PAPATYA

 

 

Latince ismi : Compositae

Mayýs papatyasý (Matricaria chamomilla L.), ülkemizde adi papatya, babunç,  týbbi papatya yada sadece papatya adlarýyla bilinir. Papatya; genelde balçýklý topraklarda, orman çayýrlýklarýnda, eðimli topraklarda, tahýl, mýsýr, patates ve þalgam tarlalarýnda yetiþir. Gitgide yaygýnlaþan yapay gübre ve kimyasal ilaçlarýn kullanýmý yüzünden, çok deðerli papatyamýzýn yaþama alanlarý her geçen gün biraz daha daralmaktadýr. Fakat, kar yaðýþlý kýþlardan ve yaðmurlu ilkbaharlardan sonra alýþýlmýþtan daha fazla yetiþir. Yabani papatya ile arasýndaki fark, sarý çiçek tabanýnýn içinin oyuk ve kokusunun daha etkili ve hoþ oluþudur. Çiçekler sapsýz olarak, mayýstan aðustosa kadar, öðlen güneþinde toplanmalýdýr.

 

 Çocuklara özellikle, kramplarda ve karýn aðrýlarýnda papatya çayý içirilebilir. Papatya çiçeði, gaz birikiminde, ishalde, deri döküntülerinde, mide rahatsýzlýklarýnda ve balgamlanmalarda yardým eder. Ayrýca, adet görme aksaklýklarýnda, adet görememe hallerinde ve daha baþka nitelikteki,  dölyataðý (rahim)  þikayetlerinde, uykusuzluk, testis iltihabý, yüksek ateþ, yara  ve diþ aðrýlarýnda yardýmcý olabilir. Papatya, terletici, sakinleþtirici ve kramp çözücü etkilere sahip olmasýnýn yaný sýra, her tür iltihaplanmalarda ve özellikle mukoza iltihaplarýnda dezenfeksiyon ve iltihap kurutucu olarak kullanýlabilir. Göz ve gözkapaðý iltihaplarýnda, kaþýntýlý ve akýntýlý deri döküntülerinde dýþtan kompres ve yýkama olarak, diþ aðrýsýnda gargara olarak ve ayrýca yaralarýn yýkanmasýnda kullanýlýr. Bir olay yüzünden kýzgýnlýða kapýldýðýnýzda veya sinirlendiðinizde, hemen bir bardak papatya çayý içiniz; kalbiniz zarar görmeden, hemen sakinleþeceksiniz. Aðrýlý bölgelere, kurutulmuþ papatya ile doldurulmuþ sýcak yastýklar koymak (Bitki Yastýðý) da özellikle önerilir. Yatýþtýrýcý etki içeren papatya banyolarý ve yýkanmalarý da tüm sinir sistemini en iyi biçimde etkiler. Aðýr hastalýklardan, bitkinlik hallerinden sonra kendinizi çok iyi hissetmeye baþlayacak ve rahatlayacaksýnýz. Yüz ve cilt güzelliði bakýmýnda da papatyayý unutmamalýsýnýz. Kaynatýlmýþ bitki suyu ile haftada bir kere yüzünüzü yýkayacak olursanýz, cildinizin nasýl tazelendiðini ve saðlýklý bir renk kazandýðýný göreceksiniz. Saç bakýmýnda da, özellikle saçlarý açýk renk olanlar, kaynatýlmýþ papatya suyu kullanmalýdýrlar. Böyle yýkanacak olurlarsa, saçlarýnýz güzelleþecek ve göz okþayýcý parlaklýk kazanacaktýr. Papatya merhemi, basura karþý kullanýlabilir.  Papatya buðusu kullanarak, nezle ve sinüzit kýsa sürede iyileþtirilebilir. Antik çaðda bile, sinir aðrýlarý ve romatizma, papatya yaðý ile masaj yapýlarak tedavi ediliyordu. Eski bitki kitaplarýnda yazdýðýna göre, papatya yaðý, organlarýn yorgunluðunu alýr ve kaynatýlmýþ bitki lapasý hasta mesanenin üstüne uygulandýðýnda, aðrýlarý hafifletebilir. 

 

Kullaným Biçimleri:

Çay hazýrlamak: Yarým veya bir tatlý kaþýðý dolusu çiçek, orta boy bir su bardaðý dolusu kaynar suyla haþlanýr (Kaynatýlmaz), 8-10 dakika demlendikten sonra süzülür.

Banyo katkýsý: Tam banyo için dört avuç dolusu, yüz veya saç yýkamak için bir avuç dolusu papatya çayý haþlanýr, 10 dakika demlendikten sonra banyo suyuna eklenir.

 

Kompresler: Bir bardak kaynar süt, bir yemek kaþýðý dolusu çiçeðin üstüne dökülür, demlenmesi için 8-10 dakika beklenir ve posasý süzüldükten sonra sýcak sütle kompresler yapýlýr.

 

Bitki yastýðý: Keten bezinden yapýlmýþ bir yastýk, kurutulmuþ çiçeklerle doldurulur ve aðzý dikilir. Kuru bir tavda iyice ýsýtýlýr ve hasta organýn üstüne koyulur.

 

Papatya yaðý: Güneþli havada toplanmýþ çiçekler, bir þiþenin içine gevþekçe doldurulur ve üstüne sýzma zeytinyaðý, çiçekleri örtecek kadar eklenir. Þiþe 14 gün boyunca, arada bir çalkalanarak ve kapaðý açýlarak, güneþte bekletilir. süre sonunda tülbentten süzülür ve koyu renkli þiþelerde, serin bir yerde saklanýr.

Papatya merhemi: 250g içyaðý ( veya margarin ) tavada iyice kýzdýrýlýr ve iki avuç dolusu taze çiçek içine eklenir. Tavadakiler köpüklenmeye baþlayýnca karýþtýrýlýr, aðzý kapanarak serin bir yere býrakýlýr. Ertesi gün yeniden ýsýtýlýr, tülbentten geçirilerek süzülür ve cam veya porselen merhem kaplarýna aktarýlýr. Buzdolabýnda saklanmalýdýr.

 

Papatya Buðusu: Ýçinde su kaynayan bir kabýn üstüne yerleþtirilen süzgecin içine, taze veya kurutulmuþ bitkiler konduktan sonra, süzgecin üstü kapanýr. Bir süre sonra , yumuþamýþ olan bu sýcak bitkiler çýkan buhar genize çekilir

 

ÝLAÇ GÝBÝSÝN PAPATYA

Uykusuzluk, ateþ aðrý, kramp, gaz þikayetlerine karþý etkili olan papatyanýn faydalarý saymakla bitmiyor. Ayný zamanda kozmetik ürün niyetine kullanmak mümkün. Papatya suyuyla yýkanan cilt diriliðini korurken saçlar da parlaklýk kazanýyor

Tabiat ana en doðal çözümleri kendi içinde saklýyor. Doðru þekilde kullanýldýðýnda birçok bitki þifa kaynaðý. Ancak, bitkiler üzerine çalýþma yapan bilim adamlarý uyarýyor: 'Her bitkinin özelliði farklý. Kaþ yapayým derken göz çýkarmamak için son derece dikkatli olmalý.' Marmara Üniversitesi Saðlýk Eðitim Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayþegül Yýldýrým, papatyanýn küçük çocuklarda bile güvenle kullanýlabileceðini söylüyor. Yýldýrým, papatyanýn hangi þikayetler üzerinde etkili olduðunu þöyle anlatýyor: 'Kramplarda ve karýn aðrýlarýnda çocuklara papatya çayý içirilebilir. Papatya çiçeði, gaz birikimine, ishale, mide rahatsýzlýklarýna, uykusuzluða, adet düzensizliklerine, yüksek ateþe karþý etkilidir. Sakinleþtirici olarak da kullanýlýr. Ýltihaplanmalarda antibiyotik tedavisine destek amaçlý uygulanabilir.' Yýldýrým, papatya kullanýmýyla ilgili þu uyarýda bulunuyor: 'Günde 2-3 bardaktan fazla çay alýndýðýnda mide bulantýsý yapar. Hamilerde aðýz yolu ile kullanýmý sakýncalýdýr.'
 

Aðrýya karþý bitki yastýðý


Dr. Ayþegül Yýldýrým, papatyanýn hangi þikayetlerde nasýl kullanýlacaðýný þöyle anlatýyor:

  Göz, göz kapaðý iltihaplarýnda, kaþýntýlý ve akýntýlý deri döküntülerinde dýþtan kompres ve yýkama yoluyla kullanýlabilir.

  Diþ aðrýsýnda gargara yapýlýr.

  Aðrýlý bölgelere, kurutulmuþ papatya ile doldurulmuþ sýcak yastýklar koymak (Bitki Yastýðý) özellikle önerilir.

  Aðýr hastalýklardan sonra papatya banyolarý hastanýn toparlanmasýna yardýmcý olur.

  Yüz ve cilt güzellið için kaynatýlmýþ bitki suyuyla haftada bir-iki kez yüz yýkanýr.

  Özellikle saçlarý açýk renk olanlar, kaynatýlmýþ papatya suyu kullanabilirler. Saçlar parlaklýk kazanýr.

  Papatya merhemi, hemoroid (basur), anus yara ve çatlaklarýna karþý kullanýlabilir. Bu merhem, ayrýca vücutta oluþan yaralarýn tedavisinde de doktor tarafýndan önerilen tedaviye ek olarak uygulanabilir.

  Papatya buðusu, nezle ve sinüzit gibi rahatsýzlýklarda kullanýlýr. (Buðu tedavisinden sonra hemen soðuk havaya çýkmamak gerekir)

  Nedeni bilinen kronik aðrýlarda (sinir aðrýlarý, romatizma) gibi papatya yaðý ile masaj yapýlabilir.

Çayýný iç, banyosunu yap, merhemini sür
 

  Çay : Yarým veya bir tatlý kaþýðý dolusu çiçek, orta boy bir demliðe konur (250-300 cc'lik) demlenmeye býrakýlýr (kaynatýlmaz) ve 8-10 dakika demlendikten sonra süzülür.

  Banyo amaçlý: Tam banyo için dört avuç dolusu, yüz veya saç yýkamak için bir avuç dolusu papatya çayý haþlanýr. 10 dakika demlendikten sonra banyo suyuna eklenir.

  Kompresler: Bir bardak kaynar süt, bir yemek kaþýðý dolusu çiçeðin üstüne dökülür, demlenmesi için 8-10 dakika beklenir ve posasý süzüldükten sonra sýcak sütle kompresler yapýlýr.

  Bitki yastýðý: Keten bezinden yapýlmýþ bir yastýk, kurutulmuþ çiçeklerle doldurulur ve aðzý dikilir. Kuru bir tavada veya fýrýnda iyice ýsýtýlýr ve aðrýlý bölgenin üstüne koyulur.

  Papatya yaðý: Güneþli havada toplanmýþ çiçekler, bir þiþenin içine gevþekçe doldurulur ve üstüne sýzma zeytinyaðý çiçekleri örtecek kadar eklenir. Þiþe 14 gün boyunca, arada bir çalkalanarak ve kapaðý açýlarak güneþte bekletilir. Daha sonra tülbentten süzülür ve koyu renkli þiþelerde serin bir yerde saklanýr.

  Papatya merhemi: 250 gr. ghee (sade yað) tavada ýsýtýlýr ve iki avuç dolusu taze papatya içine eklenir. Tavadakiler köpüklenmeye baþlayýnca karýþtýrýlýr, aðzý kapanarak serin bir yere býrakýlýr. Ertesi gün yeniden ýsýtýlýr, tülbentten geçirilerek süzülür ve cam veya porselen merhem kaplarýna aktarýlýr. Buzdolabýnda saklanmalý. (Sade yað: Taze tereyaðý tercihen tuzsuz orta kýsýk ateþte eritilir. Yanmamasý için sürekli karýþtýrýlarak kaynatýlýr ve üzerinde oluþan beyaz köpükler sürekli alýnýp atýlýr. Köpükler artýk oluþmadýðý zaman yað hazýr demektir. Daha sonra temiz bir tülbent yardýmý ile süzülen yað saklanarak gerek yemek gerekse ilaç hazýrlamada kullanýlýr.)

  Papatya Buðusu: Kaynar su bulunan bir kabýn üstüne içine taze veya kurutulmuþ bitkiler konduktan sonra temiz bir çarþaf çadýr gibi hazýrlanarak hasta içine oturtulur. Çýkan buharý teneffüs etmesi saðlanýr. Bir süre sonra , yumuþamýþ olan bu sýcak bitkiler çýkan buhar genize çekilir. Küçük çocuklarýn yetiþkin birinin kucaðýna oturtularak buðu yapýlmasý þarttýr

 

Papatya ve Faydalarý

Bazýlarý için papatya sadece bir çiçek olabilir ama papatyanýn çayý en güzel çaylardan biridir.
 

 Papatyanýn faydalarý þu þekilde sýralanýyor:

  • Ateþi düþürür

  • Aðrýlarý keser

  • Spazm çözer

  • Terletir

  • Sinirleri yatýþtýrýr

  • Baðýrsak gazlarýný giderir

  • Vücuda rahatlýk verir

  • Boðaz, bademcik ve diþ etlerinin iltihaplarýný giderir.

  • Bel ve baþ aðrýlarýný geçirir

  • Saçlarý sarartmak için de kullanýlýr

    Papatya çayýný hazýr paket çaylarda bulabilirsiniz. Ýçeceðimiz zaman bir kupa bardaða 4-5 tane papatya atmak yeterli oluyor. Üzerine kaynar suyu ilave ediyoruz. (Eðer su biraz soðumuþsa papatya rengini vermiyor, yani yeni kaynamýþ su kullanmak þart.) Papatya suya sarý renk veriyor, uzun süre bekletmeden kaþýkla alýyoruz çünkü uzun süre kalýrsa acý oluyor. Þeker katarak afiyetle içiyoruz.

Özellikle sakinleþmek istediðiniz zamanlarda veya baðýrsak problemleriniz için kullanabilirsiniz, düzenli olarak günlük kullanýrsanýz faydasýný göreceksiniz.

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com