SOÐAN

 

 

Latince ismi : Allium cepa

Bitki özellikleri: Tedavi amacýyla, bildiðimiz kuru soðan kullanýlýr. Kuru soðanýn filizlenmemiþ olmasý gerekir.

 

Bileþim: Aliin, propanthialoxid, aliicin içerikli uçucu yað, özellikle C vitamini, pektin, insülin.

 

Kullaným alanlarý ve biçimleri: Soðanýn özellikle biz Türklerin yaþamýndaki yeri çok önemlidir. Ama onu piþirerek ve kýzartarak yararsýz hale getirmekte de herhalde üstümüze yoktur. Halbuki, soðaný doðal haliyle tüketmemiz gerekir. Çünkü soðan, sarýmsak kadar olmasa da, insanoðluna oldum olasý lezzet ve saðlýk sunmuþ önemli bir sebzedir. Ama onu yalnýzca sebze olarak tanýmlamak herhalde haksýzlýk olurdu.

 

Günümüzün soðaný, batý Asya kökenli yaz soðaný ve güney Sibirya kökenli kýþ soðaný olarak tanýmlanabilecek iki ayrý türün karýþýmýndan türetilmiþtir. Yaz soðaný yakýcý, kýþ soðaný ise daha az yakýcý özelliðe sahiptir. Ama yararlýlýk açýsýndan farklarý yoktur.

 

Soðan, zengin vitaminler içeren, güç ve saðlýk kazandýran bir sebzedir. Onu elden geldiðince çið tüketmek doðru olur. Soðan özsuyu, sütle karýþtýrýlarak içilebilir. Çið olarak tüketildiðinde  mideyi güçlendirir, sindirim sistemini uyarýr, idrarý arttýrýr. Þeker hastalýðýný tedavi edemez ama, kan þekerini düþürebilir. Mukozanýn kan dolaþýmýný uyarýr. Grip, nezle, gýrtlak iltihabý ve öksürüðü önleyici olarak kullanýlabilir. Soðuk algýnlýðýnda çocuklara, ince kýyýlýp ezilerek, balla karýþtýrýlan soðan yedirilir. Öksürük ve hatta boðmacada soðan þurubu çok rahatlatýcýdýr. Orta boy bir soðan ince kýyýlýr, 2-3 yemek kaþýðý toz þekerle karýþtýrýlýr, 1 çay bardaðý su eklenerek, 2-3 dakika hafif ýsýda kaynatýlýr. Kaynamadan sonra 2-3 saat bekletilir ve  posasý sýkýlýr. Gün boyunca 5-6 kere, 1-2 çay kaþýðý kullanýlýr. Afiyet olsun.

 

Yan etkiler: Duyarlý mideleri rahatsýz etmesinin dýþýnda, bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.

 

Soðan kalbi güçlendirir


Ýdrar söktürücü olan soðan, vücuttaki toksinlerin atýlmasýnda ve kanýn temizlenmesinde etkili olur. Midevidir: Ýþtahý açar ve sindirimi kolaylaþtýrýr. Hafif müshil etkisi vardýr. C vitamini yönünden zengin olduðu için vücudun savunma sistemini güçlendirir. Soðuk algýnlýðýnýn atlatýlmasýnda ve yüksek ateþin düþürülmesinde etkilidir. Son zamanlarda yapýlan bazý araþtýrmalara göre, soðanýn kalbi güçlendirdiði ve koroner damarlarý geniþlettiði ileri sürülmektedir. Bu etkileri için; yeþil ya da kuru soðan, çið ya da piþmiþ olarak bolca yenilebilir. Ayrýca soðan böcek ve arý sokmalarýnda iyileþtiricidir. Çýbanlarýn baþ vermesini ve iyileþmesinin hýzlanmasýný saðlar.

 

Soðan suyuyla zinde kalýn


Günümüzün yorucu þartlarý altýnda kendinizi iyi hissetmek için Mýsýrlý, Fransýz, Çinli ve hatta Japonlar'ýn geleneksel besin maddelerini kullanarak, zindeliðinize yeniden kavuþmanýz mümkün. Örneðin Fransýzlar gün boyu zindelik amaçlý her sabah bir parça soðan tüketirdi. Araplar ise daha genç ve saðlýklý görünebilmek için soðan suyunu balla karýþtýrarak gün boyunca içerlerdi. Yüzyýllardýr Avrupa'dan Mýsýr'a, eski Roma'dan Çin'e ve hatta Japonya'ya kadar birçok ülkede tedavi amaçlý kullanýlan sarýmsak da; mide asidini düzenleyip, sindirime yardýmcý oluyor ve kan akýþýný hýzlandýrýyor. Ýçerdiði maddeler sayesinde derinin kendini yenilemesini hýzlandýran safran ise saðlýklý ve canlý bir görüntüye sahip olmanýza yardýmcý oluyor. Demir ve çinko bakýmýndan çok zengin bir besin maddesi olan midye; oksijeni hücrelere taþýyor ve metabolizmanýn geliþmesini saðlýyor. Ayrýca midye, 18 mikrogram B12 vitamini içeriyor. Çikolata; enerji ve mutluluk veren en özel besin maddelerinden biri olmayý sürdürüyor. Çikolata, rahatlama duygusunun yaný sýra olaylara daha olumlu bakma hissi uyandýrýyor.

 

Soðan þifa kaynaðý

Ýçinde bol miktarda A,B ve C vitamini bulunan soðan, kalp ve prostat bozukluðu, sinir zafiyeti, cilt hastalýklarý ve cinsel iktidarsýzlýk gibi birçok hastalýða iyi geliyor.

Soðanda bol miktarda A, B ve özellikle C vitamini, bol fosfor, iyot, silis, kükürt gibi vücuda çok faydalý maddeler, antibiyotik vazifesi gören esanslar ve hazým arttýrýcý fermentler bulunduðunu kaydeden uzmanlar, soðanýn kalp ve prostat bozukluðu, pankreas tembelliði (þekerliler), sinir zafiyeti, romatizma, cilt hastalýklarý, cinsel iktidarsýzlýk, mide zayýflýðý gibi hastalýklara iyi geldiðini, bol idrar söktürdüðünü ve vücutta birikmiþ su ve üreyi dýþarý attýðýný bildirdi. Soðanýn, vücuttaki fazla tuzu da dýþarý attýðýný belirten uzmanlar, pankreasý çalýþtýrarak insülin ifrazatýný arttýrdýðýný ve kanda þeker seviyesini düþürdüðünü kaydetti.

Fazla soðan yenen ülkelerde
kanserin nadir görüldüðünü ve o ülke halkýnýn uzun yaþadýðýný ifade eden uzmanlar, soðanýn, karaciðeri ve baðýrsaklarý dezenfekte edip zehirlerini temizlediðini ve gýdalarýn orada vücudu zehirlemesini önlediðini, baðýrsak kurtlarýný döktüðünü belirtti.

Aðýzdaki soðan kokusunun giderilmesi için yemekten sonra ekmek kabuðu veya maydanoz çiðnenmesinin yeterli olduðunu belirten uzmanlar, soðanýn patateslerden ayrý, kuru, soðuk bir yerde saklanmasý gerektiðini, çünkü soðanýn patateslerden salýnan nemle yumuþadýðýný ifade etti.

 

Soðan neye iyi geliyor

Soðanda bol miktarda A, B ve özellikle C vitamini, bol fosfor, iyot, silis, kükürt gibi vücuda çok faydalý maddeler, antibiyotik vazifesi gören esanslar ve hazým arttýrýcý fermentler bulunduðunu kaydeden uzmanlar, kalp ve prostat bozukluðu, pankreas tembelliði (þekerliler), sinir zafiyeti, romatizma, cilt hastalýklarý, cinsel iktidarsýzlýk, mide zayýflýðý gibi hastalýklarda çok fayda verdiðini, bol idrar söktürdüðünü ve vücutta birikmiþ su ve üreyi dýþarý attýðýný bildiriyor. Soðanýn, vücuttaki fazla tuzu da dýþarý attýðýný belirten uzmanlar, pankreasý çalýþtýrarak insülin ifrazatýný arttýrdýðýný ve kanda þeker seviyesini düþürdüðünü kaydediyor.

Fazla soðan yenen ülkelerde kanserin nadir görüldüðünü ve o ülke halkýnýn uzun yaþadýðýný ifade eden uzmanlar, soðanýn, karaciðeri ve baðýrsaklarý dezenfekte edip zehirlerini temizlediðini ve gýdalarýn orada vücudu zehirlemesini önlediðini, baðýrsak kurtlarýný döktüðünü bildiriyor.


Uzmanlar, aðýzda soðan kokusunu gidermek için yemekten sonra biraz ekmek kabuðu veya maydanoz çiðnenmesinin yeterli olduðunu söylüyor. Uzmanlar ayrýca, soðanýn patateslerden ayrý, kuru, soðuk bir yere kaldýrýlmasý gerektiðini, çünkü soðan ve patatesin birbirini etkilediðini ve soðanýn, patateslerden salýnan nemle yumuþadýðýný hatýrlatýyor,

 

Çin’de 238 prostat kanseri hastasý ve 471 saðlýklý erkeðin katýlýmýyla yapýlan araþtýrmada, deneklere 122 gýda maddesini ne sýklýkla yedikleri soruldu. Sonuçlarý Journal of National Cancer Institute’ta yayýnlanan araþtýrmada, soðangillerden günde 9 gramdan fazla yiyenlerde prostat kanserine yakalanma riskinin, bu gýdalara fazla itibar etmeyenlere göre yüzde 50 oranýnda daha az olduðu saptandý.


       Soðan familyasýndan ürünler arasýnda soðan, soðancýk, sarmýsak, frenk soðaný ve pýrasa bulunuyor.


       Araþtýrmada, yeþil soðanýn hastalýða karþý en koruyucu soðan türü olduðu da tespit edildi.


       Araþtýrmaya göre, günde yaklaþýk 3 gram yeþil soðan alan bir kiþinin prostat kanserine yakalanma olasýlýðý yüzde 70 oranýnda azalabiliyor. Ayný miktarda sarmýsak tüketenlerde ise prostat kanseri riske yüzde 53 oranýnda azalýyor.

 
       Sofralarýmýzýn en vazgeçilmezi olan soðan, aslýnda bu durumu o kadar hak ediyor ki, bir çok sebze piþtiðinde vitaminlerinin büyük bir kýsmýný kaybettiði halde soðan sahip olduðu vitaminleri korumaya devam ediyor.


       Antibiyotik Kardeþler
       Sarýmsaðýn kardeþi soðan da týpký kardeþi gibi antibiyotik vazifesi görür.
     

 Bronþ Açýcý
       Soðanýn bir özelliði de bronþlarý açmasýdýr. Bronþlarý çalýþtýrarak öksürüðü söktürür. Akciðer rahatsýzlýklarýný, astým nöbetlerini, grip ve soðuk algýnlýðýný çok kýsa sürede ve kolayca atmaya yardýmcý olur.
   

   Ýçinde Ne Var
       Soðanýn içinde bolca A, B, ve C vitaminlerinin yaný sýra fosfor, kükürt, iyotsilis gibi vücudumuza çok yararlý maddeler bulunduðu gibi antibiyotik vazifesi gören esanslar ve hazým artýrýcý fermentler ve kandaki þeker oranýný düþürücü glükokinin madde bulunur.
       

Üre Miktarýný Düþürür
       Soðan vücudunuzdaki fazla suyu almakla en iyi idrar söktürücülerden biri olarak üreyi düþürüp sodyumu atar.
     

 

 

 Salgý Bezlerini Çalýþtýrýr
       Soðan sinirleri yatýþtýrýr, zihni yorgunluðu, kalp çarpýntýsýný, ruhi sýkýntýlarý giderir. Bütün salgý bezlerinizi çalýþtýrdýðý için bu gibi þikayetlerde faydasýný görürsünüz.
     

 Ýnsülin Artýrýcý
       Soðanýn sunacaðý en iyi hizmetlerden birisi de pankreas guddesini çalýþtýrýp insülin ifrazatýný artýrarak kandaki þeker seviyesinin düþürülmesidir. Þeker hastalarý her yemekte küçük de olsa (arpacýk soðan ya da daha tatlý cinsi olan kýrmýzý soðan tercih edilebilir) bir, iki tane soðan yerlerse kanýn asitliðini gidererek, þekerlilerin susuzluk ihtiyacýný giderir.
 

       Bu arada baðýrsaklarý dezenfekte ettiðini ve baðýrsak kurtlarýnýn düþmesine de yardýmcý olduðunu belirtmek gerek.


       Kalp Dostu
       Soðan ayný zamanda kalbinizin de dostudur. Hormonlarýn dengeli çalýþmasýný saðlayarak vücudunuzu dinçleþtirir, dayanýklýlýðýný artýrýr, yaþlanmayý geciktirir ve bununla beraber kemiklerin, diþlerin ve kan damarlarýnýn saðlam olmasýný saðlayýp karaciðeri dezenfekte eder ve onu zehirden arýndýrýr.

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com