Dinnerly is a meal kit provider in the Australia. They are known for targeting cheap meal kit products including their popular $4.99 AUD burger. Try out our latest Dinnerly coupons Check this coupon now to get your first delicious meal at a very affordable price.


 

KEREVÝZ

 

 

Latince ismi : Apium graveolens

Kerevizin yaprak ve saplarýnýn, bol vitaminleri ve çeþitli madeni maddeleriyle çok faydalý olduðunu belirten uzmanlar, mideyi kuvvetlendirdiðini ve iþtah açtýðýný bildiriyor. Uzmanlar, kerevizin, iç salgý bezlerini ve özellikle vücutta çok çeþitli vazifesi olan böbrek üstü bezlerini çalýþtýrdýðýný, sinir yorgunluðunu da önlediðini ifade ediyor. Kaný pisliklerinden temizlediðini ve sivilcelerin geçmesine, yüzün pembe bir hal almasýna yaradýðýný vurgulayan uzmanlar, kerevizin diðer faydalarýný þöyle sýralýyor: “Karaciðerin þiþliðini giderip onu yorgunluk maddelerinden temizliyor. Sarýlýðý gideriyor, böbrekleri çalýþtýrýyor, fazla suyu dýþarý atýyor. Böbreklerden kumu, taþý döküyor. Þiþmanlarý zayýflatýyor ve cinsel faaliyeti çok arttýrýyor.”

 

Kereviz Sinirli Olmayý Önlüyor

 

Akdeniz mutfaðýnýn lezzetlerinden kereviz, içerdiði maddeler sayesinde sinirliliði önlüyor.B vitamini, demir ve kireç yönünden zengin olan kereviz þeker, yüksek tansiyon ve romatizma hastalýklarýna da iyi geliyor. Uzmanlar düþ kýrýklýðý çekenlerin kereviz ve havuç yemesini tavsiye ediyor. Salatasý, çorbasý, zeytinyaðlý yemeði yapýlarak tüketilebildiði gibi, yemeklere kendine özgü bir lezzet de katan kereviz, içerdiði deðerlerle alternatif týpta birçok hastalýðýn tedavisinde de kullanýlýyor. Yaprak ve kök kerevizi olarak iki çeþidi bulunan ve anavataný Güney Avrupa olan kereviz, deniz havasý alan rutubetli yerlerde yetiþtiyor ve soðuk havada kolayca don tutuyor.

 

Uzmanlar, lezzeti ve besin deðerinde kayýp meydana gelmemesi için kereviz alýrken don yememiþ olmasýna özen gösterilmesi gerektiðini belirtiyor. Kerevizin içeriðindeki ’sedanonik anhidrit’, ’sedanolin’, ‘limonen’, ‘palmitik asid’ ve ‘gayakol’ gibi maddeler sayesinde zihinsel yorgunluðun giderilmesine iyi geldiðini kaydeden uzmanlar ayrýca B vitamini, demir ve kireç içeren kerevizin, unutkanlýðý ve sinir yorgunluðunu giderdiðini ifade ediyorlar. Uzmanlar idrar söktürücü özelliðe de sahip bulunan kerevizin, böbrek taþý ve kumlarýnýn düþürülmesine yardýmcý olduðunu, þeker, yüksek tansiyon ve romatizma hastalýklarýna da iyi geldiðini kaydediyorlar.

 

Cinsel gücünüzü arttýrýn: Kereviz

Kerevizin tarihi çok eskilere, antik Yunan’a kadar dayanýr. O zamanlar kereviz o kadar kutsal bir bitki olarak biliniyordu ki, spor yarýþmalarýný kazananlarýn baþlarýna ödül olarak yabani kerevizden taç yapýlýp konulurdu. Ancak kerevizin þöhreti kötü bir talihsizlik sonucu (spor yarýþmalarýný kazanan kralýn oðlunu kereviz yapraklarý arasýna giren bir yýlan soktu) lekelendi ve yalnýzca ölüm çelengi olarak kullanýlmaya baþlandý.

 

Kereviz, çeþitli iklim koþullarýna uyum saðlayabilir, ancak ýlýman ve nemli iklimlerde daha verimli olarak yetiþir. Geniþ yapraklarý ve uzun yaprak saplarý ve þiþkin bir gövdesi vardýr. Ýki çeþit kereviz vardýr, bunlarda bir tanesi kökü yumru baðlamayan, yaprak saplarý uzun olan yaprak kerevizi, diðeri ise, yaprak saplarý kýsa kökü yumrulu, kök kerevizidir.

 

A, B ve C vitamini, kalsiyum, demir, potasyum ve kireç içerir. Kanserden yüksek tansiyona, gripten kolestrole kadar her türlü hastalýða karþý tedavi edici etkisi vardýr. Onun mucizevi etkileyici gücü geçmiþte Yunanlýlar ve Romalýlar tarafýndan keþfedilmiþ ve onlar kerevizi týpta ve yemeklerinde kullanmaya baþlamýþlardý.

2500 yýl önce hekimlerin babasý Hipokrat, “altüst olmuþ sinirleriniz için kereviz besininiz ve ilacýnýz olsun” demiþtir. Özellikle erkeklerde cinsel arzuyu kamçýlayan ve cinsel gücü arttýran kereviz, zamansýz iktidarsýzlýk için doðal bir çaredir.

 

Kerevizin anayurdu Akdenizdir. Eski Yunan, Romalýlarca koku verici olarak ve ayrýca þifalý ot gibi kullanýldýðý bilinmektedir. Yapraklarý ise çeþitli dönemlerde hüznün ve zaferin simgesi olmuþtur. Homeros, Ýlyada’sýnda Archille in bu bitkiyi görkemli saçlarýnýn tedavisinde kullandýðýndan söz eder.

 

Saðlýktaki rolü

C vitamini yönünden oldukça zengin olan kereviz, vücudun günlük C vitamini ihtiyacýnýn % 15 ini karþýlar. 100 gr. kerevizde 2 mgr. A vitamini, 15 mgr. C vitamini, 4 mgr. kalsiyum, 10 mgr. potasyum ve 2 mgr. demir bulunur. Ýki orta boy kerevizde sadece 20 kalori vardýr.

 

Son yýllarda yapýlan araþtýrmalar kerevizin kanserden yüksek tansiyona, gripten kolesterole kadar her türlü hastalýða karþý savaþtýðýný ortaya çýkarmýþtýr.

Amerika da yapýlan deneylerde, kerevizin içindeki kimyasal maddelerin vücudun baðýþýklýk sistemini güçlendirdiði, canlýlarda tümör oluþumunu önlediði ve tümör oluþum riskini % 38 ile % 50 oranýnda azalttýðý gözlemlenmiþtir.

 

Her gün kereviz yiyen ya da kereviz suyu içen hastalarýn tansiyonunun düþtüðü ve kan basýncýnýn dengelendiði görülür. Vücudun kaybettiði suyu yenilemenin en iyi yolu kereviz suyu içmektir. Kereviz suyu ayný zamanda stresi azaltýr, uykusuzluða iyi gelir ve baþ aðrýlarýný engeller.

 

Diyet yapanlar için de faydalý olan kereviz suyu, tatlý ihtiyacýný engeller. Sindirim sistemi ve böbrekleri dengeli çalýþtýrýr. Ýyi çiðnenerek yenen kerevizler mideyi güçlendirir. Yorgunluða ve iþtahsýzlýða iyi gelir.

 

Nelere faydasý vardýr?

- Cinsel gücü arttýrýr ve cinsel isteði kamçýlar
- Ýç salgý bezlerini, özellikle böbrek üstü bezlerini çalýþtýrýr
- Sinir yorgunluðunu engeller
- Kaný pisliklerden temizler
- Akneleri geçirici ve cildi temizleyici özelliði vardýr
- Böbrek taþý ve kumunun kolay düþürülmesini saðlar
- Diyet uygulayanlarýn zayýflamasýný kolaylaþtýrýr
- Unutkanlýða iyi gelir
- Ýdrarý söker
- Kan ve süt yapar
- Karaciðeri temizler
- Yüksek tansiyona iyi gelir
- Romatizmayý tedavi edici etkisi vardýr
- Uykusuzluðu giderir
- Baþ aðrýlarýný geçirir
- Mideyi güçlendirir

 

Nasýl kullanýlýr?

 

Sofrada: Tohumu öðütülür. Çorba, köri, güveç ve turþulara kullanýlýr, tuzsuz rejimlerde tuz yerine bu tohum uygulanabilir. Yapraðý salataya doðranabilir, bunun dýþýnda yemeklere de katýlabilir. Sebze çorbasý ve güveçlere, ateþten alýnmadan 3 dakika önce eklenebilir.

 

Saðlýk için: Tohumu kaynatýlarak özü çýkarýlýr ve içilir. Sinirleri yatýþtýrýcýdýr ve midedeki fazla gazý çýkarmaya yardýmcý olur. Yapraðý çay gibi demlenerek içilir. Ýþtahý açar ve sindirimi kolaylaþtýrýr.

 

Satýn alma

Kereviz satýn alýrken saðlýklý yapraklarý olan saðlam, körpe kerevizleri seçin. Sapýnýn ezik, çürümüþ olmamasýna dikkat edin. Kerevizleri buzdolabýnda, yýkanmamýþ olarak ve plastik torbalar içinde 2 haftaya kadar taze olarak koruyabilirsiniz.
 

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com