Dinnerly is a meal kit provider in the Australia. They are known for targeting cheap meal kit products including their popular $4.99 AUD burger. Try out our latest Dinnerly coupons Check this coupon now to get your first delicious meal at a very affordable price.


 

PORTAKAL

 

 

Latince ismi : Citrus sinensis

 

Bilimsel sýnýflandýrma

Üst âlem

Eukarya

Âlem

Plantae

Bölüm

Magnoliophyta

Sýnýf

Magnoliopsida

Takým

Sapindales

Familya

Rutaceae

Cins

Citrus

Tür

Citrus sinensis

 

Citrus sinensis`in meyvesine, "acý/ekþi portakal" olarak da anýlan Citrus aurantium`un meyvesinden ayýrabilmek için, "tatlý portakal" da denir

Portakal, besin deðeri yönünden zengin ve sevilen bir meyvedir. Önemli bir askorbit asit kaynaðýdýr. Vitamin özellikle C vitamini yönünden oldukça zengin olan portakal, soðuk algýnlýklarýnda, nezle ve griplerde birebirdir. Genelde kabuklarý soyularak yenilen portakalýn suyu da kendisi kadar yaygýn tüketilir. Doðal haliyle içildiði gibi alkollü ve alkolsüz kokteyllerde de kullanýlan meyve sularýndan biridir. Çok sayýda keseciklerle dolu olan kabuðundan parfüm, þeker sanayilerinde yararlanýlýr, serinletici içitlerin yapýmýnda uçucu yaðlarý çýkarýlýr

Turunçgiller familyasýndan bir aðaçtýr. Boyu 2-10 m arasýnda deðiþir. Yapraklarý sert dayanýklý ve düz kenarlýdýr. Meyvesi C vitamini bakýmýndan zengindir. Kabuðunun altýnda sarýmtýrak, bazýlarýnda ise kýrmýzý renkte sulu ve dilimli bir öz bulunur. Kabuklarýndan portakal esansý elde edilir. Eczacýlýkta ve gýda sanayiinde kullanýlýr. Çiçeklerinden de portakal çiçeði esansý yapýlýr.

 

Turunçgillerden bir meyve. Akdeniz çevresinde ve sýcaklýk ortalamasý 23° ilâ -3°C arasýnda olan yerlerde yetiþen aðaçlardýr. Bu aðaçlarýn meyveleri portakal adini alýr. Portakal meyveleri tam yuvarlak veya yumurta seklindedir. Kabuklarý sarimsi turuncu renkte, hoþ kokulu ve suyu mayhoþ tatlýdýr. Portakal aðacý genellikle 2-3 m boyundadýr. Verdiði meyve de 500-600 civarýndadýr. Yapraklarý sert ve düz kenarlýdýr. Kökleri derine iner. Portakal çiçekleri beyaz, beþ çanak ve taç yapraklý olup hoþ kokuludur. Meyvelerin kabuðunun hemen altýnda beyazýmsý ve acýmsý lezzette albedo kýsmý bulunur. Meyveleri sarimsi-kýrmýzý renkli çok gözlü ve gözleri etli tüylerle doludur. Meyve kabuðu derimsi olup çok sayýda salgý cepleri taþýrlar.

Portakalýn çekirdekli ve çekirdeksiz çeþitleri vardýr. Çekirdeksiz cins olan Finike, Mersin ve Hatay’da yetiþen “yafa portakalý” kalýn kabuklu ve uzunca meyvelidir. Kabuklarýndan reçel yapýlýr. Dörtyol portakalý ise çekirdeklidir. Ince kabuklu ve suludur. Washington meþhur olup çekirdeksizdir.

 

Türkiye’de yetiþtiði yerler: Güney Anadolu ve Doðu Karadeniz (Rize çevresi).

 

Kullanýldýðý yerler: Kabuklarýndan portakal esansý elde edilir. Bundan dolayý kabuk, çiçek ve yapraklarýndan parfümeride koku ve lezzet vermekte kullanýlan uçucu yaðlar elde edilir. Organik asitler, sekerler ve C vitamini yönünden zengindir. Ayrýca ilâçlarýn terkibine de girerler. Portakal çiçeklerinin kaynatýlmasýndan elde edilen su, spazm giderir. Portakal kabuklarýndan yapýlan þurup ise mide hastalýklarýnda kullanýlýr. Soðuk algýnlýðý, grip ve nezlede faydalýdýr. Ateþi düþürür. Seker hastalarýna faydalýdýr. Cildi güzelleþtirir


Kullanýldýðý yerler:
Çiçeklerinin kaynatýlmasýyla elde edilen su, spazm giderir. Kabuklarýndan yapýlan þurup ise, mide hastalýklarýnda kullanýlýr. Damar sertleþmesini ve felci önler. Soðuk algýnlýðý, grip ve nezlede faydalýdýr. Yorgunluðu ve sinir bozukluðunu giderir. Cildin güzel olmasýný saðlar. Kansýzlýðý giderir. Hazmý kolaylaþtýrýr. Karaciðeri çalýþtýrýr ve safra ifrazatýný artýrýr. Ateþi düþürür. Nekahat devresini kýsaltýr. Vücuda enerji verir. Þeker hastalarýna faydalýdýr. Susuzluðu giderir. Zayýflatýcýdýr. Mide hastalýklarýndan þikayet edenler portakal yememelidir

 

Sýcacýk turuncu rengi, parlak kabuðu ve yuvarlak formuyla gerçek bir güneþi andýran portakal, kýþ aylarýnýn vazgeçilmez ve en bilindik meyvesidir. Bugün elmadan sonra dünyanýn en çok tüketilen meyvesi olan portakal, asýrlar boyu az bulunan bu nedenle lüks lezzetler arasýnda yer almýþtýr. Hastalara þifa niyetine yedirilmiþ, sofra dekorasyonunda kullanýlmýþ, armaðan olarak verilmiþtir.
.Ýlk çaðlarýn "altýn elma"sý portakal, türüne göre az ya da çok kalýn ve içi keseceklerle dolu beyaz kabukla kaplý, etli, sulu, tatlý bir meyvedir. Navel portakal, çekirdekli veya hemen hemen çekirdeksiz sarý portakal, kan portakalý, ekþi olmayan portakal olmak üzere baþlýca dört gruba ayrýlýr.

Özel kokulu bir yað içeren ve turunçgiller ailesinden kabul edilen bu meyvenin anavataný Çin'dir. Daha sonra baþta Ýspanya ve tüm Akdeniz ülkelerinde, Güney Afrika ve Amerika gibi sýcak bölgelerde üretilmeye baþlanmýþtýr. Portakalýn yafa ( þamutu ), washington navel portakalý, ince kabuklu, karýn kýsmý geniþ meme portakalý, valensiya gibi türleri Türkiye'de Akdeniz bölgesinde özellikle Antalya ve Ýçel'de yetiþtirilmektedir.

 

Portakal, besin deðeri yönünden zengin ve sevilen bir meyvedir. Önemli bir askorbit asit kaynaðýdýr. Vitamin özellikle C vitamini yönünden oldukça zengin olan portakal, soðuk algýnlýklarýnda, nezle ve griplerde birebirdir. Genelde kabuklarý soyularak yenilen portakalýn suyu da kendisi kadar yaygýn tüketilir. Doðal haliyle içildiði gibi alkollü ve alkolsüz kokteyllerde de kullanýlan meyve sularýndan biridir. Çok sayýda keseciklerle dolu olan kabuðundan parfüm, þeker sanayilerinde yararlanýlýr, serinletici içitlerin yapýmýnda uçucu yaðlarý çýkarýlýr.

Portakal, besin deðeri yönünden zengin ve sevilen bir meyvedir. Önemli bir askorbit asit kaynaðýdýr. Vitamin özellikle C vitamini yönünden oldukça zengin olan portakal, soðuk algýnlýklarýnda, nezle ve griplerde birebirdir. Genelde kabuklarý soyularak yenilen portakalýn suyu da kendisi kadar yaygýn tüketilir.

 

Doðal haliyle içildiði gibi alkollü ve alkolsüz kokteyllerde de kullanýlan meyve sularýndan biridir. Çok sayýda keseciklerle dolu olan kabuðundan parfüm, þeker sanayilerinde yararlanýlýr, serinletici içitlerin yapýmýnda uçucu yaðlarý çýkarýlýr.

Fransýzlarýn portakallý ördeðini bilmeyenimiz yoktur. Çið haliyle tüketilmesinin yaný sýra reçeli , konservesi yapýlan portakal günümüz mutfaklarýnda çokça kullanýlan bir lezzet halini almýþtýr. Pasta, tatlý , reçel yapýmýnda kullanýlan portakal, özellikle Fransýz mutfaðýnda ve kümes hayvanlarýyla piþen yemeklerde çokça tercih ediliyor.

 

131 gr. (1 adet) Portkalýn besin ve vitamin deðerleri

Besinler

Birim

Deðer

Kalori

62

kcal

Protein

1

gr

Total Yað

Eser miktarda

 

Sature Yað

Eser miktarda

 

Kolestrol

0

mg

Sodium

0

mg

Potasyum

237

mg

Total Karbonhidrat

15

gr

Besin Lif

3.1

gr

A vitamini

3

%

C vitamini

91

%

Kalsiyum

5

%

Demir

1

%

 

Günde 1 tane bile yenilse yeterli

Uzmanlar portakalýn ve kivinin A ve C vitamini deposu olduðunu ve özellikle kýþ hastalýklarýndan koruduðunu açýkladý.
Nezle, grip ve soðuk algýnlýðýna karþý tam koruma.

Uzmanlar, A ve C vitaminleri ile, kalsiyum, demir ve magnezyum açýsýndan çok zengin olan portakalýn, kanser, nezle, grip, soðuk algýnlýðý, kolesterol, tansiyon gibi hastalýklara iyi geldiðini bildirdi. Uzmanlar, besleyici deðeri yüksek bir besin olan portakalýn bir tanesinin günlük A ve C vitamini ihtiyacýný karþýladýðýný söyledi. Lif açýsýndan zengin bir besin olan portakalýn, baðýrsaklarý çalýþtýrarak sindirimi kolaylaþtýrdýðýný ve kabýzlýðý önlediðini bildiren uzmanlar, portakalýn bir doðal ilaç olarak vücut direncini ve baðýþýklýk sistemini güçlendirdiðini bildirdiler.

NEZLEYE ÝYÝ GELÝYOR

Nezle, grip ve soðuk algýnlýðýna iyi gelir. Nefes açýcý etkisi vardýr ve astýmlýlarý rahatlatýr. Baþta göðüs kanseri olmak üzere kanser oluþumuna ve kanserin ilerlemesine karþý koruyucudur. Kan basýncýný dengeleyerek, tansiyonu ve kandaki kolesterol oranýný düþürür. Karaciðeri çalýþtýrýr, kaný temizler, kansýzlýða, mide rahatsýzlýklarýna iyi gelir. Yaþlanmanýn ciltteki belirtilerini azaltarak, yýpranmýþ ve kuru ciltleri nemlendirir" dediler

C vitaminini abartmayýn günde bir portakal yeter

Grip gibi hastalýklara yakalananlar ve enfeksiyondan korunmak isteyenler portakal, mandalina gibi meyvelere yükleniyor.
C vitamini tümetimini tavsiye eden uzmanlar ise bunun abartýlmamasý gerektiðini belirtiyor. Konunun uzmaný olan doktorlar, C vitamini içeren meyvelerden her gün bir tane yemenin vücudun ihtiyacý açýsýndan yeterli olduðunu vurguluyorlar. Kilolarca meyve yemenin yanlýþ olduðunu ifade eden doktorlar önemli bir uyarýda bulunuyorlar: "Bu meyveden bir tane yeseniz de 5 kilo yeseniz de ayný. Vitaminin fazlasý vücuttan atýlýr. Atýlamayan kýsýmlar ise böbrek taþýna neden olabilir. Bu nedenle C vitamini deposu meyveleri yeme konusunda abartýya kaçýlmamalý." Vücut direncinin düþtüðü, enfeksiyon hastalýklarýnýn arttýðý kýþ aylarýnda dengeli beslenme büyük önem taþýyor. Süt ve yoðurda aðýrlýk verilmesini isteyen bir uzman, yaz döneminden çýkýnca unutulan sývý tüketimini de tekrar hatýrlatýyor: "Vücut dengesini korumak için günde iki-üç litre su tüketilmesine ve iki tabak sebze yemeði yenmesine önem vermeliyiz. Dengeli beslenmenin bir diðer þartý ise yeterli protein alýmý. Özellikle süt, yoðurt, peynir, yumurta, et, tavuk ve balýk gibi gýdalar protein açýsýndan zengindir." Bir beslenme ve diyet bölümü uzmaný ise antioksidan özellikleri sebebiyle A ve C vitaminlerine dikkat çekiyor. Bu vitaminlerin, baðýþýklýk sistemini güçlendirdiðini anlatan uzmanlar, "Bu sayede hastalýklara karþý daha dirençli olabiliriz." diyorlar.

 

Þifanýn bilinçli adresi:   www.herbalistatabay.com

www.bilgideposu.com

 

www.beyintedavisi.com