Dinnerly is a meal kit provider in the Australia. They are known for targeting cheap meal kit products including their popular $4.99 AUD burger. Try out our latest Dinnerly coupons Check this coupon now to get your first delicious meal at a very affordable price.


 

ZERDEÇAL

 

 

Latince ismi : Curcuma longa

 

Zerdeçal, zencefil familyasýndan lifli bir bitki olan Curcuma longa bitkisinin kökünden elde edilmektedir. Kaynatýldýktan ya da buharda bekletildikten sonra sonra kurutulur ve ufalanýr. Baþta Hindistan olmak üzere Çin ve Endonezya'da da yetiþtirilmektedir. Hafif bir aromasý ve zencefile benzer, keskin bir tadý vardýr. Köri sosu yapýmýnda kullanýlan bir baharattýr. Özellikle Hint mutfaðýnda ve Güney Asya yemeklerinde kullanýlýr. Ayrýca hardal yapýmýnda da kullanýlmaktadýr. Serin, kuru ve karanlýk yerlerde saklanmalýdýr. Parlak sarý rengiyle zerdeçal, M.Ö. 600'lü yýllardan bu yana boya, ilaç ve baharat olarak kullanýlmaktadýr. Marko Polo zerdeçalý “safranýn yerini tutan ama safran olmayan bir sebze” olarak tanýmlamýþtýr. Endonezyalýlar bu baharatý düðün törenlerinde vücutlarýnýn bazý bölümlerini boyamak için kullanýrlardý. Zerdeçal ayrýca Asya'da mide ve karaciðer rahatsýzlýklarýnýn tedavisinde kullanýlmýþtýr.

 

Nerelerde kullanýlabilir?
Fümeler, turþular, zerde ve bazý keklerde kullanýlýr. Yumurtalý yemeklerde de kullanýlmaktadýr. Çorbalara ilave edilir ve safranýn kullanýldýðý her yerde kullanýlabilir. Bir miktar margarini erittikten sonra içine zerdeçal ekleyerek sebzeler, makarna ve patatesin üzerine dökerek bir sos elde edebilirsiniz

 

Zerdeçal: Bilimselliði çok araþtýrýlmýþ bir halk ilacý

 

Bir halk ilacý ve baharat olarak bildiðimiz zerdeçal aslýnda birçok hastalýðýn önlenmesinde ve hatta tedavisinde önemli roller oynar. Güney Asyalýlarýn çok tükettiði zerdeçal ile ilgili binlerce araþtýrma yapýlmýþtýr. Fakat ucuz olmasý nedeni ile ilaç sanayinin gözdeleri arasýnda deðildir. Zerdeçal ile ilgili bu yazýyý ilginç bulacaðýnýzý düþünüyoruz

 

Zerdeçal nedir?

 

Zerdeçal (zerdeçöp , zerdeçal , safran kökü, sarýboya, zerdeçav,  hint safraný, CURCUMA LONGA L., Zingiberaceae)  polifenolik bir bileþiktir(4).

 

Zerdeçal sarý çiçekli, büyük yapraklý ve  rizomlu çok yýllk otsu bir bitkidir. Baþta Pakistan, Hindistan, Çin ve Bangladeþ olmak üzere Asya’nýn tropik bölgelerde yetiþir. Bitkinin toprak altýndaki ana rizomlarý yumurta veya armut seklindedir. Yan rizomlarý ise parmak þeklindedir. Rizomlarýn üst yüzü sarýmsý, iç yüzü ise sarý renklidir. Acýmsý bir tadý vardýr.

 

Piyasada parmak þeklinde (rizom) ve toz þeklinde bulunur. Ýçinde onlarca madde bulunur. Fakat aktif maddesi kurkumindir. Zerdeçal tozunun yaklaþýk 1:30- 1:100 kadarý curcumindir. 1 silme tatlý kaþýðý zerdeçal 3 gramdýr; ortalama 30-90 mg curcumin içerir.

  

200 mg/gün’lük dozlarda (yaklaþýk 2-4 silme tatlý kaþýðý toz) zerdeçalýn antienflamatuvar, antikanserojen ve antiaterojenik olduðu gösterilmiþtir. Bilinen bir yan etkisi yoktur.

 

Zerdeçal  ipek kumaþlar ve ince derilerin boyanmasýnda ve kýna yakmada da renklendirici olarak kullanýlmaktadýr

 

Zerdeçalýn içindeki maddeler

» 1,8-CINEOLE (kgv) 30-720 ppm
» 2-BORNANOL (bt)
» 2-HYDROXY-METHYL-ANTHRAQUINONE (kgv)
» 4-HYDROXY-CINNAMOYL-(FERULOYL)-METHANE (kgv) 180 ppm
» ALPHA-ATLANTONE (kgv)
» ALPHA-PINENE (ey) 5,300 ppm
» ALPHA-TERPINEOL (kgv)
» AR-TURMERONE (kgv) 5,800 ppm
» ARABINOSE (kgv) 10,000 ppm
» ASCORBIC-ACID (kgv) 0-293 ppm
» ASH (kgv) 9,000-148,000 ppm
» AZULENE (kgv)

» BAKIR (kgv) 6-17 ppm
» BETA-CAROTENE (kgv)
» BETA-PINENE (ey) 2,700 ppm
» BETA-SESQUIPHELLANDRENE (kgv)
» BIS-(PARA-HYDROXY-CINNAMOYL)-METHANE (kgv) 1,360 ppm
» BIS-DESMETHOXYCURCUMIN (kgv) 67-27,000 ppm
» BISABOLENE (Kök)
» BORNEOL (kgv)
» BORON (Kök) 1-6 ppm
» CAFFEIC-ACID (kgv) 5 ppm
» CAPRYLIC-ACID (kgv)
» CARBOHYDRATES (kgv) 79,000-829,000 ppm
» CARYOPHYLLENE (ey)
» ÇÝNKO (kgv) 22 ppm
» CINEOLE (ey) 29,200 ppm
» CINNAMIC-ACID (kgv)
» COBALT (kgv) 1 ppm

» CUMINYL-ALCOHOL (kgv)
» CURCUMENE (ey) 121,700 ppm
» CURCUMENOL (ey) 21,300 ppm
» CURCUMIN (kgv) 9-38,888 ppm
» CURDIONE (ey) 11,900 ppm
» CURLONE (kgv) 120 ppm
» CURZERENONE (kgv)
» CURZERENONE-C (ey) 20,400 ppm
» CYCLO-ISOPRENEMYRCENE (kgv) 8,500-29,750 ppm
» D-ALPHA-PHELLANDRENE (kgv) 30-720 ppm
» D-CAMPHENE (kgv) 480 ppm
» D-CAMPHOR (kgv) 30-1,500 ppm
» D-SABINENE (kgv) 20-432 ppm
» DEHYDROTURMERONE (kgv)

» DEMÝR  (kgv) 121-467 ppm

» DESMETHOXYCURCUMIN (kgv) 500-11,100 ppm
» DI-P-COUMAROYL-METHANE (kgv)
» DICINNAMOYLMETHANE (kgv)

» DIDESMETHOXYCURCUMIN (kgv)

» DIDESMETHOXYCURCUMIN (kgv)

» DIFERULOYL-» METHANE (kgv)

» DIHYDROCURCUMIN (kgv) 57 ppm
» EO (kgv) 3,000-72,000 ppm
» EUGENOL (ey) 2,100 ppm
» FERULOYL-P-COUMAROYL-METHANE (kgv)

FOSFOR (kgv) 640-6,307 ppm
» FRUCTOSE (kgv) 120,000 ppm
» GAMMA-ATLANTONE (kgv)
» GLUCOSE (kgv) 280,000 ppm
» GUAIACOL (kgv)
» ISOBORNEOL (kgv) (ey) 200 ppm

» KROM (kgv) 6 ppm

» KALSÝYUM(kgv) 270-2,898 ppm
» L-ALPHA-CURCUMENE (kgv) 18,000 ppm

» L-BETA-CURCUMENE (kgv) 18,000 ppm
» LIMONENE (ey) 2,300 ppm

» LÝF(kgv) 9,000-84,000 ppm
» LINALOL (ey) 1,600 ppm
» MANGANESE (kgv) 33-78 ppm
» MONODESMETHOXYCURCUMIN (kgv)
» NIACIN (kgv) 5-62 ppm
» NICKEL (kgv) 3.8 ppm
» O-COUMARIC-ACID (yp)
» P-COUMARIC-ACID (kgv) 345 ppm
» P-CYMENE (kgv)
» P-METHOXYCINNAMIC-ACID (kgv) 360 ppm
» P-TOLYMETHYLCARBINOL (kgv) 500-1,750 ppm
» POTASSIUM (kgv) 4,870-41,271 ppm
» PROTEIN (kgv) 12,000-306,000 ppm
» PROTOCATECHUIC-ACID (yp)
» RESIN (kgv)
» RIBOFLAVIN (kgv) 0-12 ppm
» SODYUM (kgv) 30-4,290 ppm

» SU (kgv) 133,000 ppm
» SYRINGIC-ACID (yp)
» TERPINENE (ey) 27,200 ppm
» TERPINEOL (ey) 500 ppm
» THIAMIN (kgv) 0-8 ppm
» TURMERONE (kgv) 1,800-43,200 ppm
» UKONAN-A (kgv) 33-6,600 ppm
» UKONAN-B (kgv) 47 ppm
» UKONAN-C (kgv) 52 ppm
» UKONAN-D (kgv)
» VANILLIC-ACID (yp)

» YAÐ (kgv) 18,000-153,000 ppm
» ZINGIBERENE (kgv) 750-18,000 ppm

 

Çeþitli hastalýklarda zerdeçal

 

Antiioksidan/zerdeçal

Zerdeçal en etkin ve en yaygýn kullanýlan antioksidanlardan biridir(2-6). 

 

Zerdeçal/enflamasyon

Yapýlan araþtýrmalar zerdeçalýn lökotirien, prostaglandin, tumor nekroze edici faktör ve interlökin-12 gibi iltihap oluþturan kimyasal maddelerin ortaya çýkýþýný geciktirip hafiflettiðini göstermiþtir(7,8).

 

Solunum yolu enfeksiyonlarý/zerdeçal

Zerdeçal antienflamatuar ve antioksidan etkileri ile solunum yolu enfeksiyonlarýnada (üst solunum yolu enfeksiyonu, astým, bronþit, sinüzit) yaygýn olarak kullanýlan bir halk ilacýdýr.

 

Zerdeçal/kanser

Zerdeçalýn aktif maddesi curcumin hem kanserin korunmasýný saðlar hem de bazý kanserlerde tedavi edici olarak kullanýlmýþtýr Tümör hücrelerinin üremesini engeller ve toksik yan ürünlerini azaltýr (9-14).

 

Zerdaçal/Alzheimer

Zerdeçal antioksidan ve antienflamatuar etkileri ile Alzheimer hastalýðýna gidiþi engellemektedir. Zerdeçalýn beta-amiloid plaklarýnýn geliþimini yavaþlattýðý da gösterilmiþtir (15-17).

 

Diðer hastalýklar

Zerdeçalýn baþta  mültipl skleroz (18,19), katarakt oluþumu (20),  karaciðer hasarý (21), enfarktüs(22) ve felç (23) olmak üzere çeþitli hastalýklar üzerine olumlu etkileri olduðuna iliþkin çok sayýda çalýþma vardýr.
 

ZERDEÇALLE ÝLGÝLÝ BÝR GAZETE HABERÝ AÞAÐIDA

Kanserin düþmaný ZERDEÇAL

Zerdeçalýn içindeki ‘curcumin’ maddesi kanserli hücreleri öldürüyor. Bilim adamlarý hint safraný olarak da bilinen zerdeçalýn yemek borusu kanserine karþý savaþtýðýný ortaya çýkardý.


Bilim adamlarý, köri sosunun da içinde bulunan zerdeçal baharatýnýn kanser hücrelerini öldürdüðünü ortaya çýkardý.

Zerdeçalýn içinde bulunan “curcumin” adlý madde bugüne kadar kireçlenme ve bunama gibi rahatsýzlýklarýn tedavisinde kullanýlýyordu. Ancak Ýrlanda’da bulunan Cork Kanser Araþtýrma Merkezi’nin son dönemde yaptýðý bir araþtýrmada ise bu maddenin laboratuvar ortamýnda yemek borusu kanseri hücrelerini öldürdüðü ortaya çýktý.

24 saat içinde öldürüyor

Dr. Sharon McKenna ve ekibi yaptýklarý araþtýrmada curcumin adlý maddenin 24 saat içinde kanser hücrelerini öldürmeye baþladýðýný belirlerken, bu keþfin yeni tedavi yöntemlerine kapý aralayabileceði söyleniyor.

Ýngiltere Kanser Araþtýrmalarý Merkezi’nden Dr. Lesley Walker da yemek borusu kanserinin son yýllarda artýþ gösteren obezite ve reflü vakalarýna baðlý olarak yaygýnlaþtýðýný belirtti. Dr. Lesley Walker, McKenna ve ekibinin yaptýðý buluþun bu hastalýðýn önlenmesinde ve tedavisinde kullanýlabilecek önemli bir adým olduðunu söyledi.

Bir Onkoloji uzmaný ise, zerdeçalýn dünyada kanserle mücadelede etkisi ispat edilmiþ en önemli bitki olduðuna dikkati çekti. “Zerdeçal, tümörü öldürür. Günde 2-3 çorba kaþýðý hakiki zerdeçal tüketmek kanseri önlemek bakýmýndan çok faydalý” diyerek, sahte zerdeçalýn piyasada yaygýn olduðuna iþaret ederek þöyle konuþtu: “Bu bitki Ýran, Hindistan ve Uzakdoðu kökenli. Türkiye’de ise Safranbolu’da yetiþtiriliyor. Gerçek zerdeçal çok faydalý ama sahte zerdeçalýn içine bir madde konuluyor ve kokusu benzetiliyor. Alýrken dikkatli olunmalý.”
Baharatçý ustabaþý ise, zerdeçalý karabiber gibi çok sattýklarýný söyleyerek, “Baðýþýklýk sistemini güçlendirir, antioksidan özelliði vardýr, metabolizmayý hýzlandýrýr. Sarýlýða ve Hepatit B-C hastalýklarýna iyi geldiðini de biliyoruz” diye konuþtu. “Müþterilerimiz en fazla zerdeçallý pilav yapmak için alýyor” dedi.

Zerdeçallý pilav tarifi
MALZEMELER
Haþlanmýþ ya da
ýzgara tavuk
Karýþýk sebze (mýsýr, börülce, sarý biber, havuç vs.)
1 su bardaðý kabuklu pirinç
Su, tuz
1 yemek kaþýðý zerdeçal
1 yemek kaþýðý sývý yað

NASIL YAPILIYOR?

Pirinci, zerdeçal, tuz ve yeterli miktarda suyla piþirin. Tavuðu didikleyerek bir tavada sývý yað ile hafif soteleyin. Üzerine lokmalýk þekilde kesilmiþ sebzeleri ekleyin. Sebzeler fazla yumuþamadan ateþten alýn ve servis edin.

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com