ÖKSE OTU

 

 

Latince ismi : Viscum album

Ökseotu (Viscum album L.), yöresel olarak, çekem, purç, gökçe, gevele, güvelek ve gövelek adlarýyla tanýnýr. Saçak köklerinin yardýmýyla yapraklý aðaçlarda (elma, armut, söðüt, kavak), çam ve köknar gibi yumuþak odunlu aðaçlarda asalak (parazit) olarak yaþayan, hayatýmýzdan ayrý düþünemeyeceðimiz bu bitkiyi kim tanýmaz ki! Kendisini barýndýran aðacýn yüksek dallarýnýn üstünde yuvarlak bir top biçiminde yetiþir. Her zaman yeþil olan yapraklarý deriyi andýrýr ve sarýmsý yeþildir. Kýþýn kelebek kanatlarýný andýran yapraklarýný dökmez. Meyveler bezelye veya nohut büyüklüðünde, parlak, beyaz renkli ve cama benzer, içi kaygan ve yapýþkandýr. Bu beyaz yapýþkan madde insanlar için zehirlidir.Ama onlarý iþtahla yiyen  kuþlara hiçbir zararý dokunmaz. Kuþlar, bitkinin yapýþkan tohumunu gagalarýna alýp dallara sürterek veya kursaklarýnda yumuþattýklarý meyve çekirdeklerini dallarýn üstüne dýþkýlayarak yeni bitkilerin kök salmasýný saðlarlar. Bu tohum ne suyun içinde, ne  toprakta ne de baþka bir ortamda  filizlenemediði (kök salamadýðý) için, bitki ancak bu þekilde üreyebiliyor. Ökseotu bu þekilde çoðalmayý kuþlara borçlu olduðu halde, bazý yörelerde ayný yapýþkan madde kuþlar için tuzak olmaktadýr .

 

Bu yapýþkan madde çubuklar üzerine sürülmekte ve küçük kuþlarý yakalamak için "ökse" olarak kullanýlmaktadýr. Bitki rezin, saponinler, organik asitler, alkaloitler, viscotoxin, acetylcholin, lectine, inosit ve müsilaj taþýmaktadýr. Çok eski çaðlardan beri þifalý özelliði bilinir. Ýnce kýyýlarak gölgede kurutulan yapraklar ve küçük saplar, yalnýzca ekim baþýndan aralýk ortasýna kadar ve mart-nisan aylarýnda toplanýr. Bu zamanýn dýþýnda þifalý güce sahip deðildir. Toplama konusunda bir uyarý daha: Mart ve nisan aylarýnda bitki daha meyve vermemiþtir. Bu durumda, yapýþkan meyvelerle uðraþmak gerekmeyeceði için, yaprak ve saplarý mart- nisan aylarýnda toplamak daha kolay olur.

 

Ökseotu, yani yapraklar ve saplar hiçbir biçimde zehirli deðildir, ama meyveleri, aðýz yoluyla kullanýlýrsa zehirlidir! Ýçyaðý ile karýþtýrýlarak merhem haline getirildiðinde, donuklarda, dýþtan baþarýyla kullanýlýr. Ökseotu, salgý sistemini en iyi biçimde etkileyebildiði için, yetkin bir metabolizma etkileyici bitki olma özelliðine de sahiptir. Hormon dengesinin bozuk olduðu hallerde bitki çok baþarýlý olur. Bu durumlarda, günde en azýndan 2 bardak çay, sabahlarý ve akþamlarý olmak üzere içilebilir. Atar damar sertliðinde ökseotu oldukça etkili olabilir . Kalp krizi riskine karþý da önerilecek bir þifalý bitkidir ve önceden,  aksatmadan bitki çayý içildiðinde, bu tür bir problemle hiçbir zaman karþýlaþýlmayabilir. Eðer bir kalp krizi atlatýlmýþsa, 6 hafta boyunca günde 3 bardak, 3 hafta boyunca günde 2 bardak ve 2 hafta boyunca günde 1 bardak bitki çayý içilebilir. Ama bu kürün uygulanýþý, ilk bardak kahvaltýdan önce ve sonra, ikinci bardak öðle yemeðinden önce ve sonra, olmak üzere, hep yarým bardak olarak içilmelidir. Bitki çayý, kan durdurucu olarak da kullanýlýr. Soðuk olarak buruna çekildiðinde, burun kanamasýný durdurur.  Bitkide, bünye düzenini normalleþtiren maddeler bulunduðu için, yüksek tansiyon aþaðý çekilirken, alçak tansiyon da yükseltiliyor. Böylece, rahatsýz olan kalp rahatlar ve görevini rahatça yapabilecek bir ortam oluþur. Kanýn kafaya basýncý, kulaklarýn uðuldamasý ve görme bozukluklarý biçiminde kendini gösteren anormal kan basýncý (yüksek tansiyon) halleri de düzene girebilir.  Kiþinin pek çok görevi üstlenmek zorunda olduðu günümüzün hýzlý yaþam biçiminde, insanlýðýn bu tür yardýmcýlara gerçekten ihtiyacý var. 

 

Günde 2-3 bardak bitki çayýný yudumlayarak içtiðinizde, sizin kalbiniz ve kan dolaþýmýnýz da normale dönecek ve çalýþma gücünüzü tam anlamýyla kazanabileceksiniz. Ne olursa olsun, yýlda bir kere 6 hafta süreli bir ökseotu çay kürü uygulanmalýdýr. Kan dolaþýmý ve tansiyon, bu 6 hafta içinde normale dönecektir. Bu durumun deðiþmemesini saðlamak için, yýl boyunca, bir bardak bitki çayý sabahlarý içilmelidir. Kadýnlar da ökseotu çayý içmelidirler! Normale dönen tansiyon sayesinde, dölyataðý (rahim) ve adet görme düzensizlikleri önlenmiþ olur. Özellikle aþýrý olan adet kanamalarý ve loðusalýk kanamalarý böylece kontrol altýna alýnmýþ olur. Menopoz döneminde, kalp çarpýntýsý ve düzensizlikleri, duygu coþkunluklarý, korku ve soluk alma zorluklarýna karþý, birkaç ay boyunca bitki çayý içilmelidir. Böylece tüm bu rahatsýzlýklar ve düzensizlikler sona erecek ve kiþi, menopoz döneminde olduðunu duyumsamayacaktýr bile. Taze bitki özsuyu, kadýnýn kýsýrlýðýna da yardýmcý olabilir. Taze Ökseotu sap ve yapraklarý güzelce yýkanarak, ince kýyýlýr ve nemli durumdayken mikserde suyu sýkýlýr. Bu özsudan 25 damla, biraz suyun içinde, kahvaltýdan yarým saat önce ve yatmadan önce alýnýr. Son zamanlarda, ökseotu, kanserden koruyucu ve kansere karþý etkili ilaçlarda kullanýlmaya baþlandý. Deneyimler, þifalý bitkilerin her zaman nasýl temizleyici ve hastalýklarý iyileþtirici özelliklere sahip olduklarýný kanýtlýyor.

 

Ökseotu meyvelerinin yaký sakýzý ile ezilmesi sonucu elde edilen karýþým,Gaziantep, Þanlýurfa ve Van yöresinde yaký halinde romatizma aðrýlarýnýn giderilmesinde kullanýlmaktadýr. Ayrýca ezilmiþ meyveler çýban üzerine konarak; çýbanýn açýlmasý ve cerahatýn dýþarý çýkmasý saðlanýr.

 

UYARILAR: Ökseotunun meyveleri insanlar için zehirlidir ve kesinlikle içten (dahilen) kullanýlmamalýdýr.

 

Kullaným Biçimleri:

Çay hazýrlamak: Ökseotu çayý yalnýzca soðuk suda hazýrlanýr. Ýnce kýyýlmýþ yarým tatlý kaþýðý bitki (yaprak ve sap), orta boy bir su bardaðý dolusu soðuk suda gece boyunca bekletilir, sabahleyin hafifçe ýsýtýlýr ve süzülür. Çay gün boyuna yayýlarak yemeklerden önce ve yemek aralarýnda yudumlanarak yavaþ yavaþ içilir. Eðer gün boyunca fazlaca içilmesi gerekiyorsa, hazýrlanan çay  bir termosta saklanabilir. 

 

Taze Bitki Özsuyu: Taze yapraklar ve ilk saplar yýkanýr ve nemliyken mikserde sýkýlýr.

 

Merhem Hazýrlamak: Taze beyaz meyveler ezilerek, içyaðý veya tereyaðý ile iyice karýþtýrýlýr ( Sadece dýþtan kullanýlýr ).

 

Viscum album(Ökse otu)

 

Yayýlýþý: Vataný Asya ve Avrupa’dýr, yarý parazit bir bitki olarak yurdumuzda çeþitli aðaçlarýn üstünde (çam, söðüt, kavak, meyva aðaçlarý) yaygýn olarak bulunur.


Kullanýlan kýsýmlarý: Yaprak, çiçek ve meyvalý genç dallar (Visci albi herba).
 

Etken bileþikleri: Toksik polipeptitler (viskotoksinler), lektinler, flavonlar, biyojen aminler, fenilpropan türevleri, lignanlar.
 

Etki ve kullanýlýþý: Drogda tansiyon düþürücü, sitostatik ve immünostimülan etkiler saptanmýþtýr; enjeksiyon ile dokuya verildiðinde viskotoksinler nekrotize edici etki gösterirler, tümoral rahatsýzlýklar, dejeneratif iltihabi eklem rahatsýzlýklarý ve yüksek tansiyonda kullanýlýr.


Dozaj: Ýlaç prospektüsüne göre.


Kombinasyonlarý: Bazý durumlarda Crataegus ve Allium sativum ile kombine edilmektedir.
 

Yan etkileri, geçimsizlikleri, kontrendikasyonlarý: Parenteral uygulamada titreme, üþüme, ateþ, baþ aðrýsý, alerjik reaksiyonlar yapabilir.
 

Katýþtýrma: Saptanamamýþtýr.

 

ÖKSE OTU: Eski  bir þifa bitkisi olan ökse otu, Druidler tarafýndan kutsal bir bitki olarak kabul edilir ve ona saygý gösterilirdi. Büyük bir törenle toplanýr ve dalýndan altýn bir býçakla kesilirdi. Eski hekimler ökse otunu, sara hastalýðýnýn etkin bir þifasý olarak kullanýrlardý.

 

 Ufak saplarý ve yapraklarý kurutulmak üzere ufak ufak kesilir. Ancak Ekim baþlarýndan, Aralýk ayýnýn ortasýna kadar, daha sonra da Mart ve Nisan aylarýnda toplananlarda þifa vardýr. Geri kalan zamanlarda toplanan Ökse Otu faydasýzdýr.

Saplarý yapraklarý çok kuvvetli þifa aracý olan Ökse Otunun meyveleri zehirlidir, o yüzden satýn alýrken çok dikkat etmek gerekir.

 

Ökse otunun en yararlý olduðu hastalýk, kalp ve dolaþým bozukluklarýdýr. Tüm bedenin dengesini düzenleme konusunda çok faydalýdýr; yüksek tansiyonu düþürür, düþük tansiyonu yükseltir. Baþa kan hücum etmesi, kulak uðultusu, görme bozukluklarý, baþ dönmesini tedavi eder. Tüm kalp hastalýklarýna iyi gelir, her çeþit dolaþým bozukluklarýnda ve kalp hastalýðýnda çok yardýmcýdýr.Ökse  Otu, salgý bezi sistemine çok faydalý olduðu için harika bir metabolizma ilacýdýr. Ayný þekilde pankreasý da etkiler ve þeker hastalarý için de çok faydalý bir bitkidir.

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com