, örnek olarak patatesten de uzak durmak gerekir. Düþük karbonhidratlý patlýcan, domates, ýspanak gibi sebzeleri seçmek doðru olur.

* Son moda diyetler kalp saðlýðýna zarar verebilir mi? Et, balýk, mayonez, yumurta, sucuk ve peynir yüksek proteinli gýdalardýr. Yüksek protein ve düþük karbonhidrat karýþýmý ile kýsa vadede çabuk kilo vermek olasý. Özellikle yüksek protein tokluk hissi veriyor ve insan kendini daha enerjik hissediyor. Amerika'da pek çok sinema yýldýzý bu diyetin müptelasý. Ancak, bu diyet týp çevrelerinde kolesterole etkisi ve diðer nedenlerle oldukça tartýþmaya açýk. Yalnýz bir gerçek var ki, kýsa dönemde kilo kaybettiriyor. Alkol güçlü bir kalori kaynaðý ve diyeti bozacak davranýþlara neden olabilir. Kahve ise, þeker yeme duygusunu artýrýyor. Bu iki maddeden uzak durmakta fayda var. Özet olarak, karbonhidratsýz yüksek proteinli diyet kýsa dönemde uygulanabilir. Sürekli uygulanabilecek bir diyet deðildir.

* Kilo ile kalp hastalýklarýnýn doðrudan bir ilgisi var mý? Bütün saðlýk araþtýrmalarýna baktýðýmýzda, zayýf insanlarýn en çok yaþayan insanlar olduðunu görüyoruz. Kalp hastalýklarýndan ölümde son 40 yýlda, yüzde 40 oranýnda düþüþ gerçekleþti. Bunun nedeni yapýlan ameliyatlar, stentler ve balonlar deðil. En önemli neden, diyet ve yaþama biçimindeki deðiþiklikler. Sigara içmek, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve þeker hastalýðý varlýðý, þiþmanlýk, egzersiz yapmamak kalp hastalýðýnýn en önemli nedenleri. Ben kalp hastalarýma ve korunmak isteyenlere, Akdeniz-Türk diyetini öneriyorum. Bu diyet taze sebze, meyve, sarýmsak, zeytinyaðý, fýndýk, çay, fýstýk, pekmez ve balýk aðýrlýklý. Kýsa dönemde (iki-üç hafta) kilo kaybetmek için yüksek proteinli diyetler kullanýlabilir. Bundan sonra Akdeniz- Türk diyetine dönmekte yarar var. Uzak Doðu'nun soya sütü, sushi'si ve tofu'sunu buna ekleyebilirsiniz. Bu, kötü kolesterolü (LDL) yüzde 10 düþürür. Yeþil veya normal çay, sertleþmiþ kalp damarlarýndan hormon salgýlanmasýný artýrarak, damarýn yeniden geniþlemesini saðlar. Özellikle soðuk su balýklarý 'somon ve sardunya' omega-3 yað asidi ile kalbinizi korur.

Vitamin, mineral ve antioksidan deposu meyve, adeta her derde deva.

 

Saðlýklý yaþam için son trend: NAR SUYU

Kolestrolü, þekeri dengeliyor, ishali kesiyor, baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor... Uzmanlara göre C vitamini deposu, bu nedenle kýþ mevsiminde bolca tüketmekte fayda var.

 

Aþure, güllaç, muhallebi ve daha pek çok tatlýyý süsler nar taneleri... ‘Cennet meyvesi’ olan nar, sempatik görüntüsüyle tabaklarda, salatalarda, yemeklerde sýk sýk karþýmýza çýkar.

 

Yaz aylarýnda serin meyve suyu ya da ferahlatýcý bir kokteyl olarak karþýmýza çýkan nar, saðlýk açýsýndan da özellikle kýþ aylarýnda bol bol tüketilmesi gereken bir meyve. Çünkü insan saðlýðýna olan faydalarýný saymakla bitirmek mümkün deðil. Adeta bir ‘ilaç’, hatta antibiyotik olan nar, özellikle baðýþýklýk sistemini güçlendirerek pek çok hastalýktan koruyor. Ýçerdiði bazý maddeler sayesinde kolesterol ve þekeri de dengeleyen nar, kalp saðlýðýný koruduðu gibi, kanser hücrelerinin de geliþmesini engelliyor.

Latince adý ‘Punica Granatum’ olan nar, özellikle içerdiði antioksidanlar sayesinde vücudun savunma sistemini güçlendiriyor. Tane olarak tüketilebildiði gibi, suyu da sýkýlýp içilebiliyor. Son günlerde nar suyuyla ilgili yapýlan araþtýrmalarda, cilt kanserine ve erkeklerde prostat kanserine karþý koruyucu etkisi olduðunun görüldüðünü söyleyen Ýstanbul Cerrahi Hastanesi’nden Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ayça Elem Kaya, kýþ mevsiminde portakal, mandalina ve limonun yaný sýra narý da taze þekilde veya suyunu sýkarak tüketmenin önemli olduðuna dikkat çekiyor.

 

Narýn en önemli özelliklerinden biri de genel damar saðlýðýný, özellikle de kalbi korumasý. Narýn, damar týkanýklýklarýný % 44 oranýnda gerilettiðini söyleyen Dr. Ayça Elem Kaya, “Narýn, ‘ACE’ denilen enzimi engelleyerek tansiyon düþürücü etkisinin de olduðu ortaya konmuþtur. 1 bardak nar suyunun, 2 kadeh kýrmýzý þaraba, 10 bardak yeþil çaya ve 4 bardak kýzýlcýk suyuna eþdeðer antioksidan madde içerdiði görülmüþtür. Bu baðlamda, günlük bir bardak nar suyu tüketmenin koruyucu etkisinin olduðu söylenebilir” diyor.

 

Narýn adeta bir ‘ilaç’ olduðunu söyleyen uzmanlar, bu ‘doðal antibiyotik’in sofralardan eksik edilmemesi gerektiðini vurguluyorlar. Anadolu Üniversitesi Týbbi ve Aromatik Bitki ve Ýlaç Araþtýrma Merkezi (TBAM) kurucusu ve eski müdürü, Eczacýlýk Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Hüsnü Can Baþer, nar suyunun özellikle damar sertliðine karþý güçlü etkisinin olduðunun bilimsel çalýþmalarla gösterildiðini söylüyor: “Nar tanelerinden ziyade, tüm meyveden üretilen nar suyunun kýrmýzý þarap ve yeþil çaya nazaran üç kat daha güçlü antioksidan etkiye sahip olduðu bulundu. Meyve kabuðu alkaloit, tanen ve glikozitler içerir. Ýshal kesici ve kurt düþürücü özelliði vardýr. Kanlý ishalde kullanýlýr. Meyve kabuðu ekstresinin güçlü virüs ve mikrop öldürücü özelliði de var. Cilt üzerinde enfeksiyon ve yara iyileþtirici etki de gösterir. Meyve kabuðu tanenlerinin antioksidan ve anti-tümör etkileri de biliniyor.”

 

Nar çiçeðinin (Gülnar), Hindistan’da þeker hastalýðýnda kullanýldýðýný söyleyen Prof. Baþer, soðukta sýkýlmýþ nar tohumu yaðýnda en az % 70 oranýnda punisik asit ve türevlerinin bulunduðunu, bu yaðýn da güçlü antioksidan özelliðe sahip olduðunu vurguluyor.

 

Kýþ aylarýnda narla korunun

 

Narýn, beslenmemizde mutlaka yer almasý gerektiðini vurgulayan Ýstanbul Cerrahi Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmaný Esra Serinan, güçlü bir savunma sistemi için sebze ve meyve tüketiminin þart olduðunu vurguluyor:

 

“Yapýlan araþtýrmalara göre narda, serbest radikallere karþý güçlü etkisi olan çeþitli vitaminler, mineraller, enzimler, antioksidanlar var. Serbest radikallerle en iyi mücadele yolu bu antioksidanlarý tanýmak ve dýþarýdan doðru besinleri seçerek bunlarýn etkinliðini en üst düzeyde tutmaktýr. Bugün için bilinen en güçlü antioksidanlar; C ve E vitaminleri, glutatyon, lutein, N-Acetylcystein, keratonoidler, flavonoidler, koenzim Q-10, alfa lipoik asit ve selenyumdur. Nar suyu da doðal antioksidanlardan biridir.”

 

Narýn yararlarýyla ilgili pek çok bilimsel çalýþmanýn olduðunu söyleyen bilim adamlarý, özellikle de enfeksiyon hastalýklarý açýsýndan risk altýnda olduðumuz bu kýþ aylarýnda bol bol nar tüketmeyi öneriyorlar.

Narýn, C vitamini deposu olduðunu söyleyen Acýbadem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Þengül Sangu, diðer faydalarýna iliþkin þunlarý söylüyor: “Nar, Türkiye’de Batý ve Güneydoðu Anadolu’da yetiþen, haziran ve temmuz aylarýnda kýrmýzý renkli çiçeklerle açan, portakal büyüklüðünde, önceleri yeþil, olgunlukta kýrmýzýmsý renkte, derimsi kabuklu, çok tohumlu ve etli bir meyvedir. Nar meyvesini yemek her ne kadar zor ve zahmetli olsa da vücudumuza birçok faydalarý bulunur. Narda, kansere karþý koruyucu antioksidanlar bulunur. Antioksidanlar, oksitlenmeyi önleyici maddelerdir. Kendilerini feda ederek hücrelerimizi oksitlenmekten korurlar. Bunu, vücudumuzdaki bazý enzimleri arttýrýp savunma mekanizmamýzý daha da güçlendirerek yaparlar.

 

Nar suyundaki antioksidan miktarý, kýrmýzý þarap, yeþil çay, kýzýlcýk ve portakal suyuna göre 3 kat daha fazla. Nar ayrýca diðer bir antioksidan vitamin olan C vitamini yönünden de zengindir. Vücudumuz için önemli mineraller olan demir ve potasyum içeriðine sahip bir meyvedir. Narýn mikro besin içeriðine baðlý, vücudu ve kalbi kuvvetlendirme, ishali kesme, þerit düþürme, burun poliplerine faydalý olma gibi yararlarý bulunduðu bazý çalýþmalarla ortaya konulmuþtur.”

 

"Çok Güçlü Antioksidandýr"

 

Narýn idrar söktürücü, kan yapýcý, enerji verici ve tansiyon düþürücü özelliði de var. Ýshale karþý da tüketilebilir. Nar mevsiminde suyu sýkýlarak salataya sos olarak kullanýldýðýnda nefis tat ve renk verir. Nar ayný zamanda baðýrsak paraziti tenyanýnda baþ düþmanýdýr. Bu amaçla yenildiðinde birkaç saat sonra müshil de alýnmasý gerekir. Nar, potasyum ve demir açýsýndan da çok zengindir. Ayný zamanda C vitamini deposudur. Nar pekmezi (ekþisi) yapmak için 2 kg nar sýkýlýr. 1 kg þeker, 1 bardak su ve 2 limon karýþtýrýlýp kaynatýlýrsa nefis bir salata veya kýsýr sosu elde edilmiþ olur. Kýþ aylarýnýn vazgeçilmez meyvesi nar çok kuvvetli antioksidandýr

 

Narýn faydalarý saymakla bitmiyor. Ýster tek tek tanelerini yiyerek tüketin, ister suyunu sýkarak için nar, pek çok derdin devasý. Narýn bilinen bazý faydalarý:


Tansiyonumuzu olumlu bir þekilde düzenler
Kalbimizi korur düzenli çalýþmasýna destek olur
Enfeksiyona karþý vücut direncini korur ve artýrýr
Enerji verir, yorgunluðu giderir
Ýdrar söktürücü etkisiyle toksin atýmýný saðlar
Baðýþýklýk sistemini güçlendirir hastalýklara karþý korur
Kolesterol ve kan þekerimizi regüle eder artmasýný engeller
Baðýrsak parazitlerinin düþmanýdýr, iyi bakterilerin artmasýný saðlar
Ýshali (diare) önler tedavide destek saðlar
Ciltte olumlu katkýsý vardýr, pürüzsüz görünüm saðlar
Cilt enfeksiyonlarýnda olumlu katkýsý vardýr.
NAR HABERLERÝ

NAR: Potasyum ve demir minerali ile C vitamini açýsýndan çok zengin bir meyve olan nar, B1, B2 vitaminleri ile kalsiyum ve fosfor minerallerini de barýndýrýr.

Narýn Faydalarý: Harareti keser. Enerji verir ve yorgunluðu giderir. Vücudu, kalbi, mideyi ve diþ etlerini kuvvetlendirir. Çarpýntýyý giderir. Mide iltihabý ve aðýz yarasý için faydalýdýr. Baðýþýklýk sistemini güçlendirir. Kanser hücrelerinin geliþmesine engel olarak, baþta cilt ve prostat kanseri olmak üzere, kansere karþý vücudu korur. Kandaki kolesterol oranýný ve tansiyonu düþürür. Damar serliðini önler ve damarlarý açar. Bu özellikleriyle kalp ve damar hastalýklarýna karþý koruyucudur. Kandaki þeker seviyesini de dengeleyerek þeker hastalarýna iyi gelir. Cilt saðlýðý için de faydalýdýr. Nar suyu sesi açar.

Nar Nasýl Kullanýlýr? Narýn meyvesi, meyve kabuklarý, nar aðacýnýn kökleri ve dallar ile kök kabuklarý kullanýlýr. Nar tanelerini saran zar hazmý kolaylaþtýrýr ve idrar söktürür. Narýn kabuklarýný çay yapýp içilirse ishali keser. 2–3 gün boyunca sabahlarý aç karýna içilip öðleye kadar bir þey yenilmezse baðýrsak kurtlarýný döker.

Nar bu aralar çok rabet gören bir meyve. Nar suyu içmek isteyenlere önerim Atatürk Orman Çiftliðinin Nar Suyunu için.Katký maddesi olarak hiçbirþey içermeye ve cam þiþede satýlýyor.Cam þiþe neden derseniz cam saðlýktýr. :)

Þimdi tam zamaný. Þeker hastalarý için birebir. Sadece bu da deðil, bakýn nelere çare oluyor.
Nar þifa kaynaðý. Narýn þifalý özelliklerinden en iyi þekilde faydalanabilmek içinse ya meyveyi tazeyken yemeli ya da taze sýkýlmýþ suyunu içmeli. Ýþte nar mucizesi…

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karadeniz, kalbi kuvvetlendiren nar suyunun, karaciðer zafiyetini giderdiðini, mide iltihabýný ve aðrýsýný geçirdiðini söyledi.

Nar meyvesinin yüzde 15′inin karbonhidrat, yüzde 0,8′inin protein olduðunu, ayrýca B1 ve B2 vitaminleri ile kalsiyum, fosfor ve demir bakýmýndan zengin olduðunu ifade eden Karadeniz, “Nar mideyi temizlemekte, deniz tutmasýna karþý iyi gelmektedir. Ayrýca nar içindeki zarlarý ile yendiðinde mide ülserini iyileþtirmektedir.” dedi.

Mucizevi meyvenin market raflarýnda satýlan sularý ise bu faydalarý saðlamaktan uzak. Pastörizasyon iþlemi ve kutuda bekleme sonucunda meyvenin besin deðerinde kayýplar oluþabiliyor. Meyveyi taze olarak yemeli veya taze sýkýlmýþ suyunu içmeli.

Nar suyunun böbrek ve karaciðer hastalýklarýna karþý çok faydalý olduðuna dikkati çeken Turan Karadeniz, þu bilgileri veriyor:

• Nar suyu yüksek tansiyon hastalýðýnýn tedavisinde, kalp aðrýlarýnda, basur hastalýðýnýn tedavisinde faydalý olmaktadýr.
• Böbrek zafiyetine karþý nar suyu içilmesi yararlýdýr.
• Nar suyunun harareti giderici özelliði bulunmakta, þeker ve kurdeþen hastalýðýna iyi gelmektedir.
• Kalbi kuvvetlendiren nar suyu, karaciðer zafiyetini gidermekte, mide iltihabýný ve aðrýsýný geçirmektedir.
• Nar ekþisi þeker hastalarýna tavsiye edilmektedir.
• Nar þýrasýnýn þekerle hazýrlanan þerbetinin idrar söktürücü özelliði vardýr.
• Romatizma aðrýlarýnýn hissedildiði eklem ve uzuvlara nar þýrasý sürüldüðünde, aðrý kesici özelliði bulunmaktadýr.
• Bayýlmalara karþý nar þerbeti içilmelidir. Tatlý nar suyu, ses kýsýklýðý ve zatürreye karþý þifalýdýr.
• Narýn meyvesi ve suyunun yaný sýra çiçekleri ve kabuðu da yararlarýdýr. Nar çiçeði baðýrsak yara ve iltihaplarýný iyileþtirir. Boyun tutulmasýnda nar çiçeði lapasý boyna konursa þifalý gelir.
• Narýn kabuðu çay gibi demlenerek içildiðinde, mide ve baðýrsak hastalýklarý ile ishal ve dizanteriye karþý oldukça faydalý olmaktadýr.

Mucizevi meyvenin market raflarýnda satýlan sularý ise bu faydalarý saðlamaktan uzak. Pastörizasyon iþlemi ve kutuda bekleme sonucunda meyvenin besin deðerinde kayýplar oluþabiliyor. Meyveyi taze olarak yemeli veya taze sýkýlmýþ suyunu içmeli.

Ýster tek tek tanelerini yiyerek tüketin, ister suyunu sýkarak için nar, pek çok derdin devasý.
Narýn ve nar suyunun faydalarýný Alman Hastanesi´nde görev yapan Beslenme ve Diyet Uzmaný Gürsel Doðan anlattý:
´Yaz aylarýnda serin meyve suyu ya da ferahlatýcý bir kokteyl olarak karþýmýza çýkan nar, saðlýk açýsýndan da özellikle kýþ aylarýnda bol bol tüketilmesi gereken bir meyve.

Çünkü insan saðlýðýna olan faydalarýný saymakla bitirmek mümkün deðil. Adeta bir ´ilaç´, hatta antibiyotik olan nar, özellikle baðýþýklýk sistemini güçlendirerek pek çok hastalýktan koruyor. Ýçerdiði bazý maddelerle kolesterol ve þekeri de dengeleyen nar, kalp saðlýðýný koruduðu gibi, kanser hücrelerinin de geliþmesini engelliyor.´
Latince adý ´Punica Granatum´ olan nar, özellikle içerdiði antioksidanlar sayesinde vücudun savunma sistemini güçlendiriyor.
10 bardak yeþil çaya ve 4 bardak kýzýlcýk suyuna eþdeðer antioksidan
Beslenme ve Diyet Uzmaný Gürsel Doðan, yapýlan araþtýrmalarda nar suyunun cilt kanserine ve erkeklerde prostat kanserine karþý koruyucu etkisinin görüldüðünü söyledi:
´Kýþ mevsiminde portakal, mandalina ve limonun yaný sýra narý da taze þekilde veya suyunu sýkarak tüketmek son derece önemli.
Narýn en önemli özelliklerinden biri de genel damar saðlýðýný, özellikle de kalbi korumasý.
Damar týkanýklýklarýný geriletme özelliði bulunan nar, ´ACE´ denilen enzimi engelleyerek tansiyon düþürücü bir etki de yapýyor. Nar birçok özellikleriyle bazý meyveleri de geride býrakýyor. Örneðin narda 10 bardak yeþil çaya ve 4 bardak kýzýlcýk suyuna eþdeðer antioksidan madde bulunuyor.

Tüm bu özellikleriyle adeta bir ´ilaç´ ve doðal antibiyotik görünümünde olan nar, sofralardan kesinlikle eksik edilmemesi gereken meyveler arasýnda yer alýyor. Nar suyu ayrýca damar sertliðine karþý güçlü etkisi bulunan bir içecek olarak karþýmýza çýkýyor.
Nar suyunun sadece tanelerinden deðil, tüm meyveden üretilmesi, bu içeceðin antioksidan etkisinin daha da artmasýna neden oluyor. Zira bu önemli meyvenin kabuðu alkaloit, tanen ve glikozitler içeriyor.
Bu nedenle ishal kesici ve kurt düþürücü özelliðe sahip bulunuyor. Nar kabuðunun ekstresi ise güçlü bir virüs ve mikrop öldürücü özelliði sahip. Ayrýca, cilt üzerinde enfeksiyon ve yara iyileþtirici etki de gösteriyor. Bunlarýn yaný sýra, meyve kabuðu ve tanelerin antioksidan ve anti-tümör etkileri de biliniyor´.
Beslenmede yer almalý
Beslenmede mutlaka yer almasý gereken nar, ayný zamanda güçlü bir antioksidan özelliði taþýyor.
Yapýlan araþtýrmalara göre narda, serbest radikallere karþý güçlü etkisi olan çeþitli vitamin, mineral, enzim ve antioksidanlar bulunuyor.
Beslenme ve Diyet Uzmaný Gürsel Doðan, ´serbest radikallerle en iyi mücadele yolu bu antioksidanlarý tanýmak ve dýþarýdan doðru besinleri seçerek bunlarýn etkinliðini en üst düzeyde tutmaktýr´ dedi.
Doðan, ´bugün için bilinen en güçlü antioksidanlar; C ve E vitaminleri, glutatyon, lutein, N-Acetylcystein, keratonoidler, flavonoidler, koenzim Q-10, alfa lipoik asit ve selenyumdur. Nar suyu da doðal antioksidanlardan biridir´ açýklamasýnda da bulundu.
Narýn bilinen bazý faydalarý:
Tansiyonumuzu olumlu bir þekilde düzenler
Kalbimizi korur düzenli çalýþmasýna destek olur
Enfeksiyona karþý vücut direncini korur ve artýrýr
Enerji verir, yorgunluðu giderir
Ýdrar söktürücü etkisiyle toksin atýmýný saðlar
Baðýþýklýk sistemini güçlendirir hastalýklara karþý korur
Kolesterol ve kan þekerimizi regüle eder artmasýný engeller
Baðýrsak parazitlerinin düþmanýdýr, iyi bakterilerin artmasýný saðlar
Ýshali (diare) önler tedavide destek saðlar
Ciltte olumlu katkýsý vardýr, pürüzsüz görünüm saðlar
Cilt enfeksiyonlarýnda olumlu katkýsý vardýr.

Nar taneleri ve suyu pek çok derdin devasýdýr.

Yaz mevsiminde serin meyve suyu veya ferahlatýcý bir kokteyl olarak tüketilen nar, saðlýk bakýmýndan da özellikle kýþ mevsiminde bol bol tüketilmesi gereken bir meyvedir.
Narýn insan saðlýðýna olan faydalarýný saymakla bitirmek mümkün deðil. Adeta bir ´ilaç´, hatta antibiyotik olan nar, özellikle baðýþýklýk sistemini güçlendirerek pek çok hastalýktan koruyor. Ýçerdiði bazý maddelerle kolesterol ve þekeri de dengeleyen nar, kalp saðlýðýný koruduðu gibi, kanser hücrelerinin de geliþmesini engelliyor.´
Latince adý ´Punica Granatum´ olan nar, özellikle içerdiði antioksidanlar sayesinde vücudun savunma sistemini güçlendiriyor.
10 bardak yeþil çaya ve 4 bardak kýzýlcýk suyuna eþdeðer antioksidan
Yapýlan araþtýrmalarda nar suyunun cilt kanserine ve erkeklerde prostat kanserine karþý koruyucu etkisinin görülmüþtür.
Kýþ mevsiminde portakal, mandalina ve limonun yaný sýra narý da taze þekilde veya suyunu sýkarak tüketmek son derece önemli.
Narýn en önemli özelliklerinden biri de genel damar saðlýðýný, özellikle de kalbi korumasý.
Damar týkanýklýklarýný geriletme özelliði bulunan nar, ´ACE´ denilen enzimi engelleyerek tansiyon düþürücü bir etki de yapýyor. Nar birçok özellikleriyle bazý meyveleri de geride býrakýyor. Örneðin narda 10 bardak yeþil çaya ve 4 bardak kýzýlcýk suyuna eþdeðer antioksidan madde bulunuyor.
Tüm bu özellikleriyle adeta bir ´ilaç´ ve doðal antibiyotik görünümünde olan nar, sofralardan kesinlikle eksik edilmemesi gereken meyveler arasýnda yer alýyor. Nar suyu ayrýca damar sertliðine karþý güçlü etkisi bulunan bir içecek olarak karþýmýza çýkýyor.
Nar suyunun sadece tanelerinden deðil, tüm meyveden üretilmesi, bu içeceðin antioksidan etkisinin daha da artmasýna neden oluyor. Zira bu önemli meyvenin kabuðu alkaloit, tanen ve glikozitler içeriyor.

Bu nedenle ishal kesici ve kurt düþürücü özelliðe sahip bulunuyor. Nar kabuðunun ekstresi ise güçlü bir virüs ve mikrop öldürücü özelliði sahip. Ayrýca, cilt üzerinde enfeksiyon ve yara iyileþtirici etki de gösteriyor. Bunlarýn yaný sýra, meyve kabuðu ve tanelerin antioksidan ve anti-tümör etkileri de biliniyor´.

Beslenmede yer almalý
Beslenmede mutlaka yer almasý gereken nar, ayný zamanda güçlü bir antioksidan özelliði taþýyor.
Yapýlan araþtýrmalara göre narda, serbest radikallere karþý güçlü etkisi olan çeþitli vitamin, mineral, enzim ve antioksidanlar bulunuyor.

Serbest radikallerle en iyi mücadele yolu bu antioksidanlarý tanýmak ve dýþarýdan doðru besinleri seçerek bunlarýn etkinliðini en üst düzeyde tutmaktýr.

Bugün için bilinen en güçlü antioksidanlar; C ve E vitaminleri, glutatyon, lutein, N-Acetylcystein, keratonoidler, flavonoidler, koenzim Q-10, alfa lipoik asit ve selenyumdur. Nar suyu da doðal antioksidanlardan biridir.

Narýn bilinen bazý faydalarý:
Nar suyu diþeti iltihaplarýný giderir.
Yüksek tansiyonu düþürür.
Kalbimizi korur düzenli çalýþmasýna destek olur
Enfeksiyona karþý vücut direncini korur ve artýrýr
Enerji verir, yorgunluðu giderir
Ýdrar söktürücü etkisiyle toksin atýmýný saðlar
Baðýþýklýk sistemini güçlendirir hastalýklara karþý korur
Kolesterol ve kan þekerimizi regüle eder artmasýný engeller
Baðýrsak parazitlerinin düþmanýdýr, iyi bakterilerin artmasýný saðlar
Ýshali (diare) önler tedavide destek saðlar
Ciltte olumlu katkýsý vardýr, pürüzsüz görünüm saðlar
Cilt enfeksiyonlarýnda olumlu katkýsý vardýr.
Böbrek iltihaplarýnýn giderilmesinde etkilidir.

önemli not :
Nar suyu tansiyon düþürdüðü için düþük tansiyonlu kiþilerin tüketmesi sakýncalýdýr

ÜRETÝMÝ

Anavataný olan Ortadoðu ve Kafkasya’da binlerce yýldýr üretimi ve tüketimi yapýlan nar kültür tarihi en eski olan meyve türlerinden birisidir. Tropik ve subtropik iklim meyvesi olarak bilinmekle birlikte sýcak ve ýlýman iklim bölgelerinde de sýnýrlý bir þekilde yetiþebilen narýn dünyada ve ülkemizdeki üretim ve tüketimi ise her geçen gün artmaktadýr.

 Nar üzerine son yýllarda yapýlan çalýþmalar sonucunda; içermiþ olduðu antioksidantlar, polifenolik maddeler ve C vitamini içeriðinden dolayý fonksiyonel  gýdalar grubuna alýnmýþtýr. Narýn içermiþ olduðu bu maddelerin kanser ve kalp damar hastalýklarýný önlemede rolü olduðu, ayrýca bu maddelerin yüksek tansiyonlu hastalarda kan basýncýný düþürerek hastalýðý önleyici yönde etki gösterdiði belirlenmiþtir. Bu çalýþmalar doðrultusunda nar, týbbi bitki olarak ilaç endüstrisi için de önemli bir hammadde durumundadýr. Narýn bu özelliklerinin ortaya çýkmasýnýn üretim ve tüketiminin artmasýnda büyük payý bulunmaktadýr.

 Dünya nar üretimi yaklaþýk 1.000.000 ton olup en fazla nar üreten ülkeler sýrasýyla Ýran, Pakistan, Türkiye, Azerbaycan, Hindistan ve Ýspanya’dýr.  En fazla nar ihraç eden ülkeler Ýran, Türkiye, Ýspanya, Hindistan ve Tunus olup, en fazla nar ithalatý yapan ülkeler ise Rusya, Amerika, Almanya, Hollanda ve Ukrayna’dýr.

 Ülkemizin nar üretimi ise yýldan yýla önemli oranda artmakta olup 1998 yýlýnda 55 000 ton iken, 2005 yýlýnda bu miktar 80 000 tona kadar yükselmiþtir. Ülkemizde en fazla nar üretimi, narýn iklim isteklerine de uygun olarak Akdeniz (%61.8), Ege (%23.3) ve Güneydoðu Anadolu (%9.1) bölgelerinde yapýlmaktadýr. Nar üreten en önemli illerimiz ise Antalya (%38.4), Ýçel (%11.4), Aydýn (%8.9),  Denizli (%8.2),  Hatay (%6.0) ve Siirt (%4.3)’tir. Ülkemiz 9.435.868 dolar deðerinde nar ihraç etmektedir. En fazla nar ihracatý yaptýðýmýz ülkeler ise Almanya, Rusya Federasyonu, Hollanda, Ukrayna ve Yunanistan’dýr.

 Ülkemizde yaygýn olarak yetiþtiriciliði ve ihracatý yapýlan nar çeþidi Hicaznar’dýr. Bu çeþit kýrmýzý kabuðu, koyu kýrmýzý daneleri, mayhoþ tadýyla Avrupa Ülkelerinde beðeni kazanmýþ, çok iyi fiyatlarla ihracatý yýldan yýla artmýþtýr. Ayrýca bol verimliliði, taþýmaya ve muhafazaya uygunluðu ile de üstünlük saðlamaktadýr.

           Ancak son yýllarda yumuþak çekirdekli, tatlý, koyu kýrmýzý daneli ve kabuklu, bol sulu ve iri daneli çeþitlere olan taleplerin artmasýndan dolayý ve mevcut çeþitlerimizle bu talepleri karþýlayamamamýz nedeniyle yeni çeþitlerin geliþtirilmesine yönelik çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Bu amaçla Batý Akdeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü (BATEM)’nde yürütülen ýslah çalýþmalarý sonucunda yukarýda belirtilen özelliklere sahip oldukça verimli ve kaliteli nar çeþit adaylarý geliþtirilmiþtir. Bu çeþitlerin 4 tanesi 2007 yýlýnda diðerleri ise takip eden yýllarda tescil ettirilerek üreticinin hizmetine sunulacaktýr.
 

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com