KARABÝBER

 

 

Latince ismi : Piper nigrum

 

Bilimsel sýnýflandýrma

Âlem

Plantae

Þube

Magnoliophyta

Sýnýf

Magnoliopsida

Takým

Piperales

Familya

Piperaceae

Cins

Piper

Tür

Piper nigrum
Linnaeu

Familyasý

Piperaceae

Ýlmi Adý

Piper nigrum

Fransýzca

Poivre

Ýngilizce

Black Pepper

Almanca

Pfeffer

Kullanýlan Kýsmý

Meyvesi

Yetiþtiði Yer

Hindistan, Malezya, Asya, Hindiçini, Endonezya

Toplama Zamaný

Aralýk - Ocak, Temmuz - Aðustos

Özelliði

Ýþtah açýcý, uyarýcý; sindirimi kolaylaþtýrýr. Zayýf böbreklere, basura, mesaneye ve hassas midelere zararlýdýr.

Saðlýk Açýsýndan

Saðlam midelere: Pankreasýn üsaresini çoðaltarak karbohidratlarýn ve yaðlarýn sindirimini kolaylaþtýrýr. Ateþ düþürür, öksürüðü yumuþatýr.

Kullanýlýþý

Sindirimi kolaylaþtýrmak için karabiberi nane ve tarçýnla yapýlan bir sosla almalý. Aðýzda tane olarak çiðnendiðinde tükürük miktarýný çoðaltýr. Dr. Bouchardat'a göre karabiber anemiklerin aperitifidir. 1/2-2 gr. kadar karabiber her gün alýndýðýnda iyi bir afrodizyak yerine geçer.

Mutfakta Kullanýlýþý

Yaðlý etlerde, þarküteride; soslara, salataya, her tür tuzlu ve yavan yiyeceðe çeþni ve tat vermesi için serpiþtirilir.

Estetik Açýdan

Yeri yoktur.

Ek Bilgi

Beyaz biber: Karabiber ve beyaz biber ayný aðacýn meyveleridir. Ancak, karabiber tam olgunluðunu bulamadan koparýlýr, tohumun etrafýndaki kýlýf üzerinde kalýr. Beyaz biber ise, tam olgunluðunu bulduktan sonra koparýlýr ve etrafýndaki kýlýf çýkarýlýr. Kýlýfýn çýkmasý için beyaz biber deniz suyuna daldýrýlýr. Beyaz biberin özelliði, kullanýldýðýnda karabiber gibi soslarýn rengini bozmaz; tadý ve kokusu karabiber gibidir.

 

    Hindistan'ýn umman körfezine bakan Batý kýyýlarýndaki  ormanlarda kendiliðinden yetiþen týrmanýcý, çok yýllýk bir bitki olan karabiberin baharat olarak kullandýðýmýz kýsmý, üzümsü meyvelerinin kurutulmuþudur. Küçücük topçuklar halindeki meyveleri toplanýr, kurutulur, sonra da çekilerek toz haline getirilir. Çok eski zamanlardan beri Güneydoðu Asya'da özel olarak yetiþtirilmektedir. Eski Yunan ve Roma'da deðiþ - tokuþ maddesi olarak kullanýlýr, vergiler karabiber olarak toplanýrdý. 


   Karabiber % 1 - 3 oranýnda uçucu aromatik bir yað içerir. Diðer kimyasal bileþikler sayesinde, karabiber, belki de sindirim sistemimizi en çok çalýþtýran baharatlardan biridir. 


   Özellikle pankreasý etkileyerek yaðlý ve niþastalý besinlerin sindirimini saðladýktan baþka, bu maddelerin vücuttaki miktarýný da ayarlar. Þeker hastalýðýnýn ilerlemesini durdurur Aðýzdaki tükürük miktarýný ayarlayarak niþastalý besinlerin ilk sindirimini saðlar. Ýþtah açar, yenilen yiyeceklerden zevk alýnmasýna yardým eder. Ete, balýða, sucuk, sosis gibi yiyeceklere karýþtýrýlýrsa onlarýn bozulmasýný engeller. Ýshali dindirir, mide ve baðýrsaktaki gazlarý söktürür, yemeklerin baðýrsaklarda kokuþmasýný önler. 


   Kansýzlýðý gideren, sinirleri güçlendiren, bol idrar söktüren karabiber, kadýnda olsun, erkekte olsun cinsel isteði artýrýr. 

 

NASIL KULLANILIR

   Karabiber çok ince toz haline getirilerek yemeklere serpilir. Bir günde alýnan karabiber miktarý 2-3 gram kadar olmalýdýr. Çok alýnýrsa sindirim sistemini tahriþ eder; özellikle iri parçalar ülsere neden olabilir. Damar sertliði, tansiyonu, egzamasý, üremisi, romatizmasý ve sindirim sistemi hastalýklarý olanlar yememelidirler. Çok yiyenler de, geçici de olsa dilde tutukluk yapabilir.

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com