Dinnerly is a meal kit provider in the Australia. They are known for targeting cheap meal kit products including their popular $4.99 AUD burger. Try out our latest Dinnerly coupons Check this coupon now to get your first delicious meal at a very affordable price.


 

SEMÝZ OTU

 

Latince ismi : Portulaca oleracea


 

Semizotu Semizotugiller familyasýndan bir bitki olup yapraklarý salata olarak, ya da ýspanak gibi piþirilerek yemeklerde kullanýlan bir sebzedir. Kökeni Orta Doðu ve Hindistan olmakla birlikte dünyanýn birçok bölgelerinde  bulunmaktadýr. Sebzeler arasýnda en fazla miktarda Omega-3 içerdiði anlaþýlmýþtýr.

Semizotunun faydalarý

Semizotunun, kanama hastalýklarýnda ve peklikte çok faydalý olduðunu kaydeden uzmanlar, kaný temizlediðini, bol idrar söktürdüðünü, kaný, üre ve benzeri pisliklerinden temizlediðini, sinir krizleri ve beyin yorgunluðunu geçirdiðini, böbrekteki kum ve taþý döktüðünü bildiriyor.

Semizotunun, þeker hastalarýnýn susuzluðunu azalttýðýný, þiþmanlara kilo verdirdiðini belirten uzmanlar, semizotu, yeþil salata olarak yenirse faydasýnýn fazla olduðunu ifade ediyor

Semizotu, en çok 30 cm. kadar boylanabilen bir ya da çokyýllýk otsu bir bitkidir. Yuvarlaða yakýn oval biçimli, yeþil renkli etli ve sulu yapraklarý vardýr. Bu yapraklar ile yine etli ve sulu olan yaprak saplarý yenilir.

Bitkinin küçük çiçekleri genellikle sarý, bazen eflatun, pembe ya da kýrmýzý renkli olur. Erselik özellikler taþýyan çiçeklerinin döllenmesiyle olgunlaþan küçük kapsül durumundaki meyvelerinin içinde çok sayýda siyah renkli minik tohum bulunur. Kültür çeþitlerinin yapraklarý daha irice ve yabanilerininki küçük olan semizotunun kýymalý ve pirinçli yemeði yapýlýr. Ayrýca semizotu yapraklan, çið olarak öylece ya da salatalara katýlarak yenilir.

BESÝN DEÐERLERÝ

100 gr. taze semizotunun besin deðerleri þunlardýr: 32 kalori; 2 gr. protein; 3,8 gr. karbonhidrat; 0 kolesterol; 0,4 gr. yað; 1,4 gr. lif: 4 mgr. fosfor; 40 mgr. kalsiyum; 0,2 mgr. demir; 80 mgr. sodyum; 45 mgr. potasyum; 180 IU A vitamini; 0,04 mgr. B1 vitamini; 0,03 mgr. B2 vitamini; 0,03 mgr. B6 vitamini ve 8 mgr. C vitamini.

SAÐLIÐIMIZA YARARLARI

Yukarýda sayýlan besin deðerlerinin yaný sýra;

* Semizotu, içerdiði yüksek oranlý lifiyle peklik (kabýzlýk) çekenlere iyi gelir.

* Yaþlý, hasta ve diyet yapan kiþiler için çok uygun bir sebzedir.

* Semizotunun içerdiði omega 3 doymamýþ yaðlar, balýklarýnki ile kýyaslanabilecek düzeydedir: Geleneksel olarak gut hastalýðýna, baþ aðrýsý ve bedendeki diðer aðrýlara iyi geldiðine inanýlmaktadýr. Günümüzde yapýlan bilimsel araþtýrmalar, semizotunun saðlýða yararlý bu etkisinin varlýðýný doðrulamaktadýr.

* Semizotunun, kanama hastalýklarýnda ve peklikte çok faydalý olduðunu kaydeden uzmanlar, kaný temizlediðini, bol idrar söktürdüðünü, kaný, üre ve benzeri pisliklerinden temizlediðini, sinir krizleri ve beyin yorgunluðunu geçirdiðini, böbrekteki kum ve taþý döktüðünü bildiriyor.

* Semizotunun, þeker hastalarýnýn susuzluðunu azalttýðýný, þiþmanlara kilo verdirdiðini belirten uzmanlar, semizotu, yeþil salata olarak yenirse faydasýnýn fazla olduðunu ifade ediyor.

Sayýlan bütün bu etkileri için semizotu, diyete katýlýp bolca yenilmelidir.

GENETÝK BÝLÝMCÝLER MUCÝZE BÝTKÝ ÝLAN ETTÝLER

Fasulye kadar semizotunun da hastalýklara iyi geldiði kaydedildi. Uzmanlar, özellikle genetik bilimciler tarafýndan mucizevi besin olarak gösterilen semizotunun yararlarýný þöyle sýraladý: Kaný temizler. Sinir krizlerini önler. Beyin yorgunluðunu alýr. Böbreklerdeki kum ve taþlarý döker. Þeker hastalarýnýn susuzluðunu azaltýr. Diyet sýrasýnda sýklýkla tüketilmelidir. Çünkü kilo verdirir.

 

 

Kalp saðlýðýnýzý semizotu ile koruyun

Tedavi maliyeti yüksek hastalýklarýn baþýnda gelen kalp rahatsýzlýðýndan ucuz hatta sýfýr maliyetle korunmak mümkün. Nasýl mý? Semizotu yiyerek, çay veya üzüm suyu içerek. Buna düzenli yürüyüþ de eklenecek olursa kalp krizi geçirme riski yüzde 98 oranýnda azalýyor. Son yýllarda özellikle genç yaþtaki insanlar kalp krizi nedeniyle ölüyor. Ýstatistiklere göre, dünyada her sene 17 milyon insan kalp krizi sebebiyle ölüyor. Türkiye`de ise nüfusun yüzde 20`si koroner kalp hastalýklarýnýn tehdidi altýnda yaþamýný sürdürüyor. Oysa, tedavi maliyeti milyarlarca lirayý bulan kalp hastalýklarýndan korunmak için ekonomik yöntemler var. Sadece semiz otu tüketilmesi, çay veya üzüm suyu içilmesi, düzenli spor yapýlmasý kalp krizinden korunmak için yeterli. Amerika New York Presbyterian Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Özgen Doðan, kalp saðlýðýnda önemli olanýn koruyucu tedbirler olduðu belirterek, semizotunun, üzümün ve çayýn kalbi koruduðunu, kriz geçirme riskini önemli ölçüde azalttýðýný vurguluyor. Nabýz Dergisi`nde yayýnlanan röportajda, üzüm ve çayý `kalbe dost besinler` olarak tanýmlayan Dr. Doðan, zeytinyaðý tüketilmesini de öneriyor. Kalori sorunu olmayanlarýn gün içinde istedikleri kadar üzüm suyu içebileceðini belirten Dr. Doðan, `Üzüm gibi antioksidan etkisi ve kan damarlarýndaki pýhtýyý azaltmasý nedeniyle, çay da kalp krizi riskini düþürüyor. Günde 2-3 bardak çay ise kalbi koruyor. Ýçeriðinde Omega-3 maddesi bulunan semizotu da kalbi koruyan ekonomik ürünlerden. Türkiye`de ucuz ve kolay elde edilebilmesi açýsýndan bir þans olarak görülen semizotundaki Omega-3`ün düzenli tüketilmesi kandaki kolesterolü normal seviyede tutuyor. Ayrýca kaný incelterek pýhtýlaþmayý engelliyor. Badem ve fýndýktan da Omega-3`ü elde etmek mümkün.` diyor. Dr. Özgen Doðan`ýn önerileri arasýnda kalbi koruyan `bedava` sporlar da var. Doðan`ýn verdiði bilgilere göre, 30 dakika yürümek kalp krizi riskini yüzde 50, haftada iki kez yüksek tempoda yürümek yüzde 80, haftada üç-dört kez yüksek tempoda yürümek de 90 ve haftada beþ günden fazla yüksek tempoda yürümek yüzde 98 oranýnda azaltýyor. Acýbadem Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Tayyar Sarýoðlu da hayvansal ve doymuþ yaðlarýn, zengin beslenme alýþkanlýðýnýn kalp hastalýklarýný tetiklediðine dikkat çekiyor. Sigara tüketimini ülkemiz için ayrý bir felaket olarak tanýmlayan Dr. Sarýoðlu, hýzlý þehirleþmenin getirdiði fiziksel hareketsizliðin, egzersizden uzak, spor alýþkanlýðý olmayan bir yaþam biçiminin kalp hastalýklarýný hýzlandýrdýðýný belirtiyor. Kalbiniz için altýn kurallar Ýdeal kilonuzu koruyun. Sývý yað (zeytinyaðý, mýsýrözü yaðý) içeren ve meyve, sebze, tahýl ve lifli besin aðýrlýklý bir diyet uygulayýn. Kolesterol düzeylerini ve kan basýncýný yükseltebileceðinden dolayý alkol kullanmaktan kaçýnýn. Yüksek kan basýncý ve diyabet için tedavi uygulayýn. Sigarayý býrakýn. Stresle baþ etme eðitimi alýn Koroner kalp hastalýðý risk analizi yaptýrýn.

SEMÝZOTUNUN ÞEKLÝ DE DAMAR SÝSTEMÝNE FAYDASINI ZATEN GÖSTERÝYOR...

Semizotunun, kanama hastalýklarýnda ve peklikte çok faydalý olduðunu kaydeden uzmanlar, kaný temizlediðini, bol idrar söktürdüðünü, kaný, üre ve benzeri pisliklerinden temizlediðini, sinir krizleri ve beyin yorgunluðunu geçirdiðini, böbrekteki kum ve taþý döktüðünü bildiriyor.

Semizotunun, þeker hastalarýnýn susuzluðunu azalttýðýný, þiþmanlara kilo verdirdiðini belirten uzmanlar, semizotu, yeþil salata olarak yenirse faydasýnýn fazla olduðunu ifade ediyor

Semizotu, en çok 30 cm. kadar boylanabilen bir ya da çokyýllýk otsu bir bitkidir. Yuvarlaða yakýn oval biçimli, yeþil renkli etli ve sulu yapraklarý vardýr. Bu yapraklar ile yine etli ve sulu olan yaprak saplarý yenilir.

Bitkinin küçük çiçekleri genellikle sarý, bazen eflatun, pembe ya da kýrmýzý renkli olur. Erselik özellikler taþýyan çiçeklerinin döllenmesiyle olgunlaþan küçük kapsül durumundaki meyvelerinin içinde çok sayýda siyah renkli minik tohum bulunur. Kültür çeþitlerinin yapraklarý daha irice ve yabanilerininki küçük olan semizotunun kýymalý ve pirinçli yemeði yapýlýr. Ayrýca semizotu yapraklan, çið olarak öylece ya da salatalara katýlarak yenilir.

BESÝN DEÐERLERÝ

100 gr. taze semizotunun besin deðerleri þunlardýr: 32 kalori; 2 gr. protein; 3,8 gr. karbonhidrat; 0 kolesterol; 0,4 gr. yað; 1,4 gr. lif: 4 mgr. fosfor; 40 mgr. kalsiyum; 0,2 mgr. demir; 80 mgr. sodyum; 45 mgr. potasyum; 180 IU A vitamini; 0,04 mgr. B1 vitamini; 0,03 mgr. B2 vitamini; 0,03 mgr. B6 vitamini ve 8 mgr. C vitamini.

SAÐLIÐIMIZA YARARLARI

Yukarýda sayýlan besin deðerlerinin yaný sýra;

* Semizotu, içerdiði yüksek oranlý lifiyle peklik (kabýzlýk) çekenlere iyi gelir.

* Yaþlý, hasta ve diyet yapan kiþiler için çok uygun bir sebzedir.

* Semizotunun içerdiði omega 3 doymamýþ yaðlar, balýklarýnkiyle kýyaslanabilecek düzeydedir: Geleneksel olarak gut hastalýðýna, baþ aðrýsý ve bedendeki diðer aðrýlara iyi geldiðine inanýlmaktadýr. Günümüzde yapýlan bilimsel araþtýrmalar, semizotunun saðlýða yararlý bu etkisinin varlýðýný doðrulamaktadýr.

* Semizotunun, kanama hastalýklarýnda ve peklikte çok faydalý olduðunu kaydeden uzmanlar, kaný temizlediðini, bol idrar söktürdüðünü, kaný, üre ve benzeri pisliklerinden temizlediðini, sinir krizleri ve beyin yorgunluðunu geçirdiðini, böbrekteki kum ve taþý döktüðünü bildiriyor.

* Semizotunun, þeker hastalarýnýn susuzluðunu azalttýðýný, þiþmanlara kilo verdirdiðini belirten uzmanlar, semizotu, yeþil salata olarak yenirse faydasýnýn fazla olduðunu ifade ediyor.

Sayýlan bütün bu etkileri için semizotu, diyete katýlýp bolca yenilmelidir.

Semizotu ve saðlýðýmýza faydalarý
 

Semizotu her iklimde ve toprakta yetiþebilen bir sebzedir. C ve D vitaminleri, demir, bakýr, manganez gibi madensel tuzlar yönünden zengindir. Bu deðerli özellikleri taþýyan semizotu:

1. Bedeni mikroplara ve soðuk algýnlýklarýna karþý korur,
2. Baðýrsaklarý yumuþak tutar, pekliði giderir,
3. Sinirleri dinlendirir,
4. Uykuyu düzene sokar.

Cinsel Gücü Zayýflatýr:
ünlü Türk hekimi Ýbni Sina, Latince, Ýngilizce, Fransýzca ve Almanca gibi bir çok yabancý dillere çevrilmiþ "Kanun" adlý eserinde semizotunun cinsel gücü zayýflattýðýný yazar.Ancak bu teorinin günümüzde geçerliliði bulunamamýþtýr.Bu bir görüþtür sadece.

Nasýl Alacaksýnýz?
1. Tepeleri tohumlu olmayacak,
2. Rengi yeþil, yapraklan canlý olacak,
3. Kökü fazla çamurlu olmayacak.

Nasýl Yiyeceksiniz?
Topraða yakýn bir sebze olduðu için iyice yýkayýn. Madensel tuzlar ve vitaminler yönünden çok zengindir. Ancak semizotundaki madensel tuzlar ve vitaminler, bu sebze kaynatýldýðýnda besin deðerinin bir kýsmýný yitirir. Avrupalýlar, ülkemizde de Egeliler bu otu salata þeklinde yiyerek ondan en iyi þekilde yararlanýyorlar. Aldýðýnýz semizotunun bir kýsmýný bekletmeniz gerekiyorsa, köklerini ýslatacak kadar içinde su bulunan bir kaba koyun.

 

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com