ZENCEFÝL

 

 

Latince ismi : Zingibar officinale

 

Bitki özelliði  :Uzakdoðu ülkelerinde yetiþtirilen bir kültür bitkisidir.

 

Drog adý     :Zingiberis rhizoma / kök

 

Tentür       : Zingiber D1 – D6

 

Bileþim: Zingiberen içerikli eterli uçucu yað,Zingiberol, acý maddeler, Gingerol ve Shogol.

 

Etkileri: Uyarýcý, gaz söktürücü, terletici,antiseptik, grip, soðuk algýnlýðý, sindirim sistemi problemleri.

 

Kullaným alanlarý: Zencefil, mide bulantýsý, þiþkinlik ve kolik gibi sindirim problemlerine karþý baþarýyla kullanýlabilir. Yolculuk kusmalarýna karþý etkilidir. Antiseptik etkisi sayesinde, mide ve baðýrsak enfeksiyonlarýna ve hatta gýda zehirlenmelerine karþý kullanýlabilir.

 

Zencefil kan dolaþýmýný uyarýr ve böylece kanýn yüzeysel bölgelere de rahatça ulaþmasýný saðlar.Bu etkinliði sayesinde, donuklarda, ýsýnmayan el ve ayaklarýn ýsýtýlmasýnda çok önemli görevler üstlenebilir. Ayný zamanda yüksek kan basýncýný da normalleþtirebilir.Terletici ve ateþ düþürücü etkileri vardýr. Öksürük,grip, soðuk algýnlýðý ve öteki solunum yollarý hastalýklarýnda, ýsýtýcý veyatýþtýrýcý etkiye sahiptir. Ayrýca iþtah açar ve kabýzlýða karþý kullanýlabilir.

 

Kullaným biçimleri: Zencefil çayý: Deðirmende inceltilmiþ yarým tatlý kaþýðý zencefil, bir bardak dolusu soðuk suya eklenir,hafif ýsýda kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr,5-6 dakika hafif ýsýda kaynatýlýr ve süzülür.Gerektiðinde bir bardak taze demlenmiþ çay soðutulmadan içilir.

 

Tentür kullanýmý: D2’den D6’ya kadarki herhangi bir seyrelti kullanýlabilir. Öncelikli kullaným alanlarý, mide zayýflýðý, sindirim problemleri ve bronþiyal astýmdýr. Ayrýca, idrar tutukluðuna ve ekmekten kaynaklanan þiþkinliklere karþý önerilebilir.

 

Sürekli olarak veya ihtiyaçduyulduðunda, günde 2-3 kere,     10-15 damla, yarým yemekkaþýðý ýlýk suya eklenerek alýnýr.

 

Baharat: Özellikle zayýf ve sinirsel etkiyeaçýk mideler için çok yararlý  bir baharattýr. Zencefil,mide ülseri olanlarýn bile kullanabileceði özelliktedir.

 

Uyarý: Zencefilin bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.

Son yýllarda Batý dünyasý da Doðu'nun þifalý baharatý zencefilin önemini keþfetti. Bilim dünyasýndaki ismi Zingiber officinale'dir. Gerçekten de zencefil bir þifa kaynaðýdýr. Sadece Uzakdoðu'nun kutsal kitaplarýnda adý geçen bir baharat deðildir. Örneðin; Kuran'da da adý geçen tek baharat zencefildir. Hatta cennet tasvirlerinde cennete giren kiþilerin zencefilli içeceklerle ödüllendirileceklerinden bahsedilir. Zencefil içerisindeki bir etken madde ile romatizmal hastalýklarda aðrýyý azaltýcý ve iyileþmeye yardýmcý bir rol oynar. Ayrýca, taþýt tutmalarýna, hamilelik kusmalarýna ve genelde kolay midesi bulanan kiþilere yardýmcýdýr. Bu tarz problemlerde özellikle limonla beraber kullanýlýrsa daha da ferahlatýcýdýr.

Zencefil ayný zamanda vücudun soðuða karþý direncini artýrmaya, üþümeyi azaltmaya yardýmcý olur. Özellikle aðýr sofralardan kalkarken yemeðin daha iyi sindirilmesi ve daha az gaz yapmasý için yemek yerken biraz zencefil serpmek, yemek sýrasýnda veya yemeðin üstüne zencefilli, limonlu 1-2 fincan çay içmek oldukça yararlýdýr.

 

Yemeklere baharat olarak katýlan ya da balla karýþtýrýlýp yenilen zencefil afrodizyak etkisi yapýyor. Cinsel soðukluðu giderip vücudu canlandýrýyor

Trafik, iþ stresi, ekonomik sorunlar cinsel yaþamý kabusa dönüþtürüyor. Uzmanlar, cinsel sorunlarýn ortaya çýkmasýnda psikolojik faktörlerin önemli ölçüde rol oynadýðýna dikkat çekiyor. Þifalý bitkiler, stres nedeniyle cinsel isteksizlik yaþayanlarýn imdadýna yetiþiyor. Saðlýklý bir cinsellik için karanfil, tarçýn, ýsýrgan otu, fesleðen gibi bitkilerden karýþýmlar yapýlýyor.

Þifalý bitkilerin cinsel yaþam üzerindeki etkilerine dair birçok efsane de var. Bir efsaneye göre, Yunan Aþk Tanrýçasý Afrodit, birlikte olduðu erkeklere , onlarýn cinsel gücünü artýrýcý bitkisel içecekler hazýrlýyor. Bu nedenle uyarýcý etkisi olan karýþýmlara 'afrodizyak' adý veriliyor.

 

Zencefil ve bal, soðuk algýnlýðýnýn doðal ilacý

Binlerce yýldýr Çin, Hindistan ve diðer Asya ülkelerinde, birçok hastalýðýn tedavisinde kullanýlan bu baharat, ayný zamanda soframýzda güzel bir lezzet kaynaðýdýr. Zencefili hangi hastalýklarda, nasýl kullanabiliriz? Soðuk algýnlýðý, grip gibi hastalýklarda bir çay kaþýðý toz zencefil bir tatlý kaþýðý bal ile karýþtýrýp macun yapýlarak yenildiði zaman insanýn içini ýsýtarak bronþlarýný açar ve temizler. Balgamý söktürür, öksürüðü keser. Zencefil ayný zamanda doðal aspirindir; kaný sulandýrýr, damarlarý açar, pýhtýlaþmayý önler. Ýyi bir zihin açýcýdýr, hafýzayý güçlendirir. Zencefil yeni projeler üretmek isteyen insanlarýn ilacýdýr, beyni canlandýrýr. Ýlaçlarýn mide ve baðýrsaklara yaptýðý yan etkiyi yok eder. Ýyi bir bulantý ilacýdýr. Ameliyatlardan sonraki anesteziden kaynaklanan bulantýlar, deniz ve araba tutmasýndaki bulantýlarda etkilidir.

 

Zencefilin doðum sonrasýnda annenin emzirme döneminde, anne sütünü artýrýcý ve baðýþýklýk sistemini güçlendirici etkisi vardýr. Sindirim sistemini düzenler, hýzlandýrýr, enerji verir. Zencefil, Ýngiltere'de besin takviyesi olarak kabul edilmiþtir. Kýþýn salepin üzerine tarçýn yerine zencefil serperek içilmesi yorgunluðu alýr, sinir sistemini düzeltir. Taze zencefil kökünden yapýlan turþu sofralara güzel bir çeþni olmanýn yanýnda sindirime faydalý bir takviye olur.

 

Zencefil, asýrlar boyu iyi bir besin ve ilaç olarak güvenle kullanýlmýþtýr. Ýnsanlar üzerinde yapýlan deneylerde zencefilin hiçbir yan etkisine rastlanmamýþtýr. Zencefil ayný zamanda çok güçlü doðal bir romatizma ilacýdýr. Bal ve toz zencefil karýþýmýndan hazýrlanan macun, günde üç tatlý kaþýðý yenildiðinde bel ve bacak aðrýlarýný, romatizmayý tedavi eder. Çinliler yüz yýllardýr romatizmayý zencefil ile tedavi etmektedir. Faydalarýný saymakla bitiremeyeceðimiz zencefil hakkýnda Alman bir uzman þöyle der: "Bir kýzým olsaydý adýný mutlaka zencefil koyardým."

 

Baþ Aðrýsý Ýçin:

Zencefil - Zencefil çayý, baþýnýzda zonklayan damarlarý yatýþtýrýr. Ayrýca, vücudun aðrý-algýlayýcý kimyasallarýnýn üretimini yavaþlatýr ve dolaþýmý kolaylaþtýrýr. Çayý hazýrlamak için, 1/3 çay kaþýðý toz zencefili veya kýyýlmýþ taze zencefili bir fincan sýcak suya karýþtýrýn. Soðumaya býrakýn, süzün ve ilk baþ aðrýsý belirtisinde için

 

Zencefil kanserli hücreyi öldürdü

Mide bulantýsý, iltihaplanma ve vücuttaki ödemin atýlmasýna yardýmcý olduðu bilinen zencefilin, kanser tedavisinde de etkili olduðu öne sürülüyor.

 - Bir grup ABD’li bilim adamýnýn yaptýðý araþtýrmalar, yumurtalýk kanseri hastalarý için umut ýþýðý oldu.

 

Baharatçýlarda ve süper marketlerde kolaylýkla bulunan zencefilin, pek çok saðlýk sorununa iyi geldiði yýllardýr konuþuluyor. Zencefil, mide bulantýsýnýn giderilmesine ve vücuttan iltihabýn atýlmasýna yardýmcý oluyor ayný zamanda afrodizyak etkisiyle de biliniyor.

ABD’deki Michigan Üniversitesi’nde yapýlan bir dizi araþtýrma, zencefilin yakýn gelecekte kanser tedavisinde de kullanýlabileceðini ortaya koydu. ABD’li uzmanlar, zencefilin yumurtalýk kanserinin tedavisinde kullanýlabileceðini duyurdu.

Araþtýrmalarda, toz haldeki zencefil suda eritilerek kanserli hücreye uygulandý. Zencefilin kanserli hücreyi öldürdüðü ve kanserli hücrelerin kemoterapiye karþý direnç kazanmasýný önlediði görüldü.

Gelecekte zencefilin kanser ilaçlarýnda kullanýlabileceðini belirten uzmanlar, kesin etkinin belirlenmesi için daha fazla araþtýrmaya ihtiyaç duyulduðunu özellikle vurguluyor ve kanser hastalarýný zencefile hücum etmemeleri için uyarýyor.

Zencefilin faydalarý

Zencefil, mide bulantýsý, þiþkinlik ve kolik gibi sindirim problemlerine karþý baþarýyla kullanýlabilir. Yolculuk kusmalarýna karþý etkilidir. Antiseptik etkisi sayesinde, mideye baðýrsak enfeksiyonlarýna ve hatta gýda zehirlenmelerine karþý kullanýlabilir. Zencefil kandolaþýmýný uyarýr ve böylece kanýn yüzeysel bölgelere de rahatça ulaþmasýný saðlar. Bu etkinliði sayesinde donuklarda, ýsýnmayan el veayaklarýn ýsýtýlmasýnda çok önemli görevler üstlenebilir. Ayný zamanda yüksek kan basýncýný da normalleþtirebilir. Terletici ve ateþ düþürücü etkileri vardýr. Öksürük,grip, soðuk algýnlýðý ve öteki solunum yollarý hastalýklarýnda, ýsýtýcý ve yatýþtýrýcý etkiye sahiptir.

Ayrýca iþtah açar ve kabýzlýða karþý kullanýlabilir. Nasýl ve Nerede Kullanacaðýz? Zencefil çayý olarak: Deðirmende inceltilmiþ yarým tatlýkaþýðý zencefil, bir bardak dolusu soðuk suya eklenir,hafif ýsýda kaynama derecesine kadar ýsýtýlýr, 5-6 dakika hafif ýsýda kaynatýlýr ve süzülür. Gerektiðinde bir bardak taze demlenmiþ çay soðutulmadan içilir. Özellikle zayýf ve sinirsel etkiye açýk mideler için çok yararlý bir bitkidir. Zencefil, mide ülseri olanlarýn bile kullanabileceði özelliktedir.

Zencefilgiller familyasýndan anayurdu Hindistan ve Malezya olan etli rizomlu bitkidir.

Baharat olarak kullanýlýr. Týbbi zencefilin tropik ülkelerde kültürü yapýlýr.

Ýþtah açar.

Mide ve baðýrsaklardaki gazý söktürür.

Kusmayý önler.

Ýshali keser. Baðýrsak bozukluklarýný giderir.

Soðuk algýnlýðýnda çabuk iyileþmeyi saðlar.

Bedeni ve zihni gücü artýrýr.

Cinsel istekleri kamçýlar.

Kullanýlmasý:

a) Araþtýrmalara göre; yapýlan araþtýrmalarda ispatlanmýþtýr ki Zencefil kökü tozu, baþta kusma, kinesiyaya (vapur, gemi, araba, uçak, tren vb vasýtalarýn sebep olduðu kusma, bulantý, kýrgýnlýk ve baþ dönmesi gibi rahatsýzlýklarýn) etkili olduðu tespit edilmiþtir.

b) Komisyon E’nin 05/05/1988 tarih 85 nolu ve 13/03/1990 tarih ve 50 nolu Monografi bildirisinde hazýmsýzlýk ve kinesiya rahatsýzlýðýna (seyahat hastalýðý) karþý etkili olduðu beyan edilmiþtir.

c) Homeopati’de; Zencefil kökünden elde edilen tentürün baþta burun deliklerinin kurumasý, öksürük, astým, romatizma, hazým rahatsýzlýklarý ve gýrtlak aðrýsýna karþý etkili olduðu iddia edilmektedir.

d) Aroma tedavisi; Zencefil yaðý baþta ara doku iltihaplarý, bademcik iltihaplarý, iþtahsýzlýk, dermansýzlýk, hazým rahatsýzlýklarý (þiþkinlik ve kabýzlýk) seyahat hastalýklarý (kinesiya) ve iktidarsýzlýða karþý kullanýlýr.

e) Halk arasýnda; kusma, bulantý, baþ dönmesi ve kýrgýnlýk gibi seyahat sýrasýnda çýkan rahatsýzlýklar ile hamile kadýnlarda kusma, baþ aðrýsý, migren, kramp, cinsel yetersizlik (iktidarsýzlýk), kokuþma, þiþkinlik, kabýzlýk, grip, ishal ve terleme gibi rahatsýzlýklar, mide ve karaciðer üþütmesi ve de kaný temizlemek ve inceltmek için kullanýlýr.

Açýklama: Kimyasal ilaçlarla (dimenhydrinat) ve Zencefil tozu ile ayrý ayrý gruplarla kinesiya hastalarý üzerinde yapýlan deney ve test sonuçlarýndan Zencefil tozunun hiçbir yan tesirinin olmadýðý ve hastalarý iyileþtirdiði oysa kimyasal ilaçlarýn hastalarýn merkezi sinir sistemine zarar verdiði görülmüþtür.

Çayý: Bir kahve kaþýðý ince kýyýlmýþ Zencefil kökü demliðe konur. Üzerine 300-400ml kaynar su ilave edilerek 8-10dk demlenmeye býrakýldýktan sonra süzülerek içilir. Zencefil kökü çok acýdýr. Bu nedenle genellikle diðer þifalý bitkilerle karýþtýrýlarak çay harmaný yapýlýr.

Çay Harmanlarý:

Baharatý: Zencefil kökünden elde edilen toz veya eter yaðý pasta, çorba, sulu yemekler, etli yemeklere aroma ve tat verici olarak katýlýr.

Homeopati’de: Zencefil kökünden 20gr ince kýyýldýktan sonra bir þiþeye konur ve üzerine 80ml %70’lik Alkol ilave edilerek 4-6hafta bekletilir. Sonra süzülerek Homeopati’de <<Zingiber>>ismi ile anýlan tentür elde edilir. Bu tentürden günde 3-5defa 10-15damla alýnýr.

Hastalýðýn belirtileri (semptom):
1)
Mide aðýr, sanki taþ doluymuþ gibi
2) Baþa kan hücumu nedeniyle baþ aðrýsý ve migren
3)
Baþ aðýrmýþ gibi hissedilmesi
4)
Eðilince baþýn içi yere düþecekmiþ gibi hissedilmesi
5)
Astým ve gýrtlak altý yanmasý
6)
Burun kuru hissedilir ve týkanýksa
7)
Burunda kaþýntý olursa

Bu gibi hallerde Zencefil tentürü kullanýlýr.

Yan tesirleri: Bilinen bir yan tesiri yoktur fakat acý olmasý nedeniyle fazla kullanýlamaz.

Zencefil, Ingwer, Zingiber officinale ROSCOE
Familyasý: Zencefilgillerden, Ingwergewâchse, Zingiberaceae

Druglarý: Zencefil kökü; Zingiberis rhizoma
Zencefil esansý; Zingiberis aetheroleum
Zencefil kökünden çay, esans, tentür ve natürel ilaç yapýlýr.

Giriþ: Zencefilin asýl vataný Hindistan olup buradan diðer ülkelere yayýlmýþtýr. Günümüzde Jamaika, Çin ve Hint zencefili diye anýlan çeþitli türleri vardýr ve bunlardan en kalitelisi Jamaika zencefilidir. Mendoza Doðu Hindistan’dan Amerika’ya 1547 yýlýnda getirmiþ ve bu tarihten itibaren burada yetiþtirilmeye baþlanmýþtýr. Tarihte baharat olarak kullanýlan zencefil pasta, bira ve þarap yapýmýnda kullanýlmýþ, çorba ve etli yemeklere katýlmýþtýr. Zingiber kelimesi Hintçe singovera (boynuz gibi) kelimesinde türemiþtir.

Botanik: Zencefil 1-2m boyunda çok yýllýk bitki olup tropik ülkelerde yetiþir. Kökleri yumru gibi birbirine baðlý, yatsý, boynuz gibi ve etlimsi olup bu köklerle çevresine yayýlýr. Oval þekilde kenarlarý bütün fakat hafif dalgalý, koyu yeþil renklidir. Yaprak bir gövdeye sarýlan boru þeklindeki kýsým, bir de gövdeye oturmuþ olan iki kýsýmdan oluþur. Yapraklý sürgünler 1-2m boyunda olabilirken çiçek koçanýný taþýyan sürgün 20cm boyundadýr. Çiçek koçaný 4-6cm büyüklüðünde olup üzeri sýra sýra kiremitlerle dizilmiþ gibidir. Bu kiremit þeklindeki esmerimsi yapraklarýn altýndan çýkan çiçek saplarý üzerinde çiçekleri bulunur.

Yetiþtirilmesi: Tropik ülkelerde yetiþtirilen bitki Türkiye’nin sýcak bölgelerinde yazýn dýþarýda kýþýn içerde yetiþtirilebilir.

Hasat zamaný: Sonbaharda yapraklarý solup döküldükten sonra kökleri çýkartýlarak iyice yýkanýr, dýþ kabuðu soyulup ve bir gece soðuk suda bekletildikten sonra güneþte kurutulur.

Zencefil öyle bir bitki ki yumurtalýk kanserinden, bulantýya kadar birçok derde þifa…
Ýþte zencefilin kanýtlanmýþ etki ve faydalarý:

Ameliyat sonrasý görülen bulantý ve kusmalara iyi geliyor

Kemoterapide; mide bulantýlarýnýn azalmasýnda çok etkili.

Deniz ve taþýt tutmasýnda ortaya çýkan bulantý ve kusmalara

Hamileliðe baðlý bulantý ve kusmalarda da etkili.

Diabette kan þekerinin dengede tutulmasýnda etkili.

Zayýflama tedavisinde etkili. Zayýflama tedavisinde kan þekerini dengede tutmakta olan etkisinden dolayý tok tutucu ve metabolizmanýn yavaþlamasýný engelleyici etkisi ile rahat kilo verimini saðlýyor.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarýnda ve soðuk algýnlýðýnda kullanýlýyor.

Kolestrolü düþürücü ve kanýn pýhtýlaþmasýný engelleyici etkisi var.

Beynin çalýþmasý ve gücü üzerine de etkili.

Kan þekerinin dengede tutmaktaki etkisi ile kanda beynin enerji kaynaðý olan glikoz yani kan þekeri sürekli kullanýlabilir olduðundan pozitif etkisi var.

AÞAÐIDA BÝR HABER:
CNN TÜRK Ýnternet Sitesi -15.05.2009

Zencefilin kanser hastalarýna faydasý

Bilim adamlarýnýn kanserle ilgili araþtýrmalarý sürerken, þimdiye kadarki çalýþmalarýn ilgi çeken sonuçlarý arasýnda daha önce bazý mide rahatsýzlýklarýnda kullanýlan zencefilin kanser tedavisi sürecindeki mide bulantýlarýna karþý yardýmcý olmasýnýn belirlenmesi de yer alýyor.

Amerikan Kilinik Onkoloji Derneðinin (ASCO) Baþkanlýðýný yapan ve Þikago Üniversitesi kan kanseri uzmanlarýndan Dr. Richard Schilsky, konuya iliþkin sunumun yapýldýðý ASCO toplantýsýndaki açýklamasýnda, zencefilin binlerce yýldýr mide rahatsýzlýklarýnda kullanýldýðýný anýmsatarak, kanser hastalarýnýn acýlarýný azaltmak için ne yapabileceklerini sürekli sorduklarýný, araþtýrmalarýn da tedavi sürecinde mümkün olduðu kadar düþük dozda kullanýlan zencefilin bu konuda çok iyi sonuç verdiðini gösterdiðini kaydetti.

New York Rochester Üniversitesinde kemoterapi uygulamasý yapýlan ve mide bulantýsýna karþý standart ilaç verilen 614 kanser hastasýndan bir bölümüne plasebo (fonksiyonu olmayan madde), bir bölümüne ise çeþitli dozlarda toz zencefilin kapsül içinde verildiðini anlatan uzmanlar, toz zencefil alan hastalarýn tümünde mide bulantýlarýnýn azaldýðýnýn tespit edildiðini belirtti.

Araþtýrmacýlar zencefilin mide bulantýsýný azaltýcý etkisinin nedeninin henüz tam olarak bilinmediðini kaydetti.

Uzmanlar, kullaným miktarýna baðlý olarak zencefilin piþirilmiþ yiyeceklerle alýnmasýnýn da mümkün olabileceðini belirtiyor.

Iressa ve Tarceva ilaçlarýnýn kullanýmý


ASCO toplantýsýnda sunulan bir baþka araþtýrma ise, akciðer kanseri vakalarýyla ilgili çalýþmalarýn Iressa ve Tarceva gibi ilaçlarýn tedavi sürecine saðladýklarý katký konusunda yeni bulgularý ortaya koydu.

Kanser vakalarýnýn ancak yüzde 10 ila 15'inde kýsmen yararlý olabildiðine yönelik 2004'te yapýlan bir araþtýrmanýn sonuçlarý doðrultusunda ABD'deki Iressa tabletlerinin satýþlarýnýn büyük oranda azaltýldýðýný anýmsatan araþtýrmacýlar, daha sonraki araþtýrmalarýn Iressa'nýn çoðu Asyalý kadýn olan ve özellikle sigara içmeyen hastalar üzerinde çok daha yüksek düzeyde olumlu sonuç verdiðini ortaya koyduðunu anlattý.

Bu araþtýrmanýn, Iressa'nýn ABD pazarýnda yaygýn olarak satýlmaya baþlamasýnýn önünü açabileceði belirtiliyor.

Türkiye'de de akciðer ve pankreas kanserli hastalarýn tedavi sürecinde ilgili testlerden sonra alýnan sonuçlara göre, Iressa (Gefitinib) ve Tarceva (Erlotinib) ilaçlarý kullanýlarak, tedavide baþarý oraný artýrýlmaya çalýþýlýyor.

Kemoterapiye göre yan etkisi çok daha az olan bu gibi ilaç tedavileri ve özellikle Iressa ve Tarceva'nýn kullanýmýna iliþkine araþtýrma sonuçlarýnýn ASCO toplantýsýndan sonra, bu ay içinde yayýmlanmasý bekleniyor.

Neuroblastoma hastalarýnda yeni baðýþýklýk tedavisi


Çocuklarda görülen otonom sinir sistemi tümörü veya böbreküstü bezinin medulla bölümünde ortaya çýkan bir tümör olarak da bilinen ve ölümle sonuçlanabilen kanser hastalýklarý arasýnda yer alan neuroblastoma hastalarý için yeni geliþtirilen baðýþýklýk tedavisiyle ilgili bir araþtýrma da ASCO toplantýsýnda sunulan raporlar arasýnda yer aldý.

Vücudun baðýþýklýk sistemi proteini (monoklonal antikor) güçlendirerek tümörün baðýþýklýk sistemi tarafýndan yok edilmesine yardýmcý olan yeni tedavi, bu kanserin tedavisinde yýllardýr kullanýlmakta olan benzeri bir sistemin biraz deðiþtirilmesiyle uygulanýyor.

Söz konusu rapora göre, 2 yýl süreyle önceki sistemin uygulandýðý çocuklarda tümörün tekrar oluþmasýnýn veya ölümle sonuçlanmasýnýn engellenmesi oraný yüzde 46 oranýnda gerçekleþirken, yeni sistemde bu oran yüzde 66'ya kadar yükseldi.

Çocuk hastalarda 2 yýldan fazla yaþama oranýnýn önceki uygulamada yüzde 75, yeni uygulamada ise yüzde 86 olduðunu da ifade eden araþtýrmacýlar, bunun "neuroblastoma konusunda büyük bir atýlým olduðu, kanser olan çocuklara yönelik tedavi sürecine yeni bir standart getirdiði" düþüncesini dile getiriyor.

Yeni sistemin 226 neuroblastoma hastasý çocuk üzerinde uygulandýðýný, bulgularýn da bu uygulamalar sonucu elde edildiðini belirten araþtýrmacýlar, sistemin, Ulusal Kanser Enstitüsü araþtýrmacýlarý tarafýndan deneme uygulanmasýna baþlandýðýný kaydetti.

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com