ÜZERLÝK OTU

 

 

Latince ismi : Peganum harmala

Üzerlik otu: (Syrische / Steppenraute / Hermale / Harmel / Harmal / Peganum harmala / Nazarotu / Peganum / African rue) Mayýs-Aðustos aylarý arasýnda yeþilimsi-beyaz renkli çiçekler açan, 30-50 cm boyunda, çok yýllýk otsu bir step bitkisi. Daha çok kumluk ve taþlýk yerlerde, mezarlýklarda görülür. Gövdeleri yatýk ve otsudur. Yapraklar çok parçalýdýr. Çiçekler uzun saplý ve tek tek bulunur. Meyveleri çok tohumlu, toparlak þekilde bir kapsüldür. Tohumlarý kýrmýzýmsý kahverengidir.

 

Türkiye’de yetiþtiði yerler: Orta Anadolu.

 

Kullanýldýðý yerler: Çoðunlukla tohumlarý kullanýlýr. Tohumlarýnda hamin, harmalin, peganin gibi alkaloitler vardýr. Kurt düþürücü ve narkotiktir. Halk arasýnda egzama, basura karþý ve tütsü olarak kullanýlýr.

 

Baþ aðrýlarýna üzerlik otu
 

Çok çeþitli sebeplerden dolayý ortaya çýkan baþ aðrýlarý, bu nedenlere etkili olan þifalý bitkilerle tedavi edilebiliyor. Ancak, ýsrarlý aðrýlarda mutlaka doktora görünmelisiniz.
 

BEL AÐRILARINI DA DÝNDÝRÝYOR
 

Halk arasýnda nazar otu olarak da bilinen üzerlik otunun kök ve tohumlarýndan faydalanýlýyor. Harmalin, harmin, harbamol ve peganin içeriyor. Baðýrsak parazitlerini düþürücü, terletici ve adet söktürücü etkisi bulunuyor. Sinir sistemini rahatlatýcý olarak da kullanýlabiliyor. Bu ottan elde edilen öz, ateþ düþürücü özellik taþýyor. Bel ve baþ aðrýlarýný dindiriyor, gözleri kuvvetlendiriyor, kalp çarpýntýsýný önlüyor, sinirleri teskin ederek, histeriye iyi geliyor. Nefes yollarý hastalýklarýna karþý da etkili olan üzerlik otu çayý, kan pýhtýlaþmasý, damar týkanmasý durumlarda da etkili oluyor. Ayrýca bayýlma, sersemleme, yorgunluk ve halsizlik ile adale zafiyetine iyi geliyor.

 

UZERLÝK(Peganum harmala)

 

·  Ruhsal sýkýntýlarý; Histeriyi giderir. Karýn aðrýsýný geçirir.

·  Ýdrar söktürür, Böbrek ye mesane aðrýsýný hafifletir.

·  Cinsel gücü artýrýr .Hanýmlarda hamileliði kolaylaþtýrýr.

·  Regl söktürür,

·  Hemoroide etkilidir,

·  Kalp çarpýntýsý ve Nefes darlýðýna iyi gelir.

 

Üzerlik (nazar otu) : Sedef otu giller familyasýndan; Afrika, Asya ve Amerika'nýn sýcak bölgelerinde yetiþen, tek tek beyaz çiçekli, çok dallý bir bitkidir. 35 cm kadar boyunda, çok yýllýk, otsu bir step bitkisidir. Çiçekleri yeþilimsi beyaz renktedir. Meyvesi basýk küre þeklinde bir kapsüldür.

 

   Tohumlarýnýn içeriðinde harmalin, harmin, harmalol, peganin adlý glikozitler ve   kýrmýzý boya maddesi vardýr.

 

Faydasý : Sinir sistemini uyarýr Balgam söktürür. Mide ve kulunç aðrýlarýnda faydalýdýr. Sulu egzamada þikayetleri giderir.

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com