Dinnerly is a meal kit provider in the Australia. They are known for targeting cheap meal kit products including their popular $4.99 AUD burger. Try out our latest Dinnerly coupons Check this coupon now to get your first delicious meal at a very affordable price.


 

REZENE

 

 

Latince ismi : Foeniculum vulgare

Bilimsel sýnýflandýrma

Alem:

Plantae

Sýnýf:

Apiales

Alt takým:

Rosales

Familya:

Apiaceae - Maydanozgiller

Cins:

''''Foeniculum''''

 

Rezene (Foeniculum vulgare), Apiaceae (Maydanozgiller) familyasýndan iki metreye kadar boylanan iki yýllýk kokulu otsu bitki

 

Yapraklarý saplý ve tüysüzdür. Bitkinin gövdeleri dik, içleri boþ silindir þeklinde ve tüysüzdür. Çiçekler uzun saplý ve bileþik þemsiye durumundadýrlar. Meyveleri silindir þeklinde tüysüz ve yeþilimsi esmer renktedir. Tohumlarý protein ve yað bakýmýndan zengin bir besi dokuya sahiptir. Daha çok kayalýk ve kurak yerlerde yetiþir

 

Rezene (Foeniculum vulgare)

Ýngl. Fennelfruit – Alm. Fenchel – Fr. Fruit de fenovil

Yöresel adlarý       : Arapsaçý, Ýrziyan, Raziyane, Mayana

Drog adý                :Foeniculi fructus /meyve(tohum)

Tentür                   : Foeniculum Ø(baþlangýç tentürü), D1-D2

Eterli uçucu yað    : Foeniculi aetheroleum

Bitki özelliði          :Rezene bir kültür bitkisidir,doðada aranmaz.

Bileþim: Ortalama %8 civarýnda eterli uçucu yað(%80 Anethol, Fenchon ve Methylchavicol), flavonlar, Bergaptan ve Storiniçerikli cumarinler.

 

Etkileri: Gaz söktürücü, kramp çözücü,uyarýcý, anne sütünü arttýrýcý, balgam söktürücü,sindirim problemleri, mide kramplarý.

 

Kullaným alanlarý: Rezene, öksürükte balgam söktürücü, özellikle bebekleri ve küçük çocuklarý yatýþtýrýcý ve mide þiþkinliklerini giderici olarak geliþtirilmiþ pek çok ilaçta etken madde olarak kullanýlýr. Kullanýmý kolay olduðu için, sindirim sorunu olan bebeklere ve küçük çocuklara rahatlýkla verilebilir.Rezene, sindirim sistemi kramplarýný çözücü etkiye de sahiptir. Anne sütünü arttýrýr. Bebek mamalarýna rezene çayý karýþtýrýldýðýnda, gaz sancýlarý yaþanmaz. Sindirim sorunlarýndan kaynaklanan baþ aðrýlarýný da dindirir. Kýsaca ve genellikle, sindirim problemleri, þiþkinlik, iþtahsýzlýk, balgamlanma, adet görme zorluklarý, göz kapaðý iltihabý ve sinirlilik hallerine karþý baþarýyla kullanýlabilir.

 

Bitki çayýnýn özellikle öksürüðe ve akciðer hastalýklarýna, boðmaca ve astým kramplarýna karþý kullanýlmasýnda büyük yarar vardýr. Migrene karþý da denenmelidir. Bazý migren türlerinin kaynaðý mide rahatsýzlýklarý olabilir.Rezene mideyi rahatlattýðýna göre, migren aðrýsýný da azaltabilir veya geçirebilir. Yorgun,iltihaplý veya iyi göremeyen gözler rezene çayý ile günde 2-3kere yýkanabilir veya bitki buðusuna tutulabilir.

 

Kullaným biçimleri: Rezene çayý: 1-2 tatlý kaþýðý rezene tohumu havanda hafifçe ezilir, orta boy bir su bardaðý dolusu kaynar derecede sýcak suyla haþlanýr, 8-10 dakika demlendikten sonra süzülür.

 

Ýþtah açýcý olarak yemeklerden yarým saat önce, sindirimi uyarmak veþiþkinliði gidermek için yemekten sonra,tatlandýrýlmadan içilir.

Öksürük ve akciðer hastalýklarýna karþý, günde 3-4bardak taze demlenmiþ sýcak çay biraz balla tatlandýrýlarak yudumlanýr. Þeker hastalarý tatlandýrmaz.

Göz banyolarý için de bu çay kullanýlýr.

 

Karýþým:Rezene-anason-frenk kimyonu eþit oranda karýþtýrýldýðýnda, hem daha etkili, hem de daha lezzetli bir çay hazýrlanabilir. Demleme biçimi ayný rezene çayý gibidir.

 

Buðu tedavisi: 1-2 yemek kaþýðý dolusu rezene tohumu havanda hafifçe ezilir, yarým veya bir litre kaynar derecede sýcak suyla haþlanýr, büyük bir havluyla kafa örtülür ve gözler 5-10dakika boyunca etkilenmeye býrakýlýr. Rezene banyo kabýna çok yaklaþýlmamalý, buhar banyosundan sonra hemen serin havaya çýkýlmamalýdýr. Bu banyo suyu ýsýtýlarak iki kere daha kullanýlabilir.

 

Tentür kullanýmý:Foeniculum Ø, D1 veya D2 seyreltileri, iþtahsýzlýk,þiþkinlik, öksürük astým ve anne sütünü arttýrma gibi durumlarda etkilidir. Günde pek çok kere, 10-15 damla, yarým yemek kaþýðý ýlýk suya eklenerek alýnýr.

Göz tedavisinde, de kullanýlabilir. Yarým bardak ýlýk suya 40-50damla tentür eklenir, göz banyosu veya kompres biçiminde kullanýlýr.

 

Eterli uçucu yað: Kesme þekere 2-3 damla emdirilerek veya yarým bardak ýlýk suya 8-10 damla damlatýlarak, ses kýsýklýðýna ve boðaz aðrýsýna  karþý gargara biçiminde kullanýlýr. Gargaradan sonra tükürülür.

 

Uyarý: Çok ender olarak deri alerjileri görülebilir. Bilinen baþkaca bir yan etkisi yoktur.

 

Tanýmý

Kökeni ve Yayýlýþý : Çok eskiden beri özellikle Akdeniz ülkelerinde sebze ve salata olarak kullanýlmakta idi. Kökeni Akdeniz Bölgesi ve Batý Asya olan rezene bugün deðiþik yollarla dünyanýn birçok yerlerine yayýlmýþtýr.

Botanik Özellikleri : Rezene tek veya çok yýllýk bir bitkidir. Kalýnlaþmýþ kazýk bir köke sahiptir. Bu kökte özellikle ikinci yýl kuvvetli yan kökler oluþur. Kökler 1-2 m kadar derinliðe gidebilir. Sap 60-200 cm kadar yükselebilir. Kesiti yuvarlaða yakýn bir þekildedir. Dallanma özellikle bitkinin üst kýsmýnda olur.
yapraklarýnýn parçalarý iplik þeklindedir. Yapraklar bitkinin alt kýsýmlarýnda saplý, üst kýsýmlarýnda ise gövdeye oturmuþ durumdadýr. Renkleri koyu yeþilden mavi yeþile kadar deðiþir. Rezene de çiçekler oldukça küçüktür ve bu küçük çiçeklerin taç yapraklarý sarý renklidir.


Meyve 4-10 cm uzunlukta, 2-4 mm geniþlikte kahverengi-yeþil renktedir. Meyve birbirlerinden derin bir oyukla ayrýlan iki parçadan oluþmuþtur.


Kültürü

Ýklim ve Toprak Ýstekleri : Rezene verimli, derin kireçce zengin topraklar tercih eder. Ancak rutubetin çok fazla olmamasý gerekir. Genellikle meyveler geç olgunlaþtýðýndan ýlýman iklimlerde Sonbaharý uzun geçen bölgeleri tercih eder. Humuslu ve kumlu-týnlý topraklar da rezene için uygundur.

 

Tohumluk : Büyük tohumlu rezenelerde 1000 tane aðýrlýðý ortalama 6.6 g'dýr. Ancak 1000 tane aðýrlýðýnda varyasyon çok büyük olup, bunun 3.8-8.7 g arasýnda deðiþtiði bildirilmektedir. Tohumluðun safiyeti % 90-100 arasýnda deðiþir. Ancak safiyetin % 95 ten aþaðý olmamasý istenir. Çimlenme gücü ise % 70 ten aþaðýya düþmemelidir. Çimlenmede deðiþken sýcaklýðýn olmasý, ayrýca ýþýklý ve akranlýk devrelerin bulunmasý gerekir. Çimlenme genellikle 14 günde son bulur.

 

Yetiþtirme Tekniði : Doðrudan doðruya tarlaya ekimi yapýlabildiði gibi, çelik þeklinde üretilebilir. Koþullarýmýzda direkt tarlaya ekimde iyi bir bitki geliþimi saðlanmýþtýr. Sonbaharda tohumlar 60 cm sýra arasý mesafesinde mibzerle ekilmiþ ve tohumluk miktarý olarak 1 kg/da kullanýlmýþtýr. Eðer rezene üretimi çelik þeklinde yapýlacak ise bu takdirde Ýlkbaharda Mart, en geç Mayýs baþýna kadar 30 cm sýra arasý mesafesinde tohumlarý 2.5-3 cm derinlikte ekmek gerekir. 0.4 kg tohumluk 100 m2 için yeterlidir. Buradan elde edilecek pençe 1 dekara kafi gelir. Pençe üretim sahasýnda yabancý otlara karþý gerektiðinde çapa yapmak gerekir. Yabancý otlarla herbicidlerle mücadele çimlenmeden önce Afalan, Alipur, Gesagard, çimlenmeden önce ve sonra ise Tenoran kullanýlýr. Ekim sonunda rezenenin toprak üstü kýsmý biçilir bu kurutulup öðütüldükten sonra yem sanayiinde kullanýlýr. Toprakta kalan penceler sökülüp þeker pancarýnda olduðu gibi saklanýr. Pençelerin üzerlerinin çok kalýn örtülmesi gerekir. Ýlkbahara doðru mümkün olduðu kadar erken Þubat veya Mart aylarýnda örtü kýsmý kaldýrýlýr. Pençelerin uçlarýndan biraz kesilir. Dikilecek pençeler en azýndan parmak kalýnlýðýnda olmalýdýr. Kýþý soðuk olmayan yerlerde rezene pençeleri tarlada kalabilir. Burada da üzerlerinin hafif bir sap vs. ile örtülmesi önerilmektedir. Burada sorun tarladan pençelerin mümkün olduðu kadar erken sökülmesidir. Pençelerin dikimi genellikle 62.5 x 40 cm ara ile yapýlýr. Pençeler teker teker ancak zayýf pençeler ikiþer ikiþer dikilir.

 

Ekim Nöbeti : Ahýr gübresi ile gübrelenmiþ patatesten sonra rezene çok iyi yetiþir. Ancak verimli topraklarda ve iyi gübrelenmiþ durumda tahýl da iyi bir ön bitkidir. Pratikte þeker pancarýndan sonra rezene yetiþtirilmesi önerilmez, zira toprakta çok azot birikir ise fazla miktarda vejetatif aksam geliþir. Böylece meyvelerin olgunlaþmasý gecikir. Rezene kendine dayanýklý deðildir. Bu nedenle bir rezene ekili yere ikinci defa ancak 6-7 yýl sonra getirilmelidir. Rezenenin býraktýðý topraðý ise gübrelenmiþ bir çapa bitkisi topraðý þeklinde deðerlendirilmelidir. Ancak rezene hasadýndan sonra toprakta kalan anýzýn ürümesi geç olduðundan hemen hazýrlanmasý güçtür. Bu nedenle rezeneden sonra ya geç ekilen kýþlýk tahýl veya yazlýk tahýl gelmelidir.

 

Gübreleme : Genel olarak rezeneye ahýr gübresi verilmesi önerilmez. Mineral gübre olarak 4-6 kg/da N, 4.5-7 kg/da P2O5 ve 8-10 kg K2O verilmesi öngörülmektedir.

 

Hasat : Rezene'de hasat çok sayýda meyvelerin büyüme olgunluðuna eriþtiðinde yapýlýr. Bu tahýllarda sarý olum devresine eþ deðerdedir. Hasatta çeþitli yöntemler kullanýlýr. Bunlardan biri, rezenenin biçer baðlar ile biçilmesidir. Biçimden sonra demetler dik konularak kurutulur. Yeterince kuruduðunda tarlada harman makinasý ile harmaný yapýlýr. Ancak tarlada yeterince kurutma olanaðý bulunan yerlerde biçer döverlerde hasat etme imkaný vardýr. Genellikle tam kurutma söz konusu deðildir. Bu nedenle biçer döverle hasat yaptýktan sonra son kurutma gereklidir.

 

Verim : Koþullarýmýzda yapýlan bir çalýþmada tane veriminin 34-75 kg/da arasýnda deðiþtiði bulunmuþtur.

 

Hastalýk ve Zararlýlarý : Köklenmiþ ayrýca ikinci yýl genç rezene bitkilerinde Othiorrhynchus ligustici önemli zarar yapmaktadýr. Bununla mücadelede Gesarol önerilmektedir. Rezene'de köklere özellikle Tipula oleraeca zarar vermektedir.
Mantari yaprak zararlýlarýndan plasmopara nivea, Corcospora foenicula ayrýca Ukomyces önemli zararlar vermektedirler. Özellikle saplarda Sclerotinia scherotiorum ve Phoma türleri zararlý olmaktadýrlar. Sürgün uçlarýnda ise Lygus campestris kalmi'nin zararlarý büyüktür.

 

Tüketimi

Kullanýlan Bitki Kýsmý : Radix Foeniculi, Herba Foeniculi, Fructus Foeniculi

Ýçerdiði Maddeler : Ýyi bir rezene meyvesi % 3.5-6 uçucu yað içerir. Koþullarýmýzda ortalama % 5.1 olarak saptanmýþtýr. Bileþimin en önemli meddesi Anethol'dur ve % 30-60 arsýndadýr. Bu anason ile ayný aromaya sahiptir. Ayrýca acý kafur'a benzer tat da bir madde daha vardýr ki, buda fenchon'dur. bunun oraný uçucu yaðda % 10-20 arasýnda deðiþir. Ayrýca Fosniculin ve methylchavicol bulunur. Meyve endospermi % 12-18 yað, % 14-22 protein içerir. Genel olarak uçucu yað oraný ile meyve uzunluðu arasýnda bir iliþki vardýr.

 

Kullanýlýþý : Rezene eskiden beri göz kuvvetlendirici olarak kullanýlmýþtýr. Bu gün halk arasýnda da midevi ve gaz söktürücü olarak kaynatarak içilir veya meyveleri kavrulur, dövülür ve balla karýþtýrýlarak sabahlarý birer tatlý kaþýðý alýnarak kullanýlýr.

                      ( Foeniculum vulgare Mill. )

 

Týbbi

Fructus Foeniculi

Çince

Xiao hue xiang, Wooi heung, Hui xiang, Xiaohuixiang

Ýngilizce

Sweet cumin

Fransýzca

Fenouil, Aneth doux

Almanca

Fenchel

Ýsrail dilinde

Shumar

Hintçe

Saunf, Moti saunf

Italyanca

Finocchio

Rusça

Sladkiy ukrop, Fenkhel, Aptechniy ukrop

Ýspanyolca

Hinojo

Turkçe

Rezene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene / Foeniculum Vulgare

 

MAYDANOZGÝLLER (Apiaceae) familyasýndan kokulu otsu bitki. Raziyene olarak da bilinir. Anayurdu Güney Avrupa ve Anadolu’dur. Hoþ kokulu tohumlarý için ABD’de, Ýngiltere’de ve Avrupa’nýn ýlýman kesimlerinde tarýmý yapýlýr.

 

Türkiye’de doðal olarak yetiþmesine karþýn ekimi yapýlmaz. Rezene çoðunlukla bir metreye kadar boy atan çok yýllýk bir bitkidir. Ýpliksi bir görünüm sergileyen ince parçalý yapraklarý vardýr. Küçük ve sarý renkli çiçekleri þemsiyemsi salkýmlarda toplanmýþtýr. Yeþilimsi ya da sarýmsý kahverengi tohumlarý silindir biçimli ve hafif kývrýktýr, sýrtýnda da beþ yatýk çýkýntý bulunur. Bunlar her ne kadar tohuma benzerse de, aslýnda botanik bilimi bakýmýndan tohum deðil, meyve olarak kabul edilir.

 

Tarihte rezene

Rezene klasik Yunanca’da Marath (w)on adýný alýrken (Maratuwo biçiminde yazýlýr) bir zamanlar adýný verdiði Attika Ovasý’nda bolca yetiþirdi. Burasý M.Ö. 490’da, Yunan komutaný Miltiades’in Pers saldýrýsýný geri püskürttüðü ve er Pheidippides’in (diðer adý Ariston) zafer müjdesiyle Marathon’dan Atina’ya 40 km’lik koþuyu gerçekleþtirdiði ovadýr. Marathon sözcüðünde ayný zamanda, insanoðlunun ateþi keþfedip, yemek piþirmeyi buluþunun kökenindeki söylence vardýr. Çünkü Prometheus, tanrýlardan çaldýðý içten içe yanan bu paha biçilmez nimeti, dev bir rezenenin içinde getirir.

 

En eski kültür bitkilerinden biri olan Rezene, Romalýlar tarafýndan da iyi deðerlendirilmiþti. “Bir gladyatörün güçlü ve haþin olmasýný istiyorsanýz, yemeklerine rezene katýn. Eðer o savaþýr ve yenilirse ölüsüne rezeneden çelenk takýn.” Uzun ziyafetler döneminde Romalý savaþçýlar saðlýklarýný korumak, kadýnlarý ise þiþmanlýðý önlemek için rezene yerlerdi. Çünkü tohumlarý gaz söktürücü olarak kullanýlan ve genç sürgünleri ise sebze olarak yenen rezene, koku vermek amacýyla da þekerleme likör, pasta ve ilaçlarda kullanýlýrdý. Sonradan bu uçucu yað-katý yað, sabun ve parfüm sanayinde de kullanýlmaya baþlandý.

 

Kullaným alanlarý

Rezene halk arasýnda gaz söktürücü, mideyi ve gözü kuvvetlendirici olarak kullanýlýr. Süt artýrýcý etkisi sayesinde annelerin severek kullandýðý rezenenin yapraðý, yara iyi edici, kökü ise idrar çoðaltan bir iþleve sahiptir. Uçucu yað ve katý yað çýkarýldýktan sonra kalan küspe, yüzde 22 kadar albümin ve deðerli enzimler taþýdýðýndan çiftlik hayvanlarý için iyi bir gýdadýr. Rezene kökü, sap ve yapraklarý aroma ve dayanýklýlýk saðladýðýndan, turþuculukta geniþ ölçekte kullanýlýr. Bu etkileri eski Mýsýr ve eski Mezopotamya’da da bilinirdi. Nitekim rezene, eski Mýsýr ve eski Mezopotamya’da “Materia Medica”larýnda kayýtlýydý. Anglosaksonlar ise þeytana karþý olan gücü nedeniyle rezeneyi dokuz yararlý ottan biri sayardý.

 

Ýmparator Þarl iyileþtirici özelliklerinden ötürü 812 yýlýnda rezenenin imparatorluk bahçesi için gerekli olduðunu söylemiþti. Yine Ýngiltere Kralý II. Edward’ýn doktoru olan Gaddesdenli John (1280 -1361) körlük tedavisinde, rezene ve maydanoz þarabý kullanýlabileceðini gösterdi.

 

Yemek kültürleri içinde, rezene tohumlarý soslar, balýk yemekleri ve ekmekte kullanýlýrken yeni sürgünleri kýþ salatalarýnda deðerlendirilirdi. Özellikle Hint yemeklerinin sonunda rezene içeren bir çay, aðýr besinlerin sindirimine yardýmcý olduðundan tercih edilirken, Floransa’da kökü, çið olarak dilinip ya da rendelenerek salata ve sandviçlere konurdu. Bileþimindeki uçucu ve katý yaðlarýn yaný sýra, albüminli maddeler niþasta, provitamin, flavonlar, bergoptan ve storin içerikli cumarin bulunan rezene, iþtahsýzlýk, sindirim zorluklarý ve safra kesesi rahatsýzlýklarýna karþý etkisiyle, kronik mide mukoza iltihabýna karþý baþarýyla kullanýlan bir bitkidir. Rezene çayý, bu bakýmdan çok faydalýdýr. Ayrýca iþtah açýcý olarak yemeklerden yarým saat önce, sindirimi uyarmak ve þiþkinliði gidermek için ise yemekten sonra, tatlandýrýlmadan tüketilmelidir.

 

Göz banyolarý için ise 1-2 yemek kaþýðý rezene tohumu havanda hafifçe ezilir, bir litre kaynar suyla haþlandýktan sonra, büyük bir havluyla baþ örtülür ve gözler 5-10 dakika boyunca bu buhar banyosundan yararlandýrýlýr. Rezene, bileþimindeki katý ve uçucu yaðlar nedeniyle etkin olduðundan, bu banyo ýsýtýlarak ikinci kez, ayný amaçla kullanýlabilir.

 

Baþarýnýn sembolü olan þifalý ot: REZENE

Romalýlar'ýn baþtacý rezene, bilinen en eski þifalý otlardan biri. Akdeniz'in bu faydalý bitkisi, Romalý gladyatörlerin baþarý sembolü olarak da tarihe geçti

Güney Avrupa, Akdeniz, Cezayir, Mýsýr, Çin ve Rusya'da geliþip serpilen rezene, dereotunun ikizi gibi görünse de aslýnda çok farklý. Fransýzlar'ýn soslarýnda kullandýðý rezene, Cezayir'de ise ince ince doðranýp limon ve zeytinyaðýyla salata halinde tüketiliyor.

FARKLI ÝSÝMLERLE ANILIYOR
Sonbahardan yaz ortasýna kadar yol kenarlarýnda, çayýrlýk ortamlarda serpilen rezene yapraklarýyla sofralarý þenlendirirken, sohbaharda da tohumlarý devreye giriyor. Sofra dergisinin son sayýsýnda geçmiþi ve insan vücuduna olumu etkileriyle geniþ yer verilen rezenenin tohumlarý, ilaç yapýmýnda kullanýlýyor. Ege'de 'Arapsaçý' namýyla anýlan rezene Türkiye'nin farklý köþelerinde farklý isimlerle tanýnýyor. Mesela, Ýnebolu halký ona 'Bokluk otu' adýný yakýþtýrýrken, Diyarbakýr'da 'Mayana' diye biliniyor. Adanalýlar ise rezeneyi, 'Rezdane' ve 'Sincilip' olarak sofrasýna taþýyor. Bu faydalý bitki, semt pazarlarýnda ve aktarlarda satýlýyor. Anasonla tat benzerliði çok kuvvetli olan rezene, hamilelere ve yeni doðmuþ bebeklere þifa daðýtmayý kendine bir görev biliyor adeta... Hamileliðinin son günlerinde rezene çayý içen annenin sütü artarken, bu þifalý ot bebeðin gaz çýkarmasýna da yardýmcý oluyor.

SÝNÝRLERÝ YATIÞTIRIYOR
Bir fincan suda kaynatýlan bir tutam rezene tohumu, çay kaþýðýyla bebeðe birer yudum içirilince, operasyon tamamlanýyor. Almanya'da ilaç olarak kullanýmý onaylanmýþ bir bitki olan rezene, potasyum ve sodyum açýsýndan çok zengin. Vücut sývýlarýnýn dengelenmesindeki etkisi de bu sodyum- potasyum beraberliðinden kaynaklanýyor. Hazmý kolaylaþtýrýcý olmanýn ötesinde açlýðý giderici bir etki de yaratan rezene, mide guruldamalarýnýn en doðal çaresi olarak öneriliyor. Rezene sadece bedenin deðil ruhun da beslenmesine yardýmcý oluyor. Teskin edici etkisiyle, sinirleri yatýþtýrýp, mutlu kýlýyor

 

Cinsel gücünüzü arttýrýn: Rezene

Bilinen en eski afrodizyaklardan biri olan rezenenin her gün bir parça tüketimi cinsel gücü arttýrýr. Rezenenin tohumundan köküne kadar her þeyi kullanýlabilir.

Çok eski zamanlardan beri bilinen ve Romalýlar’ýn baþ tacý olan bu bitki gladyatörlerin güçlü ve haþin olmalarýný saðlamak amacýyla kullanýlýyordu. Romalý savaþçýlar saðlýklarýný korumak, kadýnlar ise zayýf kalmak amacýyla rezene yerlerdi.

Anglosaksonlar þeytana karþý gücü olduklarýna inandýklarý bu bitkiyi dokuz yararlý ottan biri sayarlardý. Ýmparator Büyük Þarl iyileþtirici özelliklerinden ötürü 812 yýlýnda rezenenin her imparator bahçesi için gerekli olduðunu vurgulamýþtý.

Kökeni Akdeniz ve Batý Asya olan rezene eskilerden beri sebze ve salata olarak kullanýlýr. Bugün dünyanýn çeþitli yerlerinde yaygýn olarak kullanýlýr.

Rezene verimli ve kireç bakýmýndan zengin ama fazla nemli olmayan topraklarda yetiþir. Ilýman ve sonbaharý uzun geçen iklimleri tercih eder. Görüntü olarak dereotuna çok benzese de yararlarý çok farklýdýr.

Bir çok faydalý özelliðinin yaný sýra sinirleri de yatýþtýrdýðý bilinir.

Her gün meyvesi dövülüp balla karýþtýrýlarak bir kaþýk tüketilirse veya kaynatýlarak çayý içilirse insan saðlýðýna kattýðý bir çok yararla birlikte cinsel gücü ve isteði arttýrýr.

 

Aþýrý dozda alýnmamasý gerekir.

 

Nelere faydasý vardýr?

- Cinsel gücü ve isteði arttýrýr
- Gözlere iyi gelir
- Mideyi rahatlatýr
- Gaz söktürücü özelliði vardýr
- Hazmý kolaylaþtýrýr
- Açlýk hissini yatýþtýrýr
- Teskin edici etkisiyle, sinirleri yatýþtýrýr ve mutluluk hissi verir
- Özellikle bebek ve çocuklarda mide-baðýrsak sistemindeki kramplarý hafifletir

 

 

Nasýl kullanýlýr?

Tohumu: Soslar, balýk yemekleri ve ekmek yapýmýnda kullanýlabilir. Ayrýca yeni sürgünleri kýþýn salatalara eklenir. Tohumu çiðnenirse nefesi ferahlatýr ve soluðun kokusunu temizler.

 

Yapraðý: Salata ve sebze yemeklerinin üzerine doðranýr. Çorba ve yaðlý balýk yemeklerine katýlýr. Yapraklarý kaynatýlarak çay olarak içilir

 

Gövdesi: Körpe gövdesinden salata yapýlýr

 

Soðaný: Çið olarak dilimlenip sandviç veya salatalara eklenir. Ayrýca kök sebzesi olarak piþirilebilir.

 

Güzellik için: Tohum ve yapraðý kaynatýlýp buharý yüze uygulanýrsa gözeneklerin açýlmasýný saðlar ve cildi derinlemesine temizler

 

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com